Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN 131/2021 (3.12.2021.), Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

2204

Na temelju članka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/2013, 20/2017, 39/2019 i 125/2019) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe stručnog nadzora građenja, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera.

II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA

Članak 2.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, izvedbenim projektom, tipskim projektom za kojeg je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo rješenje o tipskom projektu (dalje u tekstu: tipski projekt) te projektom uklanjanja, Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/2013, 20/2017, 39/2019 i 125/2019 – u daljnjem tekstu Zakon o gradnji), posebnim propisima predmnijevanim Zakonom o gradnji i pravilima struke na sljedeći način:

1. prisutnošću na gradilištu u svim slučajevima početka i završetka izvođenja pojedinih radova te tijekom izvođenja tih radova u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće odstupiti od građevinske dozvole, glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta te projekta uklanjanja, Zakona o gradnji, posebnih propisa predmnijevanih Zakonom o gradnji i pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora

2. poznavanjem projekata i tehničkog rješenja građevine te tehnološkog načina kojim izvođač izvodi pojedine radove u mjeri koja je potrebna da može uočiti potencijalna odnosno stvarna odstupanja od građevinske dozvole, glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta te projekta uklanjanja

3. poznavanjem Zakona o gradnji i posebnih zakona predmnijevanih Zakonom o gradnji primjenjivih na građevinu koja je predmet stručnog nadzora te propisanih obveza izvođača i nadzornog inženjera u mjeri koja osigurava da pri građenju na kojem provodi stručni nadzor ne dođe do odstupanja od odredbi Zakona o gradnji i posebnih propisa predmnijevanih Zakonom o gradnji u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora

4. poznavanjem pravila struke primjenjivih na građevinu koja je predmet stručnog nadzora u mjeri koja osigurava praćenje građenja i poduzimanje mjera da se ostvari tehničko rješenje građevine kao i uočavanje potencijalnih ili stvarnih aktivnosti koje mogu dovesti do odstupanja od građevinske dozvole, glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta te projekta uklanjanja, Zakona o gradnji i posebnih propisa predmnijevanih Zakonom o gradnji u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora i

5. provedbom drugih aktivnosti propisanih Zakonom o gradnji, ovim Pravilnikom i posebnim propisima predmnijevanim Zakonom o gradnji u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer se služi hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Članak 3.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li svaki od izvođača s kojima je investitor sklopio ugovor o građenju uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje na sljedeći način:

1. uvidom u akt o upisu u sudski, odnosno obrtni registar

2. uvidom u ugovor o građenju koji je izvođač sklopio s investitorom i

3. uvidom u presliku police osiguranja.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li osoba koja vodi građenje, odnosno radove, uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje i Pravilnikom o manje složenim radovima (»Narodne novine«, br. 14/2020) na sljedeći način:

1. uvidom u dokaz o radnopravnom statusu glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i /ili voditelja radova, odnosno osobe koja vodi manje složene radove, u svojstvu osobe koja vodi građenje, odnosno da je isti zaposlenik kod izvođača i

2. uvidom u bazu podataka – Registar o položenom stručnom ispitu, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno dokaz o položenom majstorskom ispitu ili dokaz o pravu upisa u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva.

(3) U slučaju da poslove osobe koja vodi građenje, odnosno radove obavlja fizička osoba sa stranom stručnom kvalifikacijom, u provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li osoba koja vodi građenje, odnosno radove uvjete za trajno ili uvjete za privremeno ili povremeno obavljanje tih poslova prema zakonu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje (uvidom u evidenciju odobrenja za rad stranoj ovlaštenoj osobi i u potvrdu o znanju hrvatskog jezika, ako je osoba upućena na provjeru znanja hrvatskog jezika).

(4) Dokumente iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka izvođač mora dati na uvid na zahtjev nadzornog inženjera.

(5) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje je li elaborat iskolčenja izradila i iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu, uvidom u evidenciju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije ili uvidom u rješenje Državne geodetske uprave kojim je izdana suglasnost ovlaštenoj osobi, ako je elaborat iskolčenja predviđen glavnim projektom.

