Pravilnik o minimalnim uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima

NN 123/2021 (17.11.2021.), Pravilnik o minimalnim uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima

Ministarstvo zdravstva

2112

Na temelju članka 76. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar zdravstva uz suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture i uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA PRUŽANJA MEDICINSKE SKRBI NA BRODOVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti koje moraju zadovoljavati plovni objekti, njihova oprema i uređaji radi pružanja odgovarajuće medicinske skrbi članovima posade i putnicima, te oprema i minimalni sadržaj ljekarne plovnog objekta u pogledu lijekova, medicinske opreme i protuotrova (antidota) za plovne objekte, kao i oblik i način vođenja propisanih obrazaca medicinskih zaliha.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 92/29/EEZ o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima od 31. ožujka 1992. (SL L 113/19, 30. 4. 1992.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2019/1834 od 24. listopada 2019. o izmjeni priloga II. i IV. Direktivi Vijeća 92/29/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi (SL L 279/80, 31. 10. 2019.).

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Plovni objekt je brod, jahta i brodica upisani u upisnik brodova Republike Hrvatske namijenjen plovidbi morem u javnom ili privatnom vlasništvu osim:

– ratnog broda i brodice;

– jahti i brodica bez profesionalne posade koje se koriste isključivo za sport i razonodu;

– tegljača koji plove isključivo u području kategorije plovidbe 8. sukladno odredbama Naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova.

2. Radnik je bilo koja fizička osoba koja radi na brodu, uključujući vježbenike te učenike i studente na praksi. Lučki pilot i lučki radnik koji privremeno obavljaju poslove na brodu u luci ne smatraju se radnicima sukladno ovoj definiciji.

3. Vlasnik je registrirani vlasnik broda osim ako je taj brod iznajmljen ili ako njime, na temelju ugovora o upravljanju, u cijelosti ili djelomično upravlja fizička ili pravna osoba koja nije njegov registrirani vlasnik; u tom slučaju vlasnik je osoba koja je brod uzela u najam ili fizička ili pravna osoba koja upravlja brodom;

4. Medicinske zalihe su lijekovi, medicinska oprema i protuotrovi (antidoti), koji su navedeni u popisu u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

5. Protuotrov (antidot) je tvar koja se koristi za sprečavanje ili liječenje štetne posljedice ili posljedica, neposrednih ili posrednih, koje uzrokuje jedna ili više tvari iz popisa opasnih tvari u Prilogu II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Plovni objekt mora imati lijekove, medicinsku opremu i uređaje navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika radi pružanja odgovarajuće medicinske skrbi navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika ovisno o kategoriji broda:

1. Kategorija plovnog objekta A: plovila koja nisu ograničena područjima plovidbe niti duljinom putovanja – odnosi se na brodove kategorije plovidbe 1., 2. i 3. sukladno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova, te na jahte i brodice registrirane za područja plovidbe I sukladno propisu koji uređuje područja plovidbe.

2. Kategorija plovnog objekta B: plovila s ograničavanjem udaljavanja od najbližeg kopna od 150 nautičkih milja- odnosi se na brodove kategorije plovidbe 3. i 4. sukladno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova, te na jahte i brodice registrirane za područja plovidbe II sukladno propisu koji uređuje područja plovidbe.

3. Kategorija plovnog objekta C: plovila namijenjena plovidbi u teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili plovila koja nemaju mogućnost smještaja- odnosi se na brodove kategorije plovidbe 5., 6., 7. i 8. sukladno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova, te na jahte i brodice za gospodarsku namjenu registrirane za područja plovidbe III, IIIa, IIIb i IIIc sukladno propisu koji uređuje područja plovidbe.

Članak 5.

(1) Plovni objekt mora biti opremljen medicinskom zalihom u opsegu i količini navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika, prema kategoriji u koju je plovni objekt svrstan.

(2) Sve medicinske zalihe moraju se unijeti u kontrolni Obrazac naveden u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(3) Čamci i splavi za spašavanje na plovnim objektima moraju biti opremljeni vodonepropusnom kutijom prve pomoći koja mora sadržavati barem medicinsku zalihu navedenu u Prilogu I. točki I. i II. ovoga Pravilnika za kategoriju C plovnih objekata.

