Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2099

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 190.100.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 11.983.996 kuna

– višak u iznosu od 178.116.004 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 178.116.004 kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA190.100.0000190.100.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI190.100.0000190.100.000
RASHODI POSLOVANJA11.798.996011.798.996
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE185.0000185.000
UKUPNI RASHODI11.983.996011.983.996
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK178.116.0040178.116.004

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA178.116.0040178.116.004
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE0175.000.000175.000.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU0-175.000.000-175.000.000
NETO FINANCIRANJE-178.116.0040-178.116.004
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
6PRIHODI POSLOVANJA190.100.0000190.100.000
64Prihodi od imovine180.000.0000180.000.000
641Prihodi od financijske imovine180.000.0000180.000.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada10.000.000010.000.000
652Prihodi po posebnim propisima10.000.000010.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija100.0000100.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga100.0000100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA11.798.996011.798.996
31Rashodi za zaposlene5.800.00005.800.000
311Plaće (Bruto)4.682.29004.682.290
312Ostali rashodi za zaposlene182.1600182.160
313Doprinosi na plaće935.5500935.550
32Materijalni rashodi3.398.99603.398.996
321Naknade troškova zaposlenima381.2440381.244
322Rashodi za materijal i energiju381.2440381.244
323Rashodi za usluge2.171.60502.171.605
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja464.9030464.903
34Financijski rashodi100.0000100.000
343Ostali financijski rashodi100.0000100.000
38Ostali rashodi2.500.00002.500.000
383Kazne, penali i naknade štete2.500.00002.500.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE185.0000185.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine10.000010.000
412Nematerijalna imovina10.000010.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine175.0000175.000
422Postrojenja i oprema75.000075.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.0000100.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA178.116.0040178.116.004
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire3.116.00403.116.004
524Izdaci za ostale vrijednosne papire3.116.00403.116.004
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici175.000.0000175.000.000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora175.000.0000175.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
za 2021.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2021.
NETO FINANCIRANJE-178.116.0040-178.116.004
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA178.116.0040178.116.004
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire3.116.00403.116.004
524Izdaci za ostale vrijednosne papire3.116.00403.116.004
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici175.000.0000175.000.000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora175.000.0000175.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2021.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2021.
004HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA190.100.0000190.100.000
FOND OSIGURANJA DEPOZITA13.901.599013.901.599
4000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE13.901.599013.901.599
A400000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.619.095010.619.095
31Rashodi za zaposlene5.219.99905.219.999
311Plaće4.214.06104.214.061
312Ostali rashodi za zaposlene163.9440163.944
313Doprinosi na plaće841.9940841.994
32Materijalni rashodi3.059.09603.059.096
321Naknade troškova zaposlenima343.1200343.120
322Rashodi za materijal i energiju343.1200343.120
323Rashodi za usluge1.954.44401.954.444
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja418.4120418.412
34Financijski rashodi90.000090.000
343Ostali financijski rashodi90.000090.000
38Ostali rashodi2.250.00002.250.000
383Kazne, penali i naknade štete2.250.00002.250.000
K400000OPREMANJE67.500067.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine67.500067.500
422Postrojenja i oprema67.500067.500
K400001INFORMATIZACIJA99.000099.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.00009.000
412Nematerijalna imovina9.00009.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine90.000090.000
426Nematerijalna proizvedena imovina90.000090.000
A400001ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE3.116.00403.116.004
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire3.116.00403.116.004
524Izdaci za ostale vrijednosne papire3.116.00403.116.004
SANACIJSKI FOND175.599.2020175.599.202
4002ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE175.599.2020175.599.202
A400002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE589.9520589.952
31Rashodi za zaposlene290.0010290.001
311Plaće234.1150234.115
312Ostali rashodi za zaposlene9.10809.108
313Doprinosi na plaće46.778046.778
32Materijalni rashodi169.9510169.951
321Naknade troškova zaposlenima19.062019.062
322Rashodi za materijal i energiju19.062019.062
323Rashodi za usluge108.5810108.581
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.246023.246
34Financijski rashodi5.00005.000
343Ostali financijski rashodi5.00005.000
38Ostali rashodi125.0000125.000
383Kazne, penali i naknade štete125.0000125.000
K400002OPREMANJE3.75003.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.75003.750
422Postrojenja i oprema3.75003.750
K400003INFORMATIZACIJA5.50005.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5000500
412Nematerijalna imovina5000500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.00005.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.00005.000
A400001ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE175.000.0000175.000.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici175.000.0000175.000.000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (SRF)175.000.0000175.000.000
MANDATNI POSLOVI599.1990599.199
4004ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE599.1990599.199
A400004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE589.9490589.949
31Rashodi za zaposlene290.0000290.000
311Plaće234.1140234.114
312Ostali rashodi za zaposlene9.10809.108
313Doprinosi na plaće46.778046.778
32Materijalni rashodi169.9490169.949
321Naknade troškova zaposlenima19.062019.062
322Rashodi za materijal i energiju19.062019.062
323Rashodi za usluge108.5800108.580
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.245023.245
34Financijski rashodi5.00005.000
343Ostali financijski rashodi5.00005.000
38Ostali rashodi125.0000125.000
383Kazne, penali i naknade štete125.0000125.000
K400004OPREMANJE3.75003.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.75003.750
422Postrojenja i oprema3.75003.750
K400005INFORMATIZACIJA5.50005.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5000500
412Nematerijalna imovina5000500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.00005.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.00005.000