Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

NN 126/2021 (24.11.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

2144

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju državne mature (»Narodne novine«, broj: 1/13, 41/19, 127/19, 55/20 i 53/21) u članku 5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako se ispit polaže u više dijelova, smatra se položenim ako su položeni svi njegovi dijelovi.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »stavka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3. i 4.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022.

Klasa: 602-03/21-09/00523

Urbroj: 533-09-21-0001

Zagreb, 8. studenoga 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.