Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

NN 100/2021 (15.9.2021.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1816

Na temelju članka 91. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. i 10. rujna 2021. donijela

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19 i 36/20) u članku 3. stavku 1. riječi: »isparenog ukapljenog naftnog plina« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ispareni ukapljeni naftni plin« brišu se.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Operator distribucijskog sustava, odnosno operator zatvorenog distribucijskog sustava, dužan je osigurati u distribucijskom sustavu količine plina dovoljne za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu.

(2) Operator distribucijskog sustava na tržišnim principima, uz definiranje dinamike i mjesta isporuke, kupuje plin za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu.

(3) Natječaj za nabavu plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu operator distribucijskog sustava, odnosno operator zatvorenog distribucijskog sustava, dužan je objaviti na svojoj internetskoj stranici i najmanje jednom javnom glasilu.

(4) Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg opskrbljivača je najniža cijena plina.

(5) Na temelju odluke o izboru najpovoljnijeg opskrbljivača, operator distribucijskog sustava, odnosno operator zatvorenog distribucijskog sustava, i izabrani opskrbljivač sklapaju Ugovor o opskrbi plinom.

Članak 3.

U članku 13.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je do 1. kolovoza svake godine operatoru tržišta plina dostaviti podatak o stopi gubitaka za prethodno razdoblje obračuna gubitaka određeno ugovorom sklopljenim s opskrbljivačem plinom od kojeg kupuje plin za nadoknadu gubitaka, za svaku hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je bez odlaganja u registru obračunskih mjernih mjesta ažurirati podatke o ugovornom razdoblju iz ugovora sklopljenog s opskrbljivačem plinom od kojeg kupuje plin za nadoknadu gubitaka i o korisniku transportnog sustava, odnosno voditelju bilančne skupine na kojeg se raspodjeljuje energija plina za gubitke u distribucijskom sustavu kojim upravlja.«

Članak 4.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Količina plina je obujam plina protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, pri standardnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 15 °C), utvrđen prema pravilima iz članka 60. ovih Mrežnih pravila, te izražen u m3, kao cjelobrojna vrijednost.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Korekcija obujma plina iz stavka 1. ovoga članka na obujam plina pri normalnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 0 °C), u svrhu iskazivanja i obračuna energije plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti, provodi se u skladu s Prilogom 2. ovih Mrežnih pravila.«.

Dosadašnji stavci 2. – 7. postaju stavci 3. – 8.

Članak 5.

U cijelom članku 57. riječ: »donjoj« zamjenjuje se riječju: »gornjoj«.

U stavku 15. riječi: »ispareni ukapljeni naftni plin ili« brišu se.

Članak 6.

U članku 58. stavku 2. riječ: »donju« zamjenjuje se riječju: »gornju«, a riječ: »izražen« zamjenjuje se riječju: »izraženu«.

Članak 7.

U članku 59. stavku 11. riječi: »i operatora distribucijskog sustava« brišu se, a riječ: »promijeni« zamjenjuje se riječju: »promjeni«.

Iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) O zaprimljenoj obavijesti krajnjeg kupca o nastaloj promjeni iz stavka 11. ovoga članka, opskrbljivač plinom dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava, a koji je dužan bez odlaganja u registru obračunskih mjernih mjesta ažurirati podatke u skladu s važećim odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom.«

Članak 8.

Članak 62. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na obračunskim mjernim mjestima tarifnog modela TM6, TM7, TM8, TM9, TM10, TM11 i TM12, kao i na obračunskim mjernim mjestima tarifnog modela TM3, TM4 i TM5 krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo i čiji profil potrošnje značajno odstupa od standardnog profila potrošnje odgovarajućeg tarifnog modela na pojedinoj hidrauličkoj cjelini, uz plinomjer mora biti ugrađena oprema za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje mjerenje u toku dana.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. – 6. koji glase:

»(3) Obračunskim mjernim mjestom krajnjeg kupca koji nije kućanstvo i čiji profil potrošnje značajno odstupa od standardnog profila potrošnje odgovarajućeg tarifnog modela na pojedinoj hidrauličkoj cjelini, iz stavka 1. ovoga članka, smatra se ono obračunsko mjerno mjesto na kojem je potrošnja plina u sedam ili više pojedinih kalendarskih mjeseci, iskazana prosječno za posljednje tri kalendarske godine, najmanje za 100% veća ili manja od prosječne trogodišnje potrošnje plina u istim mjesecima na svim obračunskim mjernim mjestima istog tarifnog modela krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo na pojedinoj hidrauličkoj cjelini.

(4) Za obračunsko mjerno mjesto koje ispunjava kriterij iz stavka 3. ovoga članka operator tržišta plina dužan je dodijeliti oznaku u registru obračunskih mjernih mjesta, te o istome obavijestiti operatora distribucijskog sustava, odnosno organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, i to svake godine do 1. veljače.

