Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Ličko-senjske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja

NN 112/2021 (15.10.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Ličko-senjske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1950

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04. – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE NOVALJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja, klasa: 342-21/21-01/06, urbroj: 2125/1-01-21-3, koju je donijela Županijska skupština Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 15. lipnja 2021., a kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Novalja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/344
Urbroj: 50301-05/16-21-2
Zagreb, 14. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.