Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi

NN 106/2021 (29.9.2021.), Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1863

Na temelju članka 77. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013., 26/2015. i 17/2019.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU
PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi sadrže tehničke zahtjeve za pojedine vrste putničkih brodova i brzih putničkih plovila koji obavljaju putovanja u nacionalnoj plovidbi kako je definirana propisom koji uređuje kategorije plovidbe pomorskih brodova.

2. Sastavni dio ovih Pravila su prilozi:

a) Prilog I.: »Opći zahtjevi«

b) Prilog II.: »Tehnički zahtjevi«

c) Prilog III.: »Pregledi«

d) Prilog IV.: »Svjedodžbe«

e) Prilog V.: »Dodatni sigurnosni zahtjevi, jednakovrijedne zamjene, izuzeća i zaštitne mjere«.

Članak 2.

Ovim se Pravilima u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije:

– Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (Tekst značajan za EGP) (SL L 163, 6. 5. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2020/411 оd 19. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, u pogledu sigurnosnih zahtjeva za putničke brodove u nacionalnoj plovidbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 83, 19. 3. 2020.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/45/EZ).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi objavljena u »Narodnim novinama« br. 8/2020.

Članak 4.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/21-01/3673

Urbroj: 530-03-1-21-4

Zagreb, 16. rujna 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

OPĆI ZAHTJEVI

1.1 UVOD

1.1.1 PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju zahtjeve za sigurnost određenih putničkih brodova i brzih putničkih plovila koji obavljaju putovanja između luka u Republici Hrvatskoj.

1.1.2 U svezi zahtjeva za sigurnost brodova čija je kobilica položena ili su bili u sličnoj fazi gradnje prije 19. rujna 2021. primjenjuju se odredbe Odjeljka 1., Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411 .

1.1.3 U svezi zahtjeva za sigurnost brodova čija je kobilica položena ili su bili u sličnoj fazi gradnje 19. rujna 2021. ili nakon tog datuma primjenjuju se odredbe Odjeljka 2., Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

1.1.4 U svezi predloška Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda i predloška Popisa opreme za svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda primjenjuju se odredbe Priloga II., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

1.1.5 U svezi smjernica o sigurnosnim zahtjevima za putničke brodove i brza putnička plovila za osobe smanjene pokretljivosti primjenjuju se odredbe Priloga III., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

1.2 DEFINICIJE

1.2.1 U svrhu ovih Pravila primjenjivi su dolje navedeni izrazi i pojmovi. Za izraze i pojmove koji nisu ovdje obuhvaćeni vidjeti »Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Opći propisi«, Prilog I.

.1 Međunarodne konvencije – sljedeće konvencije; uključujući protokole uz njih i njihove izmjene, u ažuriranim verzijama:

i. Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. (Konvencija SOLAS 1974.); i

ii. Međunarodna konvencija o teretnim linijama iz 1966.

.2 Kodeks stabiliteta neoštećenog broda – »Kodeks o stabilitetu u neoštećenom stanju za sve vrste brodova obuhvaćene instrumentima IMO-a« koji je dio Rezolucije Skupštine IMO-a A.749(18) od 4. studenoga 1993. ili »Međunarodni kodeks o stabilitetu u neoštećenom stanju iz 2008.« koji je dio Rezolucije IMO-a MSC.267(85) od 4. prosinca 2008., u ažuriranim verzijama.

.3 HSC Kodeks – Međunarodni kodeks za sigurnost brzih plovila sadržan u rezoluciji IMO Odbora za pomorsku sigurnost MSC.36(63) od 20. svibnja 1994. (HSC Kodeks 1994.) ili Međunarodni kodeks za sigurnost brzih plovila, 2000 (HSC Kodeks 2000.) sadržan u IMO rezoluciji MSC.97(73) od 5. prosinca 2000. godine uključujući i sve izmjene koje su stupile na snagu.

.4 GMDSS – Svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti kako je sadržan u Poglavlju IV., Konvencije SOLAS 74.

.5 Putnički brod – brod koji prevozi više od 12 putnika.

.6 Ro-ro putnički brod – brod koji prevozi više od 12 putnika na kojem se nalaze ro-ro teretni prostori ili prostori posebne kategorije kako su definirani u Pravilu II-2/A/2 sadržanom u Prilogu I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

.7 Brzo putničko plovilo – brzo plovilo kako je definirano Pravilom X/1, Konvencije SOLAS 74, koje prevozi više od 12 putnika s tim da se putnički brodovi u nacionalnoj plovidbi koji plove u morskim područjima klase B, C ili D ne smatraju brzim putničkim plovilima ako im je:

– volumen istisnine do projektne vodne linije manji od 500 m3; i

– njihova maksimalna brzina, prema definiciji u pravilu 1.4.30. HSC Kodeksa 1994. i pravilu 1.4.38. HSC Kodeksa 2000., manja od 20 čvorova.

