Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila

NN 113/2021 (20.10.2021.), Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1963

Na temelju članka 219. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/2013, 153/2013 – Zakon o gradnji, 78/2015, 12/2018 i 118/2018) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/2019), ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O DOSTUPNOSTI PODATAKA POTROŠAČIMA O SLUŽBENOJ POTROŠNJI GORIVA I SLUŽBENIM SPECIFIČNIM EMISIJAMA CO2 NOVIH OSOBNIH VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– način dostupnosti i sadržaj podataka dostupnih potrošačima o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila namijenjenih prodaji ili leasingu

– način informiranja potrošača o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila namijenjenih prodaji ili leasingu i

– sadržaj i način izrade Vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila namijenjenih prodaji ili leasingu.

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći pravni akti Europske unije:

1. Direktiva 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2, u vezi s prodajom novih osobnih automobila (SL L 12/16, 18. 1. 2000.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 1999/94/EZ)

2. Direktiva Komisije 2003/73/EZ od 24. srpnja 2003. o izmjeni Priloga III. Direktivi 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 186/34, 25. 7. 2003.)

(2) U Pravilnik su unesene i sljedeće preporuke Europske komisije:

1. Preporuka Komisije od 26. ožujka 2003. o primjeni odredaba Direktive 1999/94/EC o promidžbenim materijalima i na druge medije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 848) (Tekst značajan za EGP) (2003/217/EC)

2. Preporuka Komisije (EU) 2017/948 оd 31. svibnja 2017. o primjeni vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 homologiranih i izmjerenih prema Globalno usklađenom ispitnom postupkom za laka vozila kad se potrošače informira na temelju Direktive 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 3525).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. distribucija podataka elektroničkim putem znači da se informacije u početku šalju i zaprimaju na njihovom odredištu pomoću elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka te se u potpunosti transportiraju, prenose i primaju žicom, radiom, optičkim putem ili drugim elektromagnetskim sredstvima

2. dobavljač osobnog vozila je proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili uvoznik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili druga fizička ili pravna osoba koja osobna vozila uvozi i/ili stavlja na tržište Republike Hrvatske

3. elektronički, magnetski ili optički medij za pohranu podataka je bilo koji fizički materijal na kojem informacije mogu biti zabilježene elektroničkim putem i koji može poslužiti kao alat za informiranje šire javnosti

4. marka vozila je trgovačko ime proizvođača koje je navedeno u potvrdi o sukladnosti tipa vozila i dokumentaciji o homologaciji tipa vozila

5. model vozila je trgovački opis marke, tipa i, ako je na raspolaganju i prikladno, varijante i izvedbe osobnog vozila

6. novo osobno vozilo je svako osobno vozilo koje prethodno nije bilo prodano osobi koja ga kupuje u svrhu drugačiju od prodaje ili dobavljanja

7. osobno vozilo je svako motorno vozilo kategorije M1 u skladu s propisima o homologaciji tipa vozila u Republici Hrvatskoj

8. oznaka ekonomičnosti potrošnje goriva i specifičnih emisija CO2 je oznaka koja sadrži podatke o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 osobnih vozila na koje se oznaka odnosi

9. potvrda o sukladnosti tipa vozila je pisani dokument izdan na temelju certifikata o homologaciji vozila kojim proizvođač potvrđuje sukladnost tipa, dijelova i opreme vozila s homologiranim tipom vozila u skladu s propisima o homologaciji tipa vozila

10. primatelj komunikacije je bilo koja fizička ili pravna osoba koja uoči promidžbeni materijal, posebno u svrhu traženja informacija

11. prodajno mjesto je zatvoreni ili otvoreni prostor u kojemu se izlažu ili nude na prodaju ili leasing potencijalnim kupcima nova osobna vozila. Prodajna mjesta su i trgovački sajmovi i javne prezentacije na kojima se nova osobna vozila predstavljaju javnosti

