Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici

NN 116/2021 (27.10.2021.), Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1990

Na temelju članka 223. stavka 6. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19 i 84/21), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU ISPITA ZA VODOČUVARA I VODOČUVARSKOJ ISKAZNICI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način polaganja ispita za vodočuvara, oblik i sadržaj vodočuvarske iskaznice i vođenje očevidnika o izdanim iskaznicama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Vodočuvar koji nema položen ispit za vodočuvara dužan ga je položiti najkasnije u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora o radu.

Članak 3.

(1) Mjesto i vrijeme polaganja ispita za vodočuvara određuje ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ispitne rokove objavljuje Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama.

(3) Ispit se organizira u radne dane u uredovno vrijeme.

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA VODOČUVARE

Članak 4.

(1) Za pristupnike Ministarstvo organizira pripremu polaganja ispita za vodočuvare putem seminara koji se održava najkasnije 15 dana prije ispitnog roka. Priprema podrazumijeva stručnu izobrazbu i provedbu vježbi uz pomoć predavača iz Ministarstva i tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području vodnoga gospodarstva.

(2) Ministarstvo priprema literaturu za provođenje seminara koja se dostavlja pristupnicima najkasnije 30 dana prije ispitnog roka. Literatura obrađuje područja upravljanja vodama potrebna za obavljanje poslova vodočuvara.

(3) Pristupnik ima pravo za pripremu ispita na dopust od 5 radnih dana uz naknadu plaće.

(4) Troškove pripreme i dolaska na ispit, kao i druge troškove koji nastanu zbog pristupanja ispitu, za pristupnika snose Hrvatske vode.

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA VODOČUVARA

Članak 5.

(1) Prijavu za polaganje ispita za vodočuvara podnose Hrvatske vode na posebnom obrascu (Prilog 1).

(2) Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se preslika identifikacijske isprave i preslike dokaza o stručnoj spremi i radnom iskustvu.

(3) Prijave se podnose u pravilu za više pristupnika, a iznimno i za jednog pristupnika, u roku od najmanje 60 dana prije ispitnog roka.

Članak 6.

Ispit za vodočuvara provodi se prema programu (program ispita za vodočuvara) koji obavezno obuhvaća provjeru znanja iz područja vodnoga gospodarstva, a osobito:

1. Zakonodavstvo (osobito Zakon o vodama i podzakonski propisi doneseni na temelju toga Zakona)

2. Pojmove iz područja vodnoga gospodarstva

3. Upravljanje vodama (vode, vodno dobro i vodne građevine, korištenje voda, zaštita od štetnog djelovanja voda i zaštita voda)

4. Administrativne poslove vodočuvara (svakodnevno vođenje vodočuvarskog dnevnika i sastavljanje izvješća o obavljenom neposrednom nadzoru i počinjenim povredama propisa).

ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 7.

(1) Ispit za vodočuvara polaže se pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva.

(2) Ispitno povjerenstvo sastoji se od tri člana, za koje se imenuje po jedan zamjenik. Dva člana ispitnog povjerenstva imenuju se iz redova službenika Ministarstva, a jedan član iz tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području vodnoga gospodarstva, na prijedlog toga tijela.

(3) Članove ispitnog povjerenstva imenuje ministar. Odlukom o imenovanju ministar imenuje i predsjednika ispitnog povjerenstva, iz redova članova ispitnog povjerenstva te zamjenike predsjednika i članova ispitnog povjerenstva.

(4) Povjerenstvo se imenuje na tri godine. Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici moraju imati najmanje visoku stručnu spremu i 10 godina radnog iskustva u vodnom gospodarstvu.

(5) Ispitno povjerenstvo ima tajnika i zamjenika tajnika koji obavlja administrativne poslove, a imenuje ga ministar odlukom iz stavka 3. ovoga članka.

POLAGANJE ISPITA I OCJENJIVANJE

Članak 8.

(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

(2) O ispitu se vodi zapisnik za svakog pristupnika pojedinačno.

(3) U zapisniku se navodi: datum polaganja ispita, članovi odnosno zamjenski članovi ispitnog povjerenstva, podaci o pristupniku te utvrđenje uspjeha odnosno neuspjeha na ispitu.

(4) Zapisnik potpisuje svaki član odnosno zamjenski član ispitnog povjerenstva, koji je sudjelovao na ispitu.

(5) Pisani dio ispita i pisani zadatak prilog su zapisniku.

Članak 9.

(1) »Znanje na ispitu ocjenjuje se ocjenama »položio« i »nije položio«.

(2) Ispit je položen kada su pisani i usmeni dio ispita ocijenjeni kao »položeni«.

(3) Pristupnik je položio pisani dio ispita, ako je uspješno odgovorio na više od 50 % postavljenih pitanja.

(4) Pristupnik koji je na pisanom dijelu ispita ocijenjen ocjenom »nije položio«, ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.

(5) Pristupnik koji položi pisani dio ispita, ali ne položi usmeni dio ispita, na ponovnom polaganju polaže i pisani i usmeni dio ispita.

POTVRDA O POLOŽENOM ISPITU I VODOČUVARSKA ISKAZNICA

Članak 10.

