Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

NN 132/2021 (4.12.2021.), Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2206

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) ministar pravosuđa i uprave donosi

NAPUTAK

O BROJČANIM OZNAKAMA PISMENA TE SADRŽAJU EVIDENCIJA UREDSKOG POSLOVANJA

1. PREDMET NAPUTKA

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, način dodjeljivanja brojčanih oznaka te sadržaj evidencija uredskog poslovanja.

2. PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA

Članak 2.

(1) Čelnik javnopravnog tijela donosi plan klasifikacijskih oznaka koji obuhvaća poslove iz djelokruga tog tijela u skladu s člankom 25. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 75/21. – dalje: Uredba).

(2) Klasifikacija predmeta prema glavnoj grupi, grupi i podgrupi određuje se prema sljedećem klasifikacijskom okviru:

Glavna grupa,
grupa i podgrupa
Naziv upravnog područja
ili djelatnosti
Djelatnosti unutar podgrupe
GLAVNA GRUPA
0DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO
DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA
GRUPA
00DRŽAVA I DRUŠTVO
PODGRUPA
000DRUŠTVENO EKONOMSKI ODNOSIMjere i politika proizvodnih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja (općenito)
001STRATEŠKO PLANIRANJEPlaniranja i strategije (općenito)
002PRAVNI SUSTAVRazvoj pravnog sustava
003DRŽAVNA IMOVINAUpravljanje i raspolaganje državnom imovinom, upravljanje trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, registar državne imovine i ostalo
004LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODETemeljne slobode, prava i etička pitanja, suzbijanje diskriminacije, zaštita prava i interesa djece, ravnopravnost spolova, zaštita prava i interesa osoba s invaliditetom i ostalo
005NACIONALNA SIGURNOSTStrategija nacionalne sigurnosti, sigurnosno-obavještajni poslovi, sigurnost informacijskih sustava, tajni nadzor telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa i ostalo
006POLITIČKE STRANKEPolitičke stranke (općenito), upis i upis promjena u registar političkih stranaka i ostalo
007USTANOVE (OPĆENITO)Osnivanje, ustroj i djelatnosti ustanova, imenovanje i razrješenje članova upravnih vijeća ustanova, davanje suglasnosti na imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanova i ostalo
008INFORMIRANJEPristup informacijama, javno informiranje i ostalo
009ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKAPraćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka, promicanje javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom podataka, imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka i ostalo
GRUPA
01DRŽAVNO UREĐENJE
PODGRUPA
010GRB, ZASTAVA I HIMNAGrbovi, zastave, himne, isticanje te uporaba državnog znamenja i njegovih izvedenica u pravnom prometu, uključujući njegovo oponašanje i ostalo
011USTAV, ZAKONI I DRUGI PROPISIUstav, zakoni i drugi propisi, postupak njihovoga donošenja, objavljivanje i ostalo
012IZBORNI SUSTAVRegistar birača, provedba izbora, financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i ostalo
013REFERENDUM I DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA GRAĐANA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVEReferendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, narodne inicijative za raspisivanje referenduma i ostalo
014TERITORIJALNA RAZGRANIČENJADržavna granica, područja županija, gradova i općina te područja mjesnih odbora, gradskih četvrti, gradskih kotareva, ulice, trgovi, naselja i ostalo
015HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKEHrvati u Bosni i Hercegovini, hrvatska manjina u europskim državama, hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci i ostalo
016NACIONALNE MANJINEPrava nacionalnih manjina
017MIGRACIJE, ISELJENICI, IZBJEGLICE, OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVAMigracije, statusi i prava iseljenika, izbjeglica, prognanika, povratnika, osoba bez državljanstva i ostalo
GRUPA
02TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA
PODGRUPA
020PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKEPoložaj i ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske, poslovi Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i ostalo
021HRVATSKI SABORPoslovi i ovlasti Hrvatskoga sabora, poslovi Predsjedništva Hrvatskoga sabora te radnih tijela Hrvatskoga sabora, prava i dužnosti zastupnika, sjednice Hrvatskoga sabora i ostalo
022VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPoslovi i ovlasti Vlade Republike Hrvatske, poslovi Užeg kabineta, ureda i radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, sjednice Vlade Republike Hrvatske i ostalo
023TIJELA DRŽAVNE UPRAVEUstrojavanje, utvrđivanje djelokruga tijela državne uprave i ostalo
024JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Poslovi županija, gradova i općina, ustrojstvo, rad njihovih tijela, izrada i donošenje akata i ostalo
025PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMAOsnivanje, ustroj i djelatnosti pravnih osoba s javnim ovlastima i ostalo
026DRUGA DRŽAVNA TIJELAOsnivanje, utvrđivanje djelokruga i ostalo
027USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKEPoslovi Ustavnog suda Republike Hrvatske
028PUČKI PRAVOBRANITELJ I POSEBNI PRAVOBRANITELJIPoslovi pučkog pravobranitelja i posebnih pravobranitelja
029RADNA TIJELA U SASTAVU
JAVNOPRAVNIH TIJELA
Osnivanje povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela te imenovanja unutarnjih i vanjskih stručnjaka, imenovanja i razrješenja članova radnih skupina i ostalo
GRUPA
03UPRAVNO POSLOVANJE
PODGRUPA
030ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADAOrganizacija rada i radni procesi, telekomunikacijska oprema, uredska pomagala i strojevi, organizacija i oprema radnih prostorija i ostalo
031PRIJAMNE SLUŽBE, SLUŽBE TJELESNE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI, OZNAKE I OBAVIJESTINatpisne i oglasne ploče, prijamne službe, pomoćno-tehničke službe, usluge čišćenja i održavanja, poštanske usluge, tjelesna zaštita, ugostiteljske usluge, održavanje voznog parka i ostalo
032INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKO POSLOVANJEDokumentacijski i informacijski poslovi i usluge, stručna biblioteka, stručni časopisi, službena glasila, druga stručna literatura i ostalo
033TISKANJE I UMNOŽAVANJE MATERIJALATiskanje, umnožavanje i uvezivanje materijala i ostalo
034UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOROpći upravni postupak, upravni spor, usklađivanje posebnih zakona sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak, izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari, izdavanje potvrda (općenito) i ostalo
035UREDSKO POSLOVANJEDonošenje plana klasifikacijskih oznaka i plana brojčanih oznaka, postupanje s pismenima, evidencije, obrasci, oblik, sadržaj i način izrade pismena, primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju i ostalo
036UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOMČuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje, odabiranje, pretvorba, korištenje, izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu i ostalo
037OVJEREOvjere rukopisa, potpisa, prijepisa, preslika, ovjere poslovnih knjiga i ostalo
038PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJIOdobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, upotreba, čuvanje i uništavanje, izrada štambilja i ostalo
039UPRAVLJANJE KVALITETOMUpravljanje kvalitetom, standardizacija i unaprjeđenje poslovnih procesa, samoprocjena upravljanja kvalitetom, vanjska procjena upravljanja kvalitetom i ostalo
GRUPA
04UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA
PODGRUPA
040NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATANadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata, uključujući i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo
041NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADANadzor nad zakonitošću rada javnopravnih tijela, službenika u javnopravnim tijelima, uključujući nadzor zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo
042UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU I REVIZIJASustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, unutarnja revizija, sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije, ovlašteni unutarnji revizori, revizija (općenito) i ostalo
043UPRAVNA INSPEKCIJAPoslovi inspekcijskog nadzora, postupanje po prijavama i ostalo
044OSTALI NADZORIOstali nadzori
GRUPA
05PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE
PODGRUPA
050PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD JAVNOPRAVNIH TIJELAPredstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva, udruga i ostalo
051PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD PRAVOSUDNIH TIJELAPredstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva, udruga i ostalo
052OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBEOstale predstavke i pritužbe
053MOLBE I PRIJEDLOZIMolbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima
GRUPA
06ODLIKOVNJA, JAVNE NAGRADE I
PRIZNANJA
PODGRUPA
060ODLIKOVANJAPostupak odlikovanja domaćih pravnih i fizičkih osoba, odlikovanja stranih pravnih i fizičkih osoba i ostalo
061JAVNE NAGRADE I PRIZNANJAJavne nagrade i priznanja za društveno-politički rad, za znanstveno-istraživački rad, za rad u gospodarstvu, za dostignuća u kulturi, umjetnosti, sportu, druge javne nagrade i priznanja i ostalo
GRUPA
07VJERSKE ZAJEDNICE
PODGRUPA
070ODNOS DRŽAVE I VJERSKIH ZAJEDNICAVjerske zajednice (općenito), upis i upis promjena u evidencije, odnos države i vjerskih organizacija i zajednica i ostalo
GRUPA
08DUŽNOSNICI
PODGRUPA
080DRŽAVNI DUŽNOSNICIImenovanja i razrješenja državnih dužnosnika i ostalo
081DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMO­UPRAVEPrava i obveze dužnosnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo
GLAVNA GRUPA
1RAD I RADNI ODNOSI
GRUPA
10ZAPOŠLJAVANJE
PODGRUPA
100POLITIKA ZAPOŠLJAVANJAPolitika zapošljavanja, zapošljavanje stranih državljana, radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslovi vezani uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji, zapošljavanje osoba s invaliditetom i ostalo
101KRETANJE ZAPOSLENOSTITržište rada i aktivna politika zapošljavanja, program radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti, međunarodna suradnja na području rada i zapošljavanja i ostalo
102NEZAPOSLENOSTTijela i organizacije za zapošljavanje, prava i dužnosti nezaposlenih, evidencije nezaposlenih, pomoć pri zapošljavanju i ostalo
103USMJERAVANJE U ZANIMANJAProfesionalna orijentacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija i ostalo
104ZANIMANJAPoslovi vezani uz klasifikaciju zanimanja i ostalo
GRUPA
11RADNI ODNOSI
PODGRUPA
110ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORUPrava i obveze zaposlenih u javnom sektoru (općenito), registar zaposlenih u javnom sektoru, evidencije zaposlenih, ovlaštenja za potpisivanje i ostalo
111RADNICI U PRIVATNOM SEKTORUPrava i obveze radnika (općenito), izbor i ovlasti radničkog vijeća i ostalo
112ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI RAD I OSTALORadni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, prijam u službu na određeno ili neodređeno vrijeme, prestanak službe, stavljanje na raspolaganje, premještaji, napredovanja, ugovor o djelu, ugovor o autorskom djelu, dopunski rad i ostalo
113RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADARadno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustave rada i ostalo
114RADNI SPOROVI, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOSTRadni sporovi, disciplinska odgovornost i postupak, materijalna odgovornost i ostalo
115ZAŠTITA NA RADUZaštita na radu, posebna zaštita žena, djece i osoba s invaliditetom, ozljede na radu i ostalo
116INSPEKCIJA RADAInspekcijski poslovi u području rada, inspekcijski poslovi u području zaštite na radu i ostalo
117RADNI STAŽMinuli rad, evidencije o radnom stažu, priznavanje posebnog staža, dokup staža i ostalo
118STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJEStručna sprema, kvalifikacije, priznavanje inozemnih kvalifikacija i ostalo
119UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OCJENJIVANJE I OSTALOUpravljanje ljudskim potencijalima, ocjenjivanje i ostalo
GRUPA
12PLAĆE
PODGRUPA
120STJECANJE PLAĆEUtvrđivanje plaće, raspoređivanje i raspodjela plaća, dodaci na plaću i ostalo
121OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADADnevnica, terenski dodatak, naknada za odvojeni život od obitelji, naknada za prijevoz na posao i s posla, naknada za topli obrok, regres za godišnji odmor, troškovi preseljenja, pomoć u slučaju smrti, jubilarne nagrade, otpremnina, autorski honorari i ostalo
GRUPA
13STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
PODGRUPA
130TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJATečajevi, savjetovanja i seminari, stručna putovanja, kongresi, simpoziji i ostalo
131SPECIJALIZACIJE I DRUGA STRUČNA USAVRŠAVANJASpecijalizacije, edukacije i ostalo
132VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSAVježbenici, pripravnici, stručno osposobljavanje, stručna praksa, vježbenički ili pripravnički staž i ostalo
133DRŽAVNI, STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITIDržavni ispit, pravosudni ispit, stručni ispiti i drugi ispiti
134STRUČNI I AKADEMSKI NAZIVI I AKADEMSKI STUPANJStručni i akademski nazivi, akademski stupanj, počasni nazivi i ostalo
GRUPA
14MIROVINSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE
PODGRUPA
140MIROVINSKO OSIGURANJEMirovinsko osiguranje i mirovina po osnovi godina života i radnog staža, obiteljska mirovina, mirovina poduzetnika i obrtnika, poljoprivrednika, sudionika Drugog svjetskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mirovine po posebnim propisima, evidencije i ostalo
141INVALIDSKO OSIGURANJEInvalidska mirovina, invalidnina, rehabilitacija, evidencije i ostalo
142OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI
MIROVINSKOG OSIGURANJA
Naknada po osnovi tjelesnog oštećenja, drugi dodaci na mirovinu i ostalo
143DOPLATAK ZA DJECUPoslovi vezani uz priznavanje prava na doplatak za djecu
GRUPA
15SINDIKATI, UDRUGE POSLODAVACA I KOLEKTIVNI UGOVORI
PODGRUPA
150SINDIKATIOsnivanje, djelovanje, prestanak sindikata i ostalo
151UDRUGE POSLODAVACAOsnivanje, djelovanje, prestanak udruga poslodavaca i ostalo
152KOLEKTIVNI UGOVORIKolektivni ugovori, pregovarački odbor, kolektivno pregovaranje i ostalo
GLAVNA GRUPA
2UNUTARNJI POSLOVI
GRUPA
20NACIONALNA SIGURNOST – UNUTARNJI POSLOVI
PODGRUPA
200NACIONALNA SIGURNOST – UNUTARNJI POSLOVI, OSIGURANJA I OSTALOPoslovi informacijske sigurnosti, osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora, domovinska sigurnost i ostalo
