Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja

NN 108/2021 (6.10.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1891

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA GRADNJU NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja (»Narodne novine«, broj 36/16 i 79/16) u članku 4. podstavak 1. briše se.

Članak 2.

U članku 4. točki 52. riječ: »sigurnostnog« zamjenjuje se riječju: »sigurnosnog«.

Članak 3.

U članku 31. riječi: »regulatornom tijelu« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 4.

U članku 39. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 5.

U članku 40. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 6.

U članku 41. riječi: »operaterna organizacija dužna« zamjenjuju se riječima: »nositelj odobrenja obvezan«.

Članak 7.

U članku 42. riječi: »Operaterna organizacija dužna« zamjenjuju se riječima: »Nositelj odobrenja obvezan«.

U točki d) riječi: »operaterna organizacija dužna« zamjenjuju se riječima: »nositelj odobrenja obvezan«.

Članak 8.

U članku 46. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 9.

U članku 47. stavku 1. točki l) riječi: »fizičke zaštite« zamjenjuju se riječima: »nuklearnog osiguranja« i riječi: »fizičkoj sigurnosti radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja« zamjenjuju se riječima: »nuklearnom osiguranju«.

U stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 10.

U članku 49. riječi: »operaterna organizacija je dužna« zamjenjuju se riječima: »nositelj odobrenja je obvezan«.

U točki 2. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U točki 3. riječi: »regulatorno tijelo« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 11.

U članku 50. stavku 1. riječi: »regulatornom tijelu« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 2. riječi: »regulatornog tijela« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 12.

U članku 52. stavku 1. riječi: »Operativna organizacija« zamjenjuju se riječima: »Nositelj odobrenja«.

U stavku 3. riječi: »Operativna organizacija« zamjenjuju se riječima: »Nositelj odobrenja«.

Članak 13.

U članku 53. riječi: »Operativna organizacija« zamjenjuju se riječima: »Nositelj odobrenja«.

Članak 14.

U članku 57. stavku 1. točki l) riječi: »fizičke zaštite« zamjenjuju se riječima: »nuklearnog osiguranja« i riječi: »zahtjevima propisanim zakonom kojim se uređuje zaštita od ionizirajućeg zračenja i nuklearna sigurnost i ispravke koje su stupile na snagu nakon pogona postrojenja« zamjenjuju se riječima: »Pravilnikom o nuklearnom osiguranju«.

U stavku 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 15.

U članku 58. stavku 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 16.

U Prilogu 1. poglavlju 1. točki 1.2. podtočki g) riječ: »potpoglavlju« zamjenjuje se riječju: »točki«.

Članak 17.

U Prilogu 1. poglavlju 3. točki 3.3. stavku (3) riječ: »potpoglavlja« zamjenjuje se riječju: »točke«.

Članak 18.

U Prilogu 1. poglavlju 4. točki 4.3. stavku (1) podtočki f) riječi: »»Cliff edge učinak«« zamjenjuju se riječima: »situacija u kojoj bi mala promjena parametra dovela do nerazmjernog i teškog povećanja učinka«.

Članak 19.

U Prilogu 1. poglavlju 5. točki 5.6. stavku (3) podtočki b) riječi: »»Cliff edge učinka«« zamjenjuju se riječima: »situacija u kojima bi mala promjena parametra dovela do nerazmjernog i teškog povećanja učinka«.

Članak 20.

U Prilogu 2. točki 1. stavku (1) riječ: »dalje« zamjenjuje se riječima: »u daljnjem tekstu«.

Članak 21.

U Prilogu 2. točki 3. riječ: »potpoglavlju« zamjenjuje se riječju: »točki«.

Članak 22.

U Prilogu 2. točki 13. podtočki (4) riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 23.

U Prilogu 4. točki 4.3.6 u naslovu riječ: »upavljanja« zamjenjuje se riječju: »upravljanja«.

Članak 24.

U Prilogu 4. točki 4.4.5 u naslovu riječ: »inicijani« zamjenjuje se riječju: »inicijalni«.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/176

Urbroj: 511-01-152-21-6

Zagreb, 30. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.