Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2367

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 30.107.702.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 29.757.702.000 kuna

– višak u iznosu od 350.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 350.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 31.158.339.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 30.460.759.000 kuna

– višak u iznosu od 697.580.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 697.580.000 kuna

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 31.793.759.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 31.793.759.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 400-06/21-01/42

Zagreb, 8. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Izvršenje
2020.
Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA27.273.823.53731.102.500.00030.105.702.00031.156.339.00031.791.759.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE3.109.9641.500.0002.000.0002.000.0002.000.000
UKUPNI PRIHODI27.276.933.50131.104.000.00030.107.702.00031.158.339.00031.793.759.000
RASHODI POSLOVANJA28.005.387.03130.728.672.63029.600.768.00030.309.725.00031.642.725.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU54.043.778175.327.370156.934.000151.034.000151.034.000
UKUPNI RASHODI28.059.430.80930.904.000.00029.757.702.00030.460.759.00031.793.759.000
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK-782.497.308200.000.000350.000.000697.580.0000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Izvršenje
2020.
Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.077.577.956000 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 
200.000.000350.000.000697.580.000 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE582.232.802877.864.883 
 
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU-877.313.450-877.864.883 
 
 
NETO FINANCIRANJE782.497.308-200.000.000-350.000.000-697.580.000 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0 
00 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaIzvršenje
2020.
Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
6PRIHODI POSLOVANJA27.273.823.53731.102.500.00030.105.702.00031.156.339.00031.791.759.000
62Doprinosi21.042.813.88722.600.822.00024.411.400.00025.615.580.00026.251.000.000
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje21.042.813.88722.600.822.00024.411.400.000
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna3.770.012.1736.158.028.0003.030.809.0002.808.059.0002.808.059.000
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU797.17740.028.00040.809.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna3.769.214.9966.118.000.0002.990.000.000
64Prihodi od imovine7.756.75610.600.00010.600.00010.600.00010.600.000
641Prihodi od financijske imovine7.228.44310.000.00010.000.000
642Prihodi od nefinancijske imovine528.313600.000600.000
65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima2.451.009.2462.331.000.0002.650.843.0002.720.000.0002.720.000.000
652Prihodi po posebnim propisima2.451.009.2462.331.000.0002.650.843.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.978.2972.050.0002.050.0002.100.0002.100.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.978.2972.050.0002.050.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi253.178
681Kazne i upravne mjere253.178
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE3.109.9641.500.0002.000.0002.000.0002.000.000
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine400.000
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava400.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine2.709.9641.500.0002.000.0002.000.0002.000.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata2.709.9641.500.0002.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaIzvršenje
2020.
Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
3RASHODI POSLOVANJA28.005.387.03130.728.672.63029.600.768.00030.309.725.00031.642.725.000
31Rashodi za zaposlene279.888.011284.750.000295.990.000299.630.000299.630.000
311Plaće232.056.135235.500.000244.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene11.478.51511.950.00012.090.000
313Doprinosi na plaće36.353.36137.300.00039.800.000
32Materijalni rashodi96.453.568176.838.630169.490.000168.928.000168.928.000
321Naknade troškova zaposlenima8.403.27610.689.80010.135.000
322Rashodi za materijal i energiju14.316.46916.644.40016.015.000
323Rashodi za usluge66.470.680142.049.430136.000.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.596860.000510.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.259.5476.595.0006.830.000
34Financijski rashodi21.277.73523.830.00021.720.00021.720.00021.720.000
343Ostali financijski rashodi21.277.73523.830.00021.720.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna00123.867.000128.000.000133.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna00123.867.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade27.603.485.71430.229.554.00028.979.381.00029.680.247.00031.008.247.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja27.603.485.21430.228.854.00028.979.381.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna500700.0000
38Ostali rashodi4.282.00313.700.00010.320.00011.200.00011.200.000
381Tekuće donacije0200.000200.000
383Kazne, penali i naknada štete4.282.00313.500.00010.120.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE54.043.778175.327.370156.934.000151.034.000151.034.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine497.5012.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
412Nematerijalna imovina497.5012.000.0002.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine53.061.989148.327.370131.934.000129.034.000129.034.000
421Građevinski objekti31.792.50182.500.00070.000.000
422Postrojenja i oprema6.255.17618.264.31017.250.000
423Prijevozna sredstva01.650.0001.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina15.014.31245.913.06043.034.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini484.28825.000.00023.000.00020.000.00020.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima484.28825.000.00023.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Izvršenje
2020.
Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
NETO FINANCIRANJE1.077.577.956-200.000.000-350.000.000-697.580.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.077.577.956
84Primici od zaduživanja1.077.577.956
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti1.077.577.956
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA200.000.000350.000.000697.580.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova200.000.000350.000.000697.580.000
547Otplata glavince primljenih zajmova od drugih razina vlasti200.000.000350.000.000697.580.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2020.
Plan 2021.Plan
za 2022.
Projekcija plana
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE28.059.430.80930.904.000.00029.757.702.00030.460.759.00031.793.759.000
       