12. prodavač osobnog vozila je osoba koja krajnjem korisniku prodaje ili daje u leasing nova osobna vozila

13. promidžbena literatura je svaki tiskani materijal koji se koristi pri prodaji, oglašavanju i promidžbi osobnih vozila u javnosti, a obuhvaća tehničke priručnike, brošure, sve vrste oglasa, kao na primjer oglase u novinama, časopisima, specijaliziranom tisku, plakate, letke, brošure, biltene, oglasne panoe, kupone, pozivnice na događanja i slične tiskane promidžbene materijale

14. promidžbeni materijal je bilo koji oblik informacija koje se koriste pri stavljanju na tržište, oglašavanju i promidžbi novih osobnih vozila namijenjenih za prodaju ili davanje u leasing široj javnosti. On uključuje tekst i slike na mrežnim stranicama čiji je sadržaj pod zakonskom kontrolom proizvođača vozila ili tvrtki, organizacija i osoba koje nude nova osobna vozila na prodaju i davanje u leasing, kao i mrežne stranice sajmova na kojima su nova osobna vozila predstavljena široj javnosti

15. promidžbeni materijali u elektroničkom obliku su svi materijali koji se koriste pri prodaji, oglašavanju i promidžbi osobnih vozila u javnosti, a koji se nalaze u elektroničkim, magnetskim i optičkim medijima kao što su internet, televizija, radio, kao i na elektroničkim medijima za pohranu podataka kao što su video vrpce, DVD-ovi, CDR-ovi, CD-ROM-ovi.

16. službena potrošnja goriva pojedinih osobnih vozila su službeni podaci o potrošnji goriva utvrđenima u skladu s propisima o homologaciji tipa vozila i priloženi certifikatu o homologaciji tipa vozila ili potvrdi o sukladnosti vozila. Kada se nekoliko varijanti i/ili izvedbi navodi pod istim modelom, kao vrijednost potrošnje goriva koja se navodi za taj model zasniva se na varijanti i/ili izvedbi modela s najvišom službenom potrošnjom goriva unutar te skupine

17. službene specifične emisije CO2 za dano osobno vozilo su službeni podaci o specifičnim emisijama CO2 utvrđenima u skladu s propisima o homologaciji tipa vozila i priloženi certifikatu o homologaciji tipa vozila ili potvrdi o sukladnosti vozila. Kada se nekoliko varijanti i/ili izvedbi navodi pod istim modelom, kao vrijednost specifičnih emisija CO2 koje se navode za taj model zasnivaju se na varijanti i/ili izvedbi modela s najvišim službenim specifičnim emisijama CO2 unutar te skupine

18. tip, varijanta i izvedba su različita vozila određene marke koja deklarira proizvođač u skladu s posebnim propisima o homologaciji i koja su na jedinstveni način određena alfanumeričkim znakovima za tip, varijantu i izvedbu

19. Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 je skup podataka o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 za svaki model dostupan na tržištu novih osobnih vozila

20. WLTP ispitni postupak ili Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (engl. Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) je novi regulatorni ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva i emisija CO2 lakih vozila, koji je propisan u Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (Tekst značajan za EGP) (SL L 175/2, 7. 7. 2017.) i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1152 o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u pogledu lakih gospodarskih vozila i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 175/644, 7. 7. 2017.). Za vozila homologirana na temelju WLTP ispitnog postupka dobivaju se vrijednosti za faze niske, srednje, visoke i iznimno visoke brzine te kombinirane i ponderirane kombinirane vrijednosti

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Svrha ovog Pravilnika je potrošačima osigurati dostupnost podataka o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama ugljikova dioksida (u daljnjem tekstu: CO2) novih osobnih vozila koja su namijenjena prodaji ili leasingu, kako bi im se omogućio izbor na temelju informiranosti.

(2) Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i prirode je tijelo odgovorno za provedbu i funkcioniranje programa informiranja potrošača o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila i o tome obavještava Europsku komisiju.