GRUPA
21JAVNA SIGURNOST
PODGRUPA
210UPRAVA POLICIJEPrevencija, taktika i metodologija rada policije, sigurnost osoba, objekata, prostora i javnih okupljanja, poslovi interventne policije, poslovi protueksplozijske zaštite i ostalo
211SIGURNOST U PROMETUPrometne dozvole, vozačke dozvole, prometni prekršaji, poslovi prometne preventive, poslovi sigurnosti u prometu i ostalo
212NADZOR DRŽAVNE GRANICEGranična kontrola, zaštita državne granice, postupanje prema strancima, poslovi policije na moru, poslovi aerodromske policije i ostalo
213ORUŽJE, STRELJIVO I EKSPLOZIVNE TVARIOružje, streljivo, eksplozivne tvari i ostalo
214KRIMINALITETPoslovi suzbijanja općeg kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga, gospodarskog kriminaliteta i korupcije, terorizma i ekstremnog nasilja, posebni kriminalistički poslovi, poslovi kriminalističko-obavještajne analitike, međunarodne potrage, poslovi zaštite svjedoka i ostalo
215PUTNE ISPRAVEPutne isprave, vize i ostalo
216KRETANJE, BORAVAK I RAD STRANACAKretanje i boravak stranaca, rad stranaca i ostalo
217OSTALI POSLOVI JAVNE SIGURNOSTIPostupanje s uhićenikom i pritvorenikom, privatna zaštita i detektivski poslovi i ostalo
GRUPA
22OSOBNA STANJA GRAĐANA
PODGRUPA
220PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANAPrijava prebivališta, boravišta, promjene adrese i ostalo
221OSOBNE ISKAZNICEPoslovi izdavanja osobnih iskaznica
222OSOBNO IMEOdređivanje i promjena osobnog imena i ostalo
223MATIČARSTVOMatica rođenih, matica vjenčanih, matica umrlih, registar životnog partnerstva i ostalo
224DRŽAVLJANSTVOStjecanje hrvatskog državljanstva, prestanak hrvatskog državljanstva i ostalo
GRUPA
23OSTALI UNUTARNJI POSLOVI
PODGRUPA
230ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVAUdruge (općenito), zaklade (općenito), upis i upis promjena u registre, neprofitne organizacije, građanske inicijative i ostalo
231JAVNA OKUPLJANJANajave okupljanja, osiguranja i ostalo
232NAĐENE STVARIPoslovi nalaznog ureda
233OSTALO IZ UNUTARNJIH POSLOVARasporedi rada i radni nalozi, planovi operativnih akcija, izvješća o realizaciji i ostalo
234POSLOVI ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJEPoslovi antiterorističke jedinice, poslovi zrakoplovne jedinice, poslovi specijalne jedinice policije, poslovi ronilačkog centra i ostalo
GRUPA
24SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
PODGRUPA
240CIVILNA ZAŠTITAOsobna i uzajamna zaštita, mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, stožeri civilne zaštite, operativne snage sustava civilne zaštite, popuna i mobilizacija, skloništa, obuka i vježbe i ostalo
241UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJASustav za uzbunjivanje i obavješćivanje, obuka i vježbe i ostalo
242INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITENadzori, inspekcijski poslovi i ostalo
243KRITIČNE INFRASTRUKTUREZaštita nacionalnih kritičnih infrastruktura, zaštita europskih kritičnih infrastruktura i ostalo
244ISPITIVANJA TEHNIKE, UREĐAJA, OPREME, SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA I RADNE OPREMEPoslovi ispitivanja i testiranja tehnike uređaja i opreme i ostalo
245ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJAPreventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija, inspekcijski poslovi u području zaštite od požara, poslovi proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari, poslovi humanitarnog razminiranja, ispitivanje vatrogasne tehnike i ostalo
246ZAŠTITA I SPAŠAVANJESustav 112, sustav zaštite i spašavanja građana, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, priprema sustava za provedbu dodatnih mjera zaštite i spašavanja i ostalo
GRUPA
25VATROGASTVO
PODGRUPA
250USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANIZACIJANačin ustrojavanja, obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi i organizacija, suglasnosti za imenovanje zapovjednika, suglasnosti na statute, izmjene i dopune, podaci o intervencijama, broju požara, vatrogasna tehnika i oprema i ostalo
251ZAPOVIJEDANJEZapovijedanje vatrogasnim intervencijama, angažiranje vatrogasnih ispomoći (dislokacija), prenošenje operativnih i zapovjednih ovlasti, suglasnosti za uključivanje zračnih snaga, pomoć Oružanih snaga i ostalo
252NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARAPraćenje stanja zaštite od požara, rad odbora za odlikovanja i priznanja, istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti, informatizacija, vatrogasna mladež, vatrogasni veterani, vatrogasna natjecanja, informatičko-promidžbena djelatnost i ostalo
253ZAŠTITA VATROGASACAZdravstvena sposobnost, prava za slučaj smrti, prava u slučaju ozljede, psihološka pomoć, odgovornost za štetu, zaštita na vatrogasnoj intervenciji, naknade, jednokratne pomoći i ostalo
254INSPKECIJSKI NADZOR U SUSTAVU VATROGASTVAInspekcijski nadzori, evidencije i ostalo
GLAVNA GRUPA
3GOSPODARSTVO
GRUPA
30GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA
PODGRUPA
300GOSPODARSKO PLANIRANJEInstrumenti i mjere gospodarske politike, industrijska politika, politika primjene inovacija i novih tehnologija, primjena i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva, poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini i ostalo
301GOSPODARSKA KRETANJAGospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj, gospodarska kretanja u županijama (regijama), gospodarska kretanja u lokalnim jedinicama i ostalo
302GOSPODARSKI RAZVOJRazvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, razvoj prerađivačke i drvoprerađivačke industrije, prehrambene industrije, strategija olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza i ostalo
303GOSPODARSKA SURADNJAGospodarska suradnja u zemlji, gospodarska suradnja s inozemstvom i ostalo
304PODRUČJA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I OTOCIPodručja od posebne državne skrbi, otoci, poslijeratna obnova i ostalo
305RESTRUKTURIRANJE I SANACIJA PRAVNIH OSOBARestrukturiranje trgovačkih društava, upravljanje vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i ostalo
306EKONOMSKA POLITIKAProgrami, aktivnosti, mjere ekonomske politike i ostalo
307TRŽIŠTETržišna politika, sloboda tržišnog natjecanja, strateške robne zalihe, opskrba i cijene, normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva, stanja i pojave na tržištu, zaštita potrošača, homologacija novih vozila i ostalo
308ŽIVOTNI STANDARDStandard i potrošnja, troškovi života i ostalo
GRUPA
31INDUSTRIJA, RUDARSTVO I PODUZETNIŠTVO
PODGRUPA
310INDUSTRIJA I RUDARSTVOIndustrija, rudarstvo, proizvodnja i prerada energetskih mineralnih sirovina, proizvodnja i prerada neenergetskih mineralnih sirovina, metaloprerađivačka djelatnost, strojogradnja, inspekcija parnih kotlova, brodogradnja, proizvodnja električnih strojeva i aparata, proizvodnja osnovnih kemijskih proizvoda i njihova prerada, proizvodnja građevinskog materijala, proizvodnja proizvoda od drveta, proizvodnja kože, tekstila i krzna, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja i prerada duhana, proizvodnja naoružanja i vojne opreme, grafička djelatnost i ostalo
311PODUZETNIŠTVO, OBRT I ZADRUGARSTVOMalo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zanatstvo, osnivanje zadruga, kućna radinost i ostalo
312RUDARSKA INSPEKCIJAPoslovi rudarske inspekcije
313INSPEKCIJA OPREME POD TLAKOMPoslovi inspekcije opreme pod tlakom
GRUPA
32POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA TE STOČARSTVO
PODGRUPA
320POLJOPRIVREDAPoljoprivredno zemljište, poljoprivredna politika, tržišna i strukturna potpora u poljoprivredi, biljna proizvodnja i agroekologija, zaštita biljnih sorti, promet i primjena gnojiva i poboljšivača tla, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija, biljno zdravstvo, vinogradarstvo i vinarstvo i ostalo
321ŠUMARSTVOŠume i šumsko zemljište, biološka reprodukcija šuma, iskorištavanje šuma i šumskog zemljišta, šumsko sjeme i šumski sadni materijal, zaštita šuma, šumarska inspekcija i ostalo
322VETERINARSTVO I ZAŠTITA ŽIVOTINJAZdravlje životinja, zaštita životinja, sigurnost hrane, promet životinja, sjemena i jajnih stanica, veterinarske usluge, označavanje životinja i njihovih proizvoda, veterinarska inspekcija i ostalo
323LOVSTVOLovišta i lovna područja, uzgoj, zaštita i korištenje divljači, lovna inspekcija i ostalo
324RIBARSTVOSlatkovodno ribarstvo, morsko ribarstvo, sportski ribolov, uzgoj riba i morskih plodova, ribarska inspekcija i ostalo
325VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORAZaštita od štetnog djelovanja voda, upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijska odvodnja, zaštita vode od onečišćenja, korištenje voda, poslovi vodopravne inspekcije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, suglasnosti u vodnom gospodarstvu, doprinosi i naknade u vodnom gospodarstvu, zaštita mora i priobalja, zaštita i upravljanje morskim okolišem i ostalo
326STOČARSTVOTržište stočarskih proizvoda, uzgoj domaćih životinja, stanje stočarstva, programi razvoja stočarstva i ostalo
GRUPA
33TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PODGRUPA
330UNUTARNJA TRGOVINATrgovina na veliko, trgovina na malo, prodavaonice i prodajni lanci, prodaja izvan prodavaonica, internet trgovina, internet platforme, posredovanje i ostalo
331VANJSKA TRGOVINAIzvoz, uvoz, vanjsko-trgovinska predstavništva, konsignacijska prodaja, slobodna carinska prodaja i ostalo
332OTKUPIPoslovi vezani uz otkup sirovina, prehrambenih proizvoda i ostalo
333OPSKRBAOpskrba prehrambenim proizvodima, opskrba sirovinama, opskrba industrijskom robom, opskrba uvoznim proizvodima, tržne i robne zalihe i ostalo
334TURIZAMHrvatski turizam, inozemni turizam, selektivni oblici turizma, razvoj i investicije, priprema sezone i opskrba, poslovanje u području turizma, turistička djelatnost, turistička inspekcija i ostalo
335UGOSTITELJSTVOUgostiteljska djelatnost, usluge u domaćinstvu, usluge na plovnim objektima i ostalo
336TRŽIŠNA INSPEKCIJAPoslovi tržišne inspekcije
337ZAŠTITA POTROŠAĆAPoslovi vezani uz zaštitu potrošača
GRUPA
34PROMET I KOMUNIKACIJE
PODGRUPA
340CESTOVNI PROMETDozvole za međunarodni prijevoz, izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture, autobusni i kamionski kolodvori, prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu, inspekcija cestovnog prometa, inspekcija cesta, sigurnost u cestovnom prometu, homologacija – utvrđivanje sukladnosti motornih vozila i ostalo
341ŽELJEZNIČKI PROMETŽeljeznička infrastruktura, tehnički pregled šinskih vozila, žičara i vučnica, željeznički prijelazi, inspekcija sigurnosti željezničkog prometa i žičara, sigurnost u željezničkom prometu i ostalo
342POMORSKI PROMETUnutarnji međunarodni pomorski i nautički promet, infrastrukture, zaštita mora od onečišćenja s brodova, morske luke, pomorsko dobro, utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje, pomorske agencije, sigurnost plovidbe i ostalo
343ZRAČNI PROMETGospodarska avijacija, zračne luke, prijevoznička djelatnost, inspekcija sigurnosti zračne plovidbe, sigurnost u zračnom prometu i ostalo
344ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGEPoštanske usluge, elektroničke komunikacije, inspekcijski nadzor u elektroničkim komunikacijama i poštanskim uslugama i ostalo
345RIJEČNI PROMETPromet u unutarnjim vodama, luke na unutarnjim plovnim putovima, sigurnost plovidbe, infrastrukture i ostalo
GRUPA
35PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
PODGRUPA
350PROSTORNO UREĐENJEStrateški dokumenti prostornog uređenja, prostorni planovi, praćenje stanja u prostoru, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta i imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta, nadzor iz područja prostornog uređenja, međunarodna suradnja u području prostornog uređenja i ostalo
351ZAŠTITA OKOLIŠAMjere zaštite okoliša i održivi razvitak, studije utjecaja na okoliš, mjere ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama, gospodarenje otpadom, poslovi inspekcije zaštite okoliša i ostalo
352ZAŠTITA PRIRODEZaštita i očuvanje prirode, bioraznolikosti, genetske raznolikosti i georaznolikosti, ekološka mreža, ocjena prihvatljivosti, zaštićena područja, divlje vrste i strogo zaštićene vrste, poslovi inspekcije zaštite prirode i ostalo
GRUPA
36GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
PODGRUPA
360POSLOVI U GRADITELJSTVUPoslovi koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga, poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, rad strukovne komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, sloboda kretanja građevnih proizvoda i usluga i ostalo
361GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVAGradnja građevina, građevinska dozvola, rješenje o tipskom projektu, uporabna dozvola, legaliziranje bespravno sagrađenih objekata, tehnički pregledi, obnova izgradnjom na drugoj lokaciji, obnova prekategoriziranog stupnja oštećenja, prelokacija, prekategorizacija oštećenih objekata, ugovori o obnovi i ostalo
362GRAĐEVINSKA INSPEKCIJAPoslovi građevinske inspekcije
363KOMUNALNI POSLOVIKomunalne djelatnosti, komunalna naknada, komunalno redarstvo i ostalo
364PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINAProcjena tržišne vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka tržišta nekretnina i ostalo
365ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVUPoslovi vezani uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu, smanjenje emisije štetnih plinova, energetska obnova zgrada i ostalo
GRUPA
37STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO ZBRINJAVANJE I STAMBENI ODNOSI
PODGRUPA
370STAMBENA POLITIKAStanovi za službene potrebe, stanovi na korištenju, obnova obiteljskih kuća za državljane iz Bosne i Hercegovine, prodaja stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, otkup stanova, najam stanova i ostalo
371STAMBENI ODNOSIStambeno zbrinjavanje, korištenje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, uknjižba prava vlasništva na stanovima i povrati, brisovna očitovanja i brisanje založnog prava, povrat imovine, stambeni krediti, natječaji i ostalo
372POSLOVNI PROSTORPoslovni prostori koje koriste javnopravna tijela, zakup poslovnog prostora, otkup poslovnog prostora, uknjižba prava vlasništva na poslovnim prostorima, pravo prvokupa, brisovna očitovanja i brisanje založnog prava, povrat imovine, natječaji i ostalo
373REPREZENTATIVNI OBJEKTI I OBJEKTI POD POSEBNOM ZAŠTITOMRestauriranje, čuvanje, održavanje, korištenje reprezentativnih objekata i objekata pod posebnom zaštitom i ostalo
GRUPA
38GOSPODARSKA DOGAĐANJA, PROMIDŽBA I MARKETING, TEHNOLOŠKI RAZVOJ, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, STANDARDI I TEHNIČKI NORMATIVI
