Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi

NN 92/2021 (20.8.2021.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1663

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, broj 118/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TARIFI SUDSKIH PRISTOJBI

Članak 1.

U Uredbi o Tarifi sudskih pristojbi (»Narodne novine«, broj 53/19.) u Prilogu u Tar. br. 1. stavku 2. iza riječi: »žalbu« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »prijedlog za dopuštenje revizije«.

Članak 2.

U Tar. br. 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za rješenje o odbačaju nedopuštenog prijedloga za dopuštenje revizije i za rješenje o odbačaju revizije kao nedopuštene plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.«.

Članak 3.

Tar. br. 3. mijenja se i glasi:

»(1) Za žalbu, prijedlog za dopuštenje revizije, reviziju protiv presude te žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda plaća se iznos pristojbe iz stavka 1. Tar. br. 1. uvećan za 100 %.

(2) Za žalbu, prijedlog za dopuštenje revizije, reviziju protiv rješenja te prijedlog za ponavljanje postupka plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(3) Za žalbu protiv rješenja prvostupanjskog suda plaća se pristojba samo ako se žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju pristojbe po Tar. br. 2. ili ako se pobija rješenje o troškovima postupka.

(4) Za žalbu protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje i kojim se odlučuje o priznanju odluke stranoga suda ili odluke drugog tijela koja je u državi u kojoj je donesena izjednačena sa sudskim odlukama plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1., ali ne više od 160,00 kuna.

Napomena:

Ne plaća se pristojba na reviziju protiv presude i reviziju protiv rješenja kada je revizija dopuštena rješenjem.«.

Članak 4.

U Napomeni Tar. br. 14. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br. ako je prijedlog za upis stavljen na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku odnosno privatne isprave ovjerene od suca nadležnog suda.«.

Članak 5.

Naslov iznad Tar. br. 15. i Tar br. 15. mijenjaju se i glase:

»Odluke

Tar. br. 15.

(1) Za odluku o prijedlogu za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava plaća se pristojba od 200,00 kuna.

(2) Za odluku o prijedlogu za zabilježbu plaća se pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

(3) Za odluku o prijedlogu za upis (založno pravo, zabilježba i dr.) u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta u poljodjelstvu kao i kredita za nabavu rasplodnog materijala u stočarstvu, opreme i druga dugoročna ulaganja u oblasti poljodjelstva, stočarstva i ratarstva na temelju ugovora o bankarskom kreditu plaća se 10 % pristojbe propisane ovim Tar. br.

(4) Za odluku o prijedlogu za upis posebnih dijelova nekretnine (etažiranje), kao i u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora plaća se pristojba prema broju posebnih dijelova:

– upis do 10 posebnih dijelova u iznosu od 100,00 kuna

– upis 11 – 100 posebnih dijelova u iznosu od 300,00 kuna

– upis 101 – 500 posebnih dijelova u iznosu od 500,00 kuna

– upis više od 500 posebnih dijelova u iznosu od 1.000,00 kuna.

(5) Za odluku o prijedlogu za upis iz stavka 1. ovoga Tar. br. podnesenom nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava plaća se pristojba u peterostrukom iznosu za tu vrstu upisa.

Napomena:

1. Pristojbu za odluku o prijedlogu za upis dužna je platiti osoba koja podnosi prijedlog za upis.

2. Pristojba za odluku o prijedlogu za upis plaća se i kada se upis vrši tijekom parničnog, izvanparničnog ili ovršnog postupka, osim ako je ispravu temeljem koje je potrebno provesti upis dostavio sud odnosno drugo nadležno tijelo.

3. Pristojba za odluku o prijedlogu za upis plaća se i u pojedinačnom ispravnom postupku i u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.

4. Pristojba prema ovom Tar. br. plaća se uz pristojbu za podnesak.

5. Ne plaća se pristojba za:

1) odluku o prijedlogu za upis opravdanja predbilježbe

2) odluku o prijedlogu za upis potpunog ili djelomičnog brisanja nekog upisanog prava

3) službene radnje u postupku osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivnjom nositelja prava, kao i u postupku komasacije. U ovim postupcima oslobođenje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge. Ovo oslobođenje vrijedi i za postupak obnavljanja uništenih zemljišnih knjiga ako se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden i da je bila plaćena pristojba za taj upis.

