Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama

NN 141/2021 (22.12.2021.), Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama

Ministarstvo poljoprivrede

2389

Na temelju članka 12. stavka 6. i članka 13. stavka 8. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14., 115/18. i 32/20.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STROJEVIMA ZA PRIMJENU PESTICIDA I ISPITNIM STANICAMA

Predmet

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti o redovitom pregledu i priznavanju pregleda strojeva za primjenu pesticida, tehnički zahtjevi za pregled strojeva za primjenu pesticida, učestalost redovitih pregleda, iznimke od redovitog pregleda, izgled i način izdavanja znaka o obavljenom pregledu, te uvjeti za ovlaštenje i ukidanje ispitnih stanica izobrazba zaposlenika i program izobrazbe, stručna kontrola redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida, uvjeti za dobivanje znaka o obavljenom pregledu, način vođenja evidencija te drugi potrebni uvjeti za obavljanje redovitih pregleda.

Značenje izraza

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o održivoj uporabi pesticida (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida u uporabi

Članak 3.

(1) Strojevi za primjenu pesticida (u daljnjem tekstu: strojevi) koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu strojeva za primjenu pesticida (u daljnjem tekstu: redoviti pregled strojeva).

(2) Redovitim pregledima strojeva provjerava se zadovoljavaju li strojevi određene zahtjeve navedene u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika s ciljem postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

(3) Vlasnik/korisnik stroja smije koristiti samo stroj koji je uspješno prošao pregled.

(4) Stroj koji je uspješno prošao pregled mora imati nalijepljen znak o obavljenom pregledu.

(5) Redovite preglede strojeva smiju obavljati samo ispitne stanice ovlaštene za obavljanje redovitih pregleda strojeva (u daljnjem tekstu: ovlaštene ispitne stanice).

(6) Ovlastiti se mogu samo ispitne stanice koje udovoljavaju uvjetima u pogledu zaposlenika, redovite izobrazbe zaposlenika, opreme, relevantnih normi i drugim uvjetima sukladno člancima 4., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Norme

Članak 4.

(1) Redoviti pregledi strojeva moraju se obavljati sukladno važećim normama koje je prihvatila Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: prihvaćene norme).

(2) Za strojeve koji su u skladu s prihvaćenim normama na razini Europske unije smatrat će se da ispunjavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve te okolišne zahtjeve.

(3) Popis usklađenih normi objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

(4) Pojedinačne norme objavljuju se na mrežnim stranicama Međunarodne organizacije za normizaciju (https://www.iso.org/standards.html).

(5) Ovlaštene ispitne stanice obvezne su pratiti i primjenjivati usvojene norme u obavljanju redovitih pregleda strojeva u uporabi.

Iznimke od obveznog redovitog pregleda strojeva

Članak 5.

(1) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, na temelju procjene rizika za zdravlje ljudi i okoliš te učestalosti uporabe, izuzimaju se od obveze redovitog pregleda ručni strojevi i leđne prskalice na ručni, baterijski i motorni pogon i leđni motorni raspršivači.

(2) Vlasnici leđnih prskalica na motorni pogon i leđnih motornih raspršivača obvezni su prijaviti navedene strojeve ovlaštenoj ispitnoj stanici radi upisa u Registar leđnih prskalica/raspršivača na motorni pogon.

Novi strojevi

Članak 6.

(1) Novi strojevi za primjenu pesticida stavljaju se na tržište u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost strojeva.

(2) Iznimno od članka 3. stavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika, novi strojevi dobivaju znak o obavljenom redovitom pregledu bez obavljanja pregleda ako su u skladu sa propisima iz stavka 1. ovoga članka te normama koje su važeće kada je distributer stavio stroj na tržište Republike Hrvatske.

(3) Vlasnik/korisnik novog stroja predaje zahtjev ovlaštenoj ispitnoj stanici za dobivanje znaka o obavljenom redovitom pregledu prije prve uporabe stroja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od kupnje stroja, a dobiveni znak vrijedi pet godina.

(4) Ako je prošlo više od šest mjeseci od kupnje novog stroja, stroj se smatra strojem u uporabi i podliježe redovitom pregledu, a sljedeći pregled treba biti za tri godine.

