Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2064

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 35. sjednici održanoj 23. rujna donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20. i 147/20.), u članku 11. podstavku 3. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »7.«.

Članak 2.

U Tablici 1. iz članka 18. stavka 2. pod rednim brojem 44. u stupcu 3 brojka: »110,00« zamjenjuje se brojkom: »74,35«.

U Tablici 2. iz stavka 3. pod rednim brojem 44. u stupcu 3 brojka: »80,00« zamjenjuje se brojkom: »74,35«.

Stavci 7., 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji stavci 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 7., 8., 9., 10. i 11.

U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 9. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/21-01/215

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 23. rujna 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.