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI26.958.219.82429.550.672.00028.424.453.00029.003.002.00030.272.175.000
       
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA4.264.769.1824.280.000.0004.154.600.0004.300.000.0004.450.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna0035.744.00037.000.00038.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna0035.744.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.264.769.1824.280.000.0004.118.856.0004.263.000.0004.412.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.264.769.1824.280.000.0004.118.856.000
0
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE3.738.666.8944.898.000.0004.200.000.0004.300.000.0004.600.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.738.666.8944.898.000.0004.200.000.0004.300.000.0004.600.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.738.666.8944.898.000.0004.200.000.000
0
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA853.670.970940.000.000860.000.000883.000.000960.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade853.670.970940.000.000860.000.000883.000.000960.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja853.670.970940.000.000860.000.000
0
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA10.770.046.72211.800.000.00010.300.000.00010.500.000.00010.819.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna0075.584.00078.000.00080.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna0075.584.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade10.770.046.72211.800.000.00010.224.416.00010.422.000.00010.739.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja10.770.046.72211.800.000.00010.224.416.000
0
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.130.748.3351.087.000.0001.253.080.0001.300.000.0001.457.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna0012.539.00013.000.00015.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna0012.539.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.130.748.3351.087.000.0001.240.541.0001.287.000.0001.442.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.130.748.3351.087.000.0001.240.541.000
0
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI1.940.321.9661.955.000.0002.310.000.0002.350.000.0002.500.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.940.321.9661.955.000.0002.310.000.0002.350.000.0002.500.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.940.321.9661.955.000.0002.310.000.000
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA580.182.918730.000.0001.482.196.0001.310.000.0001.310.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade580.182.918730.000.0001.482.196.0001.310.000.0001.310.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja580.182.918730.000.0001.482.196.000
0
A600007LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ453.476.335400.000.000400.000.000400.000.000450.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade453.476.335400.000.000400.000.000400.000.000450.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja453.476.335400.000.000400.000.000
0
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM336.379.974412.478.000412.860.000416.500.000416.500.000
31Rashodi za zaposlene243.108.939247.850.000256.590.000260.230.000260.230.000
311Plaće (Bruto)201.603.443204.900.000211.200.000
312Ostali rashodi za zaposlene9.983.42010.550.00010.590.000
313Doprinosi na plaće31.522.07632.400.00034.800.000
32Materijalni rashodi83.449.737153.128.000146.570.000146.570.000146.570.000
321Naknade troškova zaposlenima7.316.9079.370.0008.850.000
322Rashodi za materijal i energiju13.642.13314.420.00014.020.000
323Rashodi za usluge55.962.809124.298.000118.700.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.596850.000500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.524.2924.190.0004.500.000
34Financijski rashodi9.643.89710.800.0009.700.0009.700.0009.700.000
343Ostali financijski rashodi9.643.89710.800.0009.700.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade500700.000000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja00
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna500700.000
38Ostali rashodi176.9010
383Kazne, penali i naknada štete176.9010
       
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD1.294.910.8261.316.094.0001.372.000.0001.470.777.0001.500.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.294.910.8261.316.094.0001.372.000.0001.470.777.0001.500.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.294.910.8261.316.094.0001.372.000.000
       
A600010NAKNADE BRANITELJIMA10.269.55612.500.00011.500.00012.500.00012.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade10.269.55612.500.00011.500.00012.500.00012.500.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja10.269.55612.500.00011.500.000
0
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST1.101.806.5481.070.000.0001.076.400.0001.163.000.0001.170.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.101.806.5481.070.000.0001.076.400.0001.163.000.0001.170.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.101.806.5481.070.000.0001.076.400.000
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA156.277.175180.000.000163.176.000165.000.000180.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade156.277.175180.000.000163.176.000165.000.000180.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja156.277.175180.000.000163.176.000
0
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE6.473.2653.500.0003.220.0003.500.0003.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade6.473.2653.500.0003.220.0003.500.0003.500.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja6.473.2653.500.0003.220.000
0
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE14.851.29330.000.00030.000.00030.000.00040.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade14.851.29330.000.00030.000.00030.000.00040.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja14.851.29330.000.00030.000.000
0
A600015SPECIJALIZACIJE3.017.2742.500.000276.000150.000100.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.017.2742.500.000276.000150.000100.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.017.2742.500.000276.000
0
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA96.293.20695.000.00087.400.00095.000.00095.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade96.293.20695.000.00087.400.00095.000.00095.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja96.293.20695.000.00087.400.000
0
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI148.009.775190.000.000179.400.000190.000.000195.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade148.009.775190.000.000179.400.000190.000.000195.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja148.009.775190.000.000179.400.000
0
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI4.105.10213.500.00010.120.00011.000.00011.000.000
38Ostali rashodi4.105.10213.500.00010.120.00011.000.00011.000.000
383Kazne, penali i naknada štete4.105.10213.500.00010.120.000
       