(4) Za plovne objekte iz stavka 3. ovoga članka sadržaj kutije prve pomoći mora se unijeti u kontrolni Obrazac naveden u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Plovni objekt koji prevozi opasni teret sukladno Međunarodnom kodeksu o prijevozu opasnih tvari morem navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika, mora imati protuotrove (antidote) navedene u Prilogu I. točki III. ovoga Pravilnika.

(2) RO-RO putnički brod, na kojem zbog uvjeta rada nije moguće uvijek na vrijeme predvidjeti prirodu opasnih tvari koje se prevoze, mora imati barem protuotrove (antidote) navedene u Prilogu I. točki III. ovoga Pravilnika.

(3) Ako putovanje plovnih objekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka traje manje od dva sata količina protuotrova (antidota) može se ograničiti na one koji se primjenjuju u hitnim slučajevima i u vremenskom razdoblju koje ne prelazi uobičajeno trajanje plovidbe.

(4) Sve medicinske zalihe u pogledu protuotrova (antidota) moraju se unijeti u kontrolni Obrazac naveden u Prilogu III. ovoga Pravilnika, ovisno o kategoriji plovnog objekta iz članka 4. ovoga Pravilnika, odnosno:

– za plovne objekte kategorije A obvezno je podatke o protuotrovima (antidota) unijeti u Odjeljak A, točka 3.,

– za plovne objekte kategorije B obvezno je podatke o protuotrovima (antidota) unijeti u Odjeljak B, točka 3. i

– za plovne objekte kategorije C obvezno je podatke o protuotrovima (antidota) unijeti u Odjeljak C, točka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Lijekovi, medicinska oprema i antidoti moraju biti pohranjeni u odgovarajućim uvjetima uz poštovanje rokova valjanosti u skladu s propisima kojima je uređeno područje lijekova i medicinskih proizvoda.

Članak 8.

(1) Vlasnik je odgovoran za opskrbu i obnovu medicinske zalihe na plovnom objektu. U suradnji s liječnikom specijalistom medicine rada vlasnik obavlja nabavu, i održavanje medicinskih zaliha. Povezane troškove vezano uz nabavu medicinskih zaliha u potpunosti snosi vlasnik.

(2) Zapovjednik plovnog objekta odgovoran je za upravljanje medicinskim zalihama. Zapovjednik plovnog objekta može ovlastiti jednog ili više časnika da koriste i održavaju medicinske zalihe.

(3) Medicinske zalihe moraju se pravilno čuvati i pažljivo održavati te nadopunjavati ili zamijeniti u propisanim rokovima. Dopuna ili zamjena medicinskih zaliha, uzimajući u obzir posebne rizike i potrebe vezane za različite kategorije plovnog objekta, ima prioritet u redovitoj opskrbi plovnog objekta.

(4) U slučajevima koje zapovjednik plovnog objekta utvrdi kao hitne, nakon dobivenog mišljenja liječnika, ako je to moguće, plovni objekt mora što prije nabaviti dodatne lijekove, medicinsku opremu i protuotrove (antidote).

Članak 9.

(1) Medicinske zalihe moraju biti popraćene uputama za uporabu, uključujući upute za uporabu protuotrova (antidota) navedenih u Prilogu I., točki III.

(2) Osoba koja ima pomorsko obrazovanje za rad na plovnom objektu mora biti osposobljena za pružanje medicinske prve pomoći koju treba poduzeti u slučaju nesreće (ozljede) ili u drugim okolnostima kada je to prijeko potrebno.

(3) Zapovjednik plovnog objekta i časnik kojeg zapovjednik ovlasti za uporabu medicinskih zaliha moraju biti posebno osposobljeni za pružanje medicinske skrbi na brodu i svoje znanje periodički obnavljati najmanje svakih pet godina, uzimajući u obzir posebne rizike i potrebe vezane uz različite kategorije plovnih objekata i u skladu s općim smjernicama navedenim u Prilogu IV.

Članak 10.

(1) Lijekovi i medicinski proizvodi čuvaju se u ljekarni odnosno ormariću/kutiji plovnog objekta.

(2) Pregled ljekarne plovnog objekta odnosno ormarića/kutije s lijekovima obavlja ovlaštena pravna osoba.

(3) Ovlaštenje iz stavka 2. ovoga članka pravnoj osobi daje ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Ovlaštenje iz stavka 2. ovoga članka daje se odnosno uskraćuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Pregled ljekarne plovnog objekta odnosno ormarića/kutije obavlja magistar farmacije iz pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka, s pet godina iskustva u struci te odobrenjem za samostalan za rad.