.8 Novi brod – brod čija je kobilica položena ili je bio u sličnoj fazi gradnje od 1. srpnja 1998. godine nadalje. Slična faza gradnje znači da je:

– započela gradnja koja se može identificirati za pojedini brod; ili je

– započela montaža trupa broda u količini 50 t ili 1 % očekivane mase trupa broda, ovisno što je manje.

.9 Postojeći brod – brod koji nije novi.

.10 Starost broda – brod godina proteklih od isporuke broda.

.11 Putnik – svaka osoba na brodu ili plovilu osim djece ispod jedne godine života i osoba zaposlenih na brodu ili plovilu u bilo kojem svojstvu.

.12 Duljina broda – duljina koja iznosi 96 % ukupne duljine na vodnoj liniji, povučenoj na udaljenosti od 85 % najmanje visine broda, iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjeg ruba pramčane statve do osi osovine kormila na navedenoj vodnoj liniji (ako je ova vrijednost veća). Na brodovima koji su projektirani s kosom kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina treba biti paralelna s konstrukcijskom vodnom linijom.

.13 Visina pramca – visina pramca definirana pravilom 39. Međunarodne konvencije o teretnim linijama iz 1966.

.14 Brod s cjelovitom palubom – brod s ugrađenom cjelovitom palubom izloženoj moru i vremenskim prilikama na kojoj su svi otvori zatvoreni najmanje vremenski nepropusnim sredstvima zatvaranja, a isto tako i otvori na bokovima broda.

.15 Međunarodno putovanje – putovanje iz luka Republike Hrvatske prema lukama drugih država i obratno.

.16 Putovanja u nacionalnoj plovidbi – putovanja iz luka ili prema lukama Republike Hrvatske unutar morskih područja definiranih u točki 1.2.1.18.

.17 Morsko područje – morsko područje ili morski plovni put utvrđen u skladu s točkom 1.4.

.18 Lučko područje (područje luke) – područje koje nije morsko područje utvrđeno u skladu s točkom 1.4., koje definira država članica koja nad njim ima nadležnost, a koje se proteže do najdaljih stalnih lučkih objekata koji čine sastavni dio lučkog sustava ili do granica određenih prirodnim geografskim obilježjima koja štite ušće ili slično zaklonjeno područje (vidjeti Prilog I. Naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova, »Narodne novine« br. 46/2006).

.19 Pomorska uprava države zastave – nadležno tijelo države čiju zastavu brod ili brzo plovilo vije.

.20 Država luke – država članica prema čijoj luci odnosno čijim lukama ili iz čije luke odnosno čijih luka brod ili plovilo pod zastavom koja nije zastava te države članice obavlja nacionalnu plovidbu.

.21 Priznata organizacija – organizacija koja je priznata u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova.

.22 Značajna valna visina – srednja vrijednost jedne trećine najvećih zamijećenih valnih visina u određenom vremenskom razdoblju.

.23 Osobe smanjene pokretljivosti – osobe koje imaju određene teškoće pri upotrebi javnog prijevoza, uključujući starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe s oštećenjem osjetila te osobe u invalidskim kolicima, trudnice i osobe s malom djecom.

.24 Milja iznosi 1.852 metra.

.25 Jedrenjak – brod koji se pokreće jedrima, čak i ako ima mehanički pogon koji se upotrebljava kao pomoćno pogonsko sredstvo ili u slučaju nužde.

.26 Jednakovrijedni materijal – aluminijska legura ili drugi negorivi materijal koji sam po sebi ili zbog dodane izolacije zadržava strukturu i integritet koji su jednakovrijedni čeliku na kraju odgovarajućeg standardnog ispitivanja vatrootpornosti.

.27 Standardno ispitivanje vatrootpornosti – ispitivanje uzoraka odgovarajućih pregrada ili paluba zagrijavanjem u ispitnoj peći do temperatura koje približno odgovaraju standardnoj krivulji vrijeme-temperatura u skladu s metodom ispitivanja određenom u Međunarodnom kodeksu o postupcima ispitivanja vatrootpornosti iz 2010. koji je dio Rezolucije IMO-a MSC.307(88) od 3. prosinca 2010., u ažuriranoj verziji.

