Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

NN 139/2021 (17.12.2021.), Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Ministarstvo kulture i medija

2347

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O SUFINANCIRANJU PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE KREATIVNA EUROPA – POTPROGRAM KULTURA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sufinancirati projekte pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: hrvatski projektni partneri) koji se provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma.

(2) Program Kreativna Europa provodi Europska komisija odnosno Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (u daljnjem tekstu: Izvršna agencija).

Članak 2.

(1) Sredstvima Ministarstva kulture i medija sufinancirat će se aktivnosti projekata u kojima sudjeluju hrvatski projektni partneri u statusu vodećeg partnera ili projektnih partnera u projektu u sklopu programa Kreativna Europa – potprogram Kultura i to u jednom od sljedećih programskih natječaja:

1. Europski projekti suradnje (manji, srednji, veliki)

2. Optjecaj europskih književnih djela

3. Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju

4. Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija.

(2) O rezultatima hrvatskih projektnih partnera u svim natječajnim kategorijama potprograma Kultura, Desk Kreativne Europe će redovito izvještavati Kulturna vijeća pri Ministarstvu kulture i medija.

Članak 3.

Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će aktivnosti hrvatskih projektnih partnera u projektu kako slijedi:

– u okviru kategorija Europskih projekata suradnje (manji, srednji, veliki) Ministarstvo kulture i medija će sudjelovati s najmanje 20%, a najviše 50% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera, a što je vidljivo iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji vodeći partner u projektu potpisuje s Izvršnom agencijom

– u okviru kategorija Europskih projekata suradnje (manji, srednji, veliki) Ministarstvo kulture i medija će sudjelovati s najmanje 20%, a najviše 40% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu partnera, a što je vidljivo iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji vodeći partner u projektu potpisuje s Izvršnom agencijom

– u okviru kategorije Optjecaja europskih književnih djela Ministarstvo kulture i medija će sudjelovati s najmanje 10%, a najviše 20% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera u projektu, a što je vidljivo iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji hrvatski projektni partner potpisuje s Izvršnom agencijom

– u okviru kategorije Europskih platformi za promociju umjetnika u nastajanju Ministarstvo kulture i medija će sudjelovati s najmanje 40%, a najviše 70% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera, a što je vidljivo iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji vodeći partner u projektu potpisuje s Izvršnom agencijom

– u okviru kategorije Europskih platformi za promociju umjetnika u nastajanju Ministarstvo kulture i medija će sudjelovati s najmanje 30%, a najviše 60% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu partnera, a što je vidljivo iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji vodeći partner u projektu potpisuje s Izvršnom agencijom

– u okviru kategorije Europskih mreža Ministarstvo kulture i medija će sufinancirati hrvatskog člana mreže do maksimalnog iznosa od 7.500,00 kuna godišnje u svrhu putovanja (koje uključuje troškove smještaja, puta i dnevnica) na aktivnosti mreže.

Članak 4.

(1) Sredstvima Ministarstva kulture i medija hrvatski projektni partneri mogu plaćati troškove isključivo onih aktivnosti koje su dio europskog projekta programa Kreativna Europa – potprogram Kultura.

(2) Hrvatskim projektnim partnerima koji sudjeluju u projektima podržanima kroz poziv Optjecaj europskih književnih djela i sufinanciranim sukladno članku 3. ovog Pravilnika nije dopušteno traženje potpore iz drugih nakladničkih programa Ministarstva kulture i medija za bilo koju aktivnost sufinanciranu iz europskog projekta kroz poziv Optjecaj europskih književnih djela.

Članak 5.

(1) Hrvatski projektni partneri obvezni su u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji, Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture i medija dostaviti potpuno i pravilno ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Nakon što Izvršna agencija javno objavi rezultate natječaja, hrvatski projektni partneri koji su propisno i u roku navedenom u stavku 1. ovog članka poslali Zahtjev za sufinanciranje projekta programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura i čije je projekte odobrila Izvršna agencija bit će sufinancirani za vrijeme trajanja projekta.

(3) Hrvatski projektni partneri obvezni su Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture i medija dostaviti presliku izvornog ugovora o bespovratnim sredstvima koji su potpisali vodeći partner u projektu i Izvršna agencija i to u roku od mjesec dana nakon što Izvršna agencija potpiše ugovor.