Članak 5.

(1) Za informiranje potrošača o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2, kako su definirani u članku 3. stavku 1. točkama 16. i 17. ovoga Pravilnika, smiju se koristiti samo vrijednosti službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2 novih osobnih vozila koje su dobivene WLTP ispitnim postupkom.

(2) Vrijednosti službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2 moraju odgovarati vrijednostima službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2 novih osobnih vozila dostupnih na tržištu kako su navedene u certifikatima o sukladnosti.

(3) Kako bi se osigurala usporedivost, potrošačima moraju biti dostupne barem kombinirane vrijednosti službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2 prema WLTP ispitnom postupku.

Članak 6.

Nije dopuštena prisutnost drugih oznaka, simbola ili natpisa koji nisu u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika na oznakama ekonomičnosti potrošnje goriva i specifičnih emisija CO2 iz članka 7. ovoga Pravilnika, u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 iz članka 9. ovoga Pravilnika te na plakatima, elektroničkim zaslonima i promidžbenim materijalima iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika, koji se odnose na potrošnju goriva ili emisije CO2.

II. OZNAKA EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I SPECIFIČNIH EMISIJA CO2

Članak 7.

(1) Dobavljač osobnog vozila (u daljnjem tekstu: dobavljač) je dužan za svaki model novih osobnih vozila koje stavlja na tržište radi prodaje ili leasinga na nekom ili preko nekog prodajnog mjesta, izraditi oznaku ekonomičnosti potrošnje goriva i specifičnih emisija CO2 (u daljnjem tekstu: oznaka), koja mora biti smještena na uočljivom mjestu.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– model osobnog vozila: marku, tip, varijantu ili izvedbu modela i vrstu goriva osobnog vozila na koje se odnosi

– brojčanu vrijednost službene potrošnje goriva izražene u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u m3 na 100 kilometara (m3/100 km) ili u kWh na 100 km (kWh/100 km) zaokruženu na jedno decimalno mjesto

– brojčanu vrijednost službenih specifičnih emisija CO2 izraženih u gramima po kilometru (g/km) zaokruženu na najbliži cijeli broj

– tekst koji glasi:

»Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 koji sadrži podatke za sve modele novih osobnih vozila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima i na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.«

– tekst koji glasi:

»Pored učinkovitosti korištenja goriva vozila, način vožnje i drugi čimbenici ne tehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisije CO2 osobnih vozila. CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.«

(3) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora biti izrađena u veličini 297x210 mm (A4) na podlozi bijele boje.

(4) Tekstualni dio oznake iz stavka 1. ovoga članka mora biti jasan, pregledan i crne boje.

(5) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora odgovarati standardiziranom obliku kakav je propisan Prilogom I. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Oznaku iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika prodavač osobnog vozila (u daljnjem tekstu: prodavač) je dužan vidljivo istaknuti na prodajnom mjestu na svaki model, odnosno u neposrednoj blizini svakog modela novog osobnog vozila koji je izložen radi prodaje ili davanja u leasing.

(2) Ukoliko prodavač nije dobavljač, dužan je oznaku iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika pribaviti od dobavljača.

III. VODIČ O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2

Članak 9.

(1) Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 (u daljnjem tekstu: Vodič) sadrži:

– popis svih modela novih osobnih vozila koji su u tekućoj godini dostupni za kupovinu na tržištu, sastavljen abecednim redoslijedom marki vozila

– za svaki model naveden u Vodiču navodi se:

a) vrsta motornog goriva

b) brojčana vrijednost službene potrošnje goriva izražene u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u m3 na 100 kilometara (m3/100 km) ili u kWh na 100 km (kWh/100 km) zaokružena na jedno decimalno mjesto

c) brojčana vrijednost službenih specifičnih emisija CO2 izraženih u gramima po kilometru (g/km) zaokruženu na najbliži cijeli broj