(6) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer o utvrđenim nepravilnostima iz stavka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka, upoznaje investitora pisanom obaviješću i ne odobrava početak građenja, odnosno otvaranje građevinskog dnevnika, do otklanjanja nepravilnosti.

Članak 4.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer određuje provedbu kontrolnih ispitivanja odnosno drugih kontrolnih postupaka koji se odnose na svojstva određenih dijelova građevine ili građevine u cjelini u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda na sljedeći način:

1. određivanjem kontrolnog tijela i, ako je to potrebno, određivanjem načina provedbe postupaka koji su posebnim propisima i normama propisani kao kontrolni postupci, koje provodi treća strana

2. određivanjem kontrolnog tijela za postupke koji su programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio projekta građevine određeni kao kontrolni postupci ili se smatraju kontrolnim postupcima u smislu pravilnika kojim se uređuje obvezni sadržaj i opremanje projekata građevina i tehničkih propisa

3. određivanjem kontrolnog tijela i načina provedbe kontrolnih postupaka u slučaju sumnje, uz prethodnu obavijest investitoru i

4. provjerom je li izvođač utvrdio činjenice koje se odnose na građevne proizvode proizvedene izvan gradilišta, odnosno je li dokazana uporabljivost proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe te građevine te odobravanjem odnosno zabranom ugradnje tih proizvoda upisom u građevinski dnevnik.

(2) Pri određivanju kontrolnog tijela iz stavka 1., točke 1., 2. i 3. ovoga članka, nadzorni inženjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane zahtjeve te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na postupke i dokazivanja uređene člankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji.

Članak 5.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine ako dokumentacijom o ispitivanjima određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i dokumentacijom o obvezi provjere u pogledu građevnih proizvoda nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevina, njihovih dijelova, proizvoda, opreme i/ili postrojenja, na sljedeći način:

1. određivanjem kontrolnog tijela i načina provedbe postupaka kojima se može utvrditi stvarno stanje u odnosu na sukladnost, odnosno kvalitetu ugrađenih dijelova građevine, građevnih i drugih proizvoda, opreme i/ili postrojenja i/ili

2. određivanjem računske ili druge provjere ispunjavanja propisanih zahtjeva za građevinu pri čemu se uzima u obzir stvarno stanje u odnosu na sukladnost, odnosno kvalitetu ugrađenih dijelova građevine, građevnih i drugih proizvoda, opreme i/ili postrojenja i/ili

3. drugim primjerenim načinom kojim se može utvrditi zatečeno stvarno izvedeno stanje građevine (očevidom, uvidom u dokumentaciju građevine, uzimanjem i ispitivanjem uzoraka sklopova građevine, proračunima i sl.) u svrhu usporedbe sa svojstvima koje mora imati građevina odnosno njezini dijelovi.

(2) Pri određivanju kontrolnog tijela iz stavka 1., podstavka 1. ovoga članka, nadzorni inženjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane zahtjeve, te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na postupke i dokazivanja uređene člankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji.

Članak 6.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer u slučaju iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika mora do završetka otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti građenja zabraniti građenje odnosno nastavak izvođenja pojedinih radova nakon što ocijeni da:

– nastavak građenja odnosno izvođenja pojedinih radova može ugroziti ili onemogućiti provedbu postupaka iz članka 5. stavka 1. i/ili

– postoji opasnost za građevinu koju se gradi, stabilnost okolnog i drugog zemljišta i/ili ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih građevina i/ili

– je moguće ugrožavanje života i zdravlja ljudi ili javnog interesa.

(2) Zabrane iz stavka 1. ovoga članka se upisuju u građevinski dnevnik odmah nakon utvrđenja činjenica. Izvođač je obvezan nakon upisane zabrane osigurati građevinu odnosno dio građevine na kojoj se građenje prekida.

(3) Izvođenje radova smije se nastaviti nakon što nadzorni inženjer utvrdi da su nedostaci odnosno nepravilnosti građenja građevine otklonjeni i upiše u građevinski dnevnik prestanak zabrane građenja odnosno izvođenja pojedinih radova.

