Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje

NN 109/2021 (8.10.2021.), Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1921

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine«, br. 58/07, 22/13 i 84/21) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na prijedlog Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNOJ NAGRADI ZA VOLONTIRANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak za dodjelu Državne nagrade za volontiranje (u daljnjem tekstu: Državna nagrada), način objave i sadržaj javnog poziva, obavezan sadržaj prijedloga kandidata za dodjelu Državne nagrade, izgled i sadržaj povelje te druga pitanja u vezi s Državnom nagradom.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Državna nagrada dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja koje su sukladno Zakonu o volonterstvu doprinijele:

– poboljšanju kvalitete življenja više osoba, skupina osoba ili zajednice,

– aktivnom uključivanju više osoba ili skupina osoba u društvena zbivanja,

– razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Članak 3.

Državna nagrada dodjeljuje se u kategoriji volontera, kategoriji koordinatora volontera i kategoriji organizatora volontiranja.

Ako za to postoji potreba, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva (u daljnjem tekstu: Nacionalni odbor) može ministarstvu nadležnom za volonterstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) predložiti dodatnu kategoriju za dodjelu Državne nagrade u pojedinoj godini.

Nacionalni odbor odlučuje o kriterijima za dodjelu Državne nagrade u svakoj pojedinoj kategoriji za koju se u tekućoj godini raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Državne nagrade (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 4.

Postupak za dodjelu Državne nagrade pokreće Ministarstvo objavom Javnog poziva, najkasnije do 31. listopada za tekuću godinu.

Javni poziv iz prethodnog stavka obavezno sadrži: predmet poziva, kategorije za dodjelu Državne nagrade, kriterije za dodjelu Državne nagrade u svakoj pojedinoj kategoriji, opće uvjete i sadržaj prijave, način i rok za dostavu prijedloga, postupak odabira kandidata te način objave odluke o dodjeli Državne nagrade.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Javni poziv mora biti otvoren najmanje petnaest dana od dana objave.

Članak 5.

Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade (u daljnjem tekstu: Prijedlog) mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.

Predlagatelj i kandidat ne mogu biti ista fizička, odnosno pravna osoba.

Članak 6.

Prijedlog mora sadržavati:

– naziv Državne nagrade za koju se predlaže,

– opće podatke o predlagatelju – fizičkoj ili pravnoj osobi (ime i prezime za fizičke osobe odnosno naziv, sjedište i ime ovlaštene osobe za pravne osobe)

– podatke o kandidatu – fizičkoj ili pravnoj osobi

– pisanu suglasnost kandidata za sudjelovanjem u postupku (potpis fizičke osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje za pravnu osobu)

– životopis kandidata – fizičke osobe, odnosno podatke o aktivnostima pravne osobe – kandidata za dodjelu Državne nagrade

– opis volonterskog angažmana kandidata s obrazloženjem

– dokumentaciju koja potvrđuje da kandidat ispunjava kriterije i uspješnost djelovanja u području za koje se dodjeljuje Državna nagrada.

Članak 7.

Ako prijedlog nije potpun može se zatražiti dopuna prijedloga u određenom roku.

Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u određenom roku prijedlog se neće uzeti u razmatranje.

Članak 8.

Svi prijedlozi s pripadajućom dokumentacijom upućuju se na razmatranje i procjenu Radnoj skupini Nacionalnog odbora za odabir nominiranih kandidata za dodjelu Državne nagrade, u roku od petnaest dana od završetka Javnog poziva.

Radna skupina Nacionalnog odbora izrađuje prijedloge nominiranih kandidata za sjednicu Nacionalnog odbora.

Na prijedlog Nacionalnog odbora ministar donosi Odluku o dobitnicima Državne nagrade.

Nacionalni odbor zadržava pravo ne predložiti dobitnika Državne nagrade u pojedinoj kategoriji ako ocijeni da kandidati ne ispunjavaju kriterije za dodjelu Državne nagrade.

Članak 9.

Državna nagrada dodjeljuje se na svečanoj sjednici Nacionalnog odbora koja se u pravilu održava na Međunarodni dan volontera, 5. prosinca.

Članak 10.

Državna nagrada dodjeljuje se u obliku povelje.

Povelja je obrubljena zlatnim pleterom i obavezno sadrži:

– Grb Republike Hrvatske i riječi »Republika Hrvatska«,

– riječi »Državna nagrada za volontiranje« i u nastavku naziv kategorije »volonteru«/ »koordinatoru volontera«/»organizatoru volontiranja«/drugoj kategoriji prema članku 3. stavak 2. ovog Pravilnika

– osobno ime/naziv dobitnika Državne nagrade

– datum dodjele Državne nagrade

– osobno ime i potpis ministra

– pečat Ministarstva.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Državnoj nagradi za volontiranje (»Narodne novine«, broj 106/07).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-02/7

Urbroj: 524-08-02-02/4-21-9

Zagreb, 30. rujna 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.