PODGRUPA
380GOSPODARSKA DOGAĐANJADomaća gospodarska događanja, međunarodna gospodarska događanja i ostalo
381TEHNOLOŠKI RAZVOJStrategije tehnološkog razvoja, izumi i inovacije i ostalo
382PROMIDŽBA I MARKETINGPoslovi vezani uz promidžbu i marketing
383AKREDITACIJAAkreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje/certifikaciju proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne i fizičke osobe i ostalo
384INTELEKTUALNO VLASNIŠTVOZaštita intelektualnog vlasništva (općenito), industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava, zastupanje u području intelektualnog vlasništva i ostalo
GRUPA
39ENERGETIKA
PODGRUPA
390ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU ENERGETIKEIstraživanja iz područja električne energije, iz područja toplinske energije, iz područja nafte i naftnih derivata, iz područja prirodnog plina, iz područja nuklearne energetike, iz područja obnovljivih izvora energije, energetska inspekcija i ostalo
391STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKAProgrami i mjere energetskog razvitka, energetska politika, energetsko-gospodarske analize, energetske bilance, nacionalni energetski programi, elektroprivreda i ostalo
392ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA U PODRUČJU NAFTNOG RUDARSTVA I GEOTERMALNE VODE ZA ENERGETSKE SVRHEIstraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina, trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i ostalo
GLAVNA GRUPA
4FINANCIJE
GRUPA
40FINANCIJE (OPĆENITO)
PODGRUPA
400FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTIProračun, financijski planovi, periodični obračuni, financijski izvještaji, državni proračun, planovi nabave i ostalo
401KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJERačuni, računski plan, predračuni, ugovori o cesiji i ostalo
402FINANCIRANJEFinanciranje gospodarskih djelatnosti, javnih potreba, refundacije, povrat, sufinanciranje, financiranje iz proračuna, fondovi i ostalo
403KREDITIRANJEKrediti, jamstva, potraživanja i ostalo
404INVESTICIJEGospodarske investicije, investicijsko održavanje i ostalo
405DEPOZITNO POSLOVANJEDepoziti gospodarstva, ekonomsko poslovanje i ostalo
406UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINESitni inventar, osnovna sredstva, javna nabava, inventure, obvezni odnosi, upravljanje nekretninama i pokretninama i ostalo
GRUPA
41JAVNE FINANCIJE
PODGRUPA
410POREZI I TROŠARINEPorezi iz osobnog dohotka, spomenička renta, povrat poreza, porez na dobitke ostvarene od igara na sreću, porezi građana, porez na cestovna motorna vozila, porez na stambenu zgradu ili stan, porez na poslovni prostor, porez na tvrtku, porez na kuću za odmor, porez na plovila, porez na nasljedstva i darove, porez na potrošnju, porez na prihod, porez na promet proizvoda i usluga, porez na promet nekretnina, predujam od samostalne djelatnosti, porez na dodanu vrijednost, porezne kartice, porez na korištenje javnih površina, porez na dohodak, posebni porezi i ostalo
411DOPRINOSIObveznici doprinosa, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa, osnovice, obračunske stope i rokovi za obračun i plaćanje doprinosa, viša osnovica za obračun doprinosa, dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi, iznimke od obveze doprinosa i obveze u slučaju promjene načina utvrđivanja oporeziva dohotka i ostalo
412PRISTOJBEUpravne, sudske, boravišne i druge pristojbe
413CARINEUvozne, izvozne, tranzitne, ekonomske i ostale carine, carinska oslobođenja, carinske zone i ostalo
414IZDACIRaspisivanje, vraćanje i ostalo
415NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH OBAVEZANaplaćivanje poreza, doprinosa, pristojbi, ovrhe i ostalo
416POREZNO KNJIGOVODSTVOEvidencija računa, povrat poreza, posebni postupci oporezivanja i ostalo
417OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJOdređivanje, dodjeljivanje, korištenje, poništavanje osobnoga identifikacijskog broja i ostalo
418MEĐUINSTITUCIONALNA RAZMJENA PODATAKA BITNIH ZA OPOREZIVANJEAdministrativna suradnja u području poreza
419FISKALIZACIJAPoslovi praćenja naplate poreza
GRUPA
42JAVNI RASHODI
PODGRUPA
420REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJERegresi, premije, kompenzacije i ostalo
421DONACIJE, SUBVENCIJE I HUMANITARNA POMOĆDonacije, subvencije, humanitarna pomoć i ostalo
422UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOMRegistar obveze po javnom dugu, kreditna zaduženja i ostalo
423GUBICI, SANACIJE, STEČAJEVI I LIKVIDACIJEGubici, sanacije, stečajevi, likvidacije i ostalo
GRUPA
43DOHOCI KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
PODGRUPA
430RASPOLAGANJE PRORAČUNSKIM SREDSTVIMAUgovorne obveze, zakonske obveze, ukupni prihod i ostalo
431DOHODAKMaterijalni troškovi, amortizacija, dohodak, čisti dohodak i ostalo
432POSLOVANJE KORISNIKA PRORAČUNAProcedure o blagajničkom poslovanju, vođenje propisane evidencije, kontrola i nadzor i ostalo
GRUPA
44FINANCIJSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM
PODGRUPA
440DEVIZNO POSLOVANJETečajne razlike, devizne rezerve, dodjela deviza i deviznih prava, robne devize, nerobne devize, devizna inspekcija i ostalo
441KREDITNI ODNOSI S INOZEMSTVOMMeđunarodni krediti, jamstva i garancije i ostalo
442FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJEUpravljanje i kontrola korištenja sredstava, savjetovanja, edukacije i ostalo
GRUPA
45NOVČANI I KREDITNI SUSTAV
PODGRUPA
450BANKARSTVOBanke, likvidnost banaka, akreditivi, refundacije, garancije, zajmovi i krediti, potrošački krediti, mjenjačnice, platni promet, mjenica i ček, blagajnički zapisi, blagajničko poslovanje, blokiranje poslovnog računa, doznake, kamate i ostalo
451PLASMANI I NOVČANA KRETANJAPlasmani banaka, tržište novca, inflacija i ostalo
452ŠTEDIONIČKI POSLOVIŠtednja, štedni ulozi i ostalo
453POSLOVI OSIGURANJAOsiguranje, reosiguranje i ostalo
GRUPA
46IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE
PODGRUPA
460NAGRADNE IGREPravila nagradnih igara, nadzor nad nagradnim igrama i ostalo
461LUTRIJA I IGRE NA SREĆUPravila i nadzor nad igrama na sreću, igračnicama, tombolama, automat klubovima, kladionicama i ostalo
GRUPA
47KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
PODGRUPA
470FINANCIJSKI NADZORFinancijska revizija, proračunski nadzor, fiskalna odgovornost, financijska inspekcija i ostalo
471POREZNI I TROŠARINSKI NADZORUtvrđivanje, naplata i nadzor poreznih davanja i trošarina i ostalo
472CARINSKI NADZORUtvrđivanje, naplata i nadzor carinskih davanja i ostalo
GLAVNA GRUPA
5ZDRAVSTVO, SOCIJALNA ZAŠTITA, BRANITELJI, DEMOGRAFIJA I OBITELJ
GRUPA
50ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGRUPA
500ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (OPĆENITO)Sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, planiranje potreba u zdravstvenoj zaštiti, zdravstveni standardi, standardi i normativi u pojedinim djelatnostima zdravstvene zaštite, zdravstvene evidencije, doprinosi za zdravstveno osiguranje i ostalo
501MJERE I VRSTE ZDRAVSTVENE ZAŠTITEPrimarna zdravstvena zaštita, specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, bolnička zdravstvena zaštita, djelatnost zdravstvenih zavoda, pravo na lijekove, pravo na dentalna pomagala, pravo na ortopedska i druga pomagala, prekogranična zdravstvena zaštita i ostalo
502PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAPravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na novčane naknade, ozljeda na radu i profesionalna bolest i ostalo
503OSIGURANE OSOBEOsobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe, osobe na dužnostima u javnopravnim tijelima, osobe zaposlene u drugim državama, članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost, profesionalnu djelatnost, djelatnost poljoprivrede i šumarstva, poljoprivrednici, poljoprivrednici u upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, svećenici i drugi vjerski službenici, korisnici prava na mirovinu, korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju, korisnici mirovine i invalidnine od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i ostalo
504INCIDENTNA I KRIZNA ZDRAVSTVENA STANJAPoslovi vezani uz incidentna i krizna stanja, mjere i preporuke za suzbijanje epidemija, pandemija i ostalo
GRUPA
51ZDRAVSTVENE USTANOVE
PODGRUPA
510ZDRAVSTVENE USTANOVEKlinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, domovi zdravlja, državni zdravstveni zavodi, županijski zavodi za javno zdravstvo i hitnu medicinu, referentni centri Ministarstva zdravstva, poliklinike, ordinacije, privatne prakse i ostalo
GRUPA
52STRUČNI NADZOR U ZDRAVSTVU
PODGRUPA
520STRUČNI NADZOR NAD RADOM ZDRAVSTVENIH RADNIKARedoviti stručni nadzor, izvanredni stručni nadzor i ostalo
GRUPA
53LIJEKOVI I MEDICINSKA OPREMA
PODGRUPA
530LIJEKOVI I MEDICINSKA OPREMAProizvodnja lijekova, klasifikacija lijekova, promet lijekova, kliničko ispitivanje lijeka, medicinska oprema i ostalo
GRUPA
54SANITARNI I ZDRAVSTVENI NADZOR
PODGRUPA
540SANITARNA INSPEKCIJAInspekcijski nadzor nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima, kao i nad samom hranom, proizvodima koji sadrže genetski modificirane organizme (dalje: GMO) i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, koji se proizvode i/ili koriste u sklopu navedenih djelatnosti, vodom za ljudsku potrošnju, predmetima opće uporabe, izvorima neionizirajućeg zračenja, kemikalijama i biocidnim proizvodima, nad zatvorenim sustavima za ograničenu uporabu GMO-a te nad osobama koje ugrožavaju ili mogu ugrožavati javno zdravstveni interes i ostalo
541ZDRAVSTVENA INSPEKCIJAPraćenje i poduzimanje mjera za kvalitetno obavljanje djelatnosti te inspekcijski, upravni i stručni poslovi nadzora provedbe zakona, drugih propisa i općih akata djelatnosti zdravstva kao i stručnog rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika i ostalo
542ZAŠTITA OD ZRAČENJAPoslovi iz područja neionizirajućih zračenja, provedba mjera zaštite profesionalno izloženih djelatnika i ostalog pučanstva od štetnog djelovanja zračenja, uporaba izvora neionizirajućih zračenja, ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od neionizirajućih zračenja, ovlaštenja za zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja i ostalo
543OSTALO IZ ZDRAVSTVAPresađivanje ljudskih organa u svrhu liječenja, slobodno odlučivanje o rađanju, područje kemikalija, biocidnih proizvoda, obavljanje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, područje hrane, GMO, vode za ljudsku potrošnju, predmeti opće uporabe, duhanski i srodni proizvodi, zaštita od buke, zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama i ostalo
GRUPA
55SOCIJALNA SKRB
PODGRUPA
550SOCIJALNA SKRB (OPĆENITO)Planiranje potreba u području socijalne skrbi, standardi socijalnih potreba, socijalna solidarnost, Hrvatski crveni križ i ostalo
551SUSTAV SOCIJALNE SKRBI I DEMOGRAFIJAOsposobljavanje za rad, usluge socijalnog i drugog stručnog rada, smještaj u udomiteljskoj obitelji, smještaj u ustanove socijalne skrbi, novčane pomoći, pomoć i njega u kući, demografija i ostalo
552OBLICI I MJERE OBITELJSKO-PRAVNE ZAŠTITESkrbništvo, posvojenje, pravni odnos roditelja i djeteta, brak, nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi i ostalo
553IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERAUpućivanje u odgojnu ustanovu, pojačana briga i nadzor i ostalo
554KORISNICI SOCIJALNE SKRBISamac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete u nepovoljnim životnim okolnostima, trudnica i roditelj s djetetom do godine dana života u nepovoljnim životnim okolnostima, obitelj s poremećenim odnosima, odrasla osoba s invaliditetom, odrasla osoba žrtva nekog oblika nasilja, osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može skrbiti o osnovnim životnim potrebama, osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, beskućnik i druge osobe u stanju socijalno zaštitne potrebe
GRUPA
56ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA, VOJNIH INVALIDA I ŽRTAVA RATA
PODGRUPA
560EVIDENCIJE KORISNIKAEvidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, evidencija vojnih invalida i ostalih stradalnika iz Domovinskog rata, žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i ostalo
561ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATANovčane naknade, drugi dodaci, pomoći i ostalo
562INVALIDSKA ZAŠTITAOstvarivanje statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, žrtava Drugog svjetskog rata i članova njihovih obitelji i ostalo
563OSTALA PRAVA SUDIONIKA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJIEkshumacije, identifikacije, ukopi uz odavanje vojnih počasti i ostalo
564SPOMEN-OBILJEŽJAGrobovi i spomen-obilježja, zaštita dostojanstva žrtava Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i ostalo
GLAVNA GRUPA
6OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, SPORT I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
GRUPA
60OBRAZOVANJE
PODGRUPA
600OBRAZOVNE USTANOVE I INSTITUCIJEOsnivanje i rad obrazovnih ustanova, nacionalnih vijeća, upravni i inspekcijski nadzor i ostalo
601PREDŠKOLSKI ODGOJOsnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja, centri za djecu i mlade, inspekcijski nadzor i ostalo
602OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVOOsnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje, priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija, obrazovanje odraslih, obrazovanje u inozemstvu, udžbenici, auto-škola, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija – regulirane profesije, programi, kurikulumi i ostalo
603JAVNA PREDAVANJA I TRIBINEOrganizacija javnih predavanja, tribina, okruglih stolova, panela i ostalo
604STIPENDIRANJEDodjela stipendija i kredita, stipendiranje stranih državljana, međunarodne stipendije i ostalo
605SURADNJA S INOZEMSTVOM U PODRUČJU OBRAZOVANJAŠkolovanje u inozemstvu, školovanje stranaca u Republici Hrvatskoj i ostalo
GRUPA
61KULTURA
PODGRUPA
610MANIFESTACIJE I KOMEMORACIJEKulturne manifestacije, komemoracije i žalosti, obilježavanje obljetnica i prigodnih datuma i ostalo
611KULTURNO I UMJETNIČKO STVARALAŠTVOLikovna djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, arhivska djelatnost, knjižničarska djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, nakladnička djelatnost, audiovizualna djelatnost i ostalo
612ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINEUpotreba i zaštita djela i lika povijesnih osoba, podizanje spomenika povijesnim događajima i osobama, memorijalni centri, spomen-područja, zaštita i obrada arhivskog gradiva koje predstavlja kulturnu baštinu, zaštita spomenika kulture, zaštita arheološke baštine, utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara, financiranje programa zaštite kulturne baštine, osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti kulturne baštine, ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine, osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine, provedba nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine, obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine i ostalo
613KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJEPraćenje stanja i regulative u području kulturnih i kreativnih industrija, poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama i ostalo
614MEDIJIPraćenje stanja i regulative u području medija, ostvarivanje javnog interesa u medijima, radio, televizija, drugi mediji i ostalo
615KULTURNA SURADNJAPromicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama i ostalo
GRUPA
62SPORT
PODGRUPA
620SPORT (OPĆENITO)Sport, sportske organizacije, sportska natjecanja, sportaši, obavljanje sportske djelatnosti, osnivanje povjerenstva i vijeća u području sporta i ostalo
621REKREATIVNI SPORTPoslovi promicanja vrijednosti rekreativnog sporta, zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i ostalo
622RAZVOJ SPORTAMjere i aktivnosti u području razvoja sporta, smanjivanje nedostataka, promocije vrijednosti sporta, skrb o sportašima, održavanje sportske infrastrukture i ostalo
623REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTIUpis, brisanje iz registra i ostalo
624SPORTSKA INSPEKCIJAPoslovi sportske inspekcije
GRUPA
63TEHNIČKA KULTURA
PODGRUPA
630TEHNIČKA KULTURARazvijanje tehničkih vještina, promicanje vrijednosti u području tehničke kulture, razvoj tehnike i tehnologije i ostalo
GRUPA
64ZNANOST
PODGRUPA
640ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI STRUČNJACIZnanstveno-istraživačke organizacije, znanstveno-istraživački stručnjaci, znanstveno-istraživačka oprema, samostalno obavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti i ostalo
641ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJAZnanstvena istraživanja po područjima, poticanje znanstvenih istraživanja i ostalo
642PRIMJENA ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆAProjekti, aktivnosti i mjere u području primjene znanstvenih dostignuća i ostalo
643ZNANSTVENO USAVRŠAVANJEPoslijediplomski sveučilišni studij i ostalo
644ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI RADIstraživačko-razvojni projekti i studiji izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta, druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore u području istraživačko-razvojnog rada i ostalo
GRUPA
65INFORMATIKA I DIGITALNO DRUŠTVO
PODGRUPA
650INFORMATIKAInformatička oprema, informacijski sustavi, stručnjaci za područje informacijskih tehnologija, informacijske tehnologije i ostalo
651RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVAStrategije i politike razvoja, metodologija za praćenje politike razvoja, standardizacija digitalne infrastrukture i usluga, primjena normi informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj, održavanje i unaprjeđenje javnih elektroničkih usluga, kibernetička sigurnost, praćenje i koordinacija projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, uspostava i razvoj zajedničkih (horizontalnih) aplikativnih rješenja u državnoj i javnoj upravi i ostalo
GLAVNA GRUPA
7PRAVOSUĐE
GRUPA
70POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE
PODGRUPA
700PRAVOSUDNA UPRAVA – OPĆI POSLOVIKoordinacija rada pravosudnih tijela, unutarnje ustrojstvo sudova i ostalo
701ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆOdvjetništvo, besplatna pravna pomoć, međunarodna pravna pomoć, prekogranično ostvarivanje pravne pomoći i ostalo
702NAKNADA ŠTETENaknada štete osobama neopravdano osuđenim ili neosnovano lišenim slobode, osobama koje su neopravdano kažnjene u prekršajnom postupku, novčana naknada žrtvama kaznenih djela i ostalo
703POMILOVANJEPostupak po molbi za pomilovanje i ostalo
704EVIDENCIJA SUDSKE PRAKSEEvidencija sudske prakse redovnih sudova, specijaliziranih sudova i ostalo
GRUPA
71USTROJSTVO, ORGANIZACIJA I RAD PRAVOSUDNIH TIJELA
PODGRUPA
710PRAVOSUDNA TIJELA – OPĆI POSLOVITeritorijalne promjene i promjene nadležnosti, upućivanje nositelja pravosudnih dužnosti na rad u druga pravosudna tijela, sudska vještačenja, sudski tumači i ostalo
711ORGANIZACIJA I RAD SUDOVAOrganizacija i rad redovnih sudova, specijaliziranih sudova i ostalo
712ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNIH ODVJETNIŠTVAOrganizacija i rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, županijskih državnih odvjetništava, općinskih državnih odvjetništava i ostalo
713OSIGURANJE PRAVOSUDNIH TIJELAOsiguranje pravosudnih tijela i rasprava, vođenje evidencija o stanju sigurnosti, izvješća o stanju sigurnosti i ostalo
714JAVNI BILJEŽNICI I PRISJEDNICIImenovanje javnih bilježnika i prestanak službe, izbor i postavljanje javnobilježničkih prisjednika, nadzor, organizacija i rad Hrvatske javnobilježničke komore i ostalo
GRUPA
72MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ
PODGRUPA
720MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ (OPĆENITO)Međunarodni ugovori i konvencije iz područja pravosuđa, zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć, izručenje, ustup i preuzimanje kaznenog progona, izvršenje inozemnih sudskih odluka, legalizacija isprava, pravna mišljenja s međunarodnim elementom i ostalo
GRUPA
73IZVRŠENJE KAZNENIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA
PODGRUPA
730IZVRŠENJE SANKCIJAOrganizacija i rad tijela zatvorskog sustava, pritvor, izvršenje kazne zatvora, izvršenje odgojnih mjera, maloljetnički zatvor, uvjetni otpust, premještaj, prekid izvršenja kazne, izvanredno ublažavanje kazne, probacija, nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika, izvješća na zahtjev državnog odvjetnika, suda, suca izvršenja, nadzor zatvorenika tijekom korištenja pogodnosti, novčana kazna sa sigurnosnom mjerom, izvršavanje rada za opće dobro, izvršavanje uvjetne/djelomično uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i ostalo
GRUPA
74OSTALO IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA
PODGRUPA
740PRAVOSUDNI SUSTAV (OPĆENITO)Kazneno pravo, gospodarski prijestupi, prekršaji, materijalno pravo, obvezni odnosi, obiteljsko pravo, parnični postupak, nasljeđivanje, izvanparnični postupak, izvršni postupak, uknjižba nekretnina u državnom vlasništvu, upis u sudski registar, proglašenje nestalih osoba umrlim i dokazivanje smrti, rehabilitacija i ostalo
GRUPA
75PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
PODGRUPA
750OBAVJEŠTAVANJE ŽRTVE O IZLASKU POČINITELJA IZ ZATVORAObavijest zatvora o upućivanju zatvorenika na izdržavanje kazne zatvora, obavijest žrtvi vezano za otpust, obavijest tijelima vezano za osiguranje dodatnih oblika zaštite žrtvi i ostalo
751SUSTAV PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA (OPĆENITO)Strateški dokumenti, koordinacija odjela za podršku žrtvama i svjedocima, razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima i ostalo
752ORGANIZIRANJE I PRUŽANJE PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMAZamolnice za međunarodnu pravnu pomoć, obavijesti svjedocima, obavijesti tijelima vezano za osiguranje podrške i zaštite svjedoka i ostalo
GLAVNA GRUPA
8OBRANA
GRUPA
80VOJNA OBVEZA
PODGRUPA
800STRATEŠKI DOKUMENTI OBRANEVojna evidencija, vojna strategija Republike Hrvatske, popuna, dugoročni plan oružanih snaga Republike Hrvatske, plan obrane Republike Hrvatske, koncept potpore Republike Hrvatske snagama država partnera, plan ponude infrastrukturnih objekata oružanim snagama drugih država na teritoriju Republike Hrvatske, katalog sposobnosti za Republiku Hrvatsku i ostali strateški dokumenti obrane
801NADLEŽNOSTI JAVNOPRAVNIH TIJELA U PODRUČJU OBRANEPoslovi vezani uz obranu koji su u nadležnosti drugih državnih tijela, Vijeća za obranu, tijela državne uprave, županije i Grada Zagreba
802DUŽNOSTI I PRAVA GRAĐANA U OBRANIVojna obveza, vojna evidencija vojnih obveznika, određivanje roda ili struke, prijava kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, odabir kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, selekcija kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, svečana prisega, ostalo o služenju vojnog roka, ugovorna pričuva, općenito o služenju u pričuvnom sastavu, općenito o nerazvrstanoj pričuvi, evidencija pričuvnika, ocjenjivanje sposobnosti za vojnu službu pričuvnika, raspoređivanje ugovorne pričuve u Oružanim snagama, raspoređivanje pričuvnika za druge poslove obrane, radna obveza, radna pomoć, materijalna obveza i ostalo
803USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKEUstrojstvo i djelokrug rada Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i ostalo
804ZAPOVIJEDANJE I RUKOVOĐENJE TE UPORABA ORUŽANIH SNAGAZapovijedanje i rukovođenje u Oružanim snagama, prijenos ovlasti operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora, popuna Oružanih snaga, mobilizacija Oružanih snaga, pripravnost Oružanih snaga, obuka pripadnika Oružanih snaga, vježbe, uporaba Oružanih snaga u stanju neposredne ugroženosti, uporaba Oružanih snaga u ratnom stanju, uporaba Oružanih snaga u pružanju pomoći u obrani državama saveznicama, uporaba Oružanih snaga u pružanju pomoći državama članicama Europske unije (dalje: EU), uporaba Oružanih snaga u izgradnji međunarodne sigurnosti, sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u aktivnostima izvan granica Republike Hrvatske (operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu, operacije odgovora na krize), uporaba Oružanih snaga u pružanju međunarodne humanitarne pomoći, uporaba Oružanih snaga u situacijama koje zahtijevaju borbeno djelovanje zrakoplova ili plovila, uporaba Oružanih snaga u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća u Republici Hrvatskoj, zastave, znak i oznake u Oružanim snagama i ostalo
805MATERIJALNO ZBRINJAVANJE ORUŽANIH SNAGAZbrinjavanje materijalnih sredstava i usluga opskrbne struke, tehničke struke, prometne struke, graditeljske struke, informatičke struke, telekomunikacijske struke, zdravstvene struke, helikoptera i zrakoplova, opremanje, modernizacija i održavanje naoružanja i vojne opreme, izgradnja i održavanje infrastrukture, opskrba materijalnim sredstvima, prijevoz ljudi i sredstava te obavljanje drugih usluga, veterinarska i druga potrebna skrb i ostalo
806OBRAMBENI I SIGURNOSNI POSTUPCIObrambene pripreme, obavještajni, protuobavještajni i sigurnosni poslovi u području obrane, vojno-policijski poslovi, osiguranje vojnih objekata i ostalo
807ORGANIZACIJA I RAD OBALNE STRAŽE REPUBLIKE HRVATSKEOrganizacija Obalne straže Republike Hrvatske, zaštita suverenosti, suverenih prava i jurisdikcije Republike Hrvatske, suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje, suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe, sigurnost plovidbe, traganje i spašavanje, zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine, nadzor morskog ribarstva i ostalo
GRUPA
81OBRAMBENE PRIPREME CIVILNIH STRUKTURA
PODGRUPA
810SLUŽBA U ORUŽANIM SNAGAMA – PRISTUP I PRIJAM U SLUŽBUOpći uvjeti za prijam, prijam vojnika/mornara, ugovor o vojničkoj službi, prijam dočasnika, prijam u kadetsku službu, prijam na časničku dužnost, prijam vojnih specijalista, prijam službenika i namještenika i ostalo
811STANJA U SLUŽBIImenovanje na dužnost odnosno raspored na ustrojbeno mjesto, upućivanje u druga javnopravna tijela ili pravnu osobu i ostalo
812SLUŽBENO OCJENJIVANJE, PROMICANJE, VOJNA PRIZNANJA I POHVALESlužbeno ocjenjivanje djelatnih vojnih osoba, promicanje vojnih osoba, postupak predlaganja i ovlasti za dodjelu čina odnosno promicanje, promicanje dočasnika, promicanje časnika, promicanje generala/admirala, ubrzano promicanje, oduzimanje i gubitak čina i ostalo
813PRAVA IZ RADNOG ODNOSA, NAKNADE TROŠKOVA U VEZI S OBAVLJANJEM SLUŽBE TE DRUGA MATERIJALNA PRAVAPlaće i dodaci na plaću djelatnih vojnih osoba i djelatnih vojnih osoba raspoređenih izvan Oružanih snaga, druga materijalna prava i ostalo
814ŠKOLOVANJE, VOJNA IZOBRAZBA I OBUKAŠkolovanje u dočasničkoj školi, časničkoj školi, zapovjedno-stožernoj školi, ratnoj školi, školi stranih jezika, školovanje i stipendiranje radi popune određenih ustrojbenih mjesta, obveza obavljanja službe nakon završetka školovanja i ostalo
815STEGOVNA ODGOVORNOSTStegovna odgovornost ročnih vojnika, stegovna odgovornost pričuvnika, stegovna odgovornost vojnika po ugovoru, stegovna odgovornost djelatnih vojnih osoba, vojnostegovni sud i vojnostegovni postupak, materijalna odgovornost i naknada štete i ostalo
GRUPA
82POSLOVI MINISTARSTVA OBRANE
PODGRUPA
820OBRANA (OPĆENITO)Obrambena politika i planiranje, objekti, infrastruktura i drugi resursi posebno važni za obranu, međunarodna obrambena suradnja, poslovi vezani uz Organizaciju Sjevernoatlantskog ugovora (NATO), poslovi vezani uz EU, poslovi vezani uz suradnju s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i ostalo
821SIGURNOSNI POSLOVISigurnosne provjere, sigurnosne prosudbe i ostalo
822ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA I INFORMACIJAZaštita tajnih podataka i informacija, poslovi i mjere informacijske sigurnosti, postupanje s klasificiranim podacima obrane, sigurnosne i administrativne zone i ostalo
823VOJNI ZRAČNI I POMORSKI PROMETLetački standardi i operacije, vojni zračni promet, zrakoplovno-tehnički standardi i certifikacije, vojni pomorski promet, promet naoružanja i vojne opreme i ostalo
824INSPEKCIJA U PODRUČJU OBRANEPropisi o ustrojstvu i radu Inspektorata obrane, ovlasti inspektora, vojno-inspekcijski nadzor, nadzor postrojbi i ostalo
GLAVNA GRUPA
9VANJSKI I EUROPSKI POSLOVI, REGIONALNI RAZVOJ, GEODETSKI I KATASTARSKI POSLOVI, FONDOVI EUROPSKE UNIJE I OSTALI POSLOVI
GRUPA
90EUROPSKI POSLOVI
PODGRUPA
900SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U RADU TIJELA EUROPSKE UNIJESuradnja i koordinacija javnopravnih tijela u poslovima povezanim s EU, usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom EU, zastupanje Republike Hrvatske u postupcima pred sudom EU, programi obuke i usavršavanja o EU, procesi integriranja u EU, prevođenje pravne stečevine EU na hrvatski jezik i hrvatskog zakonodavstva na jedan od službenih jezika EU i ostalo
901KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJEStrateški i operativni dokumenti i programi za korištenje sredstava EU i ostalo
GRUPA
91VANJSKI POSLOVI
PODGRUPA
910PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGIM DRŽAVAMAMeđunarodne organizacije i konferencije, razvijanje i unapređenje odnosa s drugim državama i ostalo
911JAČANJE MEĐUNARODNE SIGURNOSTI I SURADNJE

