Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 106/2021 (29.9.2021.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

1860

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar financija, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI
OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21), u članku 1.a iza prve alineje točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se druga alineja koja glasi:

» – Direktiva Vijeća (EU) 2021/1159 od 13. srpnja 2021. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu privremenih oslobođenja pri uvozu i određenim isporukama kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 (SL L 250, 15. 7. 2021.).«.

Članak 2.

Iza članka 71.tb dodaju se novi članci 71.tc, 71.td i 71.te i naslov iznad njih koji glasi:

»Oslobođenje od PDV-a kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

Članak 71.tc

(1) Na temelju članka 1.a druge alineje ovoga Pravilnika plaćanja PDV-a oslobođen je uvoz dobara koji obavlja Europska komisija odnosno agencija ili tijelo osnovani na temelju prava Europske unije ako Europska komisija odnosno ta agencija ili to tijelo uvoze ta dobra pri izvršavanju svojih zadaća koje su im dodijeljene pravom Europske unije kako bi se odgovorilo na pandemiju bolesti COVID-19, osim ako se uvezena dobra koriste, odmah ili kasnije, u svrhu daljnjih isporuka uz naknadu od strane Europske komisije odnosno te agencije ili tog tijela.

(2) Kada se uvjeti za oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka prestanu primjenjivati, Europska komisija odnosno dotična agencija ili dotično tijelo obavješćuje Carinsku upravu, a uvoz tih dobara podliježe plaćanju PDV-a pod uvjetima koji se primjenjuju u tom trenutku.

Članak 71.td

(1) Na temelju članka 1.a druge alineje ovoga Pravilnika plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza na način i uz uvjete propisane posebnim propisom o oporezivanju PDV-om, oslobođene su isporuke dobara ili usluga Europskoj komisiji odnosno agenciji ili tijelu osnovanima na temelju prava Europske unije ako Europska komisija odnosno ta agencija ili to tijelo kupuju ta dobra pri izvršavanju svojih zadaća koje su im dodijeljene pravom Europske unije kako bi se odgovorilo na pandemiju bolesti COVID-19, osim ako se kupljena dobra ili usluge koriste, odmah ili kasnije, u svrhu daljnjih isporuka uz naknadu od strane Europske komisije odnosno te agencije ili tog tijela.

(2) Kada se uvjeti za oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka prestanu primjenjivati, Europska komisija odnosno dotična agencija ili dotično tijelo koji su primili isporuku oslobođenu od plaćanja ­PDV-a obavješćuje Poreznu upravu, a isporuka tih dobara ili tih usluga podliježe plaćanju PDV-a pod uvjetima koji se primjenjuju u tom trenutku.

(3) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se temeljem Potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarina iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Članak 71.te

Europska komisija odnosno agencija ili tijelo osnovani na temelju prava Europske unije u odnosu na uvoz i isporuke dobara iz članaka 71.tc i 71.td ovoga Pravilnika, iznimno od odredbi posebnog propisa o oporezivanju PDV-om, mogu od 1. listopada 2021. tražiti korekciju obračunanog PDV-a za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. rujna 2021.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. listopada 2021.

Klasa: 410-01/20-01/1366
Urbroj: 513-07-21-01/21-33
Zagreb, 9. rujna 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.