(5) Za obračunsko mjerno mjesto, koje je već označeno kao obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca koji nije kućanstvo i čiji profil potrošnje značajno odstupa od standardnog profila potrošnje odgovarajućeg tarifnog modela na pojedinoj hidrauličkoj cjelini, ne obavlja se ažuriranje oznake.

(6) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava, dužan je obračunsko mjerno mjesto opremiti opremom za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje mjerenje u toku dana, i to najkasnije do 31. prosinca u godini u kojoj je operator tržišta plina za to obračunsko mjerno mjesto dodijelio oznaku u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.«

Članak 9.

U članku 63. stavku 2. iza riječi: »kupca« dodaju se riječi: »koji je ujedno i vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline«.

Članak 10.

U članku 68. stavcima 4. i 5. iza riječi: »korisniku sustava« dodaju se riječi: »i operatoru tržišta plina«.

U stavku 7. iza riječi: »TM8« dodaje se zarez i riječi: »kao i obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM3, TM4 i TM5 krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo iz članka 62. stavka 1. ovih Mrežnih pravila,«.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Ukoliko operator distribucijskog sustava utvrdi pogrešku u očitanju dužan je korigirati podatke u roku od 2 radna dana od dana utvrđene pogreške, te bez odlaganja korigirane podatke o očitanju dostaviti korisniku sustava i operatoru tržišta plina.«

Iza stavka 22. dodaju se novi stavci 23. – 25. koji glase:

»(23) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava, dužan je za obračunska mjerna mjesta iz stavka 4. ovoga članka do 8. dana u tekućem mjesecu operatoru tržišta plina dostaviti podatak o potrošnji plina za prethodni mjesec, u formatu kojeg određuje operator tržišta plina.

(24) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava, dužan je za obračunska mjerna mjesta iz stavka 5. ovoga članka do 20. dana u tekućem mjesecu operatoru tržišta plina dostaviti podatak o ukupnoj potrošnji plina za prethodno tromjesečno i šestomjesečno razdoblje, raspodijeljenu po mjesecima, u formatu kojeg određuje operator tržišta plina.

(25) U slučaju naknadne korekcije potrošnje plina iz stavaka 23. i 24. ovoga članka uslijed reklamacije ili utvrđene pogreške, operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava, dužan je operatoru tržišta plina dostaviti korigirani podatak o potrošnji plina bez odlaganja.

Članak 11.

U članku 71. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. – 7. postaju stavci 1. – 6.

Dosadašnji stavak 8. briše se.

Članak 12.

U članku 72. stavci 3. – 8. brišu se.

Članak 13.

Naslov iznad članka 74. mijenja se i glasi:

»XI. POSTUPCI UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA NEOVLAŠTENE POTROŠNJE PLINA I PREUZIMANJA PLINA BEZ UGOVORA O OPSKRBI PLINOM«.

U članku 74. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju nemogućnosti pribavljanja izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan je pribaviti ispitno izviješće o izvanrednom ispitivanju plinomjera od tijela akreditiranog prema normi u HRN EN ISO/IEC 17020 Ocjenjivanje sukladnosti – zahtjevi za rad različitih tijela koja provode inspekciju (vrste A, B ili C).«

Članak 14.

U članku 75. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Operator distribucijskog sustava dužan je račun za naknadu iz stavka 1. ovoga članka ispostaviti najkasnije u roku 60 dana od dana utvrđivanja neovlaštene potrošnje, ukoliko drugim propisom nije utvrđen kraći rok ispostavljanja računa.«

Članak 15.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju samovoljnog priključenja na distribucijski sustav, ukoliko na plinskoj instalaciji nema plinomjera, nije izdana energetska suglasnost ili je ukupna nazivna snaga plinskih uređaja veća od nazivne snage na temelju koje je odabran plinomjer i određen priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta, priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta iz stavka 1. ovog članka određuje se prema najmanjem kapacitetu plinomjera koji omogućuje bilježenje potrošnje plina ugrađenih plinskih uređaja.«

Članak 16.

Iza članka 76. dodaje se novi članak 76.a koji glasi:

»Članak 76.a

(1) U slučaju preuzimanja plina nakon raskida ugovora o opskrbi plinom, krajnji kupac koji nije omogućio obustavu isporuke plina dužan je operatoru distribucijskog sustava platiti naknadu za preuzimanje plina bez ugovora o opskrbi plinom od dana prestanka važenja ugovora o opskrbi plinom do obustave isporuke plina odnosno do sklapanja ugovora o opskrbi plinom.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se kao umnožak energije plina utvrđene odgovarajućom primjenom članka 58. ovih Mrežnih pravila i tarifne stavke za isporučenu količinu plina za javnu uslugu opskrbe plinom određene za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava na čiji sustav je krajnji kupac za kojeg se utvrđuje naknada priključen, uvećano za 100%.