(5) Uz zahtjev vlasnik/korisnik stroja mora priložiti dokaze o kupnji, dokumente s tehničkim podacima o stroju, izjavu o sukladnosti i dati na uvid valjani osobni identifikacijski dokument te dostaviti OIB vlasnika stroja.

(6) Ako vlasnik/korisnik stroja ne posjeduje izjavu o sukladnosti takav stroj podliježe redovitom pregledu.

Uvjeti za ovlaštenje ispitnih stanica za redoviti pregled strojeva

Članak 7.

(1) Ovlaštena ispitna stanica mora imati:

– u radnom odnosu na puno radno vrijeme najmanje jednog zaposlenika kao odgovornu osobu sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili preddiplomskim stručnim studijem ili preddiplomskim i specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana poljoprivredna tehnika i tehnologija, poljoprivredna mehanizacija, melioracije, zaštita bilja (fitomedicina), bilinogojstvo (biljne znanosti), voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, sjemenarstvo, krajobrazna arhitektura, ratarstvo, hortikultura ili područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo ili elektrotehnika

– u radnom odnosu na puno radno vrijeme najmanje jednog zaposlenika sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom poljoprivrednog usmjerenja u trajanju od tri godine ili srednjom stručnom spremom strojarskog/elektrotehničkog usmjerenja u trajanju od četiri godine.

(2) Zaposlenici i odgovorne osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju uspješno završiti osnovni program izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica kod stručnih institucija iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odgovorne osobe i zaposlenici ovlaštenih ispitnih stanica mogu završiti osnovni program izobrazbe u bilo kojoj državi članici Europske unije kod službeno ovlaštene stručne institucije za organizaciju i provedbu programa izobrazbe namijenjenog zaposlenicima ovlaštenih ispitnih stanica/jedinica koje provode redovite preglede strojeva za primjenu pesticida.

(4) Zaposlenici i odgovorne osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od pet godina nakon završetka osnovnog ili dopunskog programa izobrazbe.

(5) Ako ovlaštena ispitna stanica u određenom periodu neće obavljati redovite preglede strojeva, tada u tom periodu ne mora imati u radnom odnosu zaposlenike iz stavka 1. ovoga članka i o tome mora obavijestiti Ministarstvo i nadležnog poljoprivrednog inspektora, a Ministarstvo takvu ovlaštenu ispitnu stanicu stavlja u status »neaktivan« u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (u daljnjem tekstu: FIS).

(6) Ovlaštena ispitna stanica iz stavka 1. ovoga članka mora imati potrebnu opremu propisanu člankom 8. ovoga Pravilnika i usvojene norme iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Provjeru posjedovanja opreme i normi provodi institucija iz članka 22. ovoga Pravilnika o čemu izdaju potvrdu o udovoljavanju uvjetima za obavljanje redovitih pregleda strojeva iz Priloga II. ovoga Pravilnika, a potvrdu o udovoljavanju uvjetima institucija iz članka 22. ovoga stavka dostavlja Ministarstvu.

(8) Ovlaštena ispitna stanica mora priložiti izjavu da će svaki pregled najaviti kroz FIS.

Potrebna oprema za ovlaštenje ispitne stanice

Članak 8.

(1) Potrebna oprema za ovlaštenje ispitne stanice za redoviti pregled uređaja je za:

– pregled strojeva:

1. uređaj za utvrđivanje poprečne raspodjele tekućine kod prskalica, odnosno ispitni stol s prijenosom podataka na računalo ili ispitni stol s krovićima razmaka 100 mm i volumenom menzura do 1 litre s graničnim oznakama u vrijednosti odstupanja ±10 % – samo za pregled prskalica

2. ispitni uređaj za pojedinačno mjerenje protoka mlaznica prskalica i raspršivača s prijenosom podataka na računalo

3. ispitni uređaj za utvrđivanje ispravnosti manometara s kontrolnim analognim manometrom promjera 160 mm klase točnosti 06 ili s digitalnim kontrolnim manometrom s klasom točnosti < 1 s uvjerenjem o umjeravanju ovlaštene institucije

4. ispitni uređaj za mjerenje protoka crpke s točnošću volumnog mjerenja do ±0,5 %