.28 Tradicionalni brod – sve vrste povijesnih putničkih brodova projektirane prije 1965. i njihove replike izgrađene uglavnom od originalnih materijala, uključujući one projektirane za poticanje i promicanje tradicionalnih vještina i pomorstva, koji zajedno služe kao živi spomenici kulture i kojima se upravlja u skladu s tradicionalnim načelima pomorskih vještina i tehnike.

.29 Jahta za razonodu ili plovilo za razonodu – plovilo koje se ne upotrebljava u komercijalne svrhe, neovisno o vrsti pogona.

.30 Tender – plovilo koje se prevozi na brodu i koje se upotrebljava za prijevoz više od 12 putnika od putničkog broda u stanju mirovanja do obale i natrag.

.31 Brod za usluge u vezi s odobalnim projektima – brod koji se upotrebljava za prijevoz i smještaj industrijskog osoblja koje na brodu ne obavlja radove koji su ključni za poslovanje broda.

.32 Plovilo za usluge u vezi s odobalnim projektima – plovilo koje se upotrebljava za prijevoz i smještaj industrijskog osoblja koje na plovilu ne obavlja radove koji su ključni za poslovanje plovila.

.33 Značajni popravci, izmjene i preinake – bilo koje od sljedećeg:

– svaka promjena kojom se bitno mijenjaju dimenzije broda, kao što je produljenje dodavanjem novog središnjeg dijela trupa,

– svaka promjena kojom se bitno mijenja kapacitet broda za prijevoz putnika, kao što je preinaka palube vozila u prostore za smještaj putnika,

– svaka promjena kojom se bitno produljuje radni vijek broda, kao što je obnavljanje prostora za smještaj putnika na jednoj cijeloj palubi,

– svaka preinaka bilo koje vrste broda u putnički brod.

.34 Ministarstvo – Ministarstvo nadležno za pomorstvo u Republici Hrvatskoj.

.35 Država članica – Država članica EEA sporazuma.

.36 EEA sporazum – Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru potpisan 2. svibnja 1992. godine u Oportu kako je izmijenjen Protokolom potpisanim 17. ožujka 1993. godine u Briselu.

1.3 PODRUČJE PRIMJENE

1.3.1 Ova se Pravila primjenjuju na sljedeće putničke brodove i plovila, bez obzira na zastavu pod kojom plove, kada obavljaju nacionalnu plovidbu:

(a) nove i postojeće putničke brodove duljine 24 metra i više;

(b) brza putnička plovila.

Republika Hrvatska, u svojstvu države luke, osigurava da putnički brodovi i brza putnička plovila koji plove pod zastavom države koja nije država članica u potpunosti udovoljavaju zahtjevima ovih Pravila prije nego što mogu obavljati nacionalnu plovidbu u Republici Hrvatskoj.

1.3.2 Ova se Pravila ne primjenjuju na:

(a) putničke brodove koji su:

i. ratni brodovi i brodovi za prijevoz vojnih trupa;

ii. jedrenjaci;

iii. brodovi koji nemaju mehanički pogon;

iv. plovila izgrađena od materijala koji nije čelik ili jednakovrijedni materijal, a koja nisu obuhvaćena normama za brza plovila (Rezolucija MSC.36(63) ili MSC.97(73)) ili dinamički podržavana plovila (Rezolucija A.373(X));

v. drveni brodovi jednostavne gradnje;

vi. tradicionalni brodovi;

vii. jahte za razonodu;

viii. brodovi koji plove isključivo u područjima luka;

ix. brodovi za usluge u vezi s odobalnim projektima; ili

x. tenderi;

(b) brza putnička plovila koja su:

i. ratna plovila i plovila za prijevoz vojnih trupa;

ii. plovila za razonodu;

iii. plovila koja plove isključivo u područjima luka; ili

iv. plovila za usluge u vezi s odobalnim projektima.

1.4 KATEGORIZACIJA MORSKIH PODRUČJA I KLASE PUTNIČKIH BRODOVA

1.4.1 Morska područja dijele se na sljedeće kategorije:

»Područje A«znači morsko područje izvan područja B, C i D.
»Područje B«znači morsko područje čije zemljopisne koordinate ni na kojoj točki ne sežu dalje od 20 milja od obalne crte, uzimajući u obzir srednju visinu morskih mijena, ali koje je izvan morskih područja C i D.
»Područje C«

znači morsko područje čije zemljopisne koordinate ni na kojoj točki ne sežu dalje od 5 milja od obalne crte, uzimajući u obzir srednju visinu morskih mijena, ali koje je izvan morskog područja D ako postoji.