Članak 7.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer, u svrhu otklanjanja nepravilnosti građenja, zabranjuje izvođenje, odnosno nastavak izvođenja radova, zabranjuje vođenje građenja, odnosno vođenje pojedinih radova ako:

– izvođač koji izvodi radove ne izvodi radove u skladu glavnim projektom, koji je sastavni dio građevinske dozvole, glavnim projektom, izvedbenim projektom, tipskim projektom te projektom uklanjanja, Zakonom o gradnji, posebnim zakonima predmnijevanim Zakonom o gradnji i pravilima struke

– izvođač koji izvodi radove ne ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje

– osoba koja vodi građenje ne ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka se upisuju u građevinski dnevnik odmah nakon utvrđenja činjenica. Izvođač je obvezan nakon upisane zabrane osigurati građevinu odnosno dio građevine na kojoj se građenje prekida.

(3) Izvođenje radova smije se nastaviti nakon što nadzorni inženjer utvrdi da su nedostaci odnosno nepravilnosti građenja građevine otklonjeni i upiše u građevinski dnevnik prestanak zabrane građenja.

Članak 8.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer upoznaje pisanom obaviješću investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer upoznaje pisanom obaviješću investitora i Državni inspektorat o poduzetim mjerama iz članaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika i upisa tih mjera u građevinski dnevnik.

(3) Pisanu obavijest iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka, nadzorni inženjer dostavlja investitoru i Državnom inspektoratu najkasnije u roku od tri radna dana od dana utvrđenja nedostataka ili nepravilnosti odnosno od poduzimanja mjera.

Članak 9.

O provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer sastavlja završno izvješće na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 10.

(1) Osim poslova obavljanja stručnog nadzora, nadzorni inženjer smije obavljati i druge poslove koje mu ugovorom povjeri investitor u skladu s propisima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka nadzorni inženjer ne smije obavljati na način koji bi ugrozio njegovu neovisnost i nepristranost u ispunjavanju obveza koje ima prema Zakonu o gradnji, ovom Pravilniku i drugim propisima koji uređuju provedbu stručnog nadzora te koji bi na drugi način ugrozio ili onemogućio ispunjavanje tih obveza.

III. UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA

Članak 11.

(1) Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta te projekta uklanjanja, Zakona o gradnji, posebnih propisa predmnijevanim Zakonom o gradnji i pravila struke.

(2) Građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

Članak 12.

O građenju građevine, odnosno o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevinska dozvola, glavni projekt, tipski projekt, projekt uklanjanja ili drugi akt na temelju kojeg se može započeti s građenjem te prilikom građenja građevina i izvođenja radova za koje je posebnim propisom kojim su uređene jednostavne i druge građevine propisana obveza prijave početka građenja, izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik.

Članak 13.

Građevinski dnevnik se vodi tijekom građenja za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja u skladu s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, tipskim projektom, projektom uklanjanja ili drugim aktom na temelju kojeg se može započeti s građenjem.

Članak 14.

(1) Ovisno o složenosti građevine i vrsti radova, koji se izvode na temelju građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta, projekta uklanjanja ili drugog akta na temelju kojeg se može graditi, građevinski dnevnik vodi se kao cjelina ili u dijelovima:

– po tehničkim i/ili funkcionalnim sklopovima unutar ili izvan mjesta građenja cijele građevine

– po vrstama radova odnosno za izvođenje pojedinih radova

– po ugovornom izvođaču.

(2) Dijelovi građevinskog dnevnika iz stavka 1. ovog članka su sastavni dio građevinskog dnevnika iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(3) Dio građevinskog dnevnika iz stavka 1. ovoga članka vodi se od dana početka građenja pojedinačnog tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno početka izvođenja pojedinih radova odnosno početka izvođenja radova pojedinog ugovornog izvođača do dana završetka toga građenja odnosno izvođenja radova.

Članak 15.