(6) Prilikom pregleda ljekarne plovnog objekta odnosno ormarića/kutije prve pomoći s lijekovima, ovlaštena osoba obvezna je utvrditi je li ljekarna plovnog objekta, ormarić/kutija prve pomoći s lijekovima opremljena lijekovima i medicinskom opremom sukladno kategoriji plovnog objekta i jesu li lijekovi i medicinska oprema pohranjeni u odgovarajućim uvjetima te poštuju li se rokovi valjanosti lijekova.

(7) Pregled iz stavka 6. ovoga članka obavlja se jednom godišnje, a može se odgoditi za najviše 5 mjeseci. O obavljenom pregledu vodi se očevidnik ovisno o kategoriji plovnog objekta.

(8) Pregled kutije prve pomoći splavi za spašavanje obavlja se prilikom redovnog godišnjeg pregleda splavi za spašavanje.

(9) O obavljenom pregledu iz stavka 6. ovoga članka ovlaštena osoba izdaje potvrdu.

(10) Potvrda iz stavka 9. ovoga članka za plovne objekte u nacionalnoj plovidbi mora sadržavati:

1. ime ili naziv i sjedište izdavatelja,

2. datum i mjesto izdavanja potvrde,

3. ime, oznaku i luku upisa plovnog objekta kojem se uvjerenje izdaje,

4. izjavu sljedećeg sadržaja: »Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su poslije pregleda i nadopune, ljekarna plovnog objekta, ormarić/kutija s lijekovima u zadovoljavajućem stanju, opremljeni za period od jedne godine, u skladu s Pravilnikom o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, koji je usklađen s propisima Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne pomorske organizacije,«

5. potpis ovlaštene osobe.

(10) Za brodove u međunarodnoj plovidbi podaci iz stavka 10. točke 1. do 4. ovoga članka moraju biti na engleskom jeziku.

(11) Pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka obvezna je voditi evidenciju o izdanim potvrdama iz stavka 10. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Lijekovi koji sadrže droge moraju biti pohranjeni u posebnom zaključanom odjeljku.

(2) O utrošenim lijekovima koji sadrže droge zapovjednik plovnog objekta obvezan je voditi evidenciju.

(3) Evidencija mora sadržavati naziv lijeka koji sadrži drogu, ime i prezime osobe koja je dobila lijek koji sadrži drogu, količinu, datum primjene i dijagnozu, odnosno razlog primjene lijeka.

(4) Pravne osobe iz članka 10. ovoga Pravilnika, koje imaju ovlaštenje Ministarstva za pregled brodske ljekarne, obvezne su voditi evidenciju o utrošenim količinama lijekova koji sadrže droge u plovnom objektu te o uočenim nepravilnostima izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

Članak 12.

Prilozi I., II., III. i IV. otisnuti su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 13.

Ministarstvo će Europskoj komisiji svakih pet godina dostaviti izvješće o provedbi ovog Pravilnika navodeći gledišta socijalnih partnera.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 14/08).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. studenoga 2021. godine.

Klasa: 011-02/21-04/37
Urbroj: 534-07-1-1/6-21-6
Zagreb, 16. studenoga 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.

PRILOG I.

OBVEZNI SADRŽAJ U LJEKARNI PLOVNOG OBJEKTA

Medicinske zalihe

(*) U iznimnim okolnostima, može se razmotriti upotreba zamjenskih lijekova ili zamjenske medicinske opreme iz objektivno opravdanih razloga.