4) odluku o prijedlogu za ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava, uslijed parničnog ili ovršnog postupka, u korist iste osobe

5) odluku o prijedlogu za upis istog, makar djelomično i utrnulog prava, na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika, za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika te za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela. Ovo oslobođenje vrijedi samo ako nisu nastupile promjene glede opsega prava ili ovlaštene osobe.

6) provođenje diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici ili suovlaštenici tih prava. Ovo oslobođenje vrijedi i u slučaju diobe obiteljskih (kućnih) zadruga na zadrugare ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama.

7) odluku o prijedlogu za upis na temelju rješenja o nasljeđivanju

8) odluku o prijedlogu za upis založnog prava na nekretnini jamca ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis plaćena pristojba

9) odluku o prijedlogu za upis u korist Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

10) odluku o prijedlogu za naknadni upis suvlasništva bračnih drugova na temelju sudske odluke ako je jedan od bračnih drugova upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama i za odluku o prijedlogu za upis kojim se označava idealni dio svakoga bračnog druga na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu

11) odluku o prijedlogu za upis u zemljišne knjige na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama i Pomorskog zakonika

12) odluku o prijedlogu za upis koji se odnosi na razmjenu zemljišta u svrhu arondacije i odluku o prijedlogu za upis na temelju Zakona o izvlaštenju

13) odluku o prijedlogu za upis u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja te odluku o prijedlogu za upis založnog prava osnovanog na temelju ugovora o bankarskom kreditu odobrenom za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnih razaranja

14) odluku o prijedlogu za upis na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku odnosno privatne isprave ovjerene od suca nadležnog suda.«.

Članak 6.

Tar. br. 17. briše se.

Članak 7.

U Tar. br. 26. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za prijavu za upis koja se podnosi elektroničkim putem preko sustava e-Tvrtka pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe iz ovoga Tar. br.«.

U Napomeni Tar. br. 26. ispred riječi: »Kada« dodaje se oznaka točke 1.

U Napomeni iza točke 1. dodaju se točke 2. – 4. koje glase:

»2. Ne plaća se pristojba za zahtjev za upis i promjenu adrese elektroničke pošte subjekta upisa.

3. Ne plaća se pristojba za prijavu za upis promjene podataka poslovne adrese u sjedištu društva, osobnih podataka o predsjedniku i članovima nadzornog odbora te podataka o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama subjekta upisa.

4. Ne plaća se pristojba za izmijenjenu prijavu za upis koja je podnesena u skladu s pozivom registarskog suda da subjekt upisa u određenom roku promijeni tvrtku ili naziv i podnese izmijenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama.«.

Članak 8.

U Tar. br. 27. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Za odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku putem sustava e-Tvrtka pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe iz ovoga Tar. br.«.

U Napomeni Tar. br. 27. iza točke 2. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:

»3. Ne plaća se pristojba za upis adrese elektroničke pošte subjekta upisa.

4. Ne plaća se pristojba za upis promjene podataka poslovne adrese u sjedištu društva, osobnih podataka o predsjedniku i članovima nadzornog odbora, podataka o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama te adrese elektroničke pošte subjekta upisa.«.

Članak 9.

U Tar. br. 29. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za izdavanje aktivnog i/ili povijesnog izvatka iz sudskog registra u elektroničkom obliku (e-izvatka) plaća se pristojba u iznosu od 5,00 kuna.«.

Članak 10.

U Tar. br. 32. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za podnesak i uvjerenje koji se podnose odnosno dostavljaju elektroničkim putem kroz sustav e-Građani i sustav e-Ovlašte­nja plaća se pristojba u polovici propisanog iznosa pristojbe iz stavaka 1. i 2. ovoga Tar. br.«.

Članak 11.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2021.

Klasa: 022-03/21-03/31
Urbroj: 50301-21/32-21-2
Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.