Međunarodni gospodarski odnosi, međunarodna humanitarna pomoć, međunarodna razvojna pomoć,

zaštita prava i interesa hrvatskih državljana u drugim državama, priprema, sklapanje i izvršenje međunarodnih ugovora, diplomatske misije i konzularni uredi, diplomatska zaštita i privilegije i ostalo

912POLITIČKI ODNOSI S INOZEMSTVOMOdnosi s drugim državama, odnosi s političkim strankama, društvenim pokretima i organizacijama i ostalo
GRUPA
92GEOFIZIKA
PODGRUPA
920HIDROMETEOROLOŠKA DJELATNOSTHidrologija, meteorološka motrenja i praćenja klime, vremenske analize i prognoze, meteorološka istraživanja i razvoj, kvaliteta vode i zraka, daljinska mjerenja, hidrometeorološke stanice, instrumenti i naprave i ostalo
921SEIZMOLOŠKA DJELATNOSTPotresi, seizmološke stanice, seizmološka zaštita građevinskih objekata, seizmološki instrumenti i naprave, seizmološka ispitivanja i ostalo
922GEOLOŠKA DJELATNOSTPriprema geoloških podataka, prikupljanje geoloških uzoraka i ostalo
GRUPA
93GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI
PODGRUPA
930OPĆI POSLOVIPlaniranje i programiranje, privatna geodetska djelatnost i ostalo
931GEODETSKA IZMJERAGeodetske mreže, državne karte, planovi i karte za posebne potrebe i ostalo
932KATASTAR ZEMLJIŠTA I KATASTAR NEKRETNINA

