Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o transakcijskim računima

NN 139/2021 (17.12.2021.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o transakcijskim računima

HRVATSKA NARODNA BANKA

2353

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA

I.

U Odluci o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019.), u Prilogu 2. Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka, unose se sljedeća izmjena i dopune:

1. Pod entitetom »VENEZUELA, BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA« mijenja se hrvatski naziv valute te se uz postojeću dodaje nova troslovna i brojčana oznaka valute, tako da tekst glasi:

VENEZUELA,bolivarijanskiBolivar SoberanoVES9282
BOLIVARIJANSKA REPUBLIKAsoberanoVED25a9262

Bilješka:

25a Bolivarijanski soberano (VES) denominiran je uklanjanjem šest nula iz apoena. Oznaka nove valute VED/926 koja predstavlja novu procjenu vrijednosti (1.000.000 puta starija VES/928) uvodi se 1. listopada 2021. za sve unutarnje potrebe tijekom procesa denominacije, ali ne zamjenjuje VES kao službeni kôd valute. Središnja banka Venezuele neće usvojiti nove kodove u lokalnom sustavu, pa VES/928 ostaje u uporabi. Stvarni kôd valute VES/928 ostaje važeći kôd nakon 1. listopada 2021. za uporabu u budućim transakcijama za označavanje denominiranoga bolivarijanskog soberana. Do daljnjega, VES/928 i VED/926 ostaju na »Popisu jedan: kodovi valuta, fondova i plemenitih metala«, ISO 4217.

2. Na kraju Priloga 2. pod naslovom »Napomena« u drugom stavku iza teksta »3 – tisućiti dio novčane jedinice« dodaje se novi tekst koji glasi: »4 – desettisućiti dio novčane jedinice«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br.: 341-091/12-21/BV
Zagreb, 15. prosinca 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.