(3) Početno stanje plinomjera nakon kojeg je preuzimanje plina izvršeno bez ugovora o opskrbi plinom određuje se temeljem očitanja ili prihvaćenih podataka o očitanju zaprimljenih od strane krajnjeg kupca. U slučaju da ne raspolaže tim podacima, operator distribucijskog sustava ima pravo procijeniti količinu plina isporučenu do trenutka raskida ugovora o opskrbi plinom, na način da za procjenu koristi potrošnju plina razmjerno broju dana od zadnjeg očitanja, uzimajući u obzir prosječnu potrošnju plina na obračunskom mjernom mjestu iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja od najviše tri godine i odnos ulaznih količina plina u distribucijski sustav u razdoblju za koje se procjenjuje potrošnja i odabranom obračunskom razdoblju prema kojem se procjenjuje potrošnja.«

Članak 17.

U članku 77. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju kada je obustava isporuke izvršena, operator distribucijskog sustava uspostavit će ponovnu isporuku plina krajnjem kupcu u roku do dva radna dana od dana plaćanja naknade za preuzimanje plina bez ugovora o opskrbi plinom.«

U dosadašnjim stavcima 2. i 3. koji postaju stavci 3. i 4. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima »stavaka 1. i 2.«.

Članak 18.

PRILOG 2. mijenja se i glasi:

»PRILOG 2.

NAČIN KOREKCIJE OBUJMA PLINA PRI STANDARDNIM UVJETIMA NA OBUJAM PLINA PRI NORMALNIM UVJETIMA

Obujam plina pri normalnim uvjetima izračunava se prema formuli:

Ono = K15/0 °C x Ost

pri čemu je:

Ono – Obujam plina pri normalnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 0 °C), izražen u m3,

K15/0 °C – Faktor korekcije obujma plina pri standardnim uvjetima na obujam plina pri normalnim uvjetima koji u skladu s normom »HRN EN ISO 13443 – Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti« iznosi 0,9476,

Ost – Obujam plina pri standardnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 15 °C), izražen u m3

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Iznimno od članka 2. ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, obračun gubitaka plina za razdoblje od uključivo srpnja 2021. do uključivo lipnja 2022. provodi se odgovarajućom primjenom odredbi članka 13. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19 i 36/20).

(2) Jedinična cijena plina za gubitke za razdoblje obračuna gubitaka plina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u skladu s Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom važećom tijekom razdoblja obračuna gubitaka plina iz stavka 1. ovoga članka, i to kao suma troška nabave plina i udjela od 76% troška opskrbe plinom određenog za pojedino distribucijsko područje.

Članak 20.

(1) Operator tržišta plina utvrđuje i u registru obračunskih mjernih mjesta upisuje status obračunskog mjernog mjesta koje ispunjava kriterij iz članka 62. stavka 3. ovih Mrežnih pravila, te o istome obavještava operatora distribucijskog sustava, odnosno organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, i to najkasnije u roku 7 dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava, dužan je obračunska mjerna mjesta za koja je operator tržišta plina utvrdio status u skladu sa stavkom 1. ovoga članka opremiti opremom za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje mjerenje u toku dana, i to najkasnije do 30. rujna 2022.

Članak 21.

(1) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je do 8. listopada 2021. operatoru tržišta plina dostaviti podatke o potrošnji plina za rujan 2021. za obračunska mjerna mjesta iz članka 68. stavka 4. ovih Mrežnih pravila, u formatu kojeg određuje operator tržišta plina.

(2) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je do 20. listopada 2021. operatoru tržišta plina dostaviti podatke o mjesečno raspodijeljenoj potrošnji plina za razdoblje od siječnja 2021. do rujna 2021. za obračunska mjerna mjesta iz članka 68. stavaka 4. i 5. ovih Mrežnih pravila, u formatu kojeg određuje operator tržišta plina.

(3) Operator distribucijskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je do 20. listopada 2021. operatoru tržišta plina dostaviti za svako obračunsko mjerno mjesto priključeno na distribucijski sustav kojim upravlja:

– podatak da li primjenjuje faktor korekcije obujma plina prema tlaku, iz Priloga 1. ovih Mrežnih pravila i vrijednost faktora korekcije,

– podatak da li primjenjuje faktor korekcije obujma plina prema temperaturi, iz Priloga 1. ovih Mrežnih pravila i vrijednost faktora korekcije.

Članak 22.

Ove izmjene i dopune Mrežnih pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim izmjena odredbi članka 68. stavaka 4., 5., 13., 23., 24. i 25. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19 i 36/20) koje stupaju na snagu 1. studenoga 2021., izmjena odredbi članka 56. stavka 2., članka 58. stavka 2. i Priloga 2. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19 i 36/20) koje stupaju na snagu 1. listopada 2022. te izmjena odredbi članka 57. stavaka 9., 10., 12. i 13. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19 i 36/20) koje stupaju na snagu 15. listopada 2022.

Klasa: 310-32/21-01/1

Urbroj: 371-04-21-29

Zagreb, 10. rujna 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.