Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

NN 100/2021 (15.9.2021.), Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1815

Na temelju članka 95. stavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. rujna 2021. donijela

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Općim uvjetima opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19 i 39/20) u članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Opskrbljivač plinom ima pravo procijeniti potrošnju plina za obračunsko razdoblje na temelju povijesne potrošnje samo u slučaju ako operator plinskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava ne dostavi podatak o potrošnji do osmog dana u narednom mjesecu za krajnje kupce koji nisu iz kategorije kućanstvo, odnosno do 20. dana u narednom mjesecu za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo.«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 1. podstavku 9. iza zareza dodaju se riječi: »osim za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav,«.

U podstavku 11. riječ: »Donju« zamjenjuje se riječju: »Gornju«.

Podstavak 13. mijenja se i glasi:

»Ukupan faktor korekcije obujma isporučenog plina, koji predstavlja umnožak faktora korekcije obujma plina propisanih Prilogom 1. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, ukoliko se isti primjenjuju, i faktora korekcije obujma plina propisanog Prilogom 2. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, zaokruženo na šest decimalnih mjesta,«

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Račun iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati popis s iznosima pojedinačnih faktora korekcije obujma plina iz Priloga 1. i 2. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava primijenjenih za izračun faktora korekcije obujma plina iz stavka 1. podstavka 13. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. mjesečna potrošnja plina i godišnja potrošnja plina krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu (kWh),«.

Iza točke 13. dodaju se nove točke 14. – 16. koje glase:

»14. početno i završno stanje plinomjera s datumima očitanja za mjesečno, tromjesečno ili šestomjesečno razdoblje očitanja koje primjenjuje operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava u skladu s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, i podatak da li je stanje očitano ili procijenjeno (m3),

15. podatak da li operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava primjenjuje faktor korekcije obujma plina prema temperaturi, iz Priloga 1. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava i vrijednost faktora korekcije,

16. podatak da li operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava primjenjuje faktor korekcije obujma plina prema tlaku, iz Priloga 1. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava i vrijednost faktora korekcije,«.

Dosadašnje točke 14. – 22. postaju točke 17. – 25.

U dosadašnjoj točki 21. koja je postala točka 24. riječ: »te« briše se, a iza riječi: »plinom« dodaje se zarez.

U dosadašnjoj točki 22. koja je postala točka 25. iza riječi: »kupca« dodaje se riječ: »te«.

Iza točke 25. dodaje se nova točka 26. koja glasi:

»26. oznaka obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca koji nije kućanstvo i čiji profil potrošnje značajno odstupa od standardnog profila potrošnje odgovarajućeg tarifnog modela na pojedinoj hidrauličkoj cjelini.«.

U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»− mjesečna potrošnja plina i godišnja potrošnja plina krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu (kWh) te«.

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»− početno i završno stanje plinomjera s datumima očitanja za mjesečno, tromjesečno ili šestomjesečno razdoblje koje primjenjuje operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava u skladu s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, i podatak da li je stanje očitano ili procijenjeno (m³).«.

U stavku 5. podstavci 2. – 4. mijenjaju se i glase:

»− u slučaju iz članka 10. ovih Općih uvjeta, a na temelju podataka koje je zaprimio od opskrbljivača plinom u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i ugovora o opskrbi plinom iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta kojeg je novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline sklopio s odabranim opskrbljivačem plina,

− u slučaju iz članka 11. ovih Općih uvjeta, a na temelju podataka koje je zaprimio od opskrbljivača plinom u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i odgovarajuće isprave o prijenosu ugovora o opskrbi plinom kojom je na treću osobu prenesen ugovor o opskrbi plinom iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta,

− u slučaju iz članka 12. i 13. ovih Općih uvjeta, a na temelju podataka koje je zaprimio od opskrbljivača plinom u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, te dokaza o podmirenju svih novčanih obaveza za obračunsko mjerno mjesto.«.

U stavku 6. riječi: »podstavaka 1. – 13.« zamjenjuju se riječima: »točaka 1. – 16.«.

U stavku 7. riječi: »podstavaka 18. – 22.« zamjenjuju se riječima: »točaka 21. – 25.«.

Stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Podatak o oznaci tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta potrebno je ažurirati svake godine do 1. veljače.

(9) Mjesečna potrošnja plina iz stavka 2. točke 9. ovoga članka unosi se na način da se za obračunska mjerna mjesta za koja se provode mjesečna očitanja potrošnje upisuju mjesečna očitanja potrošnje, dok se u slučaju tromjesečnih i šestomjesečnih očitanja upisuju podaci o potrošnji dobiveni raspodjelom prema najboljoj praksi operatora distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava.«

U stavcima 10. – 12. riječi: »podstavka« zamjenjuju se riječima: »točke«.

