Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

NN 134/2021 (8.12.2021.), Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2231

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. prosinca 2021. donijela

IZMJENE I DOPUNE METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18 i 25/19) (dalje: Metodologija), u članku 4. riječi: »tog opskrbljivača« zamjenjuju se riječima: »opskrbljivača u obvezi javne usluge«.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju da korisnik nestandardne usluge iz Priloga 1. točke 6. i Priloga 2. točke 5. ove Metodologije zahtijeva više primjeraka istog izvatka u analognom obliku, svaki dodatni primjerak istog izvatka naplaćuje se 5,00 kn za format do uključivo A3 i 10,00 kn za format A2 i veći, dok se u slučaju izdavanja izvatka u digitalnom obliku svaki započeti kilometar računa kao cijeli.«

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju da se na zahtjev opskrbljivača plinom pruža nestandardna usluga iz Priloga 1. točke 19.2. ove Metodologije te se istovremeno provodi očitanje više obračunskih mjernih mjesta kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, cijena usluge se smanjuje na sljedeći način:

– za očitanje više od 90 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta cijena se smanjuje za 70 %,

– za očitanje od 71 % do 90 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta cijena se smanjuje za 65 %,

– za očitanje od 51 % do 70 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta cijena se smanjuje za 60 %,

– za očitanje od 31 % do 50 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta cijena se smanjuje za 55 %,

– za očitanje od 11 % do 30 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta cijena se smanjuje za 50 %,

– za očitanje od 6 % do 10 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta cijena se smanjuje za 40 %.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. riječi; »svakih sljedećih tri trošila cijena se povećava za 10 %« zamjenjuju se riječima: »svaka sljedeća tri trošila cijena se povećava za 5 %«.

Članak 3.

Članak 12. briše se.

Članak 4.

U članku 14. stavku 2. riječi: »iz članka 8., 11. i 12.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 8. i 11.«

Članak 5.

PRILOG 1. mijenja se i glasi:

»PRILOG 1.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Nestandardna uslugaBroj
radnik-sati
1.Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine s jednim obračunskim mjernim mjestom i priključnim kapacitetom: 
a.do 100 kWh/h[1]2,00
b.od 101 do 400 kWh/h[1]4,00
c.od 401 do 4.000 kWh/h[1]11,00
d.preko 4.000 kWh/h[1]14,00
2.Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu[2]PI
3.Suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava-3,00
4.Nadzor nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava[2]PI
5.Obilježavanje trase plinovoda[3]PI
6.Ucrtavanje položaja elemenata distribucijskog sustava na podloge: 
a.u analognom obliku do A3, po izvatku[4]0,50
b.u analognom obliku A2 i većeg, po izvatku[4]2,00
c.u digitalnom obliku, po kilometru plinovoda[4]0,50
7.Priključenje samostalne uporabne cjeline na postojeću plinsku instalaciju koja je u uporabi u građevini priključenoj na distribucijski sustav[3]PI
8.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme: 
a.plinomjer do G-6[5]1,00
b.plinomjer od G-10 do G-25[5]2,00
c.plinomjer od G-40 do G-65[5]6,00
d.plinomjer od G-100 do G-250[5]8,00
e.plinomjer od G-400 do G-650[5]10,00
f.plinomjer od G-1000 do G-2500[5]16,00
g.plinomjer G-4000 i više[5]20,00
h.mehanički korektor[5]6,00
i.elektronski korektor[5]6,00
9.Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme: 
a.regulator tlaka na niskotlačnom dijelu distribucijskog sustava (NT regulator tlaka) do DN25[5]0,50
b.regulator tlaka na srednjetlačnom dijelu distribucijskog sustava (ST regulator tlaka) do DN25[5]1,00
c.plinski filter uz ST regulator tlaka do DN25[5]1,00
d.ostala oprema nazivnog promjera do DN 25[5]0,25
e.ostala oprema nazivnog promjera DN 32 i više[3]PI
10.Montaža ili demontaža pretplatnog plinomjera do G-6[5] [4]2,00
11.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija, uključujući i modul za daljinsko očitanje[3]PI
12.Izmještanje obračunskog mjernog mjesta:
a.U slučaju neovlaštene potrošnje plina[3]PI
b.Na zahtjev krajnjeg kupca[3]PI
13.Izmještanje elemenata plinskog distribucijskog sustava[3]PI
14.Popravak elemenata distribucijskog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je krajnji kupac mogao spriječiti[3]PI
15.Stavljanje izvan funkcije plinskog priključka[3]PI
16.Obustava isporuke plina: 
a.Bez demontaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustava-1,00
b.S demontažom plinomjera ili drugim zahvatima na elementima distribucijskog sustava[3]PI
c.Uporaba usluge fizičke zaštite-PI
17.Nastavak isporuke plina nakon otklanjanja uzroka ograničenja ili obustave isporuke plina za koju je odgovoran opskrbljivač plinom ili krajnji kupac:[6] 
a.Bez montaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustava-PI
b.S montažom plinomjera ili drugim zahvatima na elementima distribucijskog sustava[3]PI
18.Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev opskrbljivača plinom ili krajnjeg kupca[7]1,00
19.Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev 
19.1.Jednokratno očitanje obračunskog mjernog mjesta na zahtjev krajnjeg kupca:
a.fizičkim pristupom obračunskom mjernom mjestu-0,10
b.uporabom radio-modula za daljinsko očitanje-0,08
c.daljinskim očitanjem s udaljene lokacije-0,05
19.2.Jednokratno očitanje obračunskog mjernog mjesta na zahtjev opskrbljivača plinom[8]PI
19.3.Mjesečna naknada za svakodnevnu dostava elektroničkom poštom svih zabilježenih satnih očitanja s jednog obračunskog mjernog mjesta sukladno odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava-5,00
19.4.Mjesečna naknada za stalni pristup podacima o zabilježenim satnim očitanjima s jednog obračunskog mjernog mjesta u slučaju da operator distribucijskog sustava raspolaže odgovarajućom informacijskom platformom-1,00
20.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstva[9]PI
21.Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje 
21.1.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje) za građevinu ili dio građevine s: 
a.1 obračunskim mjernim mjestom-0,40
b.2 do 4 obračunska mjerna mjesta-0,50
c.5 do 10 obračunskih mjernih mjesta-0,80
d.11 do 20 obračunskih mjernih mjesta-1,00
e.21 do 30 obračunskih mjernih mjesta-1,40
f.31 do 50 obračunskih mjernih mjesta-1,60
g.51 do 100 obračunskih mjernih mjesta-2,00
h.101 do 200 obračunskih mjernih mjesta-3,00
i.više od 200 obračunskih mjernih mjesta-4,00
21.2.Ispitivanje nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje) za građevinu ili dio građevine s: 
a.1 obračunskim mjernim mjestom-0,50
b.2 do 4 obračunska mjerna mjesta-0,60
c.5 do 10 obračunskih mjernih mjesta-0,80
d.11 do 20 obračunskih mjernih mjesta-1,00
e.21 do 30 obračunskih mjernih mjesta-1,50
f.31 do 50 obračunskih mjernih mjesta-2,00
g.51 do 100 obračunskih mjernih mjesta-3,00
h.101 do 200 obračunskih mjernih mjesta-4,00
i.više od 200 obračunskih mjernih mjesta-6,00
21.3.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje)-0,60
21.4.Ispitivanje nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje)-1,00
22.Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini javne namjene ili dijelu građevine javne namjene, te građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost 
22.1.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta: 
a.do 60 kWh/h[10]2,00
b.od 61 do 100 kWh/h[10]4,00
c.od 101 do 400 kWh/h[10]8,00
d.od 401 do 4.000 kWh/h[10]12,00
e.preko 4.000 kWh/h[10]16,00
22.2.Ispitivanje nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta: 
a.do 60 kWh/h[10]3,00
b.od 61 do 100 kWh/h[10]5,00
c.od 101 do 400 kWh/h[10]9,00
d.od 401 do 4.000 kWh/h[10]14,00
e.preko 4.000 kWh/h[10]18,00
22.3.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojeće instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima ili na zahtjev korisnika građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta: 
a.do 60 kWh/h[10]4,00
b.od 61 do 100 kWh/h[10]7,00
c.od 101 do 400 kWh/h[10]12,00
d.od 401 do 4.000 kWh/h[10]18,00
epreko 4.000 kWh/h[10]22,00
23.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na rok od dvije godine-5,00
24.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje priključaka na distribucijski sustav na rok od dvije godine-5,00
25.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje plinskih instalacija na rok od dvije godine-5,00
26.Pripremno-završno vrijeme-1,00


Značenje skraćenica:

NT niski tlak

ST srednji tlak

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav za slučaj građevine ili dijela građevine s 2 i više obračunskih mjernih mjesta na istom priključku određuje se za svako obračunsko mjerno mjesto prema formuli:

gdje je:

CESOMMcijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za pojedino obračunsko mjerno mjesto u građevini ili dijelu građevine,

CESOcijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za jedno obračunsko mjerno mjesto odgovarajućeg priključnog kapaciteta,

PCODSRRprosječna cijena radnog sata,

BROMMukupan broj obračunskih mjernih mjesta u građevini ili dijelu građevine.