(1) Otvaranje građevinskog dnevnika odobrava glavni nadzorni inženjer ili nadzorni inženjer.

(2) Otvaranje dijelova građevinskog dnevnika odobrava glavni nadzorni inženjer ili nadzorni inženjer.

(3) Građevinski dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova u svojstvu osobe koja vodi građenje.

(4) Dio građevinskog dnevnika vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova u svojstvu osobe koja vodi građenje.

Članak 16.

(1) Ako se prilikom građenja građevine izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, na prvoj stranici građevinskog dnevnika se upisuju podaci o glavnom nadzornom inženjeru.

(2) Kada se prilikom građenja građevine vode i dijelovi građevinskog dnevnika u građevinski dnevnik upisuju se podaci o glavnom nadzornom inženjeru i o nadzornim inženjerima koji provode stručni nadzor za pojedine radove na koje se dio građevinskog dnevnika odnosi.

Članak 17.

(1) Na prvoj stranici građevinskog dnevnika upisuju se:

1. podatci o investitoru

2. oznaka građevinskog dnevnika

3. naziv i opis građevine odnosno pojedinačnog tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno radova, lokacija

4. klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izdavanja akta za građenje odnosno oznaka glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja

5. podatci o glavnom izvođaču ili izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB)

6. podatci o osobi koja vodi građenje (ime i prezime, oznaka) glavni inženjer gradilišta i/ili inženjer gradilišta i /ili voditelj radova

7. ime i adresa odnosno naziv te OIB osobe koja obavlja stručni nadzor te ime glavnog nadzornog inženjera odnosno imena drugih nadzornih inženjera i

8. datum prijave početka građenja i datum početka odnosno završetka vođenja građevinskog dnevnika.

(2) Na drugoj stranici građevinskog dnevnika upisuju se:

1. oznaka građevinskog dnevnika

2. naziv i opis pojedinačnog tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno radova

3. podatci o izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB) i podatci o osobi koja vodi građenje (ime i prezime, oznaka)

4. podatci o stručnom nadzoru građenja

5. datum početka odnosno datum završetka vođenja dijela građevinskog dnevnika.

(3) Na stranici građevinskog dnevnika osoba koja vodi građevinski dnevnik svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na pretpostavke i zahtjeve iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa, a osobito podatke o:

1. vremenskim i drugim uvjetima bitnim za izvođenje radova, prisutnim radnicima na gradilištu, strojevima, vozilima i opremi na gradilištu

2. prispijeću projekata odnosno njihovih dijelova, prema kojima se gradi građevina te o njihovim izmjenama i dopunama

3. prispijeću i porijeklu građevnih proizvoda i opreme koje se ugrađuje s dokazima o njihovoj uporabljivosti

4. predloženim odnosno poduzetim mjerama usklađenja uvjeta za izvođenje radova i

5. obavljenim pregledima i dokazima kvalitete izvedenih radova (npr. temeljne jame odnosno tla, skela, oplate, armature, izvedba probne dionice i dr.), ugrađenih proizvoda i opreme.

(4) Osoba iz stavka 3. ovog članka obvezno upisuje u građevinski dnevnik i podatke o iskolčenju građevine i dokumentu na temelju kojeg je iskolčenje provedeno te odmah po nastanku promjene, podatke koji se odnose na izmjene i dopune građevinske dozvole, kao i podatke o promjenama sudionika u gradnji i tijeka građenja odnosno izvođenja pojedinih radova.

(5) Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik:

1. utvrđuje je li elaborat iskolčenja izradila i iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu i odobrava početak izvođenja radova na građevini

2. ocjenjuje usklađenost pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima iz glavnog, tipskog i/ili izvedbenog projekta te tehničkih propisa

3. određuje provedbu kontrolnih postupaka i druge podatke koji su u vezi s provedbom kontrolnih postupaka

4. prilaže podatke o rezultatima kontrolnih postupaka s komentarom o usklađenosti tih rezultata s rezultatima koji se očekuju prema glavnom projektu

5. opisuje mjere koje poduzima u skladu s člancima 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika kojima odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava, odnosno određuje način otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

6. odobrava nastavak radova ili zabranjuje početak radova ili zabranjuje daljnje radove

7. odobrava ugradnju građevnih proizvoda i drugih proizvoda te opreme ako je u skladu s propisima utvrđeno da su uporabljivi.