Katastarske teritorijalne jedinice, praćenje i utvrđivanje promjena te rješavanje o promjenama na zemljištu, obnova katastarskog operata u postupku

održavanja, određivanje katastarskih prostornih jedinica, katastarska izmjera, reambulacija, izradba i održavanje katastarskih operata katastra nekretnina, održavanje katastra zemljišta i njegovo postupno prilagođavanje katastru nekretnina, pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u Bazu zemljišnih podataka (BZP), izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, izrada geodetskih elaborata i ostalo

933KATASTAR INFRASTRUKTUREIzrada i vođenje katastra infrastrukture i ostalo
934KATASTAR POMORSKOG DOBRAOsnivanje katastra pomorskog dobra, vođenje katastra pomorskog dobra i ostalo
935REGISTAR ZGRADA

Uspostava registra zgrada, vođenje i

održavanje registra zgrada i ostalo

936REGISTAR PROSTORNIH JEDINICAPoslovi vezani uz Središnji registar prostornih jedinica, poslovi vezani uz područni registar prostornih jedinica, poslovi vezani uz popis stanovništva, praćenje i izvještavanje o promjenama na prostornim jedinicama (elaborati promjena), upravni i stručni nadzor nad izradom i održavanjem područnih registara i ostalo
937REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENAPoslovi vezani uz standardizaciju geografskih imena, rad povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, održavanje i vođenje registra geografskih imena i ostalo
938ČUVANJE I KORIŠTENJE PODATAKAMjere čuvanja dokumentacije, podataka i arhivske građe, digitalna arhiva, izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena i ostalo
939NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKAPoslovi vezani uz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP), rad tijela NIPP-a i ostalo
GRUPA
94IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
PODGRUPA
940IMOVINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVERješavanje imovinskopravnih odnosa stambenih zgrada, poljoprivrednog zemljišta, šumskog zemljišta, uknjižba prava vlasništva, postupci podjele imovine, prava i obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog područnih promjena i ostalo
941POLJOPRIVREDNO-PRAVNE MJEREPoljoprivredna strategija, komasacija i ostalo
942PRIJENOSI U DRŽAVNO VLASNIŠTVO I NAKNAĐIVANJE ODUZETE IMOVINEPrijenosi u državno vlasništvo trgovačkih društava, imovine stranih državljana, stambenog i poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i drugog te naknada i povrat oduzete imovine i ostalo
943IZVLAŠTENJAUtvrđivanje javnog interesa, utvrđivanje naknade za izvlašteno zemljište i zgrade, pisma namjere, prodaja dionica i udjela javnim prikupljanjem ponuda, praćenje obveza po sklopljenim ugovorima, dodjela dionica i ostalo
944GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTEPrijenos u državno vlasništvo, naknada za oduzeto građevinsko zemljište, pravo prvokupa, utvrđivanje površine za redovnu upotrebu zgrade, prodaja, zakup i pravo građenja, dobrovoljna predaja u posjed jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zakup građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i ostalo
945IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEMPrijenos u državno vlasništvo, prenamjena poljoprivrednog zemljišta i ostalo
946IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI SA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEMUređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države i ostalo
GRUPA
95STATISTIKA
PODGRUPA
950ORGANIZACIJA I METODEStatistička istraživanja, statistički standardi i klasifikacije, metodološke upute i ostalo
951OPĆI STATISTIČKI PREDMETIIzvještajne jedinice, statistički poslovni registar, registar poslovnih subjekata, prostorni statistički registar, statistički registar poljoprivrednih gospodarstava, drugi registri i ostalo
952TEHNIČKA STATISTIČKA SLUŽBAStatističke publikacije, elektronička obrada statističkih podataka, statistički arhiv i ostalo
953DEMOGRAFSKA I DRUŠTVENA STATISTIKAVitalna statistika, popis stanovništva, statistika tržišta rada, statistika životnih uvjeta, ekonomske aktivnosti stanovništva, statistika obrazovanja, kulture i informacijskog društva, statistika kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite i ostalo
954POSLOVNE STATISTIKEStatistika industrije, građevinarstva, statistika usluga, statistika robne razmjene s inozemstvom, strukturne poslovne statistike, statistika inovacija, znanosti, tehnologija i investicija i ostalo
955PROSTORNE STATISTIKEStatistika biljne proizvodnje, stočarstva, šumarstva i ribarstva, statistika zaštite okoliša, energije, statistika indikatora održivog razvoja, statistika turizma, statistika transporta i ostalo
956MAKROEKONOMSKE STATISTIKEStatistika agregata nacionalnih računa, statistika računa države, statistika potrošačkih cijena, cijena stanovanja, statistika ekonomskih računa, poljoprivrede, šumarstva i ostalo
957STATISTIČKI PODACIKorisnički zahtjevi, zaštita podataka i ostalo
958OSTALE STATISTIKEHidrometeorološka statistika, seizmološka statistika, statistika uprave i ostale statistike
GRUPA
96MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE TE RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST
PODGRUPA
960MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINEDržavni praznici, kalendar i mjerenje vremena, plemenite kovine, mjeriteljstvo, inspekcijski poslovi iz područja zakonskog mjeriteljstva i predmeta od plemenitih kovina i ostalo
961RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOSTUpis u središnji registar, odobrenja, registracije, dozvole i obavijesti, osposobljavanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti, medicinsko zračenje, profesionalno zračenje, nuklearna sigurnost i ostalo
962STANJE OKOLIŠAPraćenje stanja okoliša, prirodni izvori ionizirajućeg zračenja i ostalo
963RADIOAKTIVNI OTPAD, ISKORIŠTENI IZVORI I ISTROŠENO NUKLEARNO GORIVOEvidencije, zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, istrošenog nuklearnog goriva, inspekcijski nadzor i ostalo
964IZVANREDNI DOGAĐAJ U NUKLEARNOJ SIGURNOSTIPrijava izvanrednog događaja, sustav pripravnosti i ostalo
965NUKLEARNO OSIGURANJEPlanovi nuklearnog osiguranja, prijetnja predviđena projektnom osnovom i ostalo
966PRIJEVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA I NUKLEARNIH MATERIJALADozvole za prijevoz radioaktivnih izvora i nuklearnih materijala i ostalo
GRUPA
97EUROPSKA UNIJA
PODGRUPA
970EUROPSKA UNIJAČlanstvo u EU, projekti, projektno financiranje i ostalo
971EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJAProjekti, programi, makroregionalne strategije, europska grupacija za teritorijalnu suradnju i ostalo
972STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJAStrategija regionalnog razvoja, županijske razvojne strategije, strategije razvoja urbanih područja, lokalne razvojne strategije i ostalo
973POLITIKA REGIONALNOG RAZVOJAPartnerstva, središnja elektronička baza razvojnih projekata, akreditacija regionalnih koordinatora, upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija i ostalo
974MJERENJE STUPNJA RAZVIJENOSTI TERITORIJALNIH JEDINICAPribavljanje podataka i analitika, informacijski sustavi podataka i pokazatelja, indeks razvijenosti, ostali pokazatelji razvijenosti i ostalo
975POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI I INICIJATIVEPotpomognuta područja, brdsko-planinska područja, područja posebne državne skrbi, urbana područja, ruralna područja, otoci, razvojni programi za potpomognuta područja i druga područja s razvojnim posebnostima, regionalni razvojni programi i projekti, sufinanciranje regionalnih i lokalnih razvojnih projekata, povlastice za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i drugim područjima s razvojnim posebnostima, integrirana teritorijalna ulaganja, Europski fond za regionalni razvoj i ostalo
976PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE POLITIKE REGIONALNOG RAZVOJAPraćenje, vrednovanje, izvještavanje i ostalo
977SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Smjernice i upute, upiti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo
978POSLOVI STRATEŠKOGA PLANIRANJA, KOORDINACIJE FONDOVA I MEĐUNARODNIH PROGRAMANorveški financijski mehanizam i Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora/sporazumi, ugovori, iskaz interesa i projekti, sastanci i bilješke, švicarski program suradnje/sporazumi, bilateralna suradnja, strateško planiranje razvoja, instrumenti i programi EU, suradnja s međunarodnim financijskim instrumentima, koordinacija fondova, europska kohezijska politika, evaluacija, revizija, zatvaranje i ostalo
GRUPA
98FONDOVI EUROPSKE UNIJE
PODGRUPA
980USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLEZahtjevi za određivanje i raspodjelu funkcija i odgovornosti, zahtjevi za tijela sustava i za uspostavu i unaprjeđenje sustava i ostalo
981UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLEAnaliza radne opterećenosti, strategija organizacijskog razvoja, imenovanja osoba za obavljanje funkcija, registar zaposlenika i edukacija, plan zamjena, plan zapošljavanja, praćenje promjena u strukturi i stanja administrativnih kapaciteta i ostalo
982PROGNOZIRANJE, PRAĆENJE I VREDNOVANJESavjetodavna tijela za praćenje provedbe operativnih programa EU, općeniti zahtjevi i sustav pokazatelja, glavni financijski plan, prognoza provedbe, izdataka, plaćanja i odobravanja izdataka, godišnji plan obveza, izvješća o provedbi, odbor za praćenje provedbe, plan vrednovanja programa i ostalo
983DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVAProgramski dodatak, određivanje kriterija dodjele bespovratnih sredstava, planiranje, priprema i objava poziva, provedba postupaka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava, postupci izravne dodjele, vaučeri, priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalo
984IZVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE UGOVORIMA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVAProvjere dokumentacije o nabavi, zahtjeva za nadoknadom sredstava, statusa provedbe projekta, potraživanih troškova, dokumentacijskih dokaza plaćanja, zahtjeva za isplatu predujma, zahtjevi za plaćanje, povrati sredstava, provjere na licu mjesta, provjere na terenu, financijsko zaključivanje projekta, izvješća nakon provedbe, raskid ugovora, prigovori u provedbi i ostalo
985REVIZIJE, KONTROLA DELEGIRANIH FUNKCIJA I DRUGA KONTROLNA IZVJEŠĆAPostupanje tijela sustava upravljanja i kontrole u postupku revizije, postupak očitovanja na revizijska izvješća, provedba revizijskih preporuka, provedba kontrole delegiranih funkcija, izvještavanje i očitovanja i ostalo
986OVJERAVANJEIzjava o izdacima, popratni izvještaji i dokumenti, zahtjev za plaćanje Europskoj komisiji, podnošenje računa i računovodstvene dokumentacije i ostalo
987FINANCIJSKI INSTRUMENTIUtvrđivanje potrebe pružanja financijske potpore putem financijskih instrumenata, uspostava sustava provedbe financijskih instrumenata, provedba financijskih instrumenata, ovjeravanje, vođenje računovodstva, praćenje i nadzor provedbe financijskih instrumenata, izvještavanje i ostalo
988NEPRAVILNOSTIPrigovori, tužbe, predstavke, nepravilnosti u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i provedbi ugovora i ostalo
989POSEBNA PITANJAUpravljanje rizicima, upravljanje nepravilnostima i prijevarama, horizontalna pitanja u upravljanju fondovima EU, javna nabava, državne potpore, razvoj aplikativnih rješenja (informatički sustavi za fondove EU), korištenje sredstava tehničke pomoći, projekti nacionalnog sufinanciranja EU fondova, uspostava i čuvanje revizijskog traga, informiranje i vidljivost i ostalo
GRUPA
99OSTALO
PODGRUPA
990OSTALODjelatnosti koje se prema sadržaju ne mogu uvrstiti u podgrupe 000 do 989


