Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

NN 116/2021 (27.10.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Ministarstvo poljoprivrede

1991

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, br. 20/19, 77/19 i 147/20) u članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kvota raspoređena za gospodarski ribolov udičarskim alatima koja proizlazi iz neiskorištene kvote dodijeljene plivaricama tunolovkama raspoređuje se ravnomjerno na plovila navedena u Odluci iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. iza brojke: »2019.« briše se veznik »i« i dodaje se zarez te se iza brojke: »2020.« dodaju riječi: »i 2021.«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika vlasnici plovila podnose zahtjev za izdavanje novog Odobrenja.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/20

Urbroj: 525-13/0737-21-8

Zagreb, 18. listopada 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.