Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 119/2021 (5.11.2021.), Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Vlada Republike Hrvatske

2043

Na temelju članka 6. Zakona o naknadama u području intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, broj 66/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. studenoga 2021. donijela

UREDBU

O NAKNADAMA ZA POSTUPKE U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I STRUČNE USLUGE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje vrsta, visina i način plaćanja naknada propisanih Zakonom o naknadama u području intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Zakon o naknadama), koje se odnose na naknade troškova za radnje u postupcima koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti, za polaganje stručnih ispita za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva, za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava te naknade za pružanje stručnih usluga koje Zavod obavlja.

Članak 2.

Pod stručnim uslugama u smislu ove Uredbe razumijeva se pružanje od strane Zavoda, na zahtjev i izvan propisanih postupaka za priznanje prava intelektualnog vlasništva, usluga pretraživanja i analize informacija o registriranom intelektualnom vlasništvu iz registara Zavoda i drugih raspoloživih fondova ovih informacija te drugih povezanih informacija, priprema stručnih analiza i izvještaja iz područja intelektualnog vlasništva, izdavanje i distribucija stručnih i drugih publikacija, organizacija stručnih seminara i drugih obrazovnih programa, kao i pružanje drugih stručnih usluga izvan postupaka koje provodi Zavod sukladno propisima iz područja intelektualnog vlasništva.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Naknada propisana ovom Uredbom plaća se u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugog podneska na temelju kojeg Zavod obavlja radnju, odnosno pruža uslugu za koju je ovom Uredbom utvrđena visina troškova koji se pokrivaju naknadom, sukladno odredbama propisa koji uređuju odgovarajuće područje intelektualnog vlasništva.

Članak 5.

(1) Umanjenu naknadu u visini od 25 % iznosa troškova utvrđenih ovom Uredbom za radnje u postupcima koje provodi Zavod za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti iz članka 1. točke 1. podtočke a) Zakona o naknadama, plaćaju:

1. ustanove koje obavljaju djelatnost ranog i predškolskog, odnosno osnovnog ili srednjeg odgoja i obrazovanja, ustanove iz područja kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti

2. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti

3. invalidi Domovinskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti

4. vojni i civilni invalidi II. svjetskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti

5. umirovljenici

6. nezaposleni

7. učenici i studenti do navršene 25. godine života.

(2) Pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) koja pripada jednoj od kategorija iz stavka 1. ovoga članka i koja želi koristiti mogućnost plaćanja umanjene naknade dužna je u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugog podneska na temelju kojeg Zavod obavlja radnju pozvati se na odredbu stavka 1. ovoga članka te priložiti odgovarajući dokaz kojim se dokazuje status ili pripadnost kategoriji na koju se primjenjuje umanjenje naknade.

(3) Dokaz iz stavka 2. ovoga članka je preslika odgovarajuće isprave ili potvrde ili izvatka iz odgovarajuće službene evidencije.

(4) Ako stranka Zavodu nije podnijela odgovarajući dokaz iz stavka 3. ovoga članka ili Zavod na temelju podnesenog dokaza utvrdi da stranka ne pripada kategoriji na koju se primjenjuju umanjenje naknade, odgovarajuće će se primijeniti odredbe članka 4. Zakona o naknadama.

(5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na naknade troškova za ostale postupke i stručne usluge iz članka 1. točke 1. podtočaka b) i c) te točke 2. Zakona o naknadama.

DIO DRUGI
PATENTI I UPORABNI MODELI

Članak 6.

(1) Troškovi postupka formalnog ispitivanja prijave patenata nakon primitka, uključujući troškove za prve dvije godine održavanja patenta u vrijednosti iznose:

1. osnovna naknada – 1.200,00 kn

2. za svaku stranicu prijave iznad tridesete stranice prijave – 5,00 kn

3. za svaki patentni zahtjev iznad desetog zahtjeva – 10,00 kn.

(2) Ako je prijava patenta dostavljena elektroničkim putem u skladu s posebnim propisima ili je dostavljena u digitalnom obliku u skladu s tehničkim specifikacijama objavljenima na mrežnoj stranici Zavoda, troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 50%.