(6) Revident i projektant te osoba koja provodi inspekcijski ili drugi nadzor upisuju u građevinski dnevnik podatke o obavljenom pregledu i nalazu.

(7) Kada se građevinski dnevnik vodi za građenje građevina i izvođenje radova iz članka 59. stavak 2. Zakona o gradnji, na prvoj stranici građevinskog dnevnika upisuje se uz stavak 1. podstavak 1. ovog članka, da se građenje i radovi izvode na temelju navedenog članka i stavka Zakona o gradnji kojim je određeno da se stručni nadzor građenja provodi samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Članak 18.

Građevinski dnevnik vodi se kao elektronički zapis u PDF formatu u programu eGrađevinski dnevnik u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Građevinski dnevnik potpisuje se kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

(2) Ovlašteni inženjeri odnosno arhitekti potpisuju se kvalificiranim elektroničkim potpisom odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata, koji mora sadržavati naziv i OIB komore, te ime i OIB ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta (poslovna kartica komore s potpisnim i identifikacijskim certifikatom).

(3) Glavni inženjeri, inženjeri gradilišta i voditelji radova, koji nisu članovi komore, a prema posebnom zakonu mogu biti osobe koje vode građenje potpisuju se kvalificiranim elektroničkim potpisom (poslovna kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom), koji mora sadržavati OIB ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta.

Članak 20.

(1) Kvalificiranim elektroničkim potpisom poslovne kartice iz članka 19. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika glavni nadzorni inženjer i/ili nadzorni inženjer i osoba koja vodi građenje preuzimaju odgovornost za istinitost i vjerodostojnost podataka upisanih u građevinski dnevnik u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje elektronička isprava.

(2) Građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis te nije moguće brisati i ispravljati upis nakon što osoba koja vodi građenje i nadzorni inženjer potvrdi točnost upisa na stranici građevinskog dnevnika. Osoba koja vodi građenje je dužna na sljedećoj stranici građevinskog dnevnika sa istim ili različitim datumom, ispraviti pogrešni upis te potvrditi točnost upisa.

(3) Građevinski dnevnik i točnost upisa u istom po završetku izvođenja radova kvalificiranim elektroničkim potpisom ovjeravaju inženjer gradilišta i /ili voditelj radova i nadzorni inženjer.

(4) Građevinski dnevnik i točnost upisa u istom po završetku izvođenja radova kvalificiranim elektroničkim potpisom ovjeravaju nadzorni inženjer i/ili glavni nadzorni inženjer.

Članak 21.

Na građevinski dnevnik primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuje elektronička isprava.

Članak 22.

Građevinski dnevnik se za potrebe investitora, stručnog nadzora, izvođača, projektanta, revidenta i druge potrebe ispisuje u jednom primjerku na način da naslovnica sadrži potpis i otisak pečata glavnog nadzornog inženjera, odnosno nadzornog inženjera u originalu.

Članak 23.

Odredbe članaka 11., 12., 15., 16., 17. stavak 1. i stavak 3., 19., 20., 21. i 22. ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na vođenje dijela građevinskog dnevnika.

IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

Članak 24.