Usto je vjerojatnost od pojave znatne visine vala koja prelazi 2,5 metra manja od 10 % u razdoblju od godinu dana za plovidbu koja se obavlja cijele godine ili tijekom određenog razdoblja za sezonsku plovidbu, poput plovidbe u ljetnom razdoblju.

»Područje D«

znači morsko područje čije zemljopisne koordinate ni na kojoj točki ne sežu dalje od 3 milje od obalne crte, uzimajući u obzir srednju visinu morskih mijena.

Usto je vjerojatnost od pojave znatne visine vala koja prelazi 1,5 metra manja od 10 % u razdoblju od godinu dana za plovidbu koja se obavlja cijele godine ili tijekom određenog razdoblja za sezonsku plovidbu, poput plovidbe u ljetnom razdoblju.


1.4.2 Ministarstvo:

(a) sastavlja i prema potrebi ažurira popis morskih područja pod nadležnošću Republike Hrvatske;

(b) određuje unutarnju granicu morskog područja najbližeg njezinoj obalnoj crti;

(c) objavljuje popis u javnoj bazi podataka dostupnoj na internetskim stranicama Ministarstva;

(d) obavješćuje Komisiju o mjestu objave tih podataka te kada se u popis unesu izmjene.

1.4.3 Putnički brodovi dijele se na sljedeće klase prema morskom području u kojemu mogu ploviti:

»Klasa A«znači putnički brod koji obavlja nacionalnu plovidbu u područjima A, B, C i D.
»Klasa B«znači putnički brod koji obavlja nacionalnu plovidbu u područjima B, C i D.
»Klasa C«znači putnički brod koji obavlja nacionalnu plovidbu u područjima C i D.
»Klasa D«znači putnički brod koji obavlja nacionalnu plovidbu u područjima D.

1.4.4 Na brza putnička plovila primjenjuju se kategorije definirane u poglavlju 1. (1.4.10) i (1.4.11.) HSC Kodeksa 1994. ili u poglavlju 1. (1.4.12.) i (1.4.13.) HSC Kodeksa 2000.

1.5 PRIMJENA

1.5.1 Novi i postojeći putnički brodovi i brza putnička plovila, kada obavljaju nacionalnu plovidbu, moraju zadovoljavati odgovarajuće sigurnosne propise i norme propisane ovim Pravilima.

1.5.2 Ministarstvo ne smije obustaviti plovidbu putničkim brodovima ili brzim putničkim plovilima koji obavljaju nacionalnu plovidbu, ako ispunjavaju zahtjeve ovih Pravila.

Ministarstvo, kada djeluje u svojstvu administracije države luke, priznaje Svjedodžbu o sigurnosti brzog plovila i Dozvolu za rad brzog plovila koje je izdala druga država članica za brzo putničko plovilo koje obavlja nacionalnu plovidbu ili Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda iz članka 13. Direktive 2009/45/EZ koju je izdala druga država članica za putničke brodove koji obavljaju nacionalnu plovidbu.

1.5.3 Brodska oprema, koja je u skladu sa zahtjevima utvrđenim Pravilnikom o pomorskoj opremi (»Narodne novine« broj 82/2016), smatra se usklađenom sa zahtjevima utvrđenima u ovim Pravilima.

PRILOG II.

TEHNIČKI ZAHTJEVI

2.1 SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA NOVE I POSTOJEĆE PUTNIČKE BRODOVE KLASE A, B, C i D

2.1.1 Gradnja i održavanje trupa, glavnih i pomoćnih strojeva te električnih i automatskih postrojenja moraju biti u skladu s normama za klasifikaciju prema pravilima priznate organizacije

2.1.2 Odnosni brodovi moraju udovoljavati primjenjivim zahtjevima poglavlja IV, V i VI, Konvencije SOLAS 74 (primjenjuju se odredbe poglavlja IV., uključujući izmjene o GMDSS-u iz 1988., poglavlja V. i VI. Konvencije SOLAS, 1974., s izmjenama).

2.1.3 Brodska navigacijska oprema mora udovoljavati zahtjevima Pravila 17., 18., 19., 20. i 21., Poglavlja V. Konvencije SOLAS 74, u ažuriranoj verziji, odnosno kako je navedeno u Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju (primjenjuju se odredbe za ugrađenu brodsku navigacijsku opremu iz poglavlja V., pravila 12. Konvencije SOLAS 74, s izmjenama).