– istaknuti popis deset modela novih osobnih vozila s najekonomičnijom potrošnjom goriva, poredanih prema rastućim vrijednostima službenih specifičnih emisija CO2 za svaku vrstu motornog goriva posebno. Ovaj popis sadržava najmanje: model vozila te brojčanu vrijednost službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2. Ako u popisu deset modela vozila s najekonomičnijom potrošnjom, iza desetog vozila na popisu postoji više modela vozila koji imaju iste karakteristike kao deseto vozilo, mora ih se uvrstiti na popis

– savjet vozačima o tome da pravilno korištenje i redovito održavanje osobnog vozila i način vožnje, primjerice: izbjegavanje agresivne vožnje, vožnja pri manjoj brzini, anticipirano kočenje, odgovarajući tlak u gumama, skraćivanje vremena rada motora u praznom hodu, izbjegavanje opterećivanja vozila prekomjernim teretom, smanjuju potrošnju goriva i emisije CO2 njihovih osobnih vozila

– pojašnjenje učinaka emisija stakleničkih plinova na klimatske promjene, doprinosa emisija iz motornih vozila na klimatske promjene i upućivanje potrošača na mogućnost odabira korištenja drugačijih vrsta motornih goriva, s opisom njihova utjecaja na okoliš na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja i zahtjeva zakonodavstva

– utvrđeni cilj prosječnih emisija CO2 iz novih osobnih vozila na razini Europske unije i datum do kojega taj cilj treba postići

– uputu o dostupnosti Vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 Europske komisije na internetu

(2) Podaci koji se navode u stavku 1. podstavcima 1., 2. i 3. ovoga članka u Vodiču se prikazuju u obliku tablice kako je propisano Prilogom II. ovoga Pravilnika.

(3) U skladu sa zahtjevima stavka 1. ovoga članka, Vodič mora biti prenosiv, kompaktne izvedbe i besplatan za potrošače koji ga zatraže na prodajnim mjestima.

Članak 10.

(1) Dobavljač je radi izrade Vodiča iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan najkasnije do 1. veljače tekuće godine ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove dostaviti sljedeće podatke:

– modele novih osobnih vozila za koje je poznato ili se očekuje da će u tekućoj godini biti stavljeni na tržište radi prodaje ili leasinga

– podjelu na tipove, varijante i izvedbe novih osobnih vozila koji se namjeravaju u tekućoj godini staviti na tržište radi prodaje ili leasinga

– podatke o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 za svaki tip, varijantu i izvedbu novih osobnih vozila.

(2) Centar za vozila Hrvatske je radi izrade Vodiča iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan najkasnije do 1. veljače tekuće godine ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove dostaviti tekst za savjet vozačima iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i prirode je radi izrade Vodiča iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika dužno najkasnije do 1. veljače tekuće godine dostaviti sadržaj i tekst za Uvod Vodiča iz članka 9. stavka 1. podstavaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.

(4) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izrađuje i objavljuje Vodič iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika jedanput godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(5) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ima obvezu objave Vodiča iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika na svojim mrežnim stranicama.

Članak 11.

(1) Prodavač je na prodajnom mjestu dužan bez naknade pružiti potrošačima zadnje izdanje Vodiča iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, koje je izdano u tekućoj godini.

(2) Prodavač koji nije dobavljač, dužan je dovoljan broj primjeraka Vodiča iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika pribaviti od dobavljača.

(3) Prodavač mora osigurati da je Vodič iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika dostupan potrošačima u roku od 15 dana od njegove objave.

IV. PRIKAZ PODATAKA NA PLAKATU ILI ELEKTRONIČKOM ZASLONU

Članak 12.

(1) Prodavač osobnih vozila dužan je, za svaku marku vozila, na plakatu ili elektroničkom zaslonu na uočljivom mjestu prikazati podatke o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 svih tipova, varijanti i izvedbi novih osobnih vozila koji su izloženi, ponuđeni na prodaju ili za leasing na tom ili preko tog prodajnog mjesta.

