Ispravak Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

NN 95/2021 (31.8.2021.), Ispravak Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1734

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 92 od 20. kolovoza 2021., utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

U Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, broj 92/21.) Tar. br. 20. ispravno glasi:

»(1) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine za:
1. građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna
2. građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00 kuna
3. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine800,00
4. ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna.
(2) Za izdavanje uporabne dozvole i privremene uporabne dozvole koja se izdaje u skladu sa zakonom koji uređuje područje gradnje ako u katastru nije formirana građevna čestica za građevinu čije je građenje u interesu Republike Hrvatske za:
1. građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna
2. građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00 kuna
3. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine800,00
4. ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna.
(3) Za izdavanje privremene uporabne dozvole koja se izdaje u skladu sa zakonom koji uređuje područje gradnje ako nema konačnih rezultata ispitivanja u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine za građevine iz stavka 2. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga tarifnog broja plaća se 17% od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga tarifnog broja za te građevine.
(4) Za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine iz stavka 2. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga tarifnog broja plaća se razmjerni dio vrijednosti izgrađenog dijela građevine za koju se izdaje uporabna dozvola od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga tarifnog broja za cijelu građevinu.
(5) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine600,00
(6) Za izdavanje rješenja o tipskom projektu800,00
Napomena:
1. Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen u skladu s naputkom koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje graditeljstva, iznos propisan ovim tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.
2. Za prijavu početka građenja građevine, prijavu početka uklanjanja građevine i prijavu pokusnog rada građevine ne plaća se upravna pristojba.
3. Za davanje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja ne plaća se upravna pristojba.
4. Za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za zamjensku obiteljsku kuću koju vlasnik samostalno gradi sukladno zakonu koji uređuje obnovu zgrada uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ne plaća se upravna pristojba.
5. Za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oštećenu potresom koja se nalazi na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a na kojoj se ostvaruju određena prava sukladno zakonu koji uređuje obnovu zgrada uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapin­sko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-mo­slavačke županije i Karlovačke županije, ne plaća se upravna pristojba.«.


Klasa: 022-03/21-03/20
Urbroj: 50301-05/16-21-9
Zagreb, 30. kolovoza 2021.

Glavna tajnica
Ivona Ferenčić, v. r.