Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini

NN 100/2021 (15.9.2021.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1803

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U 2021. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini.

Članak 2.

(1) Plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjen je ribolov u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku

2. podzona E2.

(3) Sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, karta područja obuhvaćenog prostornim i vremenskim ograničenjem nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika ne dovode se u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, br. 102/17, 74/18 i 20/19) i Pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (»Narodne novine«, broj 125/20).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/40
Urbroj: 525-13/0797-21-1
Zagreb, 9. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.