(1) Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine sadrži:

1. podatke o investitoru, naziv građevine ili njezinog dijela, lokaciju zahvata te akt za građenje s klasifikacijskom oznakom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja u skladu s kojom je građevina izgrađena odnosno oznaka glavnog projekta, tipskog projekta te projekta uklanjanja

2. podatke o glavnom nadzornom inženjeru i nadzornom inženjeru te podatke o nadziranim radovima i odgovarajućem pripadajućem projektu ili njegovom dijelu

3. podatak o usklađenosti geodetskog snimka izvedenog stanja sa glavnim projektom na temelju kojeg je građevina izgrađena

4. izvješće o provedbi kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine i građevine u cjelini

5. podatke o vođenju i pohrani građevinskog dnevnika

6. izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, tipski projekt te projekt uklanjanja, kao i o izmjenama i dopunama akta za građenje

7. izvješće o provedenom pokusnom radu ako je proveden

8. izvješće o pokusnom opterećenju ako je provedeno

9. očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaja na uporabljivost građevine

10. druge podatke u svezi s nadzorom ovisno o vrsti građevine i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i sl.) i

11. izjavu o usklađenosti građenja građevine s aktom za građenje i projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima predmnijevanim Zakonom o gradnji.

(2) Završno izvješće nadzornog inženjera sastavlja se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(3) Završno izvješće nadzornog inženjera za građevine za koje se ne izdaje građevinska dozvola ne sadrži podatke propisane u stavku 1. ovoga članka koji se odnose na građevinsku dozvolu, ali mora sadržavati podatke o glavnom projektu, tipskom projektu ili projektu uklanjanja građevine na temelju kojih su izvedeni radovi o kojima se sastavlja završno izvješće.

(4) Na završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju građevine se, u odnosu na uklanjanje i projekt uklanjanja, odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 1. točaka 1., 2., 3., 6., 7. i 11., te stavka 2. ovoga članka.

Članak 25.

(1) Završno izvješće izrađuje nadzorni inženjer koji je bio imenovan u trenutku završetka građenja na temelju zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije prethodnih nadzornih inženjera.

(2) Zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati elemente potrebne za izradu završnog izvješća.

Članak 26.

Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera sadrži:

1. podatke o investitoru, naziv građevine ili njezinog dijela, lokaciju zahvata te akt za građenje s klasifikacijskom oznakom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja u skladu s kojom je građevina izgrađena odnosno oznaku glavnog projekta, tipskog projekta te projekta uklanjanja

2. podatke o glavnom nadzornom inženjeru i nadzornom inženjeru te podatke o nadziranim radovima i odgovarajućem pripadajućem projektu ili njegovom dijelu

3. podatke o vođenju i pohrani građevinskog dnevnika

4. izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora i

5. izjavu o usklađenosti građenja građevine s aktom za građenje i projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima predmnijevanim Zakonom o gradnji.

Članak 27.

(1) Završno izvješće nadzornog inženjera za građevine 3.a i 3.b skupine sadrži samo podatke koji se odnose na mehaničku otpornost i stabilnost.

(2) Završno izvješće nadzornog inženjera za građevine i radove određene posebnim propisom kojim su uređene jednostavne i druge građevine i radovi sadrži samo podatke koji se odnose na one temeljne zahtjeve čije ispunjavanje je dokazano glavnim projektom za pojedinu građevinu odnosno radove.

Članak 28.

(1) Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera, odnosno nadzornog inženjera se izrađuje kao elektronički zapis u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Završno izvješće iz stavka 1. ovoga članka se izrađuje elektroničkim putem u programu eGrađevinski dnevnik kao elektronički zapis.

(3) Završno izvješće nadzornog inženjera se izrađuje u elektroničkom obliku u PDF formatu i potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(4) Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz članaka 24., 26. i 27. ovoga Pravilnika potvrđuje glavni nadzorni inženjer, odnosno nadzorni inženjer kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Članak 29.

Na završno izvješće glavnog nadzornog inženjera, odnosno nadzornog inženjera primjenjuju se i odredbe posebnog zakona kojim se uređuje elektronička isprava.

Članak 30.

Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera odnosno nadzornog inženjera za potrebe upravnog postupka i drugih potreba ispisuje se u jednom primjerku na način da sadrži potpis i otisak pečata glavnog nadzornog inženjera odnosno nadzornog inženjera u originalu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Danom primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, br. 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine« br. 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019) može se primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 011-02/21-01/3

Urbroj: 531-07-21-1

Zagreb, 8. studenoga 2021.

Ministar
Darko Horvat, v. r.