Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

NN 93/2021 (25.8.2021.), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1672

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROVEDBU ŠKOLSKE SHEME VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA OD ŠKOLSKE GODINE 2017./2018. DO 2022./2023.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Školska shema).

Provedba propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih propisa Europske unije:

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL 5, 10. 7. 2017.), kako je posljednji puta izmijenjena Provedbena uredbom Komisije (EU) br. 2020/1239, оd 17. lipnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/39 s obzirom na praćenje i ocjenjivanje provedbe programa u školama te povezane kontrole na terenu (SL L 284/3, 1. 9. 2020.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/39);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL 5, 10. 7. 2017.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2020/1238 оd 17. lipnja 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 2017/40 s obzirom na ocjenjivanje provedbe programa u školama (SL L 284/1, 1. 9. 2020.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2017/40).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) Dobavljač je pravna ili fizička osoba koja distribuira i/ili isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme.

(2) Osnivač školske ustanove je Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), a ujedno je i podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda.

(3) Viša sila u smislu ovog Pravilnika je nastupanje svake izvanredne okolnosti koju nije bilo moguće predvidjeti, niti je mogla biti spriječena, izbjegnuta ili otklonjena, a koja je onemogućila normalan tijek provedbe mjera i aktivnosti u okviru Školske sheme.

II. SUDJELOVANJE U ŠKOLSKOJ SHEMI

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE OSNIVAČA ŠKOLA I DOBAVLJAČA

Javni poziv

Članak 4.

(1) Osnivači škola i dobavljači koji žele sudjelovati u Školskoj shemi iskazuju svoju spremnost na sudjelovanje prijavom na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka zajedno s obrascima iz stavaka 4. i 5. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr) najkasnije 25. kolovoza u godini u kojoj započinje školska godina.

(3) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka ostaje otvoren:

– do 25. rujna u godini u kojoj započinje školska godina za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi,

– tijekom cijele školske godine za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi.

(4) Osnivač škole, sa svrhom prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi, popunjava obrazac Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, u okviru kojega Agenciji za plaćanja dostavlja popis škola koje žele sudjelovati u Školskoj shemi.

(5) Dobavljač, sa svrhom prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi, popunjava obrazac Iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi – dobavljači.

(6) Agencija za plaćanja prije donošenja Odluke o odobrenju podnositelja zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, a najkasnije 5. listopada u godini u kojoj započinje školska godina, na svojim mrežnim stranicama objavljuje Popis osnivača školskih ustanova sa školama koje su iskazale interes za sudjelovanje u Školskoj shemi.

Odobravanje i vrednovanje dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja, na temelju podataka dobavljača iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, dostavljenih do 25. rujna u godini u kojoj započinje školska godina, provodi postupak vrednovanja istih.

(2) Agencija za plaćanja, najkasnije 10. listopada u godini u kojoj započinje školska godina na svojim mrežnim stranicama objavljuje prvi Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača prema pojedinoj županiji.

(3) Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača sadrži sljedeće podatke o dobavljaču:

– naziv, sjedište i kontakt broj dobavljača;

– adresu skladišta proizvoda koje dobavljač nudi za distribuciju;

– ukupan broj bodova pojedinog dobavljača;

– proizvod/e koji/e dobavljač može ponuditi za dostavu tijekom školske godine;

– podatak o dobavljaču, ako je ujedno i ekološki proizvođač;

– područje dostave proizvoda (na razini županije/a).

(4) Dobavljači koji iskažu interes za sudjelovanje u Školskoj shemi nakon 25. rujna u godini u kojoj započinje školska godina također podliježu postupku vrednovanja.

(5) Popis iz stavka 2. ovoga članka u skladu s odredbom iz stavka 4. ovoga članka ažurira se na početku svakog novog obračunskog razdoblja, čime novi odobreni i vrednovani dobavljači stječu pravo na sudjelovanje u Školskoj shemi.

III. ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 6.

Podnositelji zahtjeva za potporu odabiru se u skladu s člankom 5. i 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 i Poglavljem Školske sheme »Nadležna tijela i njihove uloge«.

Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Članak 7.

(1) Agencija za plaćanja u godini u kojoj započinje školska godina najkasnije 15. listopada:

– odlukom odobrava osnivača školske ustanove kao podnositelja zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: Distribucija i/ili isporuka),

– određuje iznos prava na potporu i iznos predujma po osnivaču školske ustanove, koji je korisnik državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s razdijeljenim iznosima po svakoj školi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

(2) Agencija za plaćanja, pri donošenju Odluke i određivanju iznosa prava na potporu i iznosa predujma po osnivaču školske ustanove iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir ukupan iznos sredstava za provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka i Popis škola s brojem učenika po svakoj školi, upisanih u novu školsku godinu, evidentiranih u e-Matici Ministarstva znanosti i obrazovanja na dan 30. rujna godine u kojoj započinje školska godina.

(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka Agenciji za plaćanja dostavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, najkasnije 1. listopada u godini u kojoj započinje školska godina.

