Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava

NN 114/2021 (22.10.2021.), Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1979

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN III

O IMENOVANJU ČLANOVA PROŠIRENIH SASTAVA IZBORNIH POVJERENSTAVA

1. Članovi proširenih sastava izbornih povjerenstava imenuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 5. studenoga 2021.

Državno izborno povjerenstvo imenuje članove proširenog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Međimurske županije (dalje: Županijsko izborno povjerenstvo).

Županijsko izborno povjerenstvo imenuje članove proširenih sastava općinskih i gradskih izbornih povjerenstava na svom području.

Članovi proširenih sastava izbornih povjerenstava ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

Članovi proširenog sastava Županijskog izbornog povjerenstva predstavljaju političke stranke zastupljene u Županijskoj skupštini Međimurske županije na dan stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije, klasa: 022-03/21-04/355, urbroj: 50301-21/32-21-2 od 21. listopada 2021. (dalje: Odluka), dakle 28. listopada 2021., na način da tri člana proširenog sastava predstavljaju većinske, a tri oporbene političke stranke.

Članovi proširenih sastava općinskih i gradskih izbornih povjerenstava predstavljaju političke stranke zastupljene u Županijskoj skupštini Međimurske županije u trenutku stupanja na snagu Odluke, dakle 28. listopada 2021., na način da tri člana proširenog sastava predstavljaju većinske, a tri oporbene političke stranke.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini Međimurske županije, Državnom izbornom povjerenstvu i Županijskom izbornom povjerenstvu dostavlja nadležno tijelo Međimurske županije.

Ako u dostavljenim podacima o stranačkom sastavu Županijske skupštine Međimurske županije nije naznačeno koje su političke stranke većinske, a koje oporbene, nadležna izborna povjerenstva će zatražiti od političkih stranaka koje participiraju u Županijskoj skupštini Međimurske županije da se same o tome bez odgode očituju. Nadležno izborno povjerenstvo će na osnovi dostavljenih očitovanja političkih stranaka utvrditi koje su političke stranke većinske odnosno oporbene, te će u skladu s utvrđenim imenovati članove proširenog sastava Županijskog izbornog povjerenstva odnosno članove proširenih sastava općinskih i gradskih izbornih povjerenstava na svom području.

Ako se političke stranke ne izjasne pripadaju li većinskim ili oporbenim političkim strankama, tada te političke stranke neće ulaziti u kvotu za određivanje članova proširenog sastava izbornog povjerenstva.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka, ovlaštene za predlaganje članova proširenih sastava, ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike političkih stranaka u proširenom sastavu tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika u predstavničkom tijelu.

2. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 28. listopada 2021.

3. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Držav­nog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/136
Urbroj: 507-02/09-21-3
Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.