K600000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE53.942.508135.100.000118.225.000102.575.000102.575.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine497.5012.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
412Nematerijalna imovina497.5012.000.0002.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine52.960.719108.100.00093.225.00080.575.00080.575.000
421Građevinski objekti31.792.50182.500.00070.000.000
422Postrojenja i oprema6.249.32617.950.00016.950.000
423Prijevozna sredstva01.650.0001.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina14.918.8926.000.0004.625.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini484.28825.000.00023.000.00020.000.00020.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima484.28825.000.00023.000.000
0
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1.100.267.5801.313.300.0001.294.940.0001.409.698.0001.473.525.000
0
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA1.039.692.9741.239.260.0001.220.000.0001.335.320.0001.399.147.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.039.692.9741.239.260.0001.220.000.0001.335.320.0001.399.147.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.039.692.9741.239.260.0001.220.000.000
0
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM60.568.75673.640.00074.540.00073.978.00073.978.000
31Rashodi za zaposlene36.317.93836.900.00039.400.00039.400.00039.400.000
311Plaće (Bruto)30.056.87930.600.00032.900.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.495.0951.400.0001.500.000
313Doprinosi na plaće4.765.9644.900.0005.000.000
32Materijalni rashodi12.616.98023.510.00022.920.00022.358.00022.358.000
321Naknade troškova zaposlenima1.008.9971.185.0001.285.000
322Rashodi za materijal i energiju674.3362.210.0001.995.000
323Rashodi za usluge10.198.39217.700.00017.300.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa010.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja735.2552.405.0002.330.000
34Financijski rashodi11.633.83813.030.00012.020.00012.020.00012.020.000
343Ostali financijski rashodi11.633.83813.030.00012.020.000
38Ostali rashodi0200.000200.000200.000200.000
381Tekuće donacije0200.000200.000
       
K600001RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA5.850400.000400.000400.000400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.850400.000400.000400.000400.000
422Postrojenja i oprema5.850300.000300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina0100.000100.000
       
6002PROJEKTI EU943.40540.028.00038.309.00048.059.00048.059.000
       
A600021CEF – eHealth607.727215.000000
31Rashodi za zaposlene439.7850000
311Plaće (Bruto)377.48800
313Doprinosi na plaće62.29700
32Materijalni rashodi72.522126.630000
321Naknade troškova zaposlenima72.52274.8000
322Rashodi za materijal i energiju07.4000
323Rashodi za usluge044.4300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine95.42088.370000
422Postrojenja i oprema014.3100
426Nematerijalna proizvedena imovina95.42074.0600
A600022e-HZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava123.75029.250.00029.250.00039.000.00039.000.000
31Rashodi za zaposlene00000
311Plaće (Bruto)000
313Doprinosi na plaće000
32Materijalni rashodi123.7500000
323Rashodi za usluge123.75000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine029.250.00029.250.00039.000.00039.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina029.250.00029.250.000
0
A600023e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima185.7295.720.0004.290.0004.290.0004.290.000
32Materijalni rashodi185.7290000
323Rashodi za usluge185.72900
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine05.720.0004.290.0004.290.0004.290.000
426Nematerijalna proizvedena imovina05.720.0004.290.000
       
A600024HR DRG – Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava04.769.0004.769.0004.769.0004.769.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine04.769.0004.769.0004.769.0004.769.000
426Nematerijalna proizvedena imovina04.769.0004.769.000
       
A600025eHACTION4.85074.000000
32Materijalni rashodi4.85074.000000
321Naknade troškova zaposlenima4.85060.0000
322Rashodi za materijal i energiju07.0000
323Rashodi za usluge07.0000
       
A600031UNICOM – PROJEKT EU21.3490000
31Rashodi za zaposlene21.3490000
311Plaće (Bruto)18.32500
313Doprinosi na plaće3.02400