Pravilnik o izgledu dozvole i visini naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje

NN 139/2021 (17.12.2021.), Pravilnik o izgledu dozvole i visini naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2344

Na temelju članka 69. stavka 14. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, broj: 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU DOZVOLE I VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O DOZVOLI ZA MINIRANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled dozvole za miniranje te visina naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje.

Članak 2.

Dozvola za miniranje izdaje se za obavljanje jedne ili više vrsta miniranja koja su propisana Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, broj 70/17 i 141/20), a to su:

– nadzemna miniranja

– specijalna miniranja

– podzemna miniranja

– miniranja pri protuminskom djelovanju, odnosno miniranja pri razminiranju (u daljnjem tekstu: miniranja pri razminiranju).

Članak 3.

(1) Dozvola za miniranje je pravokutnog oblika, veličine 86 × 54 mm, izrađen od PVC materijala tehnikom zaštitnog tiska, s prednje strane je plave boje s piktogramom opasnosti za eksploziv, a sa stražnje strane je bijele boje.

(2) Izgled i sadržaj obrasca dozvole za miniranje propisan je u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Dozvola za miniranje odnosi se samo na onu/one vrste miniranja za koje je izdana.

(2) Vrsta miniranja za koju je dozvola izdana označava se oznakom X koja se upisuje u kvadratić ispred navedene vrste miniranja.

(3) Dozvola za miniranje vrijedi uz predočenje isprave o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova miniranja koju izdaje zdravstvena ustanova ili druga pravna osoba koja obavlja poslove medicine rada.

Članak 5.

Građani koji obavljaju poslove miniranja, dužni su za vrijeme obavljanja poslova vezanih za miniranja kod sebe imati dozvolu za miniranje i ispravu iz članka 4. stavka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6.

U slučaju nestanka dozvole za miniranje vlasnik dozvole, u roku od deset dana po saznanju o nestanku dozvole, podnosi zahtjev za izdavanje nove dozvole te, uz zahtjev dostavlja i dokaz da je dokument oglašen nevažećim u službenom glasilu Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) U slučaju oštećenja dozvole za miniranje, na način da podaci nisu jasno čitljivi ili fotografija više ne odgovara izgledu vlasnika dozvole ili u slučaju mehaničkog oštećenja dozvole, ista se smatra nevažećom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, vlasnik dozvole podnosi zahtjev za izdavanje nove dozvole.

Članak 8.

Ministarstvo unutarnjih poslova vodi upisnik o izdanim, oduzetim, nestalim, ukinutim i vraćenim dozvolama za miniranje.

Članak 9.

(1) Naknada za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje, u visini od 105,00 kn, uplaćuje se radi troškova izrade dozvole.

(2) Sredstva za naknadu iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun Državnog proračuna IBAN: HR1210010051863000160 i poziv na broj: HR 63 7005-713-22624, a dokaz o uplati dostavlja se uz zahtjev za izdavanje dozvole.

Članak 10.

Dozvole za miniranje koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do dana isteka njihovog roka važenja.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dozvoli za miniranje (»Narodne novine«, broj 57/06, 21/07 i 119/07).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/266
Urbroj: 511-01-152-21-9
Zagreb, 9. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

SLIKA