5. prihvatne posude ili bazeni za prikupljanje vode pri mjerenjima

6. crpka za vraćanje vode u prskalicu / raspršivač

7. ispitni uređaj za mjerenje protoka mlaznica raspršivača s menzurama volumena 2 litre i s gravurom od 50 ml – samo za pregled raspršivača

8. računalo s pisačem

9. odgovarajuća softverska aplikacija uz ispitne uređaje koja omogućava mjerenje, prikaz i izradu rezultata pregleda

10. kompresor za kontrolu tlaka u crpkama i napuhivanje bazena

11. zaporni sat

12. kalkulator

13. mjerač broja okretaja vratila priključnog kardana traktora s točnošću < ±2 %, analogni ili digitalni

14. mjerač brzine zraka (analogni ili digitalni) ili pokretna meteorološka stanica za mjerenje osnovnih agroklimatskih pokazatelja s prijenosom podataka na kompjuter, a posebno brzine vjetra u vrijeme testiranja tehničkog sustava

15. transportno vozilo ili osobno vozilo s autoprikolicom radi mobilnosti ekipe

16. osobna zaštitna oprema za zaposlenike stanice.

– vođenje elektroničke evidencije obavljenih redovitih pregleda uređaja:

1. prijenosno računalo s pristupom internetu

2. pisač

3. druga potrebna oprema koja omogućava nesmetani pristup za unos podataka u središnju evidenciju FIS-a.

(2) Oprema koja je predmet umjeravanja navedena je u stavku 1 podstavku 1. točkama 1., 3. i 4. ovoga članka.

(3) Ispitna stanica mora o svom trošku provesti umjeravanje, odnosno kalibraciju opreme u akreditiranom ili ovlaštenom laboratoriju:

– za uređaje iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. nakon otklanjanja eventualnih neispravnosti

– za uređaje iz stavka 1. podstavka 1. točke 3. svake tri godine

– za uređaje iz stavka 1. podstavka 1. točke 4. svakih pet godina

što dokazuje preslikom potvrde o provedenom umjeravanju.

Postupak za ovlaštenje ispitnih stanica

Članak 9.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice podnose Ministarstvu na obrascu zahtjeva koji se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika, osim potvrda dobivenih od institucija iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika, Ministarstvo izdaje rješenje o ovlaštenju ispitne stanice.

(4) Ovlaštena ispitna stanica obvezna je instalirati i koristiti računalnu aplikaciju Ministarstva radi dostave podataka u FIS.

(5) Popis ovlaštenih ispitnih stanica vodi Ministarstvo i o tome obavještava Europsku komisiju.

(6) Popis ovlaštenih aktivnih ispitnih stanica objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(7) Ovlaštena ispitna stanica obvezna je izvijestiti Ministarstvo o svim nastalim promjenama vezanim uz ovlaštenje, odgovornu osobu i zaposlenike najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Ukidanje ovlaštenja za obavljanje redovitih pregleda strojeva

Članak 10.

(1) Ministarstvo će ukinuti ovlaštenje za obavljanje redovitih pregleda strojeva ovlaštenoj ispitnoj stanici:

1. na njezin zahtjev

2. ako ovlaštena ispitna stanica prestane ispunjavati uvjete iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika

3. na prijedlog ovlaštene institucije koja je provela stručnu kontrolu nad radom ovlaštene ispitne stanice sukladno članku 23. ovoga Pravilnika

4. na prijedlog poljoprivredne inspekcije koja je provela nadzor nad ispitnom stanicom

5. ako ovlaštena ispitna stanica ne ispunjava ili je prestala ispunjavati obveze koje proizlaze iz odredbi Zakona i ovoga Pravilnika i ostalih podzakonskih propisa iz područja održive uporabe pesticida čime može ugroziti ili narušiti sustav, svrhu i kvalitetu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida na način da strojevi za primjenu pesticida kojima je ispitna stanica izdala znak ne ispunjavaju uvjete iz norme iz članka 15. ovoga Pravilnika i

6. ako ovlaštena ispitna stanica učestalo krši odredbe Zakona, ovoga Pravilnika i ostalih podzakonskih propisa iz područja održive uporabe pesticida.