(3) Ako je zatražena objava prijave patenta prije isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave, troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u dvostrukim iznosima.

Članak 7.

(1) Troškovi postupka formalnog ispitivanja prijave uporabnog modela, ispitivanja pretpostavki za njegovu registraciju, uključujući troškove za prve dvije godine održavanja uporabnog modela u vrijednosti iznose – 760,00 kn.

(2) Ako je prijava uporabnog modela dostavljena elektroničkim putem u skladu s posebnim propisima ili je dostavljena u digitalnom obliku u skladu s tehničkim specifikacijama objavljenima na mrežnoj stranici Zavoda, troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 50 %.

Članak 8.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za pretvorbu prijave uporabnog modela u prijavu patenta iznose – 440,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za pretvorbu prijave patenta u prijavu uporabnog modela iznose – 100,00 kn.

Članak 9.

(1) Troškovi postupka izrade izvještaja o pretraživanju stanja tehnike za izum za koji se zahtijeva zaštita patentom iznose – 2.000,00 kn.

(2) Troškovi postupka izrade izvještaja o pretraživanju stanja tehnike putem patentnog ureda druge države ili međudržavnog patentnog ureda s kojim Zavod ima sklopljen ugovor, u skladu s propisima koji uređuju područje patenta, plaćaju se u visini propisanoj važećim ugovorom o suradnji između Zavoda i odgovarajućeg patentnog ureda, u skladu s provedbenom uputom objavljenom na mrežnoj stranici Zavoda.

Članak 10.

Troškovi postupka izrade pisanog mišljenja o patentibilnosti izuma za koji se zahtijeva zaštita patentom iznose – 800,00 kn.

Članak 11.

(1) Troškovi postupka potpunog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta iznose – 1.900,00 kn.

(2) Troškovi postupka potpunog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta kada je prethodno izrađeno pisano mišljenje o patentibilnosti izuma za koji se zahtijeva zaštita patentom iznose – 1.000,00 kn.

(3) Troškovi postupka potpunog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta za prijave podnesene temeljem Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.) iznose – 3.900,00 kn.

(4) Troškovi postupka ispitivanja uvjeta za priznanje patenta bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) za prijave podnesene temeljem Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.) iznose – 1.000,00 kn.

(5) Troškovi postupka potpunog ispitivanja uvjeta za priznanje patenta nakon podnesenog prigovora na priznanje konsenzualnog patenta temeljem Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.) iznose – 2.600,00 kn.

(6) Troškovi postupka ispitivanja prigovora na priznanje konsenzualnog patenta temeljem Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.) iznose – 1.300,00 kn.

Članak 12.

Troškovi tiskanja objave podatka o priznanju patenta ili o registraciji uporabnog modela iznose – 160,00 kn.

Članak 13.

Troškovi izdavanja patentnog spisa ili spisa uporabnog modela, kao i troškovi ponovnog izdavanja tih spisa iznose – 300,00 kn.

Članak 14.

(1) Troškovi održavanja patenta i uporabnog modela u vrijednosti iznose:

1. za III. godinu260,00 kn
2. za IV. godinu320,00 kn
3. za V. godinu440,00 kn
4. za VI. godinu560,00 kn
5. za VII. godinu640,00 kn
6. za VIII. godinu820,00 kn
7. za IX. godinu940,00 kn
8. za X. godinu1.200,00 kn
9. za XI. godinu1.500,00 kn
10. za XII. godinu1.800,00 kn
11. za XIII. godinu2.100,00 kn
12. za XIV. godinu2.300,00 kn
13. za XV. godinu2.600,00 kn
14. za XVI. godinu3.000,00 kn
15. za XVII. godinu3.500,00 kn
16. za XVIII. godinu4.600,00 kn
17. za XIX. godinu5.800,00 kn
18. za XX. godinu6.900,00 kn

(2) Ako se troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju u dodatnom šestomjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Članak 15.

Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća troškove iz članka 6. stavka 1. točke 1. i članaka 7. do 14. ove Uredbe u iznosima umanjenim za 50%.

