Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

NN 98/2021 (8.9.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

Ministarstvo unutarnjih poslova

1770

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVJERI ISPRAVNOSTI STABILNIH SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

U Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 44/12) članak 7. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava podnosi se Ministarstvu.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– popis imena i prezimena te OIB osoba za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži te isprave kojima se dokazuju smjer i stupanj njihova obrazovanja

– isprave kojima se dokazuje radni odnos s osobama za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži

– isprave o položenome stručnom ispitu za obavljanje poslova ispitivanja sustava za osobe za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži

– popis opreme potrebne za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, s navedenim inventarskim brojevima.

Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz registra trgovačkog suda.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/130

Urbroj: 511-01-152-21-3

Zagreb, 1. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.