7. ako je ovlaštena ispitna stanica navela u svojoj prijavi netočne ili neistinite podatke ili dokaze odnosno da je Ministarstvo dovela u zabludu prilikom ovlašćivanja te ispitne stanice

8. ako je ovlaštena ispitna stanica izdala znak o obavljenom pregledu za strojeve koji nisu prošli pregled

9. ako je ovlaštena ispitna stanica nalijepila znak o obavljenom pregledu na stroj koji ne ispunjava uvjete iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika

10. ako u računalnu aplikaciju Ministarstva ovlaštena ispitna stanica nije unijela sve podatke koje zatraži Ministarstvo u traženom roku, uključujući i podatke koje se zbog razvoja novih funkcionalnosti trebaju unijeti naknadno.

11. ako ovlaštena ispitna stanica ne provodi sinkronizaciju sa središnjom aplikacijom FIS-a u propisanom roku, osim ako nije bila u mogućnosti zbog tehničkih poteškoća

12. ako ovlaštena ispitna stanica ne izdaje izviješća o obavljenom pregledu odmah nakon obavljenog redovitog pregleda vlasnicima strojeva

13. ako ovlaštena ispitna stanica nije upisala sve potrebne tehničke podatke u računalnu aplikaciju Ministarstva

14. ako na izviješću o obavljenom pregledu nisu navedeni svi traženi tehnički podaci

15. ako ovlaštena ispitna stanica učestalo upisuje podatke o pregledima u računalnu aplikaciju Ministarstva naknadno umjesto u tijeku ili nakon pregleda bez opravdanog razloga

16. ako je ovlaštena ispitna stanica unijela u FIS podatke o strojevima koji nisu bili stvarno pregledani odnosno lažne podatke

17. ako pri pregledu strojeva ovlaštena ispitna stanica naplaćuje cijene više od onih koje su propisane posebnim propisom o visini naknada

18. ako ovlaštena ispitna stanica ne obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka u roku od 15 dana od dana kada se promjena dogodila

19. ako ovlaštena ispitna stanica ne vodi pravilno sve propisane evidencije

20. ako ovlaštena ispitna stanica ima neurednu evidenciju

21. ako ovlaštena ispitna stanica ne čuva radne zapisnike testnog uređaja stroja, fotografiju pregledanog stroja napravljenu tijekom pregleda i izvještaje o obavljenom redovitom pregledu najmanje 6 godina od obavljenog redovitog pregleda stroja

22. ako je ovlaštena ispitna stanica izgubila dokumentaciju o pregledanim strojevima, a nije priložila dokaz o nesreći

23. ako ovlaštena ispitna stanica ne postupi sukladno napucima ili uputama Ministarstva

24. ako je ovlaštena ispitna stanica odbila dostaviti nadležnom inspektoru svu zahtijevanu dokumentaciju, obrazloženja, informacije i podatke ili potrebne predmete sukladno članku 31. Zakona

25. ako ovlaštena ispitna stanica nije unijela u računalnu aplikaciju Ministarstva podatke vođene izvan aplikacije najkasnije mjesec dana nakon što je unos u aplikaciju omogućen

26. ako ovlaštena ispitna stanica ne posjeduje svu potrebnu opremu za pregled strojeva za koje je ovlaštena

27. ako ovlaštena ispitna stanica ne dopusti nazočnost, prodaju i servis na mjestu pregleda zainteresiranim proizvođačima i/ili ovlaštenim predstavnicima ili distributerima strojeva i zamjenskih dijelova, nazočnost djelatnika Ministarstva te obavljanje stručne kontrole ili inspekcijskog nadzora

28. ako ovlaštena ispitna stanica najavljuje i radi preglede iako je u statusu neaktivne ispitne stanice

29. ako ovlaštena ispitna stanica radi preglede, a ne najavljuje ih kroz FIS sustav na Fitosanitarnom portalu

30. ako se ovlaštena ispitna stanica ne pridržava tijeka redovitog pregleda strojeva

31. ako pri pregledu strojeva nisu prisutne i odgovorna osoba i zaposlenik

32. ako je ovlaštena ispitna stanica napravila prijevaru vezano uz redoviti pregled strojeva u smislu da pregled nije obavljen sukladno normama iz članka 15. ovoga Pravilnika

