Pravilnik o načinu i postupku davanja svečane prisege

NN 108/2021 (6.10.2021.), Pravilnik o načinu i postupku davanja svečane prisege

Ministarstvo unutarnjih poslova

1890

Na temelju članka 24.b stavka 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91., 70/91. – ispravak, 28/92., 113/93. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94., 130/11., 110/15. i 102/19.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU DAVANJA SVEČANE PRISEGE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak davanja svečane prisege osobe koja stječe hrvatsko državljanstvo prirođenjem.

Svečanu prisegu iz stavka 1. ovog članka daje samo punoljetna osoba.

Članak 2.

Svečanost davanja prisege organizira se najmanje jedanput godišnje, u pravilu prigodom blagdana i spomendana Republike Hrvatske.

Svečana prisega daje se u primjerenom prostoru s istaknutim simbolima Republike Hrvatske (grbom i zastavom).

Osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika pozvat će se osobno u svrhu davanja svečane prisege putem pošte, elektroničke pošte ili mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), odnosno nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Iznimno, svečana prisega može se dati prilikom preuzimanja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo, kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, ako za to postoje opravdani razlozi (primjerice: visoka životna dob, zdravstveno stanje, velika udaljenost između mjesta stanovanja i mjesta davanja svečane prisege i sl.).

Članak 3.

Osoba kojoj se rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo uručuje u Republici Hrvatskoj, svečanu prisegu daje u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili u drugom odgovarajućem prostoru.

Svečanost davanja prisege vodi državni dužnosnik ili službenik Ministarstva kojeg ministar unutarnjih poslova za to ovlasti.

Na početku svečanosti izvodi se himna Republike Hrvatske.

Voditelj svečanosti uvodno upoznaje osobu iz članka 1. ovoga Pravilnika sa značajem stjecanja hrvatskog državljanstva te pravima i dužnostima hrvatskog državljanina.

Nakon voditelja svečanosti, tekst prisege osobno izgovara osoba iz stavka 1. ovoga Pravilnika.

Tekst prisege potpisuje osoba koja daje prisegu i ovjerava voditelj svečanosti.

Članak 4.

Osoba kojoj se rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo uručuje u inozemstvu, svečanu prisegu daje u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske odnosno u drugom prostoru koji se koristi u službene svrhe.

Svečanost davanja prisege vodi na hrvatskom jeziku šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske ili njegov zamjenik.

Odredbe ovoga Pravilnika o načinu i postupku davanja svečane prisege u Republici Hrvatskoj na odgovarajući način se primjenjuju i na davanje svečane prisege u inozemstvu.

Članak 5.

Obrazac s tekstom svečane prisege sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/130

Urbroj: 511-01-152-21-17

Zagreb, 30. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.