(2) Plakat ili elektronički zaslon iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– popis modela novih osobnih vozila grupiranih odvojeno s obzirom na vrstu goriva, a unutar svake grupe razvrstanih prema rastućoj vrijednosti službenih specifičnih emisija CO2, pri čemu se model s najnižom službenom potrošnjom goriva uvrštava na vrh popisa

– za svaki model novih osobnih vozila na popisu navodi se:

a) marka

b) brojčana vrijednost službene potrošnje goriva izražene u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u m3 na 100 kilometara (m3/100 km) ili u kWh na 100 km (kWh/100 km) zaokružena na jedno decimalno mjesto

c) brojčana vrijednost službenih specifičnih emisija CO2 izraženih u gramima po kilometru (g/km) zaokružena na najbliži cijeli broj

– tekstove koji glase:

a) »Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 koji sadrži podatke za sve modele novih osobnih vozila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima i na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

b) »Pored učinkovitosti korištenja goriva vozila, način vožnje i drugi čimbenici ne tehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisija CO2 osobnog vozila. CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.«

c) Ukoliko se tekstovi pod točkama a) i b) prikazuju preko elektroničkog zaslona, oni moraju biti trajno vidljivi.

(3) Plakat ili elektronički zaslon iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo istaknut.

(4) Najmanja veličina plakata iz stavka 1. ovoga članka je 70x50 cm.

(5) Podaci na plakatu ili elektroničkom zaslonu iz stavka 1. ovoga članka moraju biti lako čitljivi.

(6) Ukoliko se podaci prikazuju preko elektroničkog zaslona iz stavka 1. ovoga članka, minimalna veličina zaslona je 25x32 cm.

(7) Na elektroničkom zaslonu iz stavka 1. ovoga članka podaci se mogu prikazati kliznom tehnikom (scrolling).

(8) Sadržaj plakata ili zaslona iz stavka 1. ovoga članka ažurira se barem svakih šest mjeseci, a sadržaj elektroničkog zaslona iz stavka 1. ovoga članka barem svaka tri mjeseca.

(9) Plakat iz stavka 1. ovoga članka moguće je u potpunosti i trajno zamijeniti elektroničkim zaslonom.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka elektronički zaslon se postavlja tako da privlači pozornost potrošača barem na jednak način kao podaci na plakatu.

(11) Grafički prikaz plakata ili elektroničkog zaslona iz stavka 1. ovoga članka propisan je Prilogom III. ovoga Pravilnika.

V. PROMIDŽBENI MATERIJALI

Članak 13.

(1) Dobavljač je dužan osigurati da sva promidžbena literatura sadrži podatke o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 modela novih osobnih vozila na koje se odnosi.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti čitljivi i isto tako uočljivi kao i glavni podaci koji se navode u promidžbenoj literaturi te jasni i razumljivi i pri površnom gledanju.

(3) Podaci o službenoj potrošnji goriva navode se za sve različite modele novih osobnih vozila obuhvaćene promidžbenom literaturom.

(4) Ako se navodi više od jednog modela, tada se podaci o službenoj potrošnji goriva daju za sve navedene modele ili se određuje raspon od najviše do najniže službene potrošnje goriva.

(5) Službena potrošnja goriva izražava se u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u m3 na 100 kilometara (m3/100 km) ili u kWh na 100 km (kWh/100 km) i svi brojčani podaci zaokružuju se na jedno decimalno mjesto.

(6) Podaci o službenim specifičnim emisijama CO2 navode se za sve različite modele novih osobnih vozila obuhvaćene promidžbenom literaturom.

(7) Ako se navodi više od jednog modela, tada se podaci o službenim specifičnim emisijama CO2 daju za sve navedene modele ili se određuje raspon od najviših do najnižih službenih specifičnih emisija CO2.

(8) Službene specifične emisije CO2 izražavaju se u gramima po kilometru (g/km) i svi brojčani podaci zaokružuju se na najbliži cijeli broj.

