Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

NN 139/2021 (17.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

Hrvatska komora poreznih savjetnika

2360

Na temelju članka 10. stavak 5. Zakona o poreznom savjetništvu (»Narodne novine« br. 127/00, 76/13 i 115/16) i članka 11. stavak 1. točka 10., a u vezi s člankom 37. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika (»Narodne novine« br. 5/13), Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika na sjednici održanoj 3. prosinca 2021. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I UVJETIMA POLAGANJA ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (»Narodne novine« br. 2/17) mijenja se i glasi:

»Ispit za poreznog savjetnika polaže se pred Ispitnim povjerenstvom po posebnom Programu polaganja ispita za poreznog savjetnika (Dalje: Program) na koji daje suglasnost ministar financija.«

Članak 2.

U članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ispitno povjerenstvo ima predsjednika te još najmanje četiri, a najviše osam članova. Predsjedniku i svakom od članova ispitnog povjerenstva određuje se zamjenik, a po potrebi i više njih. Na zamjenike članova Ispitnog povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona i ovoga Pravilnika.«

(2) Ispit se polaže pred povjerenstvom koje se sastoji od najmanje pet, a najviše devet članova, a imenuje ga ministar financija na prijedlog Hrvatske komore poreznih savjetnika (dalje: Komora).

U povjerenstvu najmanje polovicu članova čine osobe iz državnih poreznih tijela, a ostale članove stručnjaci iz ekonomske i pravne porezne teorije i prakse.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Administrativne poslove za Ispitno povjerenstvo obavlja Komora.«

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

» (5) Kandidat koji ispunjava uvjet da je položio ispit iz predmeta 'Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija' prilikom polaganja revizorskog ispita, dužan je uz prijavu ispita po ovom Pravilniku dostaviti pisano uvjerenje Hrvatske revizorske komore kojim dokazuje da je položio taj ispit i da nije izgubio status revizora, kako bi ga oslobodili od polaganja tog ispita prema Programu.«

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Ispit se polaže u prostorijama koje odredi Komora, a može se polagati i elektroničkim putem.«

Članak 5.

U članku 12. stavci 1., 2., 3., 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»(1) Ispit se sastoji i polaže iz predmeta navedenih u Programu.

(2) Ispitne zadatke sastavljaju članovi Ispitnog povjerenstva i/ili nadležni odbor Komore. Ispitni zadaci moraju se čuvati u tajnosti.

(3) Ispiti se provode pisanim putem, osim iz predmeta 'Porezno pravo u Republici Hrvatskoj' koji se polaže i pisano i usmenim putem.

(9) Kandidat koji u roku iz prethodnog stavka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu ne zadovolji, može ponoviti ispit najranije u roku od tri mjeseca.

(10) Ako kandidat ne pristupi polaganju popravnog ispita u roku iz prethodnog stavka smatrat će se da ispit nije položio.«

Članak 6.

U članku 13. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Tajnik ili članovi ispitnog povjerenstva na dan ispita utvrđuju osobne podatke kandidata, koji je prilikom pristupanja ispitu dužan predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom, u protivnom neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu.

(3) Osobe koje nadgledaju ispit označavaju početak i završetak ispita te određuju koja pomagala mogu koristiti pri rješavanju zadataka. Kandidati na ispitu ne mogu koristiti drug'u literaturu osim propisa.«

Članak 7.

Iza članka 17. dodaje se poglavlje 5.a, te članak 17.a koji glasi:

»5.a ŽALBENI POSTUPAK

Članak 17.a

(1) Kandidat koji nije zadovoljan rezultatom ispita odnosno koji smatra da je u ispitnom postupku oštećen, ima pravo u roku od tri dana od dana objave rezultata podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom predsjedniku Ispitnog povjerenstva, koji je dužan prigovor riješiti u roku od sedam dana.

(2) Ako kandidat nije zadovoljan odgovorom na podneseni prigovor, u roku od 7 dana od dana zaprimanja odluke o prigovoru ili ako odluka o prigovoru nije donesena, može podnijeti žalbu elektroničkom poštom Izvršnom odboru Komore, koji je dužan žalbu riješiti u roku od 30 dana računajući od dana primanja iste.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednik
mr. sc. Damir Brajković, v. r.