2.2 SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA NOVE PUTNIČKE BRODOVE

OPĆI ZAHTJEVI

2.2.1 Novi putnički brodovi klase A, zavisno od datuma polaganja kobilice ili slične faze gradnje, moraju udovoljavati zahtjevima Konvencije SOLAS 74, s izmjenama i primjenjivim zahtjevima iz Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411, koji se odnose na njih.

2.2.2 Novi putnički brodovi klase B, C i D, zavisno od datuma polaganja kobilice ili slične faze gradnje, moraju udovoljavati odnosnim zahtjevima navedenim u Prilogu I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

ZAHTJEVI U VEZI S TERETNIM LINIJAMA

2.2.3 Svi novi putnički brodovi duljine 24 metara i više moraju udovoljavati zahtjevima Međunarodne konvencije o teretnim linijama, 1966.

2.2.4 Neovisno o točki 2.2.3, novi putnički brodovi klase D izuzimaju se iz zahtjeva za minimalnu visinu pramca utvrđenu u Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama iz 1966.

2.2.5 Novi putnički brodovi klase A, B, C i D moraju imati cjelovitu palubu

2.2.6 Za brodove duljine manje od 24 metra zahtjevi iz 2.2.3 će se primjenjivati ovisno o duljini broda i klasi morskog područja, u mjeri koliko se smatra opravdanim u svakom slučaju posebice.

2.3 SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA POSTOJEĆE PUTNIČKE BRODOVE

2.3.1 Postojeći putnički brodovi klase A moraju udovoljavati zahtjevima za postojeće putničke brodove utvrđene Konvencijom SOLAS 74, s izmjenama. Za pravila čije se tumačenje Konvencije SOLAS, 1974., s izmjenama, prepušta Administraciji države zastave primjenjuju se tumačenja navedena u Prilogu I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

2.3.2 Postojeći putnički brodovi klase B moraju ispunjavati posebne odgovarajuće zahtjeve iz Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

2.3.3 Postojeći putnički brodovi hrvatske državne pripadnosti klasa C i D moraju zadovoljavati posebne odgovarajuće zahtjeve iz Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

Prije uključivanja postojećih putničkih brodova klasa C i D, zastave pripadnosti države članice, u obavljanje redovite nacionalne plovidbe u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo će, temeljem zahtjeva Administracije države zastave, dati suglasnost u pogledu pravila Administracije države zastave kojima je, u pogledu pitanja koja nisu obuhvaćena zahtjevima ovih Pravila, osigurana jednakovrijedna razina sigurnosti kao što je ona iz poglavlja II-1 i II-2 Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411, uzimajući pritom u obzir posebne lokalne uvjete plovidbe u vezi s morskim područjima u kojima je brodovima tih klasa dopuštena plovidba.

Prije uključivanja postojećih putničkih brodova klasa C i D hrvatske državne pripadnosti u obavljanje redovite nacionalne plovidbe u drugoj državi članici, Ministarstvo će zatražiti suglasnost države zastave vezano uz primjenu zahtjeva iz Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

2.3.4 U slučajevima kada Ministarstvo, kao Administracija države luke, utvrdi da pravila Administracija države zastave za postojeće putničke brodove klase C i D za koje se traži obavljanje redovite nacionalne plovidbe u Republici Hrvatskoj nisu u skladu s 2.3.3, o tome će u što kraćem roku izvijestiti Komisiju.

2.3.5 Postojeći putnički brodovi klasa C i D koji nisu brodovi hrvatske državne pripadnosti, prije početka obavljanja putovanja u nacionalnoj plovidbi Republike Hrvatske, moraju ishodovati odgovarajuću suglasnost Ministarstva sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 109/2019).

2.4 SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA BRZA PUTNIČKA PLOVILA

2.4.1 Brza putnička plovila izgrađena ili podvrgnuta značajnim popravcima, preinakama ili izmjenama na dan 1. siječnja 1996. ili poslije, moraju zadovoljavati zahtjeve iz pravila X/2 i X/3. Konvencije SOLAS, 1974., osim:

.1 ako im je kobilica položena ili su bili u sličnoj fazi gradnje najkasnije u lipnju 1998.; i

.2 ako su isporučeni i stavljeni u službu najkasnije u prosincu 1998.; i

.3 ako u potpunosti ispunjavaju zahtjeve Kodeksa o sigurnosti dinamički podržavanih plovila (DSC Kodeks) iz Rezolucije IMO-a A.373(10) u ažuriranoj verziji.