(9) Ukoliko promidžbena literatura upućuje samo na marku, a ne i na pojedini model novog osobnog vozila, tada nije potrebno davati informaciju o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2.

(10) Dobavljač je dužan osigurati da se i u drugim promidžbenim tiskovinama, a koje nisu promidžbena literatura iz stavka 1. ovoga članka, objavljuju podaci o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila na koje se ti podaci odnose.

(11) Dobavljač je dužan osigurati da svi promidžbeni materijali u elektroničkom obliku sadrže podatke o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 modela novih osobnih vozila na koje se odnose i na isti način utvrđen za promidžbenu literaturu u stavcima 2. do 8. ovoga članka.

(12) Dobavljač je dužan osigurati da primatelj komunikacije u elektroničkom obliku dobiva ove podatke automatski čim je promidžbeni materijal prvi puta prikazan na internetskoj stranici.

(13) U elektronički distribuiranim promidžbenim materijalima koji omogućuju mijenjanje konfiguracije pojedinačnog vozila, primjerice u mrežnim konfiguratorima automobila, potrošačima se jasno prikazuje kako različiti pojedinačni dijelovi opreme i dodaci utječu na vrijednosti službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2 koje su homologirane i izmjerene prema WLTP ispitnom postupku.

Članak 14.

Prilozi I., II. i III. su sastavni dio ovoga Pravilnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila (»Narodne novine«, broj 7/2015).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/21-04/06

Urbroj: 517-04-1-1-21-16

Zagreb, 12. listopada 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

GRAFIČKI PRIKAZ OZNAKE EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I SPECIFIČNIH EMISIJA CO2

Proizvođač osobnog vozila:
Marka osobnog vozila:
Tip, varijanta i izvedba osobnog vozila:
Vrsta goriva*:

Potrošnja goriva**: xx,x l/100 km ili xx,x m3/100 km ili xx,x kWh/100 km

(ovisno o vrsti goriva)

(barem kombinirano)

Emisije CO2**: xxx g/km

Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 koji sadrži podatke za sve modele novih osobnih vozila dostupan je bez naknade na svim prodajnim mjestima i na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Pored učinkovitosti korištenja goriva vozila, način vožnje i drugi čimbenici ne tehničke prirode utječu na potrošnju goriva i emisije CO2 osobnih vozila.

CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljenje.


*Benzin, dizelsko gorivo, ukapljeni naftni plin (LPG), komprimirani prirodni plin (CNG), hibridni sustavi, električna energija i druga goriva

**Navode se podaci dobiveni isključivo WLTP ispitnim postupkom (barem kombinirano)

PRILOG II.

TABLIČNI PRIKAZ PODATAK,A KOJE SADRŽI VODIČ O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2

Tip i model vozilaVrsta goriva (kratica*)

WLTP vrijednosti službene potrošnje goriva
(kombinirano)

(l/100 km ili m3/100 km ili kWh/100 km ovisno o vrsti pogona)

Emisije CO2 (g/km)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

* Kratice vrsta goriva:

B – benzin

BE – bio etanol

BG – biogorivo

CNG – komprimirani prirodni plin

D – dizel

E – električni pogon

H – hibridni pogon

LPG – ukapljeni naftni plin

V – vodik

PRILOG III.

GRAFIČKI PRIKAZ PLAKATA ILI ELEKTRONIČKOG ZASLONA IZLOŽENOG NA PRODAJNOM MJESTU

Vrsta motornog gorivaRazredModelSlužbena potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km ili kWh/100 km)Službene specifične emisije CO2 (g/km)
Benzin1
2
...
Biogorivo1
2
Dizel1
2
...
Električna energija1
2
...
Hibridni sustavi1
2
...
Komprimirani prirodni plin (CNG)1
2
...
Ukapljeni naftni plin (LPG)1
2
...
Vodik1
2