(3) Klasifikaciju predmeta prema djelatnosti unutar podgrupe i klasifikaciju prema obliku određuje čelnik javnopravnog tijela planom klasifikacijskih oznaka iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Klasifikacija predmeta prema djelatnosti unutar podgrupe određuje se prema redoslijedu navođenja djelatnosti u stavku 2. ovoga članka u rubrici »DJELATNOSTI UNUTAR PODGRUPE« od 01 do potrebnog broja.

Članak 3.

Klasifikacijske oznake služe i kao oznake za arhiviranje predmeta (arhivski znakovi) ako propisima kojima se uređuje zaštita i obrada dokumentarnog i arhivskog gradiva nije drukčije određeno.

3. POPIS BROJČANIH OZNAKA
JAVNOPRAVNIH TIJELA

Članak 4.

(1) U skladu s člancima 65. i 66. Uredbe u Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela (dalje: Popis) tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave ili nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba (dalje: tijelo nadležno za upis) upisuju minimalno sljedeće podatke o javnopravnom tijelu:

1. brojčanu oznaku javnopravnog tijela

2. vrstu javnopravnog tijela

3. naziv

4. osobni identifikacijski broj (OIB)

5. adresu

6. adresu elektroničke pošte

7. datum osnivanja

8. datum ukidanja i poveznicu na pravnog sljednika ako ga ima

9. mrežnu adresu za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela.

(2) O promjenama podataka iz stavka 1. ovoga članka javnopravno tijelo obavještava tijelo nadležno za upis u roku od osam dana od dana nastanka promjene. Ako tijelo koje prestaje s radom ne dostavi obavijest o promjeni iz stavka 1. točke 8. ovoga članka, obavijest dostavlja pravni sljednik ako ga ima.

(3) Ako javnopravno tijelo ne postupi u skladu s odredbama iz stavka 2. ovoga članka, promjenu podataka u Popisu obavlja tijelo nadležno za upis po službenoj dužnosti.

(4) Javnopravna tijela koja su prestala s radom u Popisu se označavaju neaktivnima.

(5) Za javnopravna tijela za koja postoji obveza upisa u Popis i sudski registar, podaci iz stavka 1. točaka 3., 5. do 8. ovoga članka mogu se utvrditi uvidom ili razmjenom podataka preuzeti iz sudskog registra. Za ostala javnopravna koja nisu upisana u sudski registar, podaci se mogu utvrditi uvidom ili razmjenom podataka preuzeti iz drugih službenih evidencija.

Članak 5.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave dodjeljuje službenim osobama iz nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu ovlasti za pristup Popisu radi upisa, ispravka, dopune i promjene podataka u Popisu.

(2) Informacijski sustav u kojem se vodi Popis omogućava službenim osobama pretraživanje i izradu izvješća po podacima iz članka 4. stavka 1. ovoga Naputka.

(3) Popis je javan za pregled i pretraživanje.

Članak 6.

(1) Novoustrojenim tijelima i novoosnovanim pravnim osobama, koje u Popis upisuje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave, informacijski sustav u kojem se vodi Popis automatski dodjeljuje brojčanu oznaku prema sljedećim kriterijima:

1. tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, županijama, Gradu Zagrebu i pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je jedini osnivač Republika Hrvatska u rasponu od 100 do potrebnog broja

2. općinama i gradovima na način da se brojčanoj oznaci županije u čijem su sastavu dodaju brojevi odijeljeni spojnicom (-) od jedan nadalje do potrebnog broja.

(2) Novoosnovanim pravnim osobama, koje u Popis upisuje nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba prema sjedištu pravne osobe, informacijski sustav u kojem se vodi Popis automatski dodjeljuje brojčanu oznaku prema sljedećim kriterijima:

1. pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je osnivač jedna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave na način da se brojčanoj oznaci osnivača dodaju brojevi odijeljeni spojnicom (-) od jedan nadalje do potrebnog broja

2. pravnim osobama s javnim ovlastima koje imaju više osnivača ili kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba na način da se brojčanoj oznaci općine ili grada na području kojeg ima sjedište dodaju brojevi odijeljeni spojnicom (-) od jedan nadalje do potrebnog broja.

(3) Pravnim osobama koje obavljaju javnu službu može se dodijeliti brojčana oznaka u skladu sa stavkom 2. točkom 2. ovoga članka i upisati ih se u Popis.

Članak 7.

(1) Novoustrojenim tijelima i novoosnovanim pravnim osobama iz članka 6. ovoga Naputka brojčana oznaka dodjeljuje se na zahtjev.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se tijelu nadležnom za upis elektroničkim putem i sadržava:

1. vrstu javnopravnog tijela

2. naziv

3. osobni identifikacijski broj (OIB)

4. adresu

5. adresu elektroničke pošte

6. datum osnivanja

7. mrežnu adresu za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela

8. osnivača

9. naziv pravnog prednika ako ga ima i njegovu brojčanu oznaku.

(3) Tijelo nadležno za upis podnositelju zahtjeva elektroničkim putem dostavlja obavijest o dodijeljenoj brojčanoj oznaci.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka sadržava:

1. dodijeljenu brojčanu oznaku

2. naziv novoustrojenog tijela ili novoosnovane pravne osobe

3. datum dodjele brojčane oznake

4. naziv tijela nadležnog za upis.

Članak 8.

(1) Ako je pravni sljednik javnopravnog tijela koje prestaje s radom već postojeće tijelo, nastavlja se koristiti brojčana oznaka sljednika.

(2) Ako je pravni sljednik javnopravnog tijela koje prestaje s radom novoustrojeno tijelo ili novoosnovana pravna osoba, dodjeljuje mu se brojčana oznaka tijela koje prestaje s radom, a čiji djelokrug u cijelosti ili djelomično preuzima, odnosno jednog od tijela koja prestaju s radom ako ih je više.

(3) Ako je više novoustrojenih tijela ili novoosnovanih pravnih osoba pravni sljednik jednog javnopravnog tijela koje prestaje s radom, brojčana oznaka tijela koje prestaje s radom dodjeljuje se novoustrojenom tijelu ili novoosnovanoj pravnoj osobi koja preuzima najveći udio poslova tijela koje prestaje s radom.

4. EVIDENCIJE UREDSKOG POSLOVANJA

Članak 9.

(1) U informacijskom sustavu elektroničkog uredskog poslovanja vode se:

1. evidencija predmeta upravnog postupka prvog stupnja

2. evidencija predmeta upravnog postupka drugog stupnja

3. evidencija predmeta neupravnog postupka.