Članak 16.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za obnovu prava prvenstva iznose – 200,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za ispravak ili dopunu prava prvenstva iznose – 150,00 kn.

Članak 17.

(1) Troškovi postupka ispitivanja uvjeta za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, tiskanje svjedodžbe i objavu propisanih podataka iz svjedodžbe iznose – 3.000,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i objavu propisanih podataka iznose – 2.500,00 kn.

(3) Troškovi održavanja trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti iznose:

1. za I. godinu12.000,00 kn
2. za II. godinu15.000,00 kn
3. za III. godinu18.000,00 kn
4. za IV. godinu21.000,00 kn
5. za V. godinu24.000,00 kn
6. za VI. godinu26.000,00 kn

(4) Ako se troškovi iz stavka 3. ovoga članka plaćaju u dodatnom šestomjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Članak 18.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašenje ništavim patenta i uporabnog modela iznose – 4.000,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti ništavom iznose – 3.000,00 kn.

(3) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za ukidanje rješenja o priznanju patenta iznose – 2.000,00 kn.

(4) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašenje produljenja trajanja svjedodžbe ništavim iznose – 2.500,00 kn.

Članak 19.

Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose – 2.800,00 kn.

Članak 20.

Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za ponovnu uspostavu prava iznose – 800,00 kn.

Članak 21.

Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za nastavak postupka iznose – 500,00 kn.

Članak 22.

Troškovi za prosljeđivanje međunarodne prijave patenta iznose – 200,00 kn.

Članak 23.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za upis europskog patenta u registar patenata, objave i tiskanja prijevoda patentnih zahtjeva europskog patenta na hrvatski jezik iznose – 1.000,00 kn.

(2) Troškovi objave i tiskanja prijevoda patentnih zahtjeva izmijenjenog europskog patenta na hrvatski jezik ili ispravljenog prijevoda, iznose – 800,00 kn.

(3) Ako je prijevod patentnih zahtjeva dostavljen elektroničkim putem u skladu s posebnim propisima ili je dostavljen u digitalnom obliku u skladu s tehničkim specifikacijama objavljenima na mrežnoj stranici Zavoda, troškovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 50 %.

DIO TREĆI
ŽIGOVI

Članak 24.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijave za registraciju individualnog žiga do objave prijave žiga iznose:

1. za jedan razred proizvoda ili usluga – 500,00 kn

2. za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga – 150,00 kn.

(2) Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz stavka 1. ovoga članka udvostručuju se.

(3) Za ispitivanje prijave za registraciju žiga koja je dostavljena elektroničkim putem u skladu s posebnim propisima, troškovi iz ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 20 %.

(4) Troškovi ispitivanja zahtjeva za razdvajanje prijave ili registracije žiga iznose – 200,00 kn.

Članak 25.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prigovora na registraciju žiga iznose – 500,00 kn.

(2) Troškovi ispitivanja zahtjeva u postupku povodom prigovora kojim se traži dokazivanje uporabe žiga na kojem se temelji prigovor iznose – 300,00 kn.

Članak 26.

(1) Troškovi održavanja individualnog žiga u vrijednosti za razdoblje od deset godina i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti iznose:

1. za jedan razred proizvoda ili usluga – 1.200,00 kn

2. za svaki dodatni razred proizvoda ili usluga – 300,00 kn.

(2) Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz stavka 1. ovoga članka udvostručuju se.

(3) Ako se troškovi iz ovoga članka plaćaju u dodatnom šestomjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Članak 27.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za opoziv žiga i za objavu podataka o prestanku vrijednosti žiga iznose – 1.000,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za proglašavanja žiga ništavim i za objavu podataka o prestanku vrijednosti žiga iznose – 2.500,00 kn.

Članak 28.

(1) Troškovi prosljeđivanja prijave za međunarodnu registraciju žiga ili naknadne naznake međunarodne registracije žiga iznose – 300,00 kn.

(2) Troškovi prosljeđivanja svih promjena vezanih uz međunarodnu registraciju žiga iznose – 200,00 kn.

Članak 29.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose – 1.800,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za nastavak postupka iznose – 500,00 kn.

DIO ČETVRTI
INDUSTRIJSKI DIZAJN

Članak 30.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijave industrijskoga dizajna iznose:

1. osnovna naknada – 200,00 kn

2. dodatna naknada za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave industrijskoga dizajna – 50,00 kn.

(2) Za ispitivanje prijave za registraciju industrijskog dizajna koja je dostavljena elektroničkim putem u skladu s posebnim propisima, troškovi iz ovoga članka plaćaju se u iznosima umanjenim za 20 %.

(3) Troškovi ispitivanja zahtjeva za razdvajanja prijave industrijskoga dizajna iznose – 200,00 kn.

Članak 31.

(1) Troškovi održavanja industrijskog dizajna u vrijednosti za razdoblje od pet godina i za objavu podataka o tome iznose:

1. za jedan dizajn – 400,00 kn

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave industrijskog dizajna – 200,00 kn.

(2) Ako se troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju u dodatnom šestomjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

(3) Troškovi ispitivanja zahtjeva za odgodu objave i objavu registracije industrijskoga dizajna u slučaju odgode iznose – 300,00 kn.

Članak 32.

Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za proglašavanje ništavim industrijskog dizajna iznose:

1. osnovna naknada – 1.500,00 kn

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave – 1.000,00 kn.

Članak 33.

Troškovi prosljeđivanja prijave dizajna Zajednice iznose – 150,00 kn.

Članak 34.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose – 1.800,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za nastavak postupka iznose – 500,00 kn.

Članak 35.

(1) Troškovi održavanja industrijskog obličja u vrijednosti, za razdoblje od pet godina, i za objavu podataka o tome iznose:

1. za jedno obličje – 400,00 kn

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave – 200,00 kn.

(2) Ako se troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju u dodatnom šestomjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

DIO PETI
OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Članak 36.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za upis u registar oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti iznose – 300,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za stjecanje prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti i upis u registar iznose – 400,00 kn.

Članak 37.

(1) Troškovi objave prijave za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti iznose – 100,00 kn.

(2) Troškovi objave podataka o zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla ili oznaci izvornosti iznose – 1.000,00 kn.

Članak 38.

Troškovi postupka ispitivanja prigovora na objavljenu prijavu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti iznose – 500,00 kn.

Članak 39.

(1) Troškovi održavanja prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti u vrijednosti, za razdoblje od deset godina, i za objavu podataka o tome iznose – 1.000,00 kn.

(2) Troškovi održavanja prava korištenja strane oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti upisane u registar Zavoda, za razdoblje od deset godina, i za objavu podataka o tome, jedinstvena naknada za sve korisnike iznosi – 4.000,00 kn.

(3) Ako se troškovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaćaju u dodatnom šestomjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Članak 40.

(1) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašavanje ništavim rješenja o zaštiti oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga iznose – 1.500,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za ukidanje rješenja o priznanju svojstva ovlaštenog korisnika iznose – 1.500,00 kn.

Članak 41.

Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose – 1.000,00 kn.

DIO ŠESTI
TOPOGRAFIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

Članak 42.

Troškovi ispitivanja prijave topografije poluvodičkih proizvoda iznose – 1.000,00 kn.

Članak 43.

Troškovi objave i održavanja priznatih topografija poluvodičkih proizvoda u vrijednosti (za razdoblje od deset godina) iznose – 2.500,00 kn.

Članak 44.

Troškovi ispitivanja prijedloga za proglašavanje ništavim rješenja o registraciji topografije iznose – 1.000,00 kn.

Članak 45.

Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za obnovu postupka iznose – 700,00 kn.

DIO SEDMI
ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Članak 46.

(1) Troškovi polaganja stručnog ispita za ovlaštenog zastupnika iznose – 6.700,00 kn.

(2) Troškovi polaganja popravnog ispita za ovlaštenog zastupnika iznose – 3.700,00 kn.

(3) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za upis u registar ovlaštenih zastupnika iznose – 50,00 kn.

DIO OSMI
AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Članak 47.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih prava ili srodnih prava iznose – 400,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za izmjenu izdanog odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih ili srodnih prava iznose – 200,00 kn.

DIO DEVETI
ZAJEDNIČKO

Članak 48.

(1) Troškovi izdavanja uvjerenja o pravu prvenstva iznose:

1. za jedan primjerak svjedodžbe – 150,00 kn

2. za svaki dodatni primjerak svjedodžbe – 50,00 kn.

(2) Troškovi izdavanja isprave o priznatom, odnosno registriranom pravu iznose – 250,00 kn.

(3) Troškovi izdavanja izvatka iz registra iznose – 100,00 kn.

Članak 49.

(1) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za upis promjena u registre i objavu podataka o promjenama iznose – 200,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za ispravljanje pogrešaka i objavu podataka o ispravcima pogrešaka iznose – 100,00 kn.

(3) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu o općem u upravnom postupku iznose – 200,00 kn.

(4) Troškovi obavljanja radnji Zavoda za koje ovom Uredbom nije propisana visina iznose – 100,00 kn.

DIO DESETI
STRUČNE USLUGE

Članak 50.

Troškovi publikacija Zavoda:

1. izdanja Zavoda naplaćuju se prema stvarnim troškovima njihovog izdavanja

2. zajednička izdanja Zavoda s drugim izdavačima naplaćuju se prema tržišnoj cijeni izdanja.

Članak 51.

(1) Troškovi pretraživanja raspoloživih fondova patentnih informacija prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava iznose:

1. za pretraživanje patentnih dokumenata prema bibliografskim podacima (broj dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući informaciju o pravnom statusu iz registra Zavoda i ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu – 300,00 kn

1.1. za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

1.1.1 za tri uzastopne mjesečne pretrage – 700,00 kn

1.1.2 za četiri uzastopne kvartalne pretrage – 900,00 kn

1.1.3 za dvije uzastopne polugodišnje pretrage – 500,00 kn

2. za pretraživanje patentnih dokumenata iz određenog područja tehnike prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake), uključujući ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu – 600,00 kn

2.1. za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

2.1.1 za tri uzastopne mjesečne pretrage – 1.500,00 kn

2.1.2 za četiri uzastopne kvartalne pretrage – 1.800,00 kn

2.1.3 za dvije uzastopne polugodišnje pretrage – 900,00 kn

3. za pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene novosti izuma prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake), prema stvarnim troškovima

4. za pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene slobode nastupa na tržištu prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake), prema stvarnim troškovima

5. za pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene povrede prava prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake), prema stvarnim troškovima

6. za pretraživanje patentnih dokumenata po posebno definiranom upitu prema stvarnim troškovima

(2) Pretraživanje registra zahtjeva za izdavanje svjedodžbi i registra svjedodžbi o dodatnoj zaštiti prema bibliografskim podacima (broj, broj temeljnog patenta, naziv proizvoda, naziv/prezime i ime (pod)nositelja, datum podnošenja, datum izdavanja), uključujući informaciju o pravnom statusu iz registra Zavoda i ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu, iznosi – 300,00 kn.

(3) Troškovi ispisa podataka za dodatne patentne dokumente iznad 20 uključenih u pretragu, za jednu stranicu iznose – 5,00 kn.

Članak 52.

Troškovi pretraživanja raspoloživih fondova žigova prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava iznose:

1. za pretraživanje znakova koji su istovjetni i/ili moguće slični zadanom verbalnom znaku do tri razreda, po jednom upitu – 400,00 kn

1.1. za pretraživanje znakova određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

1.1.1 za tri uzastopne mjesečne pretrage – 900,00 kn

1.1.2 za četiri uzastopne kvartalne pretrage – 1.300,00 kn

1.1.3 za dvije uzastopne polugodišnje pretrage – 600,00 kn

2. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu samo figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda, po jednom upitu – 400,00 kn

2.1. za pretraživanje znakova određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

2.1.1 za tri uzastopne mjesečne pretrage – 900,00 kn

2.1.2 za četiri uzastopne kvartalne pretrage – 1.300,00 kn

2.1.3 za dvije uzastopne polugodišnje pretrage – 600,00 kn

3. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu verbalnih elemenata na sličnost i figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda, po jednom upitu – 600,00 kn

3.1. za pretraživanje znakova određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

3.1.1 za tri uzastopne mjesečne pretrage – 1.500,00 kn

3.1.2 za četiri uzastopne kvartalne pretrage – 2.100,00 kn

3.1.3 za dvije uzastopne polugodišnje pretrage – 1.000,00 kn

4. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom verbalnom znaku, zadanom figurativnom znaku ili zadanom figurativnom znaku s verbalnim elementima za više od tri razreda za svaki dodatni razred, po jednom upitu – 40,00 kn

5. za pretraživanje žigova prema nazivu/imenu i prezimenu određenog (pod)nositelja žiga, po jednom upitu – 400,00 kn

5.1. za pretraživanje znakova određenom učestalošću po istom upitu (monitoring)

5.1.1 za tri uzastopne mjesečne pretrage – 900,00 kn

5.1.2 za četiri uzastopne kvartalne pretrage – 1.300,00 kn

5.1.3 za dvije uzastopne polugodišnje pretrage – 600,00 kn

6. za pretraživanje internetskih domena prema zadanom verbalnom znaku ili verbalnom elementu figurativnog znaka, po jednom upitu – 200,00 kn

7. za pretraživanje znakova prema posebno definiranom upitu prema stvarnim troškovima.

Članak 53.

Troškovi pretraživanja raspoloživih fondova industrijskog dizajna prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava iznose:

1. prema jednom od zadanih kriterija ((pod)nositelju, razredu, podrazredu i/ili nazivu proizvoda prema Lokarnskoj klasifikaciji industrijskog dizajna), po jednom upitu – 250,00 kn

2. prema izgledu dizajna, po jednom upitu – 350,00 kn

3. za pretraživanje industrijskog dizajna prema posebno definiranom upitu prema stvarnim troškovima.

Članak 54.

(1) Troškovi ispisa bibliografskih podataka za specificiranu prijavu ili zaštićeni patent ili žig ili industrijski dizajn ili topografiju ili oznaku zemljopisnog podrijetla, ili oznaku izvornosti, izvan usluge pretraživanja, po dokumentu iznose – 50,00 kn.

(2) Troškovi preslike dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda za jednu stranicu iznose – 5,00 kn.

(3) Troškovi izdavanja dvojezične potvrde o primitku podneska (rubrum), za jedan primjerak iznose – 5,00 kn.

Članak 55.

Troškovi sudjelovanja na seminarima iz područja intelektualnog vlasništva ili njihove organizacije za potrebe korisnika plaćaju se prema stvarnim troškovima.

Članak 56.

(1) Troškovi prekorednog pretraživanja informacijskih fondova u roku od tri radna dana, iz članka 51. stavka 1. točke 1., članka 52. točaka 1. do 6. i članka 53. točke 1. ove Uredbe, izuzev usluga pretraživanja određenom učestalošću (monitoring), plaćaju se u iznosima uvećanim za 50%.

(2) Troškovi prekorednog pretraživanje informacijskih fondova u roku od sedam radnih dana iz članka 51. stavka 1. točke 2. ove Uredbe, izuzev usluga pretraživanja određenom učestalošću (monitoring) i članka 53. točke 2. ove Uredbe plaćaju se u iznosima uvećanim za 50%.

(3) Troškovi pohrane i dostave na CD-ROM dokumenata dobivenih pretragom na zahtjev stranke iznose – 100,00 kn.

(4) Poštanska dostava u inozemstvo publikacija iz članka 50., rezultata pretraživanja iz članaka 51. do 53. te dokumenata iz članka 54. ove Uredbe, kao i posebne usluge dostave u tuzemstvu i inozemstvu plaćaju se prema stvarnim troškovima.

DIO JEDANAESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, br. 109/11., 96/13. i 89/20.).

Članak 58.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/32

Urbroj: 50301-04/25-21-5

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.