Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 134/2021 (8.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2224

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.(»Narodne novine«, br. 91/19, 37/20 i 31/21) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) i postupci dodjele potpore koje provode Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) i druga tijela kojima Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao Upravljačko tijelo povjeri provedbu financijskih instrumenata, dodjela potpora u obliku bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata te ovlasti Upravljačkog tijela i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.«

Članak 2.

U članku 2. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – Uredbom Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL LI 433/23, 22. 12. 2020., u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2020/2094)«

Dosadašnji podstavci od 3. do 28. postaju podstavci od 4. do 29.

Članak 3.

U članku 3. točka e) mijenja se i glasi:

»e) potpora su bespovratna sredstva Programa koja se sastoje od sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u omjeru definiranom Programom, kao i dodatna bespovratna sredstva dodijeljena za ruralni razvoj za godine 2021. i 2022. na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094«.

Iza točke ff) dodaje se točka gg) koji glasi:

»gg) maksimalni iznos troška predstavlja najviši prihvatljiv iznos troška za koji Agencija za plaćanja može odobriti potporu korisniku, bez obzira na njegovu specifičnost.«

Članak 4.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju potvrđivanja optužnice u svezi sa stavkom 3. ovoga članka Agencija za plaćanja odbit će zahtjev korisnika te isključiti korisnika iz postupka u skladu sa člankom 11. ovoga Pravilnika zbog utvrđene sumnje na prijevaru.«

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) postavljanje nositelja, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednika u određenom vremenskom razdoblju«

U stavku 3. iza riječi: »trenutak« dodaje se znak i riječ: »/razdoblje«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. točki m) iza riječi: »uključujući« dodaje se riječ: »sredstva«.

Iza riječi: »EPFRR« dodaju se riječi: »koji uključuje sredstva dodijeljena za ruralni razvoj za godine 2021. i 2022. na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094«.

Iza točke s) dodaju se točke t) i u) koje glase:

»t) nedostavljanje obvezne dokumentacije propisane natječajem za koju je moguća dopuna

u) nedostavljanje obvezne dokumentacije propisane natječajem za koju nije moguća dopuna«

Članak 7.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka s korisnikom će se raskinuti ugovor o financiranju i donijeti Odluka o povratu sredstava, ako je korisniku prethodno isplaćena potpora.«

Članak 8.

U članku 12. točka c) mijenja se i glasi:

»c) je korisnik odustao od potpore u bilo kojem trenutku nakon sklapanja ugovora o financiranju ili drugog odgovarajućeg akta«

Članak 9.

U članku 14. u stavku 1. točka l) mijenja se i glasi:

»l) novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupaka«

Članak 10.

U članku 18. stavku 2. točka t) mijenja se i glasi:

»t) upute za podnošenje žalbe na odluke Agencije za plaćanja«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Natječajem se propisuje obvezna dokumentacija za koju je moguća dopuna kao i obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna.«

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7 i 8.

Članak 11.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izmjena natječaja koja se odnosi na izmjene raspoloživih sredstava natječaja, izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za potporu/isplatu, izmjene uslijed odluka Europske komisije, sve izmjene natječaja za provedbu LRS, sve izmjene natječaja u kojemu LAG-ovi podnose samo Zahtjev za isplatu te ispravak natječaja radi uočene pogreške, moguće su i nakon roka kojim započinje podnošenje zahtjeva za potporu/isplatu.«

Članak 12.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »potporu« dodaje se znak i riječ: »/isplatu«.

Članak 13.

U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Promjene uvjeta za ostvarivanje bodova prema kriterijima odabira nastale na strani korisnika nakon objave nacrta natječaja na internetskom portalu e-Savjetovanja nisu prihvatljive.«

Članak 14.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Agencija za plaćanja u administrativnoj kontroli prihvatljivosti korisnika provjerava pravovremenost i potpunost zahtjeva te ispunjava li korisnik Pravilnikom i natječajem propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i postoje li razlozi za odbijanje/isključenje zahtjeva korisnika.«

Članak 15.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Agencija za plaćanja u administrativnoj kontroli prihvatljivosti projekta/aktivnosti provjerava ispunjava li zahtjev za potporu sve Pravilnikom i natječajem propisane uvjete prihvatljivosti projekta/aktivnosti.«

Članak 16.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Članak 28.

(1) Tijekom administrativne kontrole prihvatljivosti troškova Agencija za plaćanja utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru prihvatljivosti troškova, opravdanosti troškova te postupka nabave, u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, natječajem se može propisati da se kontrola prihvatljivosti i/ili opravdanost troškova te postupak nabave može provoditi i prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu.

