Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu

NN 138/2021 (15.12.2021.), Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu

HRVATSKI SABOR

2273

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2021.

Klasa: 011-01/21-01/92

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91., 70/91. – ispravak, 28/92., 113/93. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94., 130/11., 110/15. i 102/19.) u članku 5. stavku 2. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 2.

U članku 30.a stavku 2. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/21-01/133

Zagreb, 8. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.