(4) Hrvatski članovi mreža obvezni su Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture i medija dostaviti potvrdu o članstvu u europskoj mreži sufinanciranoj u programu Kreativna Europa.

Članak 6.

(1) Hrvatski projektni partneri koji su naknadno ušli u već odobreni projekt programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, bilo kao vodeći partner ili suorganizator, obvezni su u svrhu sufinanciranja projekta sredstvima Ministarstva kulture i medija o tome obavijestiti Desk Kreativne Europe Ministarstva kulture i medija dostavljanjem svih dokumenata navedenih u članku 5. ovog Pravilnika.

(2) Ovisno o raspoloživosti sredstava državnog proračuna koja su Ministarstvu kulture i medija osigurana za sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera, hrvatski projektni partneri koji su naknadno ušli u već odobreni projekt bit će sufinancirani na način naveden u članku 3. ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Uzimajući u obzir status hrvatskoga projektnog partnera u projektu, njegovo trajanje, financijski udjel hrvatskog projektnog partnera u projektu te raspoloživost sredstava državnog proračuna koja su Ministarstvu kulture i medija osigurana za sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera, prijavnice za sufinanciranje projekata programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura razmatra Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju pri Ministarstvu kulture i medija.

(2) Ministrica kulture i medija na temelju stručnog mišljenja i prijedloga Kulturnog vijeća iz stavka 1. ovoga članka odlučuje o iznosu sufinanciranja svih hrvatskih projektnih partnera koji su ispunili uvjete navedene u članku 5. ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Na temelju odluke ministrice kulture i medija sklapa se ugovor o financiranju između Ministarstva kulture i medija s jedne te hrvatskoga projektnog partnera s druge strane.

(2) Ugovor o financiranju sklapa se na razdoblje od godinu dana, a za sufinanciranje višegodišnjih projekata uvjeti za sklapanje novog ugovora jesu uredno ispunjenje obveze iz prethodno ugovorenog razdoblja i pravovremena dostava detaljnoga financijskog i narativnog izvješća.

Članak 9.

Ako hrvatski projektni partner ne dostavi izvješće, pruži neistinite podatke, nenamjenski troši sredstva ili na drugi način ne ispuni obveze iz ugovora u zadanom roku, Ministarstvo kulture i medija ima pravo na raskid ugovora kao i pravo na povrat sredstava.

Članak 10.

Svi hrvatski projektni partneri koji su potpisnici ugovora s Izvršnom agencijom i financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija obvezni su u roku od 30 dana od zaprimanja završne uplate Izvršne agencije dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuje izvršenje projektnih aktivnosti (dokumentacija prema članku 22.3.4. Model Grant Agreement-a).

Članak 11.

(1) Ministarstvo kulture i medija ovlašteno je koristiti informacije o sufinanciranim projektima bez naknade za potrebe predstavljanja i promidžbe hrvatske kulture u zemlji i svijetu, odnosno objavljivati ih na službenim stranicama i u publikacijama Ministarstva kulture i medija.

(2) Svi hrvatski projektni partneri sufinancirani sredstvima Ministarstva kulture i medija obvezni su u okviru sufinanciranog projekta isticati vizualni identitet/logotip Ministarstva kulture i medija dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 12.

Na upit pravne ili fizičke osobe koja je dobila potporu kroz natječaje Kreativne Europe – potprogram Kultura, Ministarstvo kulture i medija izdaje preporuku za sufinanciranje iz drugih izvora.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (»Narodne novine«, broj 45/2018).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-01/21-01/0062

Urbroj: 532-04/02-02/1-21-1

Zagreb, 7. prosinca 2021.

Ministrica kulture i medija
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

Zahtjev za sufinanciranje projekta programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Hrvatski projektni partner (naziv pravne osobe)
Naziv projekta
Status u projektu
(vodeći partner ili partner)

Razdoblje trajanja projekta

(dd/mm/gg – dd/mm/gg)

Broj poziva i rok Izvršne agencije u kojem je projekt prijavljen

(dd/mm/gg)

Financijsko učešće Vaše organizacije u projektu (u eurima) navedeno u istom iznosu u elektroničkoj prijavnici (Application form)
Kontakt (e-mail/telefon) koordinatora projekta u Vašoj organizaciji
Potpis osobe koja zastupa pravnu osobu
Datum i mjesto podnošenja Zahtjeva