Iza stavka 13. dodaje se novi stavak 14. koji glasi:

»(14) Operator tržišta plina omogućuje voditelju bilančne skupine pristup mjesečnom izvještaju o ukupnoj potrošnji plina krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav i zatvoreni distribucijski sustav koji su posredni članovi njegove bilančne skupine, iskazanoj po opskrbljivaču plinom i to:

− do 9. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, raspodijeljeno na:

− obračunska mjerna mjesta s dnevnim mjerenjem (kWh) i

− obračunska mjerna mjesta za koje je očitanje provedeno za taj mjesec (kWh),

− do 21. dana u tekućem mjesecu za prethodnih 12 mjeseci, raspodijeljeno na:

− obračunska mjerna mjesta s dnevnim mjerenjem (kWh),

− obračunska mjerna mjesta za koje je očitanje provedeno za mjesečna razdoblja (kWh),

− obračunska mjerna mjesta za koje je očitanje provedeno za tromjesečna razdoblja (kWh) i

− obračunska mjerna mjesta za koje je očitanje provedeno za šestomjesečna razdoblja (kWh).«.

Dosadašnji stavci 14. i 15. postaju stavci 15. i 16.

U dosadašnjem stavku 16. koji postaje stavak 17. riječi: »stavka 15.« zamjenjuju se riječima: »stavka 16.«.

Dosadašnji stavci 17. – 19. postaju stavci 18. – 20.

U dosadašnjem stavku 20. koji postaje stavak 21. riječi: »stavka 19.« zamjenjuju se riječima: »stavka 20.«.

Dosadašnji stavci 21. i 22. postaju stavci 22. i 23.

U dosadašnjem stavku 23. koji postaje stavak 24. riječi: »stavka 22.« zamjenjuju se riječima: »stavka 23.«.

Članak 4.

U PRILOGU 2. KVALITETA OPSKRBE PLINOM, u Tablici 2. Praćenje garantiranih standarda kvalitete opskrbe Točka R.br. 17. mijenja se i glasi:

17KVALITETA USLUGEDOSTAVA OČITANJA OPSKRBLJIVAČUDostava podatka o potrošnji za obračunsko razdoblje (u roku propisanom MPDS, do 20. dana u narednom mjesecu za krajnje kupce kategorije kućanstvo, odnosno do 8. dana u narednom mjesecu za ostale krajnje kupce)Broj ostvarenih dana od krajnjeg roka za dostavu unutar garantiranog standarda do dana dostave svih podataka o potrošnji za obračunsko razdobljeOPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVAopskrbljivač plinom250 kuna/danuPrate se podaci o datumu dostavljanja posljednjeg podatka o očitanju potrošnje plina i ostvarenom broju dana van garantiranog standarda

Točka R.br. 20. mijenja se i glasi:

20KVALITETA USLUGEDOSTAVA OČITANJA OPSKRBLJIVAČUDostava podatka o potrošnji za obračunsko razdoblje (u roku propisanom MPDS, do 20. dana u narednom mjesecu za krajnje kupce kategorije kućanstvo, odnosno do 8. dana u narednom mjesecu za ostale krajnje kupce)Broj ostvarenih dana od krajnjeg roka za dostavu unutar garantiranog standarda do dana dostave svih podataka o potrošnji za obračunsko razdobljeORGANIZATOR ZATVORENOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVAopskrbljivač plinom0 kuna/danuPrate se podaci o datumu dostavljanja posljednjeg podatka o očitanju potrošnje plina i ostvarenom broju dana van garantiranog standarda

Točke R.br. 23. – 25. mijenjaju se i glase:

23KVALITETA USLUGE

UNOS I AŽURIRANJE

PODATAKA U REGISTRU OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA

Broj pogrešaka (podataka na obračunskom mjernom mjestu za koje se traži unos ili korekcija) u skladu sa sistemskom porukom informacijskog sustava HROTE-a

(0 pogrešaka)

Broj neotklonjenih pogrešaka koje je prema pravilima iz članka 27. stavka 23. ovih Općih uvjeta, u skladu sa sistemskom porukom, upisao ili korigirao informacijski sustav HROTE-aOPSKRBLJIVAČ PLINOM

OPERATOR TRŽIŠTA PLINA

(HROTE)

5 kn/OMM/ neotklonjena pogreška u roku navedenom u sistemskoj poruci HROTE-aNa razini mjeseca prati se ukupan broj pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške, ukupan broj neotklonjenih pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške i ukupno plaćena nadoknada HROTE-u u mjesecu za koji se prate podaci.
24KVALITETA USLUGE