I. LIJEKOVI

II. MEDICINSKA OPREMA

 
Kategorije plovnih objekata
 
ABC
1. Oprema za reanimaciju
– samošireći balon Ambu (ili jednakovrijedni); opremljen velikom, srednjom i malom maskom22
– naprava za davanje kisika pomoću ventila za smanjenje tlaka koji omogućuje uporabu industrijskog kisika s broda ili spremnika s kisikom(1)21
– mehanički aspirator za pročišćavanje gornjih dišnih putova21
2. Sanitetski materijal i oprema za šivanje
– poveske531
– automatski šivači kirurških šavova za jednokratnu uporabu ili pribor za šivanje kirurških šavova iglama105
– prianjajući elastični zavoj1051
– zavoji od gaze za previjanje1510
– tubularna gaza za previjanje prstiju20
– sterilne komprese od gaze20152
– sterilne plahte za žrtve opeklina105
– trougla marama53
– rukavice za jednokratnu upotrebu20010020
– prianjajući zavoji20102
– sterilni kompresivni zavoji20102
– prianjajući kirurški šavovi ili zavoji od cinkova oksida531
– neupijajući kirurški šavovi s iglama10
– vazelinska gaza2010
3. Instrumenti
– skalpeli za jednokratnu uporabu10
– kutija za instrumente od odgovarajućeg materijala21
– škare32
– hvataljke za seciranje21
– hemostatičke stezaljke32
– hvataljke za igle5
– britvice za jednokratnu uporabu10
4. Oprema za pregled i kontrolu
– lopatice za pregled grla za jednokratnu uporabu10050
– test trake za analizu urina a 50 kom1
– temperaturne liste20
– medicinske plahte za slučaj evakuacije5020
– stetoskop21
– tlakomjer21
– medicinski toplomjer31
– hipotermički toplomjer21

– brzi test za malariju; obveza ovisi o području djelovanja

količina proporcionalna broju članova posade***

******
5. Oprema za ubrizgavanje, perfuziju, punktiranje i kateterizaciju
– instrumenti za pražnjenje mjehura (prikladni za muškarce i žene)20
– pribor za intravenoznu infuziju2010
– šprice i igle za jednokratnu uporabu10050
6. Opća medicinska oprema
– osobna zaštitna medicinska oprema i oprema za njegu2010
– noćna posuda2
– termofor2
– boca za urin2
– vrećica za led5
7. Oprema za imobilizaciju i pričvršćivanje
– komplet udlaga različitih veličina za udove53
– ovratnik za imobilizaciju vrata31
8. Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa
– mješavina za dezinfekciju vode20
– tekući insekticid2
– insekticid u prahu2III. PROTUOTROVI (ANTIDOTI)

1. Lijekovi
– općeniti
– kardiovaskularni
– gastrointestinalni
– za živčani sustav
– za respiratorni sustav
– antiinfekcijski
– za vanjsku primjenu
2. Medicinska oprema
– oprema za davanje kisika (uključujući sve što je potrebno za njezino održavanje)

PRILOG II.

OPASNE TVARI

O tvarima navedenim u ovom Prilogu mora se voditi računa, bez obzira u kojem su obliku utovarene na plovni objekt, uključujući oblik otpada ili ostataka tereta.

– Eksplozivne tvari i predmeti

– Plinovi: komprimirani, tekući ili razrijeđeni pod pritiskom

– Zapaljive tekućine

– Zapaljive krute tvari

– Samozapaljive tvari

– Tvari koje u doticaju s vodom stvaraju zapaljive plinove

– Zapaljive tvari

– Organski peroksidi

– Toksične tvari

– Infektivne tvari

– Radioaktivne tvari

– Korozivne tvari

– Različite opasne tvari, odnosno sve ostale tvari za koje iskustvo pokazuje ili može pokazati da su opasne.

Napomena: Radi detaljne primjene ovog Priloga države članice mogu se pozvati na konsolidiranu verziju Međunarodnog pomorskog zakonika o opasnoj robi iz 1990. Međunarodne pomorske organizacije.

PRILOG III.

KONTROLNI OBRAZAC ZA PREGLED MEDICINSKIH ZALIHA NA PLOVNIM OBJEKTIMA

ODJELJAK A.
PLOVNI OBJEKTI KATEGORIJE A

I. Podaci o plovnom objektu

Ime: …

Zastava: …

Matična luka: …

II. Medicinske zalihe

 
Potrebne količineStvarne količine na plovnom objektuNapomene (posebno rok trajanja)
1. LIJEKOVI
1.1. Kardiovaskularni 
(a) kardiocirkulatorni simpatomimetici000
(b) antianginozni pripravci000
(c) diuretici000
(d) antihemoragijski pripravci uključujući uterotonike, ako su na plovnom objektu žene000
(e) antihipertenzivi000
1.2. Gastrointestinalni sustav 
 
 
(a) lijekovi za želučane smetnje i smetnje na dvanaesniku000
– lijekovi za tretiranje želučanih čireva i gastritisa000
– antiacidi, neutralizatori želučane kiseline000
(b) antiemetici000
(c) laksativi000
(d) antidijaroici, sredstva protiv proljeva000
(e) pripravci za liječenje hemoroida000
1.3. Analgetici i spazmolitici (protiv grča) 
 
 
(a) analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi 
 
 
(b) snažni analgetici000
(c) spazmolitici000
1.4. Živčani sustav 
 
 
(a) anksiolitici000
(b) neuroleptici000
(c) lijekovi protiv morske bolesti000
(d) antiepileptici000
1.5. Antialergijski lijekovi i antianafilaktici 
 
 
(a) antihistaminici000
(b) glukokortikoidi000
1.6. Respiratorni sustav 
 
 
(a) pripravci za liječenje astme000
(b) pripravci za suzbijanje kašlja000
(c) lijekovi za liječenje prehlade i sinusitisa (upale sinusa)000
1.7. Lijekovi za liječenje infekcija 
 
 
(a) antibiotici (najmanje dvije kategorije)000
(b) antiparazitici000
(c) anti-tetanus cjepiva i imunoglobulini000
(d) lijekovi za malariju; obveza ovisi o području djelovanja000
1.8. Pripravci za rehidraciju, unos kalorija i povećanje volumena plazme000
1.9. Lijekovi za vanjsku primjenu 
 
 
(a) lijekovi za liječenje kožnih bolesti000
– antiseptične otopine000
– antibiotske masti000
– protuupalne i analgetske masti (za ublažavanje)000
– kreme protiv gljivičnih oboljenja kože000
– pripravci za liječenje opeklina000
(b) lijekovi za oči000
– antibiotske i protuupalne kapi000
– anestetičke kapi000
– fiziološka otopina za ispiranje očiju000
– kapi za snižavanje tonusa očnog mišića000
(c) lijekovi za uši000
– anestetičke i protuupalne otopine000
(d) lijekovi protiv upale usta i ždrijela000
– antiseptičke vodice za ispiranje usta000
(e) lokalni anestetici000
– lokalni anestetici s mogućnošću zamrzavanja000
– lokalni anestetici koji se ubrizgavaju potkožno000
2. MEDICINSKA OPREMA
2.1. Oprema za reanimaciju 
– samošireći balon Ambu (ili jednakovrijedni); opremljen velikom, srednjom i malom maskom000
– naprava za davanje kisika pomoću ventila za smanjenje tlaka koji omogućuje uporabu industrijskog kisika s plovnog objekta ili spremnika s kisikom(1)000
– mehanički aspirator za pročišćavanje gornjih dišnih putova000
2.2. Sanitetski materijal i oprema za šivanje
– poveske000
– automatski šivači kirurških šavova za jednokratnu uporabu ili pribor za šivanje kirurških šavova iglama000
– zavoji od gaze za previjanje000
– tubularna gaza za previjanje prstiju000
– sterilne komprese od gaze000
– sterilne plahte za žrtve opeklina000
– trougla marama000
– rukavice za jednokratnu upotrebu000
– prianjajući zavoji000
– sterilni kompresivni zavoji000
– prianjajući kirurški šavovi ili zavoji od cinkova oksida000
– neupijajući kirurški šavovi s iglama000
– vazelinska gaza000
2.3. Instrumenti
– skalpeli za jednokratnu uporabu000
– kutija za instrumente od odgovarajućeg materijala000
– škare000
– hvataljke za seciranje000
– hemostatičke stezaljke000
– hvataljke za igle000
– britvice za jednokratnu uporabu000
2.4. Oprema za pregled i kontrolu000
– lopatice za pregled grla za jednokratnu uporabu000
– test trake za analizu urina000
– temperaturne liste000
– medicinske plahte za slučaj evakuacije000
– stetoskop000
– tlakomjer000
– medicinski toplomjer000
– hipotermički toplomjer000
– brzi test za malariju; obveza ovisi o području djelovanja000
2.5. Oprema za ubrizgavanje, perfuziju, punktiranje i kateterizaciju000
– instrumenti za pražnjenje mjehura (prikladni za muškarce i žene)000
– pribor za intravenoznu infuziju000
– šprice i igle za jednokratnu uporabu000
2.6. Opća medicinska oprema000
– osobna zaštitna medicinska oprema i oprema za njegu000
– noćna posuda000
– termofor000
– boca za urin000
– vrećica za led000
2.7. Oprema za imobilizaciju i pričvršćivanje000
– komplet udlaga različitih veličina za udove000
– ovratnik za imobilizaciju vrata000
2.8. Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa000
– mješavina za dezinfekciju vode000
– tekući insekticid000
– insekticid u prahu000
3. PROTUOTROVI (ANTIDOTI)
3.1. Opći000
3.2. Kardiovaskularni000
3.3. Gastrointestinalni000
3.4. Za živčani sustav000
3.5. Za respiratorni sustav000
3.6. Antiinfekcijski000
3.7. Za vanjsku primjenu000
3.8. Drugi000
3.9. Oprema za davanje kisika (uključujući sve što je potrebno za njezino održavanje)000


Mjesto i datum: …

Potpis kapetana: …

Odobrenje ovlaštene osobe ili tijela: …

ODJELJAK B.
PLOVNI OBJEKTI KATEGORIJE B

I. Podaci o plovnom objektu

Ime: …

Zastava: …

Matična luka: …

II. Medicinske zalihe

 
Potrebne količineStvarne količine na plovnom objektuNapomene (posebno rok trajanja)
1. LIJEKOVI
1.1. Kardiovaskularni 
(a) kardiocirkulatorni simpatomimetici000
(b) antianginozni pripravci000
(c) diuretici000
(d) antihemoragijski pripravci uključujući uterotonike, ako su na plovnom objektu žene000
(e) antihipertenzivi000
1.2. Gastrointestinalni 
 
 
(a) lijekovi za želučane smetnje i smetnje na dvanaesniku000
– lijekovi za tretiranje želučanih čireva i gastritisa000
– antiacidi, neutralizatori želučane kiseline000
(b) antiemetici000
(c) antidijaroici, sredstva protiv proljeva000
(d) pripravci za liječenje hemoroida000
1.3. Analgetici i spazmolitici (protiv grča) 
 
 
(a) analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi000
(b) snažni analgetici000
(c) spazmolitici000
1.4. Živčani sustav 
 
 
(a) anksiolitici000
(b) neuroleptici000
(c) lijekovi protiv morske bolesti000
(d) antiepileptici000
1.5. Antialergijski lijekovi i antianafilaktici 
 
 
(a) antihistaminici000
(b) glukokortikoidi000
1.6. Respiratorni sustav 
 
 
(a) pripravci za liječenje astme000
(b) pripravci za suzbijanje kašlja000
(c) lijekovi za liječenje prehlade i sinusitisa (upale sinusa)000
1.7. Lijekovi za liječenje infekcija 
 
 
(a) antibiotici (najmanje dvije kategorije)000
(b) antiparazitici000
(c) anti-tetanus cjepiva i imunoglobulini000
(d) lijekovi za malariju; obveza ovisi o području djelovanja000
1.8. Pripravci za rehidraciju, unos kalorija i povećanje volumena plazme000
1.9. Lijekovi za vanjsku primjenu 
 
 
(a) lijekovi za liječenje kožnih bolesti000
– antiseptične otopine000
– antibiotske masti000
– protuupalne i analgetske masti (za ublažavanje)000
– pripravci za liječenje opeklina000
(b) lijekovi za oči000
– antibiotske i protuupalne kapi000
– anestetičke kapi000
– fiziološka otopina za ispiranje očiju000
– kapi za snižavanje tonusa očnog mišića000
(c) lijekovi za uši000
– anestetičke i protuupalne otopine000
(d) lijekovi protiv upale usta i ždrijela000
– antiseptičke vodice za ispiranje usta000
(e) lokalni anestetici000
– lokalni anestetici koji se ubrizgavaju potkožno000
2. MEDICINSKA OPREMA
2.1. Oprema za reanimaciju 
– samošireći balon Ambu (ili jednakovrijedni); opremljen velikom, srednjom i malom maskom000
– naprava za davanje kisika pomoću ventila za smanjenje tlaka koji omogućuje uporabu industrijskog kisika s broda ili spremnika s kisikom (1)000
– mehanički aspirator za pročišćavanje gornjih dišnih putova000
2.2. Sanitetski materijal i oprema za šivanje
– poveske000
– automatski šivači kirurških šavova za jednokratnu uporabu ili pribor za šivanje kirurških šavova iglama000
– prianjajući elastični zavoj000
– zavoji od gaze za previjanje000
– sterilne komprese od gaze000
– sterilne plahte za žrtve opeklina000
– trougla marama000
– rukavice za jednokratnu upotrebu000
– prianjajući zavoji000
– sterilni kompresivni zavoji000
– prianjajući kirurški šavovi ili zavoji od cinkova oksida000
– vazelinska gaza000
2.3. Instrumenti
– kutija za instrumente od odgovarajućeg materijala000
– škare000
– hvataljke za seciranje000
– hemostatičke stezaljke000
2.4. Oprema za pregled i kontrolu000
– lopatice za pregled grla za jednokratnu uporabu000
– medicinske plahte za slučaj evakuacije000
– stetoskop000
– tlakomjer000
– medicinski toplomjer000
– hipotermički toplomjer000
– brzi test za malariju; obveza ovisi o području djelovanja000
2.5. Oprema za ubrizgavanje, perfuziju, punktiranje i kateterizaciju000
– pribor za intravenoznu infuziju000
– šprice i igle za jednokratnu uporabu000
2.6. Opća medicinska oprema000
– osobna zaštitna medicinska oprema i oprema za njegu000
2.7. Oprema za imobilizaciju i pričvršćivanje000
– komplet udlaga različitih veličina za udove000
– ovratnik za imobilizaciju vrata000
3. PROTUOTROVI (ANTIDOTI)
3.1. Opći000
3.2. Kardiovaskularni000
3.3. Gastrointestinalni000
3.4. Za živčani sustav000
3.5. Za respiratorni sustav000
3.6. Antiinfekcijski000
3.7. Za vanjsku primjenu000
3.8. Drugi000
3.9. Oprema za davanje kisika (uključujući sve što je potrebno za njezino održavanje)000Mjesto i datum: …

Potpis kapetana: …

Odobrenje ovlaštene osobe ili tijela: …

ODJELJAK C.
PLOVNI OBJEKTI KATEGORIJE C

I. Podaci o plovnom objektu

Ime: …

Zastava: …

Matična luka: …

II. Medicinske zalihe

 
Pot­rebne količineStvarne količine na plovnom objektuNapomene (posebno rok trajanja)
1. LIJEKOVI
1.1. Kardiovaskularni 
(b) antianginozni pripravci000
1.2.Gastrointestinalni 
 
 
(a) antidijaroici, sredstva protiv proljeva000
1.3. Analgetici i spazmolitici (protiv grča) 
 
 
(a) analgetici, antipiretici i protuupalni lijekovi000
1.4. Živčani sustav 
 
 
(c) lijekovi protiv morske bolesti000
1.5. Lijekovi za vanjsku primjenu 
 
 
(a) lijekovi za liječenje kožnih bolesti000
– antiseptične otopine000
– pripravci za liječenje opeklina000
(b) lijekovi za oči000
– fiziološka otopina za ispiranje očiju000
2. MEDICINSKA OPREMA
2.1. Sanitetski materijal i oprema za šivanje
– poveske000
– prianjajući elastični zavoj000
– sterilne komprese od gaze000
– rukavice za jednokratnu upotrebu000
– prianjajući zavoji000
– sterilni kompresivni zavoji000
– prianjajući kirurški šavovi ili zavoji od cinkova oksida000
3. PROTUOTROVI (ANTIDOTI)
3.1. Opći000
3.2. Kardiovaskularni000
3.3. Gastrointestinalni000
3.4. Za živčani sustav000
3.5. Za respiratorni sustav000
3.6. Antiinfekcijski000
3.7. Za vanjsku primjenu000
3.8. Drugi000
3.9. Oprema za davanje kisika (uključujući sve što je potrebno za njezino održavanje)000


Mjesto i datum: …

Potpis kapetana: …

Odobrenje ovlaštene osobe ili tijela: …«

(1) U skladu s uvjetima za uporabu propisanima nacionalnim zakonima i/ili praksom.

PRILOG IV.

MEDICINSKO OSPOSOBLJAVANJE KAPETANA I ODREĐENIH RADNIKA

I.

1. Osnovno poznavanje fiziologije, simptomatologije i terapeutike.

2. Osnove preventivne medicine, posebno pojedinačne ili kolektivne higijene te osnove mogućih profilaktičkih mjera.

3. Sposobnost provođenja osnovnih vrsta liječenja i nadgledanja iskrcavanja na moru u hitnom slučaju.

Osobe odgovorne za liječničku njegu na plovnom objektu A kategorije trebale bi, ako je to moguće, steći praktičnu osposobljenost u bolnicama.

4. Detaljno poznavanje uporabe različitih mogućnosti liječničkog savjetovanja na daljinu.

II.Pri provedbi osposobljavanja treba voditi računa o programima uputa, koji su detaljno opisani u odgovarajućim najnovijim međunarodnim dokumentima.