(4) Osnivač škole će doznačiti i raspodijeliti financijska sredstva školama u skladu s odlukom Agencije za plaćanja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Prilikom odobravanja osnivač škole će dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) prema kojoj će:

a) koristiti potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme u skladu s ovim Pravilnikom

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme za koje se prijavljuju za potporu budu na raspolaganju za konzumaciju učenicima

c) vratiti svu neopravdano primljenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu raspodijeljeni djeci ili nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ili je potpora primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom

d) na zahtjev Agencije za plaćanja omogućiti uvid u prateću dokumentaciju

e) Agenciji za plaćanja dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu, posebno kontrole evidencije, a Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIRH) provedbu inspekcijskog nadzora

f) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučili školama.

Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu za mjeru Promocija i mjeru Prateće obrazovne mjere

Članak 8.

(1) Ministarstvo poljoprivrede u godini u kojoj započinje školska godina najkasnije do 10. listopada, odlukom odobrava:

a) podnositelja zahtjeva za potporu za provedbu mjere Promocija u okviru Školske sheme, njegov Godišnji plan aktivnosti potrebnima za provedbu istih

b) podnositelja zahtjeva za potporu za provedbu mjere Prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme, njegov Godišnji plan aktivnosti za provedbu istih

(2) Ministarstvo poljoprivrede može za mjere navedene u točkama a) i b) stavka 1. ovoga članka imenovati jednog (istog) podnositelja zahtjeva za potporu.

(3) Godišnji planovi aktivnosti iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka sadrže popise i opise aktivnosti koje se namjeravaju provesti i okvirne iznose financijskih sredstava potrebnih za provedbu istih.

(4) Prilikom odobravanja podnositelj/i zahtjeva za potporu za mjeru Prateće obrazovne mjere i mjeru Promocija u okviru Školske sheme dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za Prateće obrazovne mjere i mjeru Promocija koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za Prateće obrazovne mjere i mjeru Promocija ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno

c) Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanja, na zahtjev, omogućiti uvid u prateću dokumentaciju

d) Agenciji za plaćanja dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu, a posebno kontrole evidencije.

(5) Odobreni podnositelj/i zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka dostavit će Agenciji za plaćanja, najkasnije do 15. listopada u godini u kojoj započinje školska godina, odobreni/e godišnji/e plan/ove aktivnosti i iz stavka 1. točaka a) i b) i pisanu/e izjavu/e iz stavka 4. ovoga članka.

Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu za mjeru Praćenje i ocjenjivanje

Članak 9.

(1) Ministarstvo zdravstva u godini u kojoj započinje školska godina:

– najkasnije do 10. listopada odlukom odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za provedbu mjere Praćenje i ocjenjivanje i njegov Godišnji plan aktivnosti.

(2) Godišnji plan aktivnosti iz stavka 1. sadrži popis i opis aktivnosti koje odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere Praćenje i ocjenjivanje namjerava provesti i iznose financijskih sredstva (troškovnik) potreban za provedbu istih.

(3) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Praćenje i ocjenjivanje, dostavlja Ministarstvu zdravstva pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za praćenje i ocjenjivanje koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za praćenje i ocjenjivanje ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno

c) Ministarstvu zdravstva i Agenciji za plaćanja, na zahtjev, omogućiti uvid u prateću dokumentaciju

d) Agenciji za plaćanja dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu, a posebno kontrole evidencije.

(4) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Praćenje i ocjenjivanje dostavlja Agenciji za plaćanja, najkasnije do 15. listopada u godini u kojoj započinje školska godina, odobreni Godišnji plan aktivnosti iz stavka 1. i pisanu izjavu iz stavka 3. ovoga članka.

Suspenzija i povlačenje odobrenja

Članak 10.

(1) Ako se tijekom provedbe Školske sheme utvrdi da odobreni podnositelji zahtjeva za potporu iz članka 7. stavka 1., članka 8. stavka 1. i članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika ne poštuju obveze koje proizlaze iz sudjelovanja u Školskoj shemi, a osobito one navedene u članku 6. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 nadležna tijela, će suspendirati ili povući odobrenje podnositelju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40.

(2) Ako su razlozi za povlačenje odobrenja otklonjeni i na zahtjev podnositelja zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja može ponovno odobriti podnositelja zahtjeva za potporu u skladu s člankom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40.

Odustajanje škola od sudjelovanja u Školskoj shemi

Članak 11.

(1) U slučaju odustajanja škole od provedbe Školske sheme kojoj je razdijeljen iznos prava na potporu Odlukom o odobrenju osnivača u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos prava na potporu razmjerno preostalom razdoblju trajanja Školske sheme od dana zaprimanja obavijesti o odustajanju.

(2) Osnivači školskih ustanova dužni su obavijestiti Agenciju za plaćanja o odustajanju ili djelomičnom odustajanju škole od provedbe Školske sheme, najkasnije na dan podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za posljednje razdoblje u kojemu je škola raspodjeljivala voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode i sudjelovala u Školskoj shemi.

(3) Agencija za plaćanja može razmjerno raspodijeliti svim školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme jednom, a najkasnije do 1. ožujka u razdoblju provedbe Školske sheme, iznos financijskih sredstava preostalih za distribuciji i/ili isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od škola koje su odustale od Školske sheme.