2.4.2 Brza putnička plovila izgrađena prije 1. siječnja 1996., koja ispunjavaju zahtjeve Međunarodnog kodeksa za sigurnost brzih plovila (HSC Kodeks) mogu nastaviti s obavljanjem plovidbe za koju imaju odobrenje prema ovom Kodeksu.

Brza putnička plovila izgrađena prije 1. siječnja 1996., koja ne ispunjavaju zahtjeve HSC Kodeksa, ne mogu obavljati nacionalnu plovidbu, osim ako su 4. lipnja 1998. već bila uključena u nacionalnu plovidbu u državi članici te im se u tom slučaju može dopustiti da i dalje obavljaju nacionalnu plovidbu u toj državi članici. Takvo plovilo mora zadovoljavati zahtjeve DSC Kodeksa.

2.4.3 Gradnja i održavanje brzih putničkih plovila i njihove opreme moraju biti u skladu s pravilima za klasifikaciju brzih plovila priznate organizacije.

2.4.4 Nova i postojeća brza putnička plovila, koja udovoljavaju zahtjevima HSC Kodeksa, smatra se da udovoljavaju odredbama Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

Postojeća dinamički podržavana putnička plovila hrvatske državne pripadnosti i koja udovoljavaju zahtjevima DSC Kodeksa, smatra se da udovoljavaju odredbama Priloga I., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

2.5 DODATNI POSEBNI ZAHTJEVI

2.5.1 Za nove i postojeće brodove značajni popravci, izmjene i preinake te pripadajuća oprema moraju biti u skladu sa zahtjevima za nove brodove navedenima u točki 2.2.2. Preinake na brodovima isključivo radi postizanja veće sposobnosti prevladavanja oštećenja ne smatraju se značajnim izmjenama.

2.5.2 Brodovi izgrađeni od jednakovrijednog materijala prije 20. prosinca 2017. moraju biti usklađeni sa zahtjevima ovih Pravila do 22. prosinca 2025.

2.5.3 Dodatno zahtjevima ovih Pravila i Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411, koji za dinamički podržavana putnička plovila podrazumijevaju i implementaciju DCS Kodeksa, odnosno HSC Kodeksa za brza putnička plovila, za brodove hrvatske državne pripadnosti primjenjuju se posebno i dodatno zahtjevi:

a) »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi«, Prilog I., II., III., IV. i V.

b) »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi«, Prilog VI. – Sustav upravljanja sigurnošću.

c) »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade«.

d) »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika«, zahtjevi u svezi prijevoza opasnih tereta i prijevoza cestovnih vozila.

e) »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta«.

f) »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprečavanje onečišćenja«.

g) »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova«, svi dijelovi Pravila koji propisuju pojedinačne zahtjeve za provedbene norme i certifikaciju sigurnosne opreme koja se ugrađuje na putničke brodove u nacionalnoj plovidbi.

2.6 SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA STABILITET RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I NJIHOVO ISKLJUČENJE IZ PLOVIDBE

2.6.1 Ro-ro putnički brodovi klase C kojima je kobilica položena ili koji su bili u sličnoj fazi gradnje 1. listopada 2004. ili nakon tog datuma te svi ro-ro putnički brodovi klasa A i B moraju biti u skladu sa zahtjevima Odsjeka 3., »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje«, u svezi posebnih zahtjeva za stabilitet ro-ro putničkih brodova.

2.7 SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI

2.7.1 Na svim putničkim brodovima klasa A, B, C i D i na svim brzim putničkim plovilima koja se upotrebljavaju u javnom prijevozu čija je kobilica položena ili su bili u sličnoj fazi gradnje na ili nakon 1. listopada 2004. mora biti osiguran siguran pristup osobama smanjene pokretljivosti prema smjernicama navedenim u Prilogu III., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411.

2.7.2 Prilikom obavljanja preinaka putničkih brodova klase A, B, C i D i brzih putničkih plovila koja se upotrebljavaju u javnom prijevozu, kojima je kobilica položena ili koji su bili u sličnoj fazi gradnje prije 1. listopada 2004., Ministarstvo će primjenjivati smjernice iz Priloga III., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411, u mjeri u kojoj je to gospodarski opravdano i izvedivo.

2.7.3 Kod implementacije zahtjeva iz t. 2.7.1 i 2.7.2 Ministarstvo će surađivati s organizacijama koje predstavljaju osobe s teškoćama u kretanju.

2.7.4 U dijelu koji se odnosi na uvjete za smještaj putnika, uključujući i osobe smanjene pokretljivosti, primjenjuju se i zahtjevi »Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Smještaj putnika«.

PRILOG III.