(3) Agencija za plaćanja tijekom provjere iz stavka 1. ovoga članka isključuje neprihvatljive troškove te određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(4) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja ne može dodijeliti iznos potpore veći od navedenog u zahtjevu za potporu i ugovoru o financiranju ili aktu kojim se dodjeljuje potpora.

(5) Agencija za plaćanja provjeru opravdanosti visine dostavljenih troškova za neobveznike javne nabave provodi u skladu sa stavkom 2. točkom e) članka 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014:

a) ocjenom postupka nabave na način propisan Natječajem i/ili

b) definiranjem maksimalnih iznosa troškova koji su propisani Natječajem.

(6) U slučaju da je Natječajem propisan maksimalni iznos troškova, a iznos prihvatljivih troškova iz odabranih ponuda je veći od natječajem propisanih maksimalnih iznosa, Agencija za plaćanja će odobriti maksimalni iznos. Ako je iznos prihvatljivih troškova iz odabranih ponuda manji od natječajem propisanih maksimalnih iznosa, Agencija za plaćanja će odobriti iznos iz odabranih ponuda.

(7) U slučaju da je Natječajem propisano provođenje postupka nabave za neobveznike javne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije za neobveznike javne nabave sukladno Pravilima o primjeni financijskih korekcija.

(8) Postupci nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja provode se sukladno Uputi za prikupljanje ponuda za neobveznike javne nabave, koja je sastavni dio natječaja.

(9) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje provedba postupaka javne nabave.

(10) Korisnici koji su obveznici javne nabave provode postupke jednostavne nabave na način propisan Natječajem.

(11) U postupcima kada obveznici javne nabave provode postupke jednostavne nabave primjenjuju se financijske korekcije na način propisan Natječajem.

Članak 17.

U članku 29. stavku 1. iza riječi: »Agencija« dodaju se riječi: »za plaćanja«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Na potvrdu iz stavka 1. podstavka g) i obavijest iz stavka 4. ovoga članka korisnik ne može izjaviti žalbu.«

U stavku 10. iza riječi: »ugovora iz« dodaju se riječi: »stavka 1. točaka a) i d) ovog članka te«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. mijenjaju se i glase:

»Dostava akata Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva

Članak 30.

(1) Dostava akata korisnicima iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika se obavlja putem AGRONET-a.

(2) Ako se dostava odluka Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva obavlja putem AGRONET-a, korisnik je obvezan preuzeti odluku odnosno rješenje najkasnije u roku od pet dana od dana postavljanja odluke odnosno rješenja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte ili putem obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja o postavljanju odluka na AGRONET.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo odluku odnosno rješenje. Ako korisnik ne preuzme odluku odnosno rješenje s AGRONET-a u roku od pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od pet dana od dana kada je odluka odnosno rješenje postavljeno na AGRONET.«

Članak 19.

U članku 37. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Izmjena odabrane LRS odabranog LAG-a je moguća najviše deset puta, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.«

Članak 20.

U članku 42. stavku 3. iza riječi: »zatražiti« riječi: »izvršenje povrata« zamjenjuju se riječju: »povrat«.

Članak 21.

U članku 43. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučajevima promjene natječaja u skladu sa člankom 20. stavkom 2. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će izraditi dodatak ugovoru o financiranju odnosno donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava kojom se utvrđuju novi rokovi za dostavu zahtjeva za isplatu.«

Članak 22.

U članku 44. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U rok od 90 dana iz stavka 4. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od podnošenja žalbe na odluke iz stavka 2. ovoga članka do donošenja rješenja o žalbi Ministarstva ili presude ili rješenja nadležnog upravnog suda.«

Članak 23.

U članku 47. stavku 1. iza brojeva: »118/18« dodaju se riječi: »,42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21; u daljnjem tekstu; Zakon).«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na odluku iz stavka 1. ovoga članka korisnik može podnijeti žalbu Ministarstvu, u skladu s člankom 144. stavkom 5. Zakona.«

Članak 24.

»Članak 50. mijenja se i glasi:

»Članak 50.

(1) Rok za ispunjenje obveza preuzetih ugovorom o financiranju ili alatom kojim se dodjeljuje potpora iz članka 9. ovoga Pravilnika može se produžiti u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti nastalih prije njegovog isteka.

(2) Korisnik mora zahtjev za produženjem rokova podnijeti Agenciji za plaćanja prije isteka roka za koji traži produženje.

