Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN 116/2021 (27.10.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

HRVATSKI SABOR

1986

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. listopada 2021.

Klasa: 011-01/21-01/72

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 19. listopada 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Članak 1.

U Zakonu o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine«, br. 151/04.) u članku 1. stavku 1. riječi: »ustroj, te« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. riječi: »Vlada Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. podstavku 12. riječi: »Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, određuje pravnu osobu u državnom vlasništvu za obavljanje poslova tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, osim poslova iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona, koje obavlja isključivo samostalno, Centar surađuje s drugim ustanovama s javnim ovlastima nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja te pravnim i fizičkim osobama.«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »izvješćuje« dodaje se riječ: »Ministarstvo,«.

U stavku 3. riječi: »službenom tajnom« zamjenjuju se riječima: »tajnima, u skladu s propisom kojim se uređuje tajnost podataka«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. riječi: »ovim Zakonom i« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Statut Centra donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 7.

Članak 8. briše se.

Članak 8.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Jedan član Upravnog vijeća bira se u skladu s općim propisom kojim su uređeni radni odnosi.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i raz­rješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 9.

U članku 11. stavku 2. podstavku 1. riječi: »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima: »završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij«.

U podstavku 2. iza riječi: »obrazovanju« dodaju se riječi: »ili u znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ravnatelj Centra ima pomoćnika, a način, uvjeti i postupak za imenovanje te poslovi pomoćnika ravnatelja uređuju se statutom Centra.«.

Članak 10.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ravnatelj Centra ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Centra u vrijednosti do 300.000,00 kuna.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 300.000,00 kuna, suglasnost osnivača za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 600.000,00 kuna odnosno suglasnost Vlade Republike Hrvatske za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 3.000.000,00 kuna.«.

Članak 11.

(1) Upravno vijeće Centra dužno je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti statut Centra s odredbama ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Centra, imenovano prije stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavlja s radom.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/51
Zagreb, 15. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.