PREGLEDI

3.1 Svi putnički brodovi podliježu pregledima kako slijedi:

(a) Osnovnom pregledu prije puštanja broda u plovidbu;

(b) Redovnom (Obnovnom) pregledu svakih 12 mjeseci;

(c) Dodatnom (Prigodnom) pregledu, prema potrebi.

3.2 Svako brzo putničko plovilo koje u skladu s odredbama točke 2.4 mora ispunjavati zahtjeve HSC Kodeksa, podliježe pregledima Administracije države zastave koji su propisani u HSC Kodeksu.

3.3 Brza putnička plovila koja u skladu s odredbama točke 2.4 moraju ispunjavati zahtjeve DSC Kodeksa te podliježu pregledima Administracije države zastave koji su propisani u DSC Kodeksu.

3.4 U vezi s pregledom za izdavanje Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda, primjenjuju se odgovarajući postupci i smjernice navedeni u IMO-a Rez. A.1040(31), kako je izmijenjena, »Smjernice za pregled prema usklađenom sustavu pregleda i certifikacije iz 2019.«, ili postupci namijenjeni za postizanje istog cilja.

Pregledi putničkih brodova i brzih putničkih plovila hrvatske državne pripadnosti, kako su navedeni u 3.1, 3.2 i 3.3 provode se sukladno »Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Opći propisi«, Prilog II., odnosno »Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Opći propisi«, Prilog V.

3.5 Preglede putničkih brodova i brzih putničkih plovila hrvatske državne pripadnosti, kako su navedeni u 3.1, 3.2 i 3.3 obavlja priznata organizacija.

PRILOG IV.

SVJEDODŽBE

Novi i postojeći putnički brodovi

4.1 Svi novi i postojeći putnički brodovi koji ispunjavaju zahtjeve ovih Pravila moraju imati Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda u skladu s Prilogom II., Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/411. Ovu svjedodžbu izdaje priznata organizacija nakon obavljenog osnovnog pregleda, kao što je opisano u točki 3.1(a) Priloga III. ovih Pravila.

4.2 Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda izdaje se za razdoblje od najviše 12 mjeseci. Priznata organizacija može produžiti razdoblje valjanosti svjedodžbe s odgodom od najviše mjesec dana od datuma prestanka važenja koji je na njoj naveden. Kada se odobri produljenje važenja, novo razdoblje valjanosti svjedodžbe započinje od datuma prestanka važenja postojeće svjedodžbe prije njezina produljenja.

Obnavljanje važenja Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda izdaje se nakon obavljenog redovitog pregleda, kao što je opisano u točki 3.1(b) Priloga III. ovih Pravila.

Dodatni pregledi, prema točki 3.1(c) Priloga III. ovih Pravila, obavljaju se sukladno Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Opći propisi, Prilog II., odnosno »Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Opći propisi«, Prilog V.

4.3 Za brodove hrvatske državne pripadnosti, pregledi za prvo izdavanje Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda, rokovi za izdavanje Svjedodžbe, uvjeti za produljenje roka valjanosti Svjedodžbe te pregledi za obnovu valjanosti Svjedodžbe, određeni su Prilogom III. ovih Pravila, odnosno »Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Opći propisi«, Prilog II., odnosno »Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Opći propisi«, Prilog V.

Brza putnička plovila

4.4 Za brza putnička plovila hrvatske državne pripadnosti koja su u skladu sa zahtjevima HSC Kodeksa, Svjedodžbu o sigurnosti brzih plovila i Dozvolu za rad brzih plovila izdaje priznata organizacija u ime Republike Hrvatske, u skladu s odredbama HSC Kodeksa.

Za brza putnička plovila hrvatske državne pripadnosti koja su u skladu sa zahtjevima DSC Kodeksa, Svjedodžbu o gradnji i opremi dinamički podržavanog plovila te Dozvolu za rad dinamički podržavanog plovila izdaje priznata organizacija u ime Republike Hrvatske, u skladu s odredbama DSC Kodeksa.

4.5 Prije izdavanja Dozvole za rad brzim putničkim plovilima druge državne pripadnosti a koja obavljaju nacionalnu plovidbu u Republici Hrvatskoj Administracija države zastave mora se suglasiti s Ministarstvom o svim uvjetima obavljanja plovidbe brzih putničkih plovila u Republici Hrvatskoj. Administracija država zastave u Dozvoli za rad navodi sve takve uvjete.

4.6 Dodatne sigurnosne mjere, jednakovrijedne zamjene i izuzeća odobrena brodovima ili plovilima na temelju Priloga V. ovih Pravila navode se u svjedodžbi broda ili plovila.