(članak 11. stavak 1. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[2] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[3] Cijena nestandardne usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova.

− Trošak rada određuje se kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje nestandardne usluge.

− Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne troškove potrebno je specificirati).

Cijena nestandardne usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge, već se isti obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(članak 8. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[4] Ukoliko korisnik usluge zahtijeva više primjeraka istog izvatka u analognom obliku, svaki dodatni primjerak istog izvatka naplaćuje se 5,00 kn za format do uključivo A3 i 10,00 kn za format A2 i veći.

U slučaju izdavanja izvatka u digitalnom obliku svaki započeti kilometar računa se kao cijeli.

(članak 11. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[5] Usluga ne uključuje opremu i zavisne troškove nabave. Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne stvarne troškove potrebno je specificirati).

(članak 8. stavak 3. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[6] U slučaju da korisnik traži nastavak isporuke plina u roku kraćem od dva radna dana ili subotom, nedjeljom ili blagdanom, cijena usluge se povećava za 50%.

(članak 11. stavak 3. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[7] Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj prigovora na kvalitetu plina samo u slučaju kada je prigovor podnositelja prigovora neutemeljen. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(u skladu s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava)

[8] U slučaju da se na zahtjev opskrbljivača plinom istovremeno provodi očitanje više obračunskih mjernih mjesta kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, cijena usluge se smanjuje na sljedeći način:

− za očitanje više od 90 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 70 %,

− za očitanje više od 71 % do 90 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 65 %,

− za očitanje više od 51 % do 70 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 60 %,

− za očitanje više od 31% do 50 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 55 %,

− za očitanje više od 11 % do 30 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 50 %,

− za očitanje više od 6 % do 10 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 40 %.

(članak 11. stavak 4. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[9] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva za izvanredno ispitivanje samo u slučaju kada je zahtjev neutemeljen.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[10] Cijena usluge odnosi se na do uključivo 3 trošila, za svaka sljedeća 3 trošila cijena se povećava za 5%.

(članak 11. stavak 5. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)«

Članak 6.

PRILOG 2. mijenja se i glasi:

»PRILOG 2.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Nestandardna uslugaBroj
radnik-sati
1.Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine s jednim obračunskim mjernim mjestom i priključnim kapacitetom: 
a.do 40.000 kWh/h-2,00
b.od 40.001 do 200.000 kWh/h-4,00
c.preko 200.000 kWh/h-14,00
2.Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u transportnom sustavu[1]PI
3.Suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava-2,00
4.Nadzor nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava[1]PI
5.Ucrtavanje položaja elemenata transportnog sustava na podloge: 
a.u analognom obliku do A3, po izvatku[2]0,50
b.u analognom obliku A2 i većeg, po izvatku[2]2,00
c.u digitalnom obliku, po kilometru plinovoda[2]0,50
6.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme: 
a.plinomjer do G-65[3]2,00
b.plinomjer od G-100 do G-250[3]4,00
c.plinomjer od G-400 do G-650[3]6,00
d.plinomjer od G-1000 do G-2500[3]12,00
e.plinomjer G-4000 i više[3]16,00
f.mehanički korektor[3]6,00
g.elektronski korektor[3]6,00
7.Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme: 
a.regulacijska oprema do DN50[3]0,50
b.regulacijska oprema od DN65 do DN80[3]1,00
c.regulacijska oprema DN100 i više[3]1,00
d.ostala oprema nazivnog promjera DN 25 i više[4]PI
8.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija, uključujući i modul za daljinsko očitanje[4]PI
9.Izmještanje obračunskog mjernog mjesta u slučaju neovlaštene potrošnje plina[4]PI
10.Izmještanje elemenata plinskog transportnog sustava[4]PI
11.Popravak elemenata transportnog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je pravna ili fizička osoba mogla spriječiti[4]PI
12.Stavljanje izvan funkcije plinskog priključka[4]PI
13.Privremeno odvajanje od transportnog sustava radi izvođenja planiranih radova održavanja, rekonstrukcije ili razvoja povezanog plinskog sustava, građevina ili postrojenja-2,00
14.Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev opskrbljivača plinom: 
a.bez uporabe modula za daljinsko očitanje-0,10
b.uporabom modula za daljinsko očitanje s GPRS sustavom-0,08
15.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstva[5]PI
16.Privremena promjena izlaznog tlaka na zahtjev operatora distribucijskog sustava ili krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav-2,00
17.Uklanjanje tekućih tehnoloških nečistoća iz uređaja za izdvajanje tekućih tehnoloških nečistoća-2,00
18.Nadzor uklanjanja tekućih tehnoloških nečistoća iz uređaja za izdvajanje tekućih tehnoloških nečistoća[1]PI
19.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje priključaka na transportni sustav na rok od dvije godine-5,00
20.Pripremno-završno vrijeme-1,00
21.Evidentiranje trgovine za prodavatelja na sekundarnom tržištu-2,00
22.Evidentiranje trgovine za kupca na sekundarnom tržištu-3,00
23.Naknada za pristup aplikaciji za kupca na sekundarnom tržištu koji nije korisnik transportnog sustava-4,00
24.Mjesečna naknada za pristup aplikaciji za kupca na sekundarnom tržištu koji nije korisnik transportnog sustava-4,00