33. ako ovlaštena ispitna stanica u roku od 30 dana nije uplatila stručnoj instituciji iz članka 23. ovoga Pravilnika iznos propisan za obavljanje stručne kontrole i

34. ako ovlaštena ispitna stanica narušava sustav, svrhu i kvalitetu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida na način da strojevi za primjenu pesticida kojima je ispitna stanica izdala znak ne ispunjavaju uvjete iz norme iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštena ispitna stanica kojoj je sukladno stavku 1. ovoga članka ukinuto ovlaštenje za obavljanje redovitih pregleda strojeva deaktivira se iz FIS-a, a desktop aplikacija se deinstalira sa računala ispitne stanice.

Najava pregleda

Članak 11.

(1) Ovlaštena ispitna stanica mora obvezno putem FIS portala http://fisportal.mps.hr/ obavijestiti vlasnike/korisnike strojeva o organiziranju svakog pregleda strojeva i to najkasnije osam dana unaprijed.

(2) Podaci uneseni u FIS moraju sadržavati najmanje podatke o nazivu ovlaštene ispitne stanice koja organizira pregled strojeva, terminima (datum i sat) i mjestu održavanja pregleda, cijeni pregleda, ukupnom trajanju pregleda te sve druge potrebne informacije neophodne za organizaciju i provedbu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida u FIS-u.

(3) Informacije iz stavka 2. ovoga članka moraju biti dostupne svima, Ministarstvu, Poljoprivrednom institutu Osijek, vlasnicima strojeva i svim zainteresiranim stranama.

(4) Ovlaštena ispitna stanica obvezna je unijeti sve podatke koji se traže u FIS portalu.

(5) Uz najavu u FIS-u svaka ovlaštena ispitna stanica može najaviti pregled strojeva preko plakata, letaka, pisama ili u lokalnom tisku.

(6) Najava preko plakata, letaka, pisama ili u lokalnom tisku treba sadržavati sljedeće informacije:

– točnu adresu i lokaciju gdje će se pregled održavati

– cijenu pregleda

– datum i sat pregleda

– upute za vlasnika/korisnika stroja koje trebaju sadržavati informacije o tome koje dokumente trebaju donijeti i kako trebaju pripremiti stroj za pregled.

Mjesto i uvjeti za obavljanje redovitog pregleda strojeva

Članak 12.

(1) Pregled stroja provodi se u prostoru ovlaštene ispitne stanice ili na nekom drugom mjestu u blizini prebivališta vlasnika/korisnika stroja.

(2) Pri pregledu strojeva moraju sudjelovati i odgovorna osoba i zaposlenik ispitne stanice.

(3) Vlasnik/korisnik stroja mora dovesti na redoviti pregled očišćene strojeve s pripadajućom opremom, spremnik stroja mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegove zapremine, a ako se radi o manjim uređajima (do 600 litara) potrebno je napuniti dvije trećine spremnika.

(4) Korištenu vodu pri pregledu stroja potrebno je vratiti u spremnik stroja nakon obavljenog redovitog pregleda i odvesti je s mjesta pregleda, a ako vodu nije moguće vratiti u spremnik stroja ispitna stanica mora osigurati zbrinjavanje vode putem spremnika/cisterne/rezervoara i otpremu na mjesto gdje je moguće sigurno otpuštanje iste.

(5) Redoviti pregled mora biti proveden na mjestima gdje ne postoji mogućnost onečišćenja površinske i podzemne vode te okoliša, a utjecaj vremenskih uvjeta kao što su vjetar i/ili kiša na rezultate pregleda mora biti sveden na najmanju moguću mjeru te se mora onemogućiti onečišćenje zraka i vode na mjestima pregleda.

(6) Redoviti pregled strojeva smije se obavljati samo kalibriranom opremom.

(7) Ovlaštena ispitna stanica mora osigurati informacije o mjestu i vremenu pregleda strojeva vlasnicima/korisnicima strojeva, proizvođačima, ovlaštenim predstavnicima proizvođača i distributerima strojeva, stručnoj instituciji iