Pravilnik o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, načinu rada te sastavu i broju članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa »Hrvatski otočni proizvod«

NN 127/2021 (26.11.2021.), Pravilnik o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, načinu rada te sastavu i broju članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa »Hrvatski otočni proizvod«

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

2157

Na temelju članka 36.a stavka 9. Zakona o otocima (»Narodne novine« br. 116/18, 73/20 i 70/21), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VREDNOVANJA ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA, NAČINU RADA TE SASTAVU I BROJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA ZA PROMOCIJU PROGRAMA »HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD«

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, način rada te sastav i broj članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa »Hrvatski otočni proizvod« (u daljnjem tekstu: HOP).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Prihvatljive aktivnosti promocije programa HOP koje se sufinanciraju putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava su:

– skupna događanja koja pridonose ostvarenju ciljeva programa HOP (sajam, manifestacija, konferencija, radionica, edukacija/seminar i dr.)

– projekti i/ili programi promotivno-informativnog karaktera o programu HOP.

Članak 4.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije programa HOP su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koje u okviru svoje djelatnosti promoviraju oznaku HOP, a ne obavljaju gospodarsku djelatnost (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Članak 5.

(1) Korisniku se mogu dodijeliti sredstva za provedbu najviše dvije različite aktivnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik svaku aktivnost iz članka 3. ovoga Pravilnika prijavljuje pojedinačnim zahtjevom za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: zahtjev).

(3) Za istu aktivnost, pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan Korisnik.

(4) Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog Korisnika ne može u zahtjevu biti prijavljena u svojstvu odgovorne osobe drugog Korisnika. (5) Udruge, savezi udruga i zadružni savezi iz članka 4. ovoga Pravilnika moraju biti registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva.

Članka 6.

Visina sufinanciranja iznosi do najviše 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova provedbe aktivnosti iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministar) donosi odluku o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije programa HOP (u daljnjem tekstu: Javni poziv) jednom godišnje.

(2) Uz Javni poziv, kao njegov sastavni dio, Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje pripadajuće obrasce te:

a) upute za prijavitelje s općim informacijama o uvjetima prijave, postupku provedbe Javnog poziva

b) popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz zahtjev

c) kriterije za način vrednovanja podnesenih zahtjeva

d) izvještajni obrazac.

(3) Javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Rok prijave na Javni poziv ne može biti kraći od 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Članak 8.

(1) Administrativnu provjeru zahtjeva dostavljenih na Javni poziv obavlja Ministarstvo.

(2) U provedbi administrativne provjere iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se je li zahtjev potpun i je li pravodobno podnesen, u skladu s uvjetima Javnog poziva i odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev koji je podnesen nepotpun ili izvan roka neće se uputiti u daljnji postupak vrednovanja o čemu Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku.

Članak 9.

Postupak vrednovanja zahtjeva koji su zadovoljili uvjete administrativne provjere iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sukladno kriterijima za način vrednovanja podnesenih zahtjeva iz članka 7. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Povjerenstvo odlukom imenuje Ministar.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana Povjerenstva.

(3) Predsjednik i članovi Povjerenstva su predstavnici Ministarstva.

Članak 11.

(1) Na temelju provedenog postupka vrednovanja zahtjeva iz članka 9. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo daje prijedlog o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije programa HOP i obrazloženja za zahtjeve koji nisu prihvaćeni.

(2) Zahtjev za koji se predlaže dodjela bespovratnih financijskih sredstava mora u cijelosti ispuniti uvjete propisane ovim Pravilnikom i Javnim pozivom.

Članak 12.

(1) Na temelju prijedloga iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, Ministarstvo u upravnom postupku donosi pojedinačna rješenja za zahtjeve iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) U rješenju o zahtjevu iz članka 11. stavka 2., utvrđuje se novčani iznos koji se dodjeljuje Korisniku, podnositelju zahtjeva.

Članak 13.

Informacija o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije programa HOP objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 14.

Protiv rješenja iz članka 8. stavka 3. i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

Korisnik je dužan u najavama i tijekom provedbe aktivnosti promocije programa HOP za koju su mu dodijeljena bespovratna financijska sredstva, na svim materijalima i kanalima komunikacije koje koristi za provedbu aktivnosti, navesti informaciju o sudjelovanju Ministarstva u financiranju aktivnosti, koristeći puni naziv Ministarstva i oznaku HOP u službenom vizualnom obliku.

Članak 16.

Ministarstvo utvrđuje ukupan raspoloživi iznos za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju provedbe aktivnosti promocije programa HOP te najviši iznos bespovratnih financijskih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Korisniku za tekuću godinu, ovisno o sredstvima odobrenim u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-02/22
Urbroj: 538-08-1-1-1/250-21-1
Zagreb, 23. studenoga 2021.

Ministrica
Nataša Tramišak, dipl. iur., v. r.