(2) U evidenciju predmeta upravnog postupka prvog stupnja upisuju se:

1. klasifikacijska oznaka

2. urudžbeni broj ili redni broj pismena unutar predmeta

3. naziv predmeta

4. datum primitka:

a) podneska

b) urednog podneska ako ga ima

c) rješenja o žalbi drugostupanjskog tijela

5. vrsta podneska:

a) zahtjev

b) prijedlog

c) ispunjeni obrazac

d) prijava

e) molba

f) žalba

g) predstavka

h) prigovor

i) obavijest

j) priopćenje te

k) drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenom upravnom stvari

6. osobno ime ili naziv stranke

7. vrsta stranke:

a) fizička osoba

b) pravna osoba

c) javnopravno tijelo

d) stranka s protivnim interesom ili

e) skupina osoba povezanih zajedničkim interesom

8. osobno ime ili naziv osobe ovlaštene za zastupanje

9. vrsta osobe ovlaštene za zastupanje:

a) zakonski zastupnik

b) privremeni zastupnik

c) zajednički predstavnik ili

d) opunomoćenik

10. opunomoćenik za primanje pismena

11. adresa stranke i osobe ovlaštene za zastupanje

12. OIB stranke i osobe ovlaštene za zastupanje

13. drugi jedinstveni identifikator stranke ako ga ima (matični broj obrta, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i sl.)

14. naziv upravne stvari

15. vrsta akta:

a) rješenje o upravnoj stvari uz naznaku:

1) usvojen

2) odbijen ili

3) odbačen

b) rješenje kojima se ne odlučuje o upravnoj stvari (postupovno rješenje) uz naznaku:

1) obustava postupka ili

2) druga postupovna rješenja

c) rješenje po žalbi uz naznaku:

1) žalba odbačena

2) rješenje zamijenjeno novim

d) rješenje po drugom pravnom lijeku uz naznaku vrste pravnog lijeka:

1) obnova postupka

2) oglašavanje rješenja ništavim

3) poništavanje nezakonitog rješenja

4) ukidanje nezakonitog rješenja

5) ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

e) zaključak

f) zapisnik

g) obavijest

h) drugi akti

16. podatak je li zahtjev riješen u roku ili izvan roka

17. rješenje o žalbi drugostupanjskog tijela uz naznaku vrste odluke:

a) žalba odbačena

b) žalba odbijena

c) rješenje poništeno uz naznaku:

1) u cijelosti

2) djelomično

d) rješenje izmijenjeno

e) rješenje poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak

f) rješenje oglašeno ništavim

18. datum otpreme:

a) akta stranci

b) žalbe drugostupanjskom tijelu

c) drugostupanjskog rješenja stranci

19. datum izvršnosti odluke

20. datum pravomoćnosti odluke

21. datum upućivanja predmeta u pismohranu i rok čuvanja.

(3) U evidenciju predmeta upravnog postupka drugog stupnja upisuju se:

1. klasifikacijska oznaka

2. urudžbeni broj ili redni broj pismena unutar predmeta

3. naziv predmeta

4. datum primitka žalbe ili drugog podneska te datum primitka urednog podneska ako ga ima

5. osobno ime ili naziv stranke

6. vrsta stranke:

a) fizička osoba

b) pravna osoba

c) javnopravno tijelo

d) stranka s protivnim interesom ili

e) skupina osoba povezanih zajedničkim interesom

7. osobno ime ili naziv osobe ovlaštene za zastupanje

8. vrsta osobe ovlaštene za zastupanje:

a) zakonski zastupnik

b) privremeni zastupnik

c) zajednički predstavnik ili

d) opunomoćenik

9. opunomoćenik za primanje pismena

10. adresa stranke i osobe ovlaštene za zastupanje

11. OIB stranke i osobe ovlaštene za zastupanje

12. drugi jedinstveni identifikator stranke ako ga ima (matični broj obrta, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i sl.)

13. naziv upravne stvari

14. naziv tijela koje je donijelo, ili nije donijelo u propisanom roku, prvostupanjsko rješenje

15. vrsta akta:

a) rješenje o žalbi uz naznaku:

1) žalba odbačena

2) žalba odbijena

3) rješenje poništeno

4) rješenje izmijenjeno

5) rješenje poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak

6) rješenje oglašeno ništavim

7) određivanje roka prvostupanjskom tijelu za donošenje rješenja ili

8) rješenje o upravnoj stvari kad razlozi za nedonošenje prvostupanjskog rješenja nisu opravdani

b) rješenja kojima se ne odlučuje o upravnoj stvari (postupovno rješenje) uz naznaku:

1) obustava postupka

2) druga postupovna rješenja

c) rješenje po žalbi uz naznaku:

1) žalba odbačena

2) rješenje zamijenjeno novim

d) rješenje po drugom pravnom lijeku uz naznaku vrste pravnog lijeka:

1) obnova postupka

2) oglašavanje rješenja ništavim

3) poništavanje nezakonitog rješenja

4) ukidanje nezakonitog rješenja

5) ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

e) zaključak

f) zapisnik

g) obavijest

h) drugi akti

16. razlozi usvajanja žalbe uz naznaku nekog od sljedećih razloga:

a) pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

b) povreda pravila postupka

c) izreka pobijanog rješenja je nejasna ili u proturječnosti s obrazloženjem ili

d) pogrešna primjena materijalnog prava

17. datum otpreme odluke o žalbi prvostupanjskom tijelu ili drugog akta

18. datum upućivanja predmeta u pismohranu i rok čuvanja.

(4) U evidenciju predmeta neupravnog postupka upisuju se:

1. klasifikacijska oznaka

2. urudžbeni broj ili redni broj pismena unutar predmeta

3. naziv predmeta

4. datum primitka ili nastanka pismena

5. osobno ime ili naziv pošiljatelja, osim ako je pošiljatelj anoniman

6. adresa pošiljatelja

7. adresa elektroničke pošte

8. OIB pošiljatelja, osim ako je pošiljatelj anoniman

9. drugi jedinstveni identifikator stranke ako ga ima (matični broj obrta, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i sl.)

10. datum otpreme akta

11. datum upućivanja predmeta u pismohranu i rok čuvanja.

(5) Osim podataka iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, u evidencije se može upisati podatak o pristanku stranke na komunikaciju elektroničkim putem, podatak o pokrenutom upravnom sporu te drugi podaci sukladno potrebama javnopravnog tijela i za potrebe razmjene podataka s informacijskim sustavom za nadzor nad provedbom zakona kojim se uređuje opći upravni postupak u kojem se evidentira primjena pravnih instituta u upravnim postupcima.

(6) Podatke iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, koje informacijski sustav elektroničkog uredskog poslovanja automatski ne dodjeljuje prilikom neke radnje, upisuju službena osoba u pisarnici ili ovlaštena službena osoba za rješavanje predmeta, odnosno vođenje postupka ovisno o nadležnosti za poduzimanje pojedine radnje.

Članak 10.

(1) Podaci koji se upisuju u evidenciju predmeta upravnog postupka i evidenciju predmeta neupravnog postupka vode se na način da omogućavaju izradu izvješća.

(2) Izvješće za prvostupanjske upravne postupke prikazuje se po pojedinoj upravnoj stvari i ukupno za sve predmete javnopravnog tijela i sadržava minimalno sljedeće podatke:

1. broj zaprimljenih predmeta

2. broj riješenih predmeta u zakonskom roku

3. broj riješenih predmeta izvan zakonskog roka

4. broj neriješenih predmeta

5. broj izjavljenih žalbi

6. broj odbačenih žalbi

7. broj rješenja izmijenjenih po žalbi

8. broj žalbi upućenih na rješavanje drugostupanjskom tijelu

9. broj obustava postupaka.

(3) Izvješće za drugostupanjske upravne postupke izrađuje se po pojedinoj upravnoj stvari i ukupno za sve predmete javnopravnog tijela i sadržava minimalno sljedeće podatke:

1. broj primljenih žalbi

2. broj riješenih žalbi u zakonskom roku

3. broj riješenih žalbi izvan zakonskog roka

4. broj neriješenih žalbi

5. broj odbačenih žalbi

6. broj odbijenih žalbi

7. broj izmijenjenih rješenja

8. broj rješenja oglašenih ništavim

9. broj obustava postupka

10. broj usvojenih žalbi zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

11. broj usvojenih žalbi zbog povrede pravila postupka

12. broj usvojenih žalbi jer je izreka rješenja nejasna ili u proturječnosti s obrazloženjem

13. broj usvojenih žalbi zbog pogrešne primjene materijalnog prava

14. broj rješenja kojim se predmet vraća na ponovno rješavanje prvostupanjskom tijelu

15. broj rješenja o upravnoj stvari kad razlozi za nedonošenje prvostupanjskog rješenja nisu opravdani.

(4) Izvješće za neupravne postupke sadržava minimalno sljedeće podatke:

1. broj zaprimljenih predmeta

2. broj riješenih predmeta

3. broj riješenih predmeta (predstavke, pritužbe i drugi podnesci građana) u roku od 30 dana

4. broj neriješenih predmeta.

(5) Izvješća moraju omogućavati prikaz podataka iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka po statusu predmeta, tijelu, ustrojstvenim jedinicama i službenicima odnosno zaposlenicima po kalendarskoj godini ili zadanom razdoblju.

Članak 11.

(1) U skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe u evidenciju zaprimljenih pošiljki unose se pošiljke naslovljene na čelnika javnopravnog tijela.

(2) Za pošiljke naslovljene na čelnika javnopravnog tijela u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u evidenciju zaprimljenih pošiljki upisuju se minimalno sljedeći podaci:

1. datum primitka pošiljke

2. opis podataka o pošiljci (preporučeno pismo, paket i sl.)

3. podaci o pošiljatelju ako su vidljivi na pošiljci

4. razlog neotvaranja (službena bilješka)

5. datum predaje pošiljke čelniku tijela.

(3) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na druge pošiljke koje ne smije otvoriti ili potvrditi njihov primitak službena osoba koja obavlja poslove pisarnice sukladno posebnim propisima.

5. PODACI O PISMENU

Članak 12.

(1) Na pismeno zaprimljeno u fizičkom obliku ispisuju se minimalno sljedeći podaci:

1. naziv javnopravnog tijela

2. datum zaprimanja

3. brojčana oznaka podneska:

a) klasifikacijska oznaka

b) redni broj pismena unutar predmeta

4. jedinstvena oznaka pismena (linearni ili 2D bar kod).

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka ispisuju se, u pravilu, u gornjem desnom kutu prve stranice pismena, a ako tamo nema mjesta, na drugom prikladnom slobodnom mjestu prve stranice. Ako na prvoj stranici nema mjesta, podaci se ispisuju na zadnjoj stranici pismena. Ako su sve stranice pismena popunjene, podaci se ispisuju na poseban papir koji će se pričvrstiti uz pismeno.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se automatskom obradom podataka ispisati iz informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja u obliku naljepnice ili na drugi prikladan način.

6. SADRŽAJ OMOTA SPISA

Članak 13.

Na omot spisa predmeta u fizičkom obliku ispisuju se minimalno sljedeći podaci:

1. naziv javnopravnog tijela

2. oznaka unutarnje ustrojstvene jedinice

3. klasifikacijska oznaka

4. predmet.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Javnopravna tijela dužna su uskladiti plan klasifikacijskih oznaka s odredbama ovoga Naputka do 1. siječnja 2022.

(2) Javnopravna tijela dužna su uspostaviti evidencije uredskog poslovanja u skladu s odredbama ovoga Naputka do 1. siječnja 2023.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine«, broj 38/88.).

Članak 16.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 035-01/21-01/05

Urbroj: 514-07-03-03/03-21-56

Zagreb, 25. studenoga 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.