UNOS I AŽURIRANJE

PODATAKA U REGISTRU

OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA

Broj pogrešaka (podataka na obračunskom mjernom mjestu za koje se traži unos ili korekcija) u skladu sa sistemskom porukom informacijskog sustava HROTE-a

(0 pogrešaka)

Broj neotklonjenih pogrešaka koje je prema pravilima iz članka 27. stavka 23. ovih Općih uvjeta, u skladu sa sistemskom porukom upisao ili korigirao informacijski sustav HROTE-aOPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

OPERATOR TRŽIŠTA PLINA

(HROTE)

5 kn/OMM/ neotklonjena pogreška u roku navedenom u sistemskoj poruci HROTE-aNa razini mjeseca prati se ukupan broj pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške, ukupan broj neotklonjenih pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške i ukupno plaćena nadoknada HROTE-u u mjesecu za koji se prate podaci.
25KVALITETA USLUGE

UNOS I AŽURIRANJE

PODATAKA U REGISTRU OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA

Broj pogrešaka (podataka na obračunskom mjernom mjestu za koje se traži unos ili korekcija) u skladu sa sistemskom porukom informacijskog sustava HROTE-a

(0 pogrešaka)

Broj neotklonjenih pogrešaka koje je prema pravilima iz članka 27. stavka 23. ovih Općih uvjeta, u skladu sa sistemskom porukom upisao ili korigirao informacijski sustav HROTE-aORGANIZATOR ZATVORENOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

OPERATOR TRŽIŠTA PLINA

(HROTE)

5 kn/OMM/ neotklonjena pogreška u roku navedenom u sistemskoj poruci HROTE-aNa razini mjeseca prati se ukupan broj pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške, ukupan broj neotklonjenih pogrešaka zaprimljenih sistemskom porukom HROTE-a po vrsti pogreške i ukupno plaćena nadoknada HROTE-u u mjesecu za koji se prate podaci.


Tablica 3. Standardna kvaliteta plina mijenja se i glasi:

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i pri navedenim referentnim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).

PRIRODNI PLINReferentni uvjeti
25/0 oC15/15 oC
A. Kemijski sastav, mol%
Ugljični dioksid (CO2)maksimalno2,5
Kisik (O2)maksimalno0,001
B. Sadržaj sumpora, mg/m3
Sumpor ukupni (S)maksimalno30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS)maksimalno5
Merkaptani (RSH)maksimalno6
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno10,9610,40
maksimalno12,7512,09
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno
9,37
maksimalno
10,89
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno13,6012,90
maksimalno15,8115,00
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno
11,62
maksimalno
13,51
G. Relativna gustoća d
minimalno0,555
maksimalno0,70
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode 
-8
ugljikovodika-2
I. Metanski broj
minimalno75
J. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

Napomena:

* metanski broj prema CEN EN 16726 - Gas infrastructure - Quality of gas - Group H


MIJEŠANI UKAPLJENI NAFTNI PLINReferentni uvjeti
15/15 oC
A. Kemijski sastav, mol%
Propan (C3H8) u smjesi propan butanminimalno35
Butan (C4H10) u smjesi propan butanminimalno50
Zrakminimalno50
B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno14,03
maksimalno17,00
C. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno12,97
maksimalno15,06
D. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno11,86
maksimalno14,39
E. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno10,94
maksimalno12,75
F. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Preračunavanje iznosa kapaciteta za korištenje plinskog sustava izraženih pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti i referentnim uvjetima 15/15 °C temeljem ugovora sklopljenih prije 1. listopada 2022., a koji se odnose na razdoblje od 1. listopada 2022., u iznose kapaciteta za korištenje plinskog sustava izražene pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti i referentnim uvjetima 25/0 °C, provodi se dijeljenjem s koeficijentom 0,901.

Članak 6.

Podaci o priključnom kapacitetu obračunskog mjernog mjesta (kWh/h) te mjesečnoj i godišnjoj potrošnji plina krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu (kWh) koji su u registar obračunskih mjernih mjesta uneseni za razdoblje do 30. rujna 2022., iskazuju se pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti i referentnim uvjetima 15/15 °C, dok se za razdoblje nakon 1. listopada 2022. podaci iskazuju pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti i referentnim uvjetima 25/0 °C.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim izmjena odredbi članka 27. i izmjena odredbi Priloga 2., Tablice 3. Standardna kvaliteta plina Općih uvjeta opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19, 39/20) koje stupaju na snagu 1. listopada 2021. te izmjena odredbi članka 23. stavka 1. podstavka 11. i podstavka 13. Općih uvjeta opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19, 39/20) koje stupaju na snagu 1. studenog 2022.

Klasa: 310-30/21-01/1

Urbroj: 371-04-21-27

Zagreb, 9. rujna 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

p