Pravilnik o sadržaju plana miniranja i izvješća o miniranju

NN 103/2021 (24.9.2021.), Pravilnik o sadržaju plana miniranja i izvješća o miniranju

Ministarstvo unutarnjih poslova

1830

Na temelju članka 68. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, broj 70/17 i 141/20) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PLANA MINIRANJA I IZVJEŠĆA O MINIRANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj plana miniranja i izvješća o miniranju.

Članak 2.

(1) Plan miniranja čini skica minskog polja, planirane mjere sigurnosti te plan utroška eksplozivnih tvari po bušotinama, a njihov sadržaj naveden je u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Izvješće o miniraju čini skica minskog polja, poduzete mjere sigurnosti te podaci o utrošenim eksplozivnim tvarima po bušotinama, a njihov sadržaj naveden je u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Plan miniranja i izvješće o miniranju mogu biti objedinjeni u jednom dokumentu pod uvjetom da se prije obavljenog miniranja upišu podaci za planirano miniranje, a nakon obavljenog miniranja upisuju se podaci o obavljenom miniranju.

Članak 3.

(1) Plan miniranja i izvješće o miniranju izrađuje osoba koja posjeduje dozvolu za obavljanje one vrste miniranja na koju se plan miniranja i izvješće o miniranju odnosi.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka izrađuje plan miniranja prije početka miniranja te isti drži na mjestu miniranja do završetka poslova miniranja.

(3) Osoba iz stavka 1. ovog članka izrađuje izvješće o miniranju najkasnije 24 sata nakon miniranja.

(4) Pravna osoba ili obrt koji obavlja poslove miniranja čuva plan miniranja i izvješće o miniranju najmanje deset godina nakon završetka miniranja te na zahtjev službene osobe nadležne za nadzor poslova miniranja iste daju na uvid.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/219
Urbroj: 511-01-152-21-8
Zagreb, 15. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1

PLAN MINIRANJA

Naziv trgovačkog društva – obrta:

Lokacija minskog polja:

Broj minskih bušotina:

1.a. SKICA MINSKOG POLJA:

1.b. PLANIRANE MJERE SIGURNOSTI:

I. PODACI O MINSKOM POLJU

– navesti dužinu minskog polja, širinu minskog polja, visinu etaže, dubinu bušotine te okvirni volumen stijenske mase za miniranje, udaljenost od drugih objekata i prometnica te drugi podaci predviđeni planom miniranja

II. PODACI O BUŠENJU I BUŠOTINAMA

– navesti podatke o načinu i periodu bušenja

– navesti karakteristike bušotina kao što su: broj bušotina, nagib bušotina, promjer bušotina i druge podatke predviđene planom miniranja

III. PLAN UTROŠKA EKSPLOZIVNIH TVARI ZA MINIRANJE

– plan utroška se radi prema podacima iz projektne dokumentacije za eksploatacijsko polje ili gradilište.

1. PLAN KOLIČINA EKSPLOZIVNIH TVARI ZA MINIRANJE

a) vrsta i količina eksploziva

– granulirani

– praškasti

– poluplastični

– plastični

– emulzijski

– ostali eksplozivi za gospodarsku uporabu

b) vrsta i količina inicijalnih sredstava

– sporogoreći štapin

– DK8

– detonirajući štapin

– usporivač 13 (20, 50) ms

– neelektrični detonator

– električni detonator

– neelektrični konektor

– neelektrični detonator/konektor

– ostala inicijalna sredstva

2. PLANIRANA SPECIFIČNA POTROŠNJA EKSPLOZIVA

3. PRIMJEDBE I MIŠLJENJA INSPEKCIJSKIH TIJELA

(ako su inspekcijska tijela obavila nadzor nad sadržajem Plana miniranja potrebno je navesti kratak osvrt)

4. PLAN PREDVIĐENIH MJERA SIGURNOSTI KOD MINIRANJA

– navesti mjere sigurnosti koje će biti poduzete kod sljedećih radnji pri miniranju:

a) uporabi eksploziva

b) punjenju minskih bušotina

c) povezivanju inicijalnih sredstava

d) radnje prije i poslije aktiviranja minskog polja

Navedene radnje potrebno je opisati kronološki prema načinu aktiviranja minskog polja.

