Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku

NN 94/2021 (27.8.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1690

Na temelju članka 39.a stavka 7. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU

Članak 1.

(1) U članku 6. stavku 1. Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (»Narodne novine«, broj 43/21) riječ »potpisani« zamjenjuje se riječju »potpisan«.

(2) Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prema podacima iz obrasca prijedloga za ovrhu koje je ovrhovoditelj popunio, u sustavu Elektroničke ovrhe formirat će se prijedlog za ovrhu za svaki pojedini slučaj.«.

(3) Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

(4) Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Agencija će obrazac prijedloga za ovrhu i ostale zaprimljene isprave uz podatak o danu primitka u Agenciji i imenu, prezimenu i osobnom identifikacijskom broju osobe koja je obrazac prijedloga predala Agenciji proslijediti sudu.«.

(5) Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 8. i 9.

(6) U dosadašnjim stavcima 5. i 6., koji postaju stavci 6. i 8., broj 4 zamjenjuje se brojem 5.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. iza riječi »suda« dodaju se riječi »i jedinstveni identifikator«.

Članak 3.

U članku 8. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Kvalificirani elektronički potpis javnog bilježnika zamjenjuje njegov potpis i pečat.«.

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 3. dodaju se stavci od 4. do 10. koji glase:

»(4) Obrazac prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1.) predstavlja grafički oblik elektroničkog obrasca prijedloga koji se popunjava u sustavu Elektroničke ovrhe te se prikazuje korisniku za daljnje popunjavanje u sadržaju prilagođenom prethodno unesenim podacima.

(5) Prijedlog za ovrhu koji ne sadrži obvezne podatke propisane člankom 39. Ovršnog zakona ne može se podnijeti putem sustava Elektroničke ovrhe te se iznimno u tom slučaju prijedlog za ovrhu može podnijeti sudu u fizičkom (papirnatom) obliku.

(6) Iznimno, prijedlog za ovrhu u slučaju iz stavka 5. ovoga članka i/ili prilog prijedlogu za ovrhu ovrhovoditelj može podnijeti u fizičkom (papirnatom) obliku dok se odlukom koju donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa ne utvrdi da su ispunjeni tehnički uvjeti za podnošenje isključivo elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku.

(7) U slučaju da vanjski korisnik informacijskog sustava, zbog nedostupnosti sustava Elektroničke ovrhe, ne može u elektroničkom obliku predati prijedlog za ovrhu dva sata prije isteka roka, vanjski korisnik informacijskog sustava dužan je bez odgode prijaviti nedostupnost sustava administratoru sustava.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka trenutak za predaju prijedloga za ovrhu produžuje se za jedan dan od trenutka obavijesti o nastavku tijeka roka za predaju prijedloga za ovrhu.

(9) Na mrežnim stranicama sustava Elektroničke ovrhe objavit će se upute o prijavi nedostupnosti sustava, obavijest o nedostupnosti sustava zbog tehničkih poteškoća te obavijest o nastavku tijeka roka za predaju prijedloga za ovrhu.

(10) Odredbe stavaka 7., 8. i 9. ovoga članka neće se primjenjivati ako vanjski korisnik informacijskog sustava nije mogao predati prijedlog za ovrhu putem sustava Elektroničke ovrhe u roku zbog tehničkih poteškoća nastalih na njegovoj strani.«.

Članak 5.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno, ako ne postoje tehničke mogućnosti za podnošenje elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca, ovrhovoditelj može podnijeti rješenje o ovrsi i/ili priloge rješenju Agenciji na provedbu u fizičkom (papirnatom) obliku.«.

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. rujna 2021.

(2) Prilozi 1. i 6. u privitku ovoga Pravilnika zamjenjuju Priloge 1. i 6. Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (»Narodne novine«, broj 43/21).