Pristupniku koji položi ispit Ministarstvo izdaje potvrdu o položenom ispitu za vodočuvara prema obrascu (Prilog 2).

Članak 11.

(1) Na temelju izdane potvrde iz članka 10. ovoga Pravilnika Hrvatske vode vodočuvaru izdaju vodočuvarsku iskaznicu (u daljnjem tekstu: iskaznica).

(2) Iskaznica se izrađuje tehnikom »zaštitnog tiska« u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 55×85 mm, od polikarbonatnog materijala u nijansama bijele, zelene i plave boje.

(3) Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik (Prilog 3).

Članak 12.

Iskaznica sadrži:

1. na prednjoj strani:

– u gornjem lijevom kutu zaštitni znak Hrvatskih voda u izvornim bojama

– gore u sredini natpis: »HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220«

– u gornjem desnom kutu prostor za fotografiju veličine 28×32 mm

– u središnjem dijelu natpis »VODOČUVARSKA ISKAZNICA«

– u donjem desnom kutu Broj iskaznice

– u donjem lijevom kutu prostor za ime, prezime i OIB vodočuvara.

2. na poleđini:

– tekst o ovlastima nositelja iskaznice:

»OVLASTI

Nositelj ove iskaznice ovlašten je na temelju članka 223. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19 i 84/21) obavljati neposredni nadzor nad stanjem voda i vodnih građevina, protupravnog korištenja javnog vodnog dobra i protupravnog otuđenja šljunka, pijeska i drugog materijala (gline, zemlje, kamena i dr.) radi sprječavanja, utvrđivanja i uklanjanja onečišćenja voda, oštećenja vodnih građevina i nanošenja štete javnoj imovini te utvrđivati identitet osoba u obavljanju nadzora.«

– lijevo dolje ispod uokvirenog teksta prostor za upis mjesta i datuma izdavanja iskaznice

– u sredini dolje mjesto za pečat i

– desno dolje potpis generalnog direktora Hrvatskih voda.

Članak 13.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlasti za obavljanje poslova vodočuvara.

Članak 14.

Očevidnik o izdanim iskaznicama vode Hrvatske vode, koji obvezno sadrži:

– evidencijski broj upisa

– ime i prezime vodočuvara

– OIB vodočuvara

– broj potvrde iz članka 10. ovoga Pravilnika

– broj iskaznice

– mjesto i datum izdavanja iskaznice i

– rubriku za napomene.

Članak 15.

Ovlasti vodočuvara dokazuju se vodočuvarskom iskaznicom.

Članak 16.

(1) Vodočuvar koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti neposredno nadređenu osobu.

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi vodočuvar koji je izgubio iskaznicu ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 17.

Vodočuvar kojem prestane radni odnos ili bude raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka akta o prestanku radnog odnosa ili rasporedu na drugo radno mjesto, vratiti iskaznicu Hrvatskim vodama koje će iskaznicu poništiti i o tome sastaviti zapisnik.

Članak 18.

Prilozi 1., 2. i 3. su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Postojeće iskaznice Hrvatske vode zamijenit će iskaznicama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Vraćene iskaznice Hrvatske vode poništavaju, o čemu se sastavlja zapisnik.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (»Narodne novine«, broj 114/10).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/09

Urbroj: 517-09-2-21-5

Zagreb, 24. rujna 2021.

Ministar
gospodarstva i održivog razvoja
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1

PRIJAVA
za polaganje ispita za vodočuvara

Ime i prezime pristupnika
Radno mjesto pristupnika
Ustrojstvena jedinica Hrvatskih voda, u koju je pristupnik raspoređen na rad
Datum i mjesto rođenja pristupnika
OIB pristupnika
Adresa prebivališta pristupnika
Stručna sprema pristupnika
Radno iskustvo pristupnika na odgovarajućim poslovima
Podaci za kontakt pristupnika
Podaci za kontakt ovlaštene osobe Hrvatskih voda

KLASA:

URBROJ:

Datum:

Mjesto:

za Hrvatske vode
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

M.P.

SUGLASNOST PRISTUPNIKA

Suglasan/suglasna sam da Hrvatske vode podnesu predmetnu prijavu za mene.

Suglasan/suglasna sam da se podaci koji su navedeni u prijavi vode i koriste u postupku polaganja ispita za vodočuvare i izdavanje odgovarajućih isprava u tom postupku i po njegovom okončanju.

Datum:

Mjesto:

(ime, prezime i potpis pristupnika)

PRILOG 2

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
10000 Zagreb, Radnička cesta 80

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, (datum)

Na temelju članka 10. Pravilnika o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici (»Narodne novine«, broj ________) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdaje

POTVRDU
o položenom ispitu za vodočuvara

(ime i prezime) rođen/a (datum), mjesto, stručna sprema, položio/la je pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, ispit za vodočuvara (datum polaganja), te time stekao/la pravo obavljati poslove vodočuvara.

Evidencijski broj xy/ godina

M.P.

Ovlaštena osoba Ministarstva
i potpis

PRILOG 3

(prednja strana iskaznice)

(poleđina iskaznice)