(3) Korisnik mora obrazložiti zahtjev i priložiti odgovarajuće dokaze kojima potkrepljuje zahtjev za produženjem rokova.

(4) Nakon provjere korisnikovog zahtjeva za produženjem roka Agencija za plaćanja izdaje:

a) u slučaju neprihvaćanja zahtjeva za produženjem roka Agencija za plaćanja korisniku dostavlja Obavijest o neprihvaćanju zahtjeva za produženjem roka

b) u slučaju prihvaćanja zahtjeva za produženje roka Agencija za plaćanja će izraditi dodatak ugovoru o financiranju odnosno donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava kojom se utvrđuju novi rokovi za dostavu zahtjeva.

(5) Na obavijest iz stavka 4. podstavka a) ovoga članka korisnik ne može izjaviti žalbu.«

Članak 25.

U članku 52.a iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Protiv odluka iz stavka 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 26.

Naslov poglavlja iznad članka 54. mijenja se i glasi:

»PRAVNI LIJEK«

Naslov iznad članka 54. i članak 54. mijenjaju se i glase:

»Podnošenje žalbe na odluke Agencije za plaćanja«

Članak 54.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi mjera iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu.

(2) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(3) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(4) Žalba mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje i potpis korisnika.

(5) Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika uz žalbu se prilaže punomoć.

(6) Na odluke koje donosi odabrani LAG korisnik izjavljuje žalbu odabranom LAG-u, na način kako je propisano u LAG natječaju.

(7) Na odluke koje Agencija za plaćanja donosi na natječaju za provedbu LRS korisnik/odabrani LAG podnosi žalbu, na način propisan u natječaju za provedbu LRS.«

Članak 27.

Naslov iznad članka 55. i članak 55. mijenjaju se i glase:

»Ovlasti i dužnosti Agencije za plaćanja po zaprimljenoj žalbi

Članak 55.

(1) Agencija za plaćanja uputit će žalbu korisnika bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(3) Ispravak odluke iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(4) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 2. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.«

Članak 28.

Članak 56. briše se.

Članak 29.

U Prilogu III. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ODREĐIVANJE FINANCIJSKE KOREKCIJE

Financijska korekcija se određuje kao jednostavna financijska korekcija ili paušalna financijska korekcija.

Ako određivanje jednostavne financijske korekcije nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu.

Financijske korekcije za neobveznike javne nabave i najčešće vrste nepravilnosti biti će propisane Natječajem. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno te se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti, primjenjujući načelo proporcionalnosti.

Financijske korekcije u postupcima javne nabave Agencija za plaćanja primjenjuje u skladu s Odlukom Komisije broj C(2019) 3452 od 14. svibnja 2019. o određivanju i odobrenju smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija. Odluka i Smjernice su objavljene na mrežnoj stranici Europske komisije te su dostupne putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/.

Ako Agencija za plaćanja smatra da okolnosti slučaja to opravdavaju, može donijeti odluku o smanjenju stope financijske korekcije uz obrazloženje.

Ako se u odnosu na jedan postupak (javne) nabave utvrde brojne nepravilnosti, stope financijskih korekcija nisu kumulativne, već se u svrhu određivanja visine (stope) financijske korekcije uzima najozbiljnija nepravilnost.

Prilikom određivanja paušalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje korisnika u odnosu na sljedeće stavke:

− načelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti, kako su opisani u pravilima javne nabave, odnosno u pravilima koje primjenjuju korisnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

− prekogranični interes ugovora o (javnoj) nabavi

− ozbiljnost kršenja propisa

− financijske posljedice na proračun

− razina tržišnog natjecanja

− odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje u postupcima (javnih) nabava

− je li posljedica utvrđene nepravilnosti u postupcima (javne) nabave sklapanje pravnog posla s ponuditeljem, s kojim pravni posao inače ne bi bio sklopljen

− posljedice nepravilnosti, tj. činjenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo

− ponavljanje nepravilnosti u odnosu na istog korisnika i/ili

− ostale okolnosti konkretnog slučaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele potpore i postupak izvršavanja ugovornih obveza.

Kada je nepravilnost samo formalne prirode bez stvarnog ili potencijalnog financijskog učinka, neće se primijeniti financijska korekcija.

Financijska korekcija se primjenjuje na iznos potpore za prihvatljive troškove projekta koji se financiraju iz Programa.«

Članak 30.

Prilog IV. Pravilnika briše se.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/35
Urbroj: 525-08/0235-21-6
Zagreb, 29. studenoga 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.