1.c. PLAN UTROŠKA EKSPLOZIVA PO BUŠOTINAMA

MINSKO POLJE (broj ili druga oznaka): _____________________________________

Broj redaBroj bušotineKut nagiba bušotine (0)Dubina H (m)Izbojnica LNO W (m)Razmak između bušotina a (m)Dužina čepa Lč (m)Planirani utrošak eksploziva po
bušotinama (naziv eksploziva, npr. Riogel Troner HE Ø 60 mm/2083 gr)
I1
2
3
4
Σ
II1
2
3
4
Σ
III1
2
3
4
        
IV1
2
3
4
Σ
Σ


U _________________, __.__.____.Plan miniranja izradio:
Ime i prezime, broj dozvole za miniranje

PRILOG 2.

IZVJEŠĆE O MINIRANJU

Naziv trgovačkog društva – obrta:

Lokacija minskog polja:

Broj minskih bušotina:

2.a. SKICA MINSKOG POLJA:

2.b. PODUZETE MJERE SIGURNOSTI:

I. PODACI O MINSKOM POLJU

– navesti dužinu minskog polja, širinu minskog polja, visinu etaže, dubinu bušotine te okvirni volumen stijenske mase za miniranje, udaljenost od drugih objekata i prometnica te druge poduzete mjere pri miniranju

II. PODACI O BUŠENJU I BUŠOTINAMA

– navesti podatke o načinu i periodu bušenja

– navesti karakteristike bušotina kao što su: broj bušotina, nagib bušotina, promjer bušotina i druge poduzete mjere pri miniranju

III. UTROŠENE EKSPLOZIVNE TVARI

1. utrošena količina eksplozivnih tvari za miniranje

a) vrsta i količina eksploziva

– granulirani

– praškasti

– poluplastični

– plastični

– emulzijski

– ostali eksplozivi za gospodarsku uporabu

b) vrsta i količina inicijalnih sredstava

– sporogoreći štapin

– DK8

– detonirajući štapin

– usporivač 13 (20, 50) ms

– neelektrični detonator

– električni detonator

– neelektrični konektor

– neelektrični detonator/konektor

– ostala inicijalna sredstva

2. specifična potrošnja eksploziva

3. primjedbe i mišljenja inspekcijskih tijela

(ako su inspekcijska tijela obavila nadzor nad sadržajem izvješća o miniranju potrebno je navesti kratak osvrt)

4. provedene mjere sigurnosti kod miniranja

– navesti mjere sigurnosti koje su poduzete kod sljedećih radnji pri miniranju:

a. uporabi eksploziva

b. punjenju minskih bušotina

c. povezivanju inicijalnih sredstava

d. radnje prije i poslije aktiviranja minskog polja

Navedene radnje potrebno je opisati kronološki prema načinu aktiviranja minskog polja.

2.c. UTROŠENI EKSPLOZIV PO BUŠOTINAMA

MINSKO POLJE (broj ili druga oznaka): _____________________

Broj redaBroj bušotineKut nagiba bušotine (0)Dubina H (m)Izbojnica
LNO W (m)
Razmak između bušotina a (m)Dužina čepa Lč (m)Stvarni utrošak eksploziva po bušotinama (naziv eksploziva, npr. Riogel Troner HE Ø 60 mm/2083 gr)
I1
2
3
4
Σ
II1
2
3
4
Σ
III1
2
3
4
        
IV1
2
3
4
Σ
Σ

U _________________, __.__.____.Izvješće o miniranju izradio:

Ime i prezime, broj dozvole za miniranje