IV. UGOVORNI ODNOSI

Ugovor između osnivača školske ustanove i škole

Članak 12.

(1) Početak provedbe Školske sheme financirat će se sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Agencija za plaćanja isplatit će predujam osnivačima školskih ustanova koji su korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjeran procijenjenom iznosu poreza na dodanu vrijednost u okviru određenog iznosa prava na potporu, a za potrebe škola koje sudjeluju u Školskoj shemi.

(3) Osnivač školske ustanove i škola koja sudjeluje u provedbi Školske sheme sklopit će ugovor o provedbi Školske sheme kojim će urediti međusobna prava i obveze.

(4) Ugovorom iz stavka 3. ovoga članka propisat će se obveza škole da nakon svakog obračunskog razdoblja dostavi osnivaču školske ustanove tablične evidencije zajedno s dokazima o isporuci voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (računima, otpremnicama i dokazima o plaćenim računima) u kojima je izražena cijena isporučenih proizvoda.

(5) Ugovorom iz stavka 3. ovoga članka će se propisati i obaveza škole da osnivaču školske ustanove dostavi pisanu izjavu prema kojoj će škola:

a) raspodijeliti voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode djeci u osnovnim i srednjim školama u skladu s Pravilnikom

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme budu na raspolaganju za konzumaciju učenicima

c) vratiti sva neopravdano primljena financijska sredstva zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu raspodijeljeni djeci ili su primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije i

e) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučene školi.

Ugovor između škole i dobavljača

Članak 13.

(1) Zbog uvažavanja načela transparentnosti, nediskriminacije i kratkih lanaca opskrbe, odobreni i vrednovani dobavljači koji se nalaze na Popisu iz članka 5. ovoga Pravilnika i škole koje se nalaze na Popisu osnivača školskih ustanova sa školama iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika, čiji je osnivač odobren kao podnositelj zahtjeva za potporu u okviru mjere Distribucija i/ili isporuka u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, dužni su, prije početka provedbe mjere Distribucija i/ili isporuka, sklopiti Ugovor o opskrbi škole prihvatljivim proizvodima u okviru Školske sheme (u daljnjem tekstu: Ugovor o opskrbi škole).

(2) Škole su, prema vlastitim preferencijama, u skladu s Tablicom 1. Lista prihvatljivih proizvoda, navedenoj u Školskoj shemi, Poglavlju Kriteriji za odabir proizvoda koji se distribuiraju u okviru Školske sheme, dužne planirati nabavu i raspodjelu željenih proizvoda za čitavu školsku godinu, prema dinamici i pravilima raspodjele navedenima u članku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Škole odabiru dobavljače s Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača iz članka 5. ovoga Pravilnika za sklapanje Ugovora o opskrbi škole.

(4) S ciljem donošenja konačne odluke o odabiru dobavljača s kojim će sklopiti ugovor škola provodi postupak odabira dobavljača koristeći se obrascem Kontrolna lista dobavljača koji preuzima s mrežnih stranica Agencije za plaćanja.

(5) Škola tijekom školske godine sklapa više Ugovora o opskrbi škole s više dobavljača.

(6) Škole su dužne prije početka provedbe mjere Distribucija i/ili isporuka sklopiti odgovarajući broj Ugovora o opskrbi škole sa željenim proizvodima u skladu sa stavkom 9. ovoga članka, kojima će se pokriti najmanje tri mjeseca opskrbe škole sa željenim proizvodima.

(7) Nakon završenog postupka odabira iz stavka 4. ovoga članka škola sklapa Ugovor o opskrbi škole za vremensko razdoblje iz stavka 9. ovoga članka s odabranim dobavljačem koji je ostvario najveći broj bodova, na sljedeći način:

– kada je predmet ugovora voće i povrće, ugovor s dobavljačem se sklapa za svaki pojedinačni proizvod naveden u Tablici 1. Lista prihvatljivih proizvoda Školske sheme, osim u slučaju kada se nakon provedenog postupka iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da je isti dobavljač odabran za dostavljanje više proizvoda (voća i povrća) jednoj školi

– kada je predmet ugovora mlijeko ili mlijeko i mliječni proizvodi, ugovor s dobavljačem se sklapa za svaku pojedinu grupu proizvoda (mlijeko/mliječni proizvodi) navedenih u Tablici. 1. Lista prihvatljivih proizvoda Školske sheme, osim u slučaju kada se nakon provedenog postupka iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da je isti dobavljač odabran za dostavljanje više grupa proizvoda (mlijeko/mlijeko i mliječni proizvod) jednoj školi.

(8) Kada je predmet ugovora voće i povrće iz stavka 7. podstavka 1. ovoga članka, škole i dobavljači sklapaju Ugovor o opskrbi škole za sezonske proizvode (proizvodi koji se nalaze u fazi dozrijevanja ili oni čija je faza dozrijevanja nedavno završila, nakon čega su pravilno uskladišteni).

(9) Zbog poštivanja načela iz stavka 1. ovoga članka, pri izboru dobavljača najmanje vremensko trajanje Ugovora o opskrbi škole je jedan, a najviše tri mjeseca.

(10) Škola ne može s jednim dobavljačem sklopiti Ugovor o opskrbi škole na trajanje čitave školske godine, već je po isteku postojećeg ugovora dužna postupiti u skladu s odredbama iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, odabrati dobavljača i sklopiti ugovor s njim.

(11) U slučaju da je nakon isteka postojećeg ugovora u provedenom postupku odabira iz stavka 4. ovoga članka, isti dobavljač za željeni proizvod ostvario najviše bodova, škola ima pravo sklopiti novi ugovor s navedenim (istim) dobavljačem u trajanju od najviše tri mjeseca, u skladu s stavkom 9. ovoga članka.

(12) Ako škola želi naručiti proizvod koji u svojoj ponudi nema niti jedan od odobrenih i vrednovanih dobavljača sa skladištem/sjedištem u županiji u kojoj se škola nalazi, ista ima mogućnost odabrati drugog odobrenog i vrednovanog dobavljača koji u ponudi ima željeni/prihvatljivi proizvod sa skladištem/sjedištem u drugoj županiji, uvažavajući odredbe ovoga članka.

(13) Predložak Ugovora o opskrbi škole, objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te su ga škole i dobavljači dužni koristiti pri sklapanju ugovornog odnosa.

(14) Škola i dobavljač dužni su čuvati po jedan primjerak sklopljenog Ugovora o opskrbi škole pet godina od sklapanja istog.

Prava i obveze škola i dobavljača i sankcije za nepoštivanje ugovornih odnosa

Članak 14.

(1) Provedba mjere Distribucija i/ili isporuka ne može biti započeta bez sklopljenog Ugovora o opskrbi škole između dobavljača i škole.

(2) Dobavljači i škole dužni su poštivati i pridržavati se svih odredbi sklopljenog Ugovora o opskrbi škole.

(3) Dobavljači su dužni sudjelovati u provedbi mjera na način na koji je to propisano u poglavlju V. Provedba mjera ovoga Pravilnika te poštivati navode s obrasca Iskaz interesa za sudjelovanje u školskoj shemi – dobavljači, na temelju kojega su odobreni i vrednovani, što se osobito odnosi na sljedeće:

– jamčiti za i osigurati održivost i kontinuitet isporuke proizvoda prihvatljivog za distribuciju u razdoblju na koje je ugovor sklopljen,

– isporučivati svjež/e proizvod/e u skladu s odgovarajućim tržišnim standardom za pojedini proizvod,

– uvažavati načelo sljedivosti prihvatljivog proizvoda koji distribuira, osobito u pogledu lokalnog i regionalnog podrijetla proizvoda s obzirom na mjesto proizvodnje i potjecanja proizvoda iz kratkog lanca opskrbe.

(4) U smislu podstavka 3. stavka 3. ovoga članka poštivanje načela sljedivosti dobavljač iskazuje pri popunjavanju obrasca Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi – dobavljači, navođenjem:

– sustava kvalitete i označavanja proizvoda koji je implementirao ili u koji je uključen

ili

– čuvanjem i evidentiranjem računa i/ili otkupnih blokova od primarnih proizvođača od kojih je proizvod kupio (s navedenim podacima istog/ih).

(5) Osnivači školskih ustanova i školske ustanove dužne su osigurati provedbu Školske sheme i sudjelovati u provedbi mjera na način na koji je to propisano ovim Pravilnikom.

(6) Ako se kontrolom na terenu utvrdi da škola nije provela postupak odabira dobavljača u skladu s člankom 13. stavkom 4. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo iz članka 7. stavka 1. postupa u skladu s odredbama članka 10. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir mišljenje Povjerenstva iz stavka 8. ovoga članka.

(7) Ako se inspekcijskim nadzorom dobavljača, u skladu s člankom 27. stavkom 3. ovoga Pravilnika, utvrdi da isti ne poštuje odredbe povezane s poštivanjem tržišnih standarda za proizvode koje dostavlja školama u okviru Školske sheme, nadležni inspektor DIRH-a će o istome u roku od 15 dana obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

(8) Na temelju obavijesti iz stavka 7. ovoga članka Povjerenstvo za izradu ovoga Pravilnika, u skladu sa svojim zadaćama, donosi mišljenje o daljnjem sudjelovanju dobavljača u Školskoj shemi.

V. PROVEDBA MJERA

Mjera Distribucija i/ili isporuka

Članak 15.

(1) Distribucija i/ili isporuka odvijat će se najmanje jednom tjedno, u intervalu od najmanje 12 do najviše 24 tjedna tijekom školske godine, u dane održavanja nastave, u skladu sa školskim kalendarom.

(2) Škola i dobavljač će započeti provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– Agencija za plaćanja izdala je i dostavila Odluku iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika

– sklopljen je Ugovor o opskrbi škole iz članka 13. ovoga Pravilnika

(3) Provedba mjere Distribucija i/ili isporuka može započeti najranije od 15. listopada godine u kojoj započinje školska godina.

(4) Raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru mjere Distribucija i/ili isporuka odvijat će se istoga dana kada je voće i povrće i/ili mlijeko i mliječni proizvod isporučeno, ili najkasnije u roku od 24 h od isporuke.

(5) Dobavljač će izdati školi otpremnicu za isporučeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječni proizvod.

(6) Škola je dužna potpisati otpremnicu, uzeti dva primjerka otpremnice te voditi posebnu evidenciju preuzetih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme.

(7) Škola naručuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koji sudjeluju u provedbi Školske sheme, a da količina pojedinačnog obroka po učeniku iznosi:

– od 100 do 200 g voća ili povrća

– 200 ml voćnog/povrtnog soka

– od 0,15 do 0,25 l mlijeka

– od 150 do 200 g mliječnog proizvoda.

(8) Mlijeko i mliječni proizvodi mogu se raspodijeliti učenicima u školama u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku u skladu sa Školskom shemom, Poglavljem »Kriteriji za odabir proizvoda koji se distribuiraju«.

(9) Škola može odlučiti da će u okviru Školske sheme raspodjeljivati:

a) samo mlijeko ili

b) mlijeko i mliječne proizvode.

Mjera Prateće obrazovne mjere

Članak 16.

(1) Mjeru Prateće obrazovne mjere provodi podnositelj zahtjeva za potporu odobren u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

(2) U okviru Školske sheme provodi se jedna ili više sljedećih podmjera mjere iz stavka 1. ovoga članka:

– satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda

– sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova

– posjet poljoprivrednim gospodarstvima i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom

– edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane.

(3) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka u svrhu odabira škola u kojima će se provoditi pojedine podmjere iz stavka 2. ovoga članka, provodi Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje škola u mjeri Prateće obrazovne mjere te s odabranim školama sklapa Sporazum o provedbi jedne ili više podmjera Prateće obrazovne mjere.

(4) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Godišnje izvješće o provedbi koje sadrži najmanje podatke o:

– provedenim podmjerama Prateće obrazovne mjere

– mjestu provedbe pojedine podmjere

– datumu održavanja pojedine podmjere

– broju sudionika

– troškovima i drugim podacima o provedenim aktivnostima.

(5) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Ministarstvu poljoprivrede do 30. rujna za prethodnu školsku godinu.

Mjera Promocija

Članak 17.

(1) Mjeru Promocija provodi odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu iste u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljive aktivnosti u okviru mjere Promocija proizlaze iz prihvatljivih troškova navedenih u članku 4. stavku 1. točki c) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 i članku 21. ovoga Pravilnika.

(3) U skladu s člankom 23.a., stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 12. i Prilogom Delegirane uredbe (EU) br. 2017/40 odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere Promocija izrađuje plakat Europska unija Školska shema.

(4) Plakat iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se školi koja sudjeluje u Školskoj shemi do 15. listopada u školskoj godini u kojoj počinje provedba mjere Distribucija i/ili isporuka, a škola je isti obavezna smjestiti na jasno vidljivom mjestu na glavnom ulazu u obrazovnu ustanovu koja sudjeluje u Školskoj shemi.

(5) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Godišnje izvješće o provedbi koje sadrži najmanje podatke o:

– vrstama i opisu aktivnosti koje su provedene

– mjestu provedbe pojedinih aktivnosti

– datumu održavanja/provedbe pojedine aktivnosti

– broju sudionika i

– troškovima i drugim podacima o provedenim aktivnostima.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka dostavit će Ministarstvu poljoprivrede do 30. rujna za prethodnu školsku godinu.

Mjera Praćenje i ocjenjivanje

Članak 18.

(1) U skladu s člankom 9. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 tijela navedena u Školskoj shemi, Poglavlju »Nadležna tijela i njihove uloge« odgovorna su za organiziranje, provedbu, praćenje i ocjenu učinkovitosti provedbe Školske sheme.

(2) U skladu s člankom 8. Provedbene uredbe (EU) br. 2017/39 i člankom 9. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/40 za potrebe praćenja provedbe Školske sheme izrađuju se sljedeća izvješća:

– Godišnje izvješće o praćenju provedbe Školske sheme

– Izvješće o ocjeni provedbe Školske sheme

– Godišnje izvješće o provedenim kontrolama na terenu i povezanim nalazima.

(3) Izvješće iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka izrađuju Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja, izvješće iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka izrađuje Agencija za plaćanja, dok izvješće iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka izrađuju Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja i Ministarstvo zdravstva.

(4) U svrhu izrade Godišnjeg izvješća iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka:

– odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere Prateće obrazovne mjere dostavlja Ministarstvu poljoprivrede Godišnje izvješće o provedbi iste kako je propisano u članku 16. ovoga Pravilnika

– odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjeru Promocija u okviru Školske sheme dostavlja Ministarstvu poljoprivrede Godišnje izvješće o provedenim promotivnim aktivnostima povezanim s člankom 23.a točke 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013 kako je propisano u članku 17. ovoga Pravilnika

– u slučaju da je za provedbu mjere Promocija i mjere Prateće obrazovne mjere odobren jedan podnositelj zahtjeva za potporu, isti Ministarstvu poljoprivrede dostavlja objedinjeno Godišnje izvješće u skladu s člancima 16. i 17. ovoga Pravilnika

– odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere Praćenje i ocjenjivanje dostavlja Ministarstvu poljoprivrede Godišnje izvješće o praćenju utjecaja Školske sheme na prehrambene navike i zdravlje školske djece do 1. prosinca za prethodnu školsku godinu

– Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu poljoprivrede podatke koje prikuplja i obrađuje u skladu sa zadaćama navedenima u Školskoj shemi, Poglavlju »Nadležna tijela i njihove uloge«, ovome Pravilniku te zahtjevima navedenima u članku 9. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 najkasnije do 10. siječnja za prethodnu školsku godinu.

(5) Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji izvješća iz stavka 2. podstavaka 1. i 3. ovoga članka.

(6) Izvješće iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka izrađeno u skladu s Prilogom Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/39 i člankom 8. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 2017/39 Europskoj komisiji dostavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Provedba mjera Školske sheme u stanju Više sile

Članak 19.

(1) U slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede donosi Odluku o nastupanju stanja Više sile.

(2) Odluka o nastupanju stanja iz stavka 1. ovog članka, donosi se u skladu sa smjernicama i uputama za provedbu Školske sheme koje objavljuje i/ili državama članicama u obliku obavijesti, uputa i interpretacija odredbi uredbi iz članka 2. ovog Pravilnika dostavlja Europska komisija.

(3) Proglašenje stanja Više sile, njegovo trajanje i upute za postupanje i provedbu Školske sheme za vrijeme trajanja, na temelju mišljenja Povjerenstva Odlukom propisuje ministrica poljoprivrede.

VI. PRAVILA POVEZANA S TROŠKOVIMA

Najviša prihvatljiva nabavna cijena proizvoda

Članak 20.

(1) Za potrebe standardiziranja veličina jediničnih troškova i ocjene opravdanosti troškova koje su dostavili podnositelji zahtjeva za potporu za voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode utvrđuje se najviša prihvatljiva nabavna cijena prihvatljivih proizvoda navedenih u Školskoj shemi, Poglavlju »Kriteriji za odabir proizvoda koji se distribuiraju u okviru školske sheme«, Tablice 1. Lista prihvatljivih proizvoda.

(2) Cijena iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju petogodišnjeg prosjeka ponderiranih maloprodajnih cijena (bez PDV-a) koje, u okviru aktualnih trendova vodi, ažurira i utvrđuje Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: TISUP).

(3) Najviša prihvatljiva nabavna cijena iz stavka 1. ovoga članka izračunava se za jedno godišnje razdoblje provedbe Školske sheme, prije njegovog početka, a objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Ako je cijena isporučenog proizvoda, navedena na Zahtjevu za potporu, viša od utvrđene najviše prihvatljive nabavne cijene iz stavka 1. ovoga članka, razlika u cijeni nije prihvatljiva za isplatu.

(5) Ako je cijena isporučenog proizvoda, navedena na Zahtjevu za potporu, niža od utvrđene najviše prihvatljive nabavne cijene iz stavka 1. ovoga članka, za isplatu je prihvatljiva cijena navedena na Zahtjevu za potporu.

(6) Cijena prihvatljivog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, za čije izračunavanje TISUP ne raspolaže potrebnim podacima iz stavka 2. ovoga članka, određuje se na temelju povijesnih podataka o prosječnim cijenama koje dostavljaju dobavljači prilikom iskaza interesa za sudjelovanje u Školskoj Shemi na obrascu iz članka 4. ovoga Pravilnika kao prosječna vrijednost svih dostavljenih podataka o cijenama.

(7) Kada dobavljač iskaže interes za sudjelovanje u Školskoj shemi tijekom školske godine, a nakon objave Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača, za potrebe određivanja cijene prihvatljivog proizvoda iz stavka 6. ovoga članka u obzir se uzimaju podaci o cijeni proizvoda koje isti prilikom iskaza interesa za sudjelovanje dostavlja Agenciji za plaćanja.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka nova prosječna cijena prihvatljivog proizvoda određuje se i primjenjuje od početka sljedećeg obračunskog razdoblja.

Prihvatljivi troškovi

Članak 21.

(1) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Školske sheme su:

1. troškovi za nabavu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (uključujući PDV), koji se isporučuju školi sa svrhom raspodjele djeci u osnovnim i srednjim školama, u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Školske sheme.

2. troškovi pratećih obrazovnih mjera, koji uključuju:

a) troškove organiziranja tečajeva kušanja, sjetve, sadnje i održavanja školskih vrtova, organiziranja posjeta poljoprivrednim gospodarstvima te sličnih aktivnosti u cilju povezivanja djece s poljoprivredom i

b) troškove obrazovanja djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hranom, ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i borbi protiv rasipanja hrane.

3. troškovi promocije koji su izravno usmjereni na upoznavanje šire javnosti sa Školskom shemom, uključujući sljedeće:

a) troškove izrade plakata u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40

b) troškove informativnih kampanja koje se provode putem radiodifuzije, sredstava elektroničke komunikacije, tiska i sličnih sredstava informiranja

c) troškove informativnih sastanaka, konferencija, seminara i radionica posvećenih upoznavanju šire javnosti sa Školskom shemom te sličnih događaja i

d) troškove informativnih i promotivnih materijala kao što su pisma, leci, brošure, proizvodi i slično.

4. troškovi mjera umrežavanja u cilju razmjene iskustava i primjera najbolje prakse u pogledu provedbe Školske sheme i

5. troškovi koji se odnose na obvezu praćenja i ocjenjivanja učinkovitosti Školske sheme.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se financirati iz drugih programa, mjera ili operacija potpore Europske unije.

(3) Rashodi povezani s troškovima za osoblje nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ako se ti troškovi osoblja financiraju iz državnog proračuna.

(4) Iznos potpore za troškove prihvatljive u okviru Školske sheme isplatit će se u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014.

(5) Iznos prava na potporu po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u osnovne i srednje škole koje sudjeluju u provedbi Školske sheme i evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna tekuće školske godine i iznosa određenog za troškove za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene i raspodijeljene u školi.

(6) Škola naručuje odgovarajuće količine voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s člankom 15. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

(7) Potpora se neće isplatiti ako količine pojedinačnog obroka raspodijeljenog po učeniku na mjesečnoj razini budu manje ili veće od onih koje su navedene u skladu s člankom 15. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

(8) Ako je škola odlučila raspodjeljivati i mlijeko i mliječne proizvode u skladu s člankom 15. stavkom 8. ovoga Pravilnika, mlijeko u ukupnoj raspodjeli mora biti zastupljeno u najmanje 60 % iznosa određenog odlukom iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(9) Administrativna kontrola isporučenih i raspodijeljenih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda obavlja se na mjesečnoj razini.

(10) Troškovi iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka povezani s mjerom Prateće obrazovne mjere i mjerom Promocija nastali kao posljedica podugovaranja provedbe aktivnosti, prihvatljivi su za potporu, ako su predviđeni i navedeni u okviru Godišnjeg plana aktivnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika.

VII. POTPORA

Uvjeti za podnositelje zahtjeva za potporu

Članak 22.

(1) Podnositelji zahtjeva za potporu odobreni u skladu s člancima 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja.

(2) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) vodi tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– datumu, vrsti, količini i cijeni (s PDV-om) kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, nazivu i adresi dobavljača koji isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode po svakoj školi u okviru Školske sheme

– broju učenika po svakoj školi koji sudjeluju u Školskoj shemi.

(3) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda obrađuje i objedinjuje podatke dostavljene od škola te podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s člankom 23. ovoga Pravilnika.

(4) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Praćenje i ocjenjivanje, odobreni podnositelj/i zahtjeva za potporu za mjeru Promocija i odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Prateće obrazovne mjere u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) vode tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– nazivu i adresi škole u kojoj je provedeno praćenje i ocjenjivanje odnosno aktivnost u vezi s promocijom ili pratećim obrazovnim mjerama i

– provedenim aktivnostima.

Zahtjev za potporu

Članak 23.

(1) Zahtjev za potporu u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/39 može podnijeti samo odobreni podnositelj zahtjeva za potporu u okviru Školske sheme.

(2) Potpora za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda može se odobriti samo za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode koji se nalaze na Listi prihvatljivih proizvoda (Tablica 1. Lista prihvatljivih proizvoda) Školske sheme.

(3) Zahtjev za potporu za mjeru iz stavka 2. ovoga članka mora biti ispravno popunjen i potpun te ga mora pratiti dokumentacija propisana na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se za obračunsko razdoblje od mjesec dana koje započinje svakog prvog dana u mjesecu i traje do posljednjeg dana u istom mjesecu tijekom razdoblja provedbe, a može se podnijeti prvog dana nakon isteka obračunskog razdoblja za koje se podnosi.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, obračunsko razdoblje za mjesece listopad i lipanj utvrđuje se u trajanju od 15. do 31. listopada te od 1. lipnja do posljednjeg dana nastavne godine tijekom razdoblja provedbe.

(6) Zahtjev za potporu za mjere Praćenje i ocjenjivanje, Promociju ili Prateća obrazovna mjera mora biti ispravno popunjen i potpun, a može se podnijeti Agenciji za plaćanja tijekom njihove provedbe.

(7) Zahtjevi za potporu moraju biti podneseni najkasnije u roku 3 mjeseca nakon isteka obračunskog razdoblja na koje se odnosi.

(8) Zahtjev za potporu za izvješće o ocjenjivanju izvršeno u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 podnosi se najkasnije posljednjeg dana prvog mjeseca nakon isteka roka predviđenog za ocjenjivanje.

(9) Ako se rok iz stavka 6. ovog članka, prekorači za manje od 60 kalendarskih dana, potpora će se isplatiti, ali će se smanjiti u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/39.

(10) Neispravno popunjen i nepotpun zahtjev za potporu neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora. Agencija za plaćanja obavijestit će podnositelja zahtjeva za potporu o potrebi njegove izmjene ili dopune. Rok za dostavu izmjene ili dopune je 10 dana od dana zaprimanja Obavijesti o nepotpunosti.

(11) Zajedno sa zahtjevom za potporu u okviru Školske sheme:

– odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika zajedno sa dokumentacijom (račun, otpremnica i dokaz o plaćenom računu i tablični prikaz evidencije isporuka po školi na e-adresu: skolskovoce@apprrr.hr) o isporuci voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u kojemu je navedena cijena isporučenih proizvoda

– odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Promociju, odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Praćenje i ocjenjivanje i odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Prateće obrazovne mjere dostavit će Agenciji za plaćanja dokaz o isporuci materijala ili usluga u kojemu je navedena cijena isporučene usluge ili materijala (račun, dokaz o izvršenoj usluzi i dokaz o plaćenom računu).

(12) Ako se zahtjev za potporu iz stavka 1. ovoga članka odnosi na prateće obrazovne mjere, praćenje i ocjenjivanje te promociju, dokumentacija će sadržavati i financijske podatke raščlanjene po aktivnostima te podatke o povezanim troškovima.

(13) Uz zahtjev za potporu podnositelji zahtjeva za potporu iz članaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika dostavljaju izjavu u kojoj izjavljuju da nisu primili niti će primiti financijska sredstva iz proračuna Europske unije ili proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske za provedbu Školske sheme.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 24.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u papirnatom obliku zajedno s propisanim pratećim dokumentima i dostavlja preporučenom pošiljkom s povratnicom poštanskim putem na adresu Agencije za plaćanja ili osobno u pisarnicu Agencije za plaćanja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva za potporu dostavit će i pripadajuću tabličnu evidenciju na e-adresu: skolskovoce@apprrr.hr.

(3) Podnositelji zahtjeva za potporu iz članaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika upisuje se u Registar korisnika potpora tržišnih mjera – ZOT registar.

(4) Obrasci zahtjeva za potporu i pripadajuće tablične evidencije nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Isplata potpore

Članak 25.

(1) Potpora Školskoj shemi isplatit će se u skladu s člankom 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/39, a na temelju:

– zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda uz koji su priloženi dokazi o isporuci:

a) izvornik ili preslika otpremnice za kupljeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode potpisane od škole i dobavljača u kojoj je izražena vrsta i količina kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, naziv i adresa dobavljača, broj djece u školi i datum isporuke i

b) izvornik ili preslika računa potpisanog od dobavljača i škole u kojemu je izražena vrsta i količina isporučenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, broj djece u školi ili broj obroka po datumu/ima zaprimanja i cijena kupljenog voća ili povrća/mlijeka i mliječnih proizvoda. Računi dobavljača bez potpisa prihvatljivi su isključivo ako su izdani i poslani u elektroničkom obliku i ako su ovjereni potpisom škole i/ili osnivača školske ustanove

– zahtjeva za potporu za praćenje uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe praćenja) i izvješće o praćenju po završetku provedbe

– zahtjeva za potporu za izvješće o ocjenjivanju uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe ocjenjivanja) i izvješće o ocjenjivanju po završetku provedbe i

– zahtjeva za potporu za promociju ili prateće obrazovne mjere uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi za robe i usluge).

(2) Agencija za plaćanja isplaćuje potporu u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju škola koje su odustale od provedbe Školske sheme, potpora će se isplatiti u skladu s člankom 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/39 i stavkom 1. podstavkom 1. točkama a) i b) ovoga članka, a razmjerno broju tjedana provedbe Školske sheme.

Povrat potpore

Članak 26.

(1) U slučaju neopravdano primljene potpore primjenjuje se članak 7. Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014.

(2) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

(4) U slučaju nepoštivanja obaveza utvrđenih u okviru Školske sheme podnositelj zahtjeva za potporu uz povrat neopravdano primljene potpore plaća administrativnu kaznu u iznosu razlike između iznosa koji je prvotno tražio i iznosa na koji je imao pravo.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu, kontrola usklađenosti s tržišnim standardima i inspekcijski nadzor

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja u skladu s člancima 9. i 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja zahtjeva za potporu u okviru Školske sheme.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka dodatno, obuhvaća i kontrolu postupka odabira dobavljača u skladu s člankom 13. stavcima 3., 4. i 7. ovoga Pravilnika te kontrolu odredbe iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) DIRH obavlja inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti dobavljača voća i povrća te inspekcijski nadzor dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu sa Zakonom.

Odluke Agencije za plaćanja

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja za potrebe provedbe Školske sheme donosi sljedeće odluke:

1. Odluku o odobrenju podnositelja zahtjeva

2. Odluku o oduzimanju odobrenja

3. Odluku o isplati

4. Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu

5. Odluku o povratu isplaćenih sredstava.

(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

Žalbe

Članak 29.

(1) Na odluke iz članka 28. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Zaštita osobnih podataka

Članak 30.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Započeti postupci

Članak 31.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 98/19, 99/20 i 130/20) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 98/19, 99/20 i 130/20).

Stupanje na snagu

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/77
Urbroj: 525-07/0221-21-20

Zagreb, 20. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.