Značenje skraćenica:

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[2] Ukoliko korisnik usluge zahtijeva više primjeraka istog izvatka u analognom obliku, svaki dodatni primjerak istog izvatka naplaćuje se 5,00 kn za format do uključivo A3 i 10,00 kn za format A2 i veći.

U slučaju izdavanja izvatka u digitalnom obliku svaki započeti kilometar računa se kao cijeli.

(članak 11. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[3] Usluga ne uključuje opremu i zavisne troškove nabave. Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne stvarne troškove potrebno je specificirati).

(članak 8. stavak 3. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[4] Cijena nestandardne usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova.

− Trošak rada određuje se kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje nestandardne usluge.

− Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne troškove potrebno je specificirati).

Cijena nestandardne usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge, već se isti obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(članak 8. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[5] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva za izvanredno ispitivanje samo u slučaju kada je zahtjev neutemeljen.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)«

Članak 7.

PRILOG 3. mijenja se i glasi:

»PRILOG 3.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Nestandardna uslugaBroj
radnik-sati
1.Prodaja nepovučenog plina po nalogu indosatara imatelja skladišnice (založnice ili priznanice) ili po isteku ili raskidu ugovora-100,00
2.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstva[1]PI
3.Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava skladišta plina[1]PI
4.Izdavanje skladišnice (založnice i/ili priznanice)-13,00
5.Mjesečna naknada za izvještavanje ACER-a o dnevnoj količini plina u skladištu prema odredbama REMIT-a-3,00
6.Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu-naknada prodavatelja-2,00
7.Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu-naknada kupca-2,00
8.Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava skladišta plina prodavatelju plina-2,00
9.Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava skladišta plina kupcu plina-2,00
10.Pristup informacijskoj platformi i otvaranje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju plina-50,00
11.Mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju-4,00

Značenje skraćenica:

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva, odnosno prigovora samo u slučaju kada je isti neutemeljen.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)«

Članak 8.

PRILOG 4. mijenja se i glasi:

»PRILOG 4.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPERATORA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Nestandardna usluga

Broj

radnik-sati

1.Prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja-2,00
2.Prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada kupca-2,00
3.Evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala prodavatelju UPP-a-2,00
4.Evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala kupcu UPP-a-2,00
5.Prodaja UPP-a ili prirodnog plina korisnika terminala za UPP u otvorenom postupku-40,00
6.Pražnjenje spremnika plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a[1]PI
7.Ponovni pretovar UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a-18,00
8.Ponovni pretovar UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a[1]PI
9.Provođenje izvanredne inventure zatražene od korisnika terminala-40,00
10.Zamjena dodijeljenih vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a-2,00

Značenje skraćenica:

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik-sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge.

Cijena nestandardne usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge, već se isti obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)«

Članak 9.

PRILOG 5. mijenja se i glasi:

»PRILOG 5.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE USLUGE

Nestandardna uslugaBroj
radnik-sati
1.Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca-0,10
2.Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu:
2.1.na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu-0,10
2.2.na temelju izvanrednog očitanja stanja plinomjera od strane operatora distribucijskog sustava-0,15
3.Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu[1]0,10


Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva za obračun samo u slučaju kada je zahtjev podnositelja neopravdan. Cijena usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(u skladu s odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom)«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Agencija će odluku kojom se utvrđuje cjenik nestandardnih usluga za operatora terminala za ukapljeni prirodni plin prema ovim Izmjenama i dopunama Metodologije donijeti za razdoblje koje započinje 1. siječnja 2022., a završava 31. prosinca 2025.

(2) Iznimno od članka 6. ove Metodologije, Agencija će odluku kojom se utvrđuje cjenik nestandardnih usluga za operatora transportnog sustava donijeti za razdoblje koje započinje 1. siječnja 2022., a završava 31. prosinca 2025.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune Metodologije objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 310-35/21-01/58
Urbroj: 371-04-21-18
Zagreb, 6. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.