PRILOG V.

DODATNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI, JEDNAKOVRIJENE ZAMJENE, IZUZEĆA I ZAŠTITNE MJERE

5.1. OPĆENITO

5.1.1 Ako Ministarstvo, samostalno ili u suradnji s Administracijama država članica smatra da bi primjenjive sigurnosne zahtjeve trebalo u određenim situacijama poboljšati zbog posebnih lokalnih okolnosti i ako se za to pokaže potreba, može prema postupku utvrđenom u točki 3. ovog priloga Pravila donijeti mjere za poboljšanje sigurnosnih zahtjeva.

5.1.2 Ministarstvo može, prema postupku utvrđenom u 5.3 ovog Priloga, donijeti mjere kojima se dopuštaju jednakovrijedne zamjene za određene posebne zahtjeve iz ovih Pravila, pod uvjetom da su takve zamjene najmanje jednako učinkovite kao ti zahtjevi.

5.2. IZUZEĆA

5.2.1 Ako se ne smanjuje razina sigurnosti te u skladu s postupkom iz točke 5.3 ovog Priloga, Ministarstvo može donijeti mjere kojima se brodovi izuzimaju od određenih posebnih zahtjeva ovih Pravila u odnosu na nacionalnu plovidbu u Republici Hrvatskoj, uključujući i njezina arhipelaška morska područja zaštićena od utjecaja otvorenog mora u određenim uvjetima plovidbe, kao što su manja značajna visina vala, ograničeno doba godine, plovidba samo danju ili u odgovarajućim klimatskim ili vremenskim uvjetima ili ograničeno trajanje putovanja ili blizina službi za spašavanje.

5.2.2 Izuzeća dopuštena točkom 5.2.1 trebaju biti unesena u Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda.

5.2.3 Usvojene mjere u svezi izuzeća primjenjuju se sve dok pojedini brod ili pojedina klasa putničkih brodova plovi pod uvjetima pod kojim su takva izuzeća odobrena.

5.3. POSTUPAK KOJI SE PROVODI U SLUČAJU DONOŠENJA MJERA IZ TOČKE 5.1 I TOČKE 5.2 OVOG PRILOGA

5.3.1 Ako Ministarstvo odluči donijeti mjere navedene u 5.1. i/ili 5.2. postupit će se kako slijedi.

5.3.1.1 Ministarstvo putem baze podataka koju Komisija uspostavlja i održava u tu svrhu obavješćuje Komisiju o mjerama koje namjerava donijeti i takvoj obavijesti dodaje pojedinosti dostatne za potvrdu održavanja odgovarajuće razine sigurnosti.

5.3.1.2 Ako u roku od šest mjeseci od te obavijesti Komisija donese provedbene akte koji sadržavaju njezinu odluku da predložene mjere nisu opravdane, od Ministarstva će se zahtijevati da predložene mjere izmijeni ili da ih ne donese.

5.3.1.3 Ukoliko su predložene mjere odlukom Komisije prihvaćene Ministarstvo će donijeti izmjenu ovih Pravila te o tome obavijestiti Komisiju i druge države članice.

5.3.1.4 Svaka od tih mjera primjenjuje se na sve putničke brodove iste klase ili na plovila koja plove pod istim navedenim uvjetima, bez diskriminacije na temelju njihove zastave ili državne pripadnosti ili mjesta poslovnog nastana njihova prijevoznika.

Navedene mjere primjenjuju se samo dok brod ili plovilo obavljaju plovidbu pod navedenim uvjetima.

5.4. ZAŠTITNE MJERE

5.4.1 Ako Ministarstvo smatra da putnički brod ili plovilo koje obavlja nacionalnu plovidbu unutar Republike Hrvatske, neovisno o tome poštuje li odredbe ovih Pravila, ozbiljno ugrožava sigurnost života ili imovine ili okoliša, tom brodu ili plovilu može se obustaviti plovidba ili se mogu uvesti dodatne sigurnosne mjere, sve dok se ta opasnost ne otkloni.

5.4.2 U navedenim okolnostima Ministarstvo o svojoj odluci odmah obavještava Komisiju i druge države članice, uz utemeljeno obrazloženje takve odluke, a ako Komisija po ispitivanju opravdanosti obustave plovidbe ili uvođenja dodatne mjere zbog ozbiljne opasnosti za sigurnost i okoliš, zaključi da takva obustava ili nametanje dodatnih mjera nisu opravdani, Ministarstvo će povući obustavu plovidbe ili uvođenje dodatnih sigurnosnih mjera.