Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2364

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 36/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 47.340.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 64.340.000 kuna

– manjak u iznosu od 17.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 17.500.000 kuna

2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 35.100.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 56.990.000 kuna

– manjak u iznosu od 21.890.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.500.000 kuna

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 30.300.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 55.920.000 kuna

– manjak u iznosu od 25.620.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.500.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 400-06/21-01/42

Zagreb, 8. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana za 2023.Projekcija plana za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA31.702.63165.500.00047.040.00034.800.00030.000.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE166.665300.000300.000300.000300.000
UKUPNI PRIHODI31.869.29665.800.00047.340.00035.100.00030.300.000
RASHODI POSLOVANJA19.802.64541.600.00062.180.00055.410.00054.190.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE307.5801.580.0002.160.0001.580.0001.730.000
UKUPNI RASHODI20.110.22443.180.00064.340.00056.990.00055.920.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK11.759.07222.620.000-17.000.000-21.890.000-25.620.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana za 2023.Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA76.667.55530.600.00017.500.0006.500.0001.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.000.0002.000.000000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE0197.718.000248.938.000249.438.000234.048.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-87.426.627-248.938.000-249.438.000-234.048.000-209.928.000
NETO FINANCIRANJE-11.759.072-22.620.00017.000.00021.890.00025.620.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana za 2023.Projekcija plana za 2024.
6PRIHODI POSLOVANJA31.702.63165.500.00047.040.00034.800.00030.000.000
64Prihodi od imovine21.404.72725.400.00026.940.00023.600.00023.600.000
641Prihodi od financijske imovine20.775.63323.900.00025.740.000
642Prihodi od nefinancijske imovine601.681500.000500.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove27.4131.000.000700.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada5.778100.000100.000100.000100.000
652Prihodi po posebnim propisima5.778100.000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija4.993.48337.000.00018.500.0009.600.0004.800.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga4.993.48337.000.00018.500.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi5.298.6423.000.0001.500.0001.500.0001.500.000
683Ostali prihodi5.298.6423.000.0001.500.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE166.665300.000300.000300.000300.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine166.665300.000300.000300.000300.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata158.655300.000300.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava8.01000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana za 2023.Projekcija plana za 2024.
3RASHODI POSLOVANJA19.802.64541.600.00062.180.00055.410.00054.190.000
31Rashodi za zaposlene13.472.70418.550.00018.100.00017.100.00017.100.000
311Plaće (Bruto)11.316.20215.100.00015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene320.7001.000.0001.000.000
313Doprinosi na plaće1.835.8022.450.0002.000.000
32Materijalni rashodi5.494.01515.680.00019.310.00020.440.00020.120.000
321Naknade troškova zaposlenima507.834750.000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.302.3741.800.0001.800.000
323Rashodi za usluge2.515.2586.570.0005.750.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.98030.00030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.162.5706.530.00010.980.000
34Financijski rashodi835.9267.350.00024.750.00017.850.00016.950.000
343Ostali financijski rashodi835.9267.350.00024.750.000
38Ostali rashodi020.00020.00020.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete020.00020.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE307.5801.580.0002.160.0001.580.0001.730.000
41Rashodi za nabavu nefinancijske imovine20.688200.00050.00050.00050.000
412Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine20.688200.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine286.8921.380.0002.110.0001.530.0001.680.000
422Postrojenja i oprema157.673830.0001.310.000
423Prijevozna sredstva0150.0000
426Nematerijalna proizvedena imovina129.219400.000800.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Izvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana za 2023.Projekcija plana za 2024.
NETO FINANCIRANJE75.667.55528.600.00017.500.0006.500.0001.500.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA76.667.55530.600.00017.500.0006.500.0001.500.000
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita39.692.4845.000.0003.000.0003.000.000500.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru39.692.4845.000.0003.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici36.975.07125.600.00014.500.0003.500.0001.000.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru2.033.9262.500.0002.500.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0100.0000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora34.941.14523.000.00012.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.000.0002.000.000000
51Izdaci za dane zajmove i depozite1.000.0002.000.000000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.0002.000.0000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2020.Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana za 2023.Projekcija plana za 2024.
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU21.110.22445.180.00064.340.00056.990.00055.920.000
       
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE20.110.22443.180.00064.340.00056.990.00055.920.000
       
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE19.802.64541.600.00062.180.00055.410.00054.190.000
31Rashodi za zaposlene13.472.70418.550.00018.100.00017.100.00017.100.000
311Plaće (Bruto)11.316.20215.100.00015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene320.7001.000.0001.000.000
313Doprinosi na plaće1.835.8022.450.0002.000.000
32Materijalni rashodi5.494.01515.680.00019.310.00020.440.00020.120.000
321Naknade troškova zaposlenima507.834750.000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.302.3741.800.0001.800.000
323Rashodi za usluge2.515.2586.570.0005.750.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.98030.00030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.162.5706.530.00010.980.000
34Financijski rashodi835.9267.350.00024.750.00017.850.00016.950.000
343Ostali financijski rashodi835.9267.350.00024.750.000
38Ostali rashodi020.00020.00020.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete020.00020.000
       
K500000OPREMANJE307.5801.580.0002.160.0001.580.0001.730.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine20.688200.00050.00050.00050.000
412Nematerijalna imovina20.688200.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine286.8921.380.0002.110.0001.530.0001.680.000
422Postrojenja i oprema157.673830.0001.310.000
423Prijevozna sredstva0150.0000
426Nematerijalana proizvedena imovina129.219400.000800.000
       
5003DANI ZAJMOVI1.000.0002.000.000000
       
A500003DANI ZAJMOVI1.000.0002.000.000000
51Izdaci za dane zajmove i depozite1.000.0002.000.000000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.0002.000.0000