Klasa: 011-01/21-01/38
Urbroj: 514-04-01-02-01/03-21-08
Zagreb, 24. kolovoza 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Jedinstveni identifikator prijedloga:

Nadležnom općinskom sudu

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE
OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj:_)
Ime
Prezime
Naziv
Naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja
OIB
Račun specifične namjene
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja
Ime
Prezime
Naziv
OIB
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Pravna osnova

☐ roditelj za maloljetno dijete

☐ skrbnik

☐ skrbnik za posebni slučaj

☐ osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

☐ stečajni upravitelj

☐ likvidator

☐ ostalo

Punomoćnik ovrhovoditelja
Ime
Prezime
Naziv
OIB
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Pravna osnova

☐     punomoć za zastupanje
☐ odvjetnik
☐ osoba koja je s ovrhovoditeljem u radnom odnosu
☐ srodnik po krvi u ravnoj liniji
☐ brat ili sestra
☐ bračni drug
☐ prokurist

☐ ugovor o upravljanju zgradomOVRŠENIK

Ovršenik (redni broj:_)
Ime
Prezime
Naziv
Naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja
OIB
Račun specifične namjene
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Zakonski zastupnik ovršenika
Ime
Prezime
Naziv
OIB
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Pravna osnova

☐ roditelj za maloljetno dijete

☐ skrbnik

☐ skrbnik za posebni slučaj

☐ osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

☐ stečajni upravitelj

☐ likvidator

☐ ostalo

Punomoćnik ovršenika
Ime
Prezime
Naziv
OIB
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Pravna osnova

☐     punomoć za zastupanje
☐ odvjetnik
☐ osoba koja je s ovršenikom u radnom odnosu
☐ srodnik po krvi u ravnoj liniji
☐ brat ili sestra
☐ bračni drug
☐ prokurist

☐ ugovor o upravljanju zgradomOdgovornost za dug

Odgovornost više ovršenika za dug

☐ razmjerna

☐ solidarna


Vjerodostojne isprave i tražbine

Vjerodostojna isprava (redni broj: _)
Vrsta vjerodostojne isprave

☐ račun

☐ izvadak iz poslovnih knjiga

☐ mjenica

☐ ček s protestom i povratnim računima kada je to potrebno za zasnivanje tražbine

☐ javna isprava

☐ po zakonu ovjerovljena privatna isprava

☐ isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom

☐ obračun kamata

Oznaka isprave
Datum isprave
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave
Tražbina (redni broj: _)
Iznos glavnice
Valuta glavnice
Isplata u kunskoj protuvrijednosti

☐ DA

☐ NE

Tečaj za obračun
Obračun kamate

☐ kamata se ne traži

☐     zakonska zatezna kamata
☐ kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
☐ kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
☐ kamatna stopa prema članku 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
☐ kamatna stopa po propisima prije 1. siječnja 2008. te kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
☐ kamatna stopa po propisima prije 1. siječnja 2008. te kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose

☐ ugovorna zatezna kamata

Opis tijeka kamate
Ugovorna kamatna stopa
Početak tijeka kamate
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu (iznos i valuta)
Prethodno obračunata kamata (iznos i valuta)
Datum do kojeg je prethodno obračunata kamata
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini (iznos i valuta)
Ovrhovoditelj (redni broj)
Način isplate

☐ isplata na račun u domaćoj banci

☐ isplata na račun u stranoj banci

Broj računa
Model
Poziv na broj
Država
Naziv banke
SWIFT banke
Prilaže se potvrda strane banke o vlasniku računa

DA

NENovčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

ValutaIznos glavnicePrethodno obračunata kamataInformativni iznos kamate na dan podnošenja prijedlogaUkupno – informativni iznos
HRK
EUR
HRK – ukup­ni iznos

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku da u roku od osam dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima u roku od tri dana od dana dostave rješenja, namiri ovrhovoditelju tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima, kako slijedi (ispisivanje teksta platnog naloga):

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

Ovršenik (redni broj: _)
Predmeti ovrheSredstva ovrhe
☐ ovrha općenito na imovinisukladno odredbama Ovršnog zakona
☐ novčana tražbina

☐ pljenidba i prijenos novčane tražbine radi naplate

☐ pljenidba i prijenos novčane tražbine umjesto isplate

☐ novčana tražbina po računu kod bankezapljena i prijenos radi naplate
☐ nekretninazabilježba ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenje vrijednosti nekretnine, prodaja nekretnine i namirenje ovrhovoditelja iz iznosa dobivenoga prodajom
☐ pokretnina

☐ zapljena pokretnine, procjena pokretnine, oduzimanje pokretnine, otpremanje pokretnine, povjeravanje pokretnine na čuvanje sudu, ovrhovoditelju ili trećoj osobi, prodaja pokretnine i namirenje ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom

☐ zapljena, procjena otpremanje i čuvanje pokretnine putem javnog komisionara te prodaja pokretnine i namirenje ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom

☐ motorno vozilo

☐ zabilježba ovrhe na motornom vozilu, oduzimanje vozila i povjeravanje na čuvanje vozila, procjena vozila, prodaja vozila i namirenje ovrhovoditelja

☐ zabilježba ovrhe na motornom vozilu, oduzimanje vozila i čuvanje vozila, procjena vozila putem javnog komisionara te prodaja vozila i namirenje ovrhovoditelja

☐ dionica za koju nije izdana isprava o dionicipljenidba, procjena i prodaja dionice te namirenje ovrhovoditelja
☐ udio odnosno poslovni udjel u trgovačkom društvupljenidba udjela, procjena i prodaja udjela odnosno poslovnog udjela u trgovačkom društvu te namirenje ovrhovoditelja

☐ vrijednosni papir koji je ubilježen na računima kod središnjeg klirinškog

depozitarnog društva

pljenidba, procjena vrijednosnice i prodaja vrijednosnice te namirenje ovrhovoditelja
☐ ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina

zapljena tražbine, prijenos na ovrhovoditelja te:

☐ prodaja pokretnine

☐ prodaja nekretnine

☐ ovrha na drugim imovinskim odnosno materijalnim pravima (patentu, tehničkom unapređenju, plodouživanju ili nekom sličnom pravu)pljenidba prava i unovčenje prava u skladu s odredbama o prodaji pokretnina


Drugi propisani podaci za provedbu ovrhe

 

Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu troškova postupka.

☐ DA

☐ NE

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak
Opis i tarifni brojJedinična cijenaKoličinaIznosPDVIznos s PDV-om
      
      
Ukupno

Trošak javnog bilježnika
OpisJedinična cijenaKoličinaIznosPDVIznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika
Ostatak naknade
Trošak daljnjih dostava
Ukupno

Troškovi ukupno
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata,(iznos i valuta)
Obračun kamatne stope

☐ zakonska zatezna kamata prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose

☐ kamata se ne traži

Početak tijeka kamateOd dana donošenja rješenja o ovrsi
Primatelj troška

☐ ovrhovoditelj

upisati redni broj ovrhovoditelja _____

☐ punomoćnik

upisati redni broj punomoćnika _____

Način isplate

☐ isplata na račun u domaćoj banci

☐ isplata na račun u stranoj banci

Broj računa
Model
Poziv na broj
Država
Naziv banke
SWIFT banke
Prilaže se potvrda strane banke o vlasniku računa

☐ DA

☐ NE


Prilozi:

Datum izrade prijedloga za ovrhu:

Potpis

PRILOG 6.

OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU OVRŠNE ISPRAVE

Nadležnom općinskom sudu

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU OVRŠNE ISPRAVE
OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: _)
Ime
Prezime
Naziv
Naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja
OIB
Račun specifične namjene
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja
Ime
Prezime
Naziv
OIB
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Pravna osnova

☐ roditelj za maloljetno dijete

☐ skrbnik

☐ skrbnik za posebni slučaj

☐ osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

☐ stečajni upravitelj

☐ likvidator

☐ ostalo

Punomoćnik ovrhovoditelja
Ime
Prezime
Naziv
OIB
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Pravna osnova

☐     punomoć za zastupanje
☐ odvjetnik
☐ osoba koja je s ovrhovoditeljem u radnom odnosu
☐ srodnik po krvi u ravnoj liniji
☐ brat ili sestra
☐ bračni drug
☐ prokurist

☐ ugovor o upravljanju zgradomOVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: _)
Ime
Prezime
Naziv
Naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja
OIB
Račun specifične namjene
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Zakonski zastupnik ovršenika
Ime
Prezime
Naziv
OIB
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Pravna osnova

☐ roditelj za maloljetno dijete

☐ skrbnik

☐ skrbnik za posebni slučaj

☐ osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

☐ stečajni upravitelj

☐ likvidator

☐ ostalo

Punomoćnik ovršenika
Ime
Prezime
Naziv
OIB
Adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (poštanski broj)
Adresa prebivališta/sjedišta (naselje)
Adresa prebivališta/sjedišta (država)
Pravna osnova

☐     punomoć za zastupanje
☐ odvjetnik
☐ osoba koja je s ovršenikom u radnom odnosu
☐ srodnik po krvi u ravnoj liniji
☐ brat ili sestra
☐ bračni drug
☐ prokurist

☐ ugovor o upravljanju zgradomOdgovornost za dug

Odgovornost više ovršenika za dug

☐ razmjerna

☐ solidarna


Ovršne isprave i tražbine

Ovršna isprava (redni broj: _)
Vrsta ovršne isprave

☐ ovršna sudska odluka

☐ ovršna sudska nagodba

☐ ovršna nagodba iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku

☐ ovršna odluka arbitražnog suda

☐ ovršna odluka donesena u upravnom postupku

☐ ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno

☐ ovršna javnobilježnička odluka

☐ ovršna javnobilježnička isprava

☐ nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj

☐ nagodba sklopljena u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak mirenja

☐ druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava ______________________

Izdavatelj isprave
Oznaka isprave
Datum isprave
Opis tražbine
Novčana tražbina (redni broj: _)
Iznos glavnice
Valuta glavnice
Isplata u kunskoj protuvrijednosti

☐ DA

☐ NE

Tečaj za obračun
Obračun kamate

☐ kamata se ne traži

☐     zakonska zatezna kamata
☐ kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
☐ kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
☐ kamatna stopa prema članku 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za odnose između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava
☐ kamatna stopa po propisima prije 1. siječnja 2008. te kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
☐ kamatna stopa po propisima prije 1. siječnja 2008. te kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose

☐ ugovorna zatezna kamata

Opis tijeka kamate
Ugovorena kamatna stopa
Početak tijeka kamate
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu (iznos i valuta)
Prethodno obračunata kamata (iznos i valuta)
Datum do kojeg je prethodno obračunata kamata
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini (iznos i valuta)
Ovrhovoditelj (redni broj)
Način isplate

☐ isplata na račun u domaćoj banci

☐ isplata na račun u stranoj banci

Broj računa
Model
Poziv na broj
Država
Naziv banke
SWIFT banke
Prilaže se potvrda strane banke o vlasniku računa

☐ DA

☐ NE
Novčana tražbina iz ovršnih isprava ukupno

ValutaIznos glavnicePrethodno obračunata kamataInformativni iznos kamate na dan podnošenja prijedlogaUkupno – informativni iznos
HRK
EUR
HRK – ukup­ni iznos

Nenovčana tražbina (redni broj: _)
 

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi ostvarenja tražbine ovrhovoditelja određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

Ovršenik (redni broj: _)
Predmeti ovrheSredstva ovrhe
  

Drugi propisani podaci za provedbu ovrhe

 

Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu troškova postupka.

☐ DA

☐ NE

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak
Opis i tarifni brojJedinična cijenaKoličinaIznosPDVIznos s PDV-om
      
      
Ukupno

Ostali trošak
OpisIznos
  

Troškovi ukupno
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata, iznos i valuta)
Obračun kamatne stope

☐ zakonska zatezna kamata prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose

☐ kamata se ne traži

Početak tijeka kamateOd dana donošenja rješenja o ovrsi
Primatelj troška

☐ ovrhovoditelj

upisati redni broj ovrhovoditelja ______

☐ punomoćnik

upisati redni broj punomoćnika ______

Način isplate

☐ isplata na račun u domaćoj banci

☐ isplata na račun u stranoj banci

Broj računa
Model
Poziv na broj
Država
Naziv banke
SWIFT banke
Prilaže se potvrda strane banke o vlasniku računa

DA

NE


Prilozi:

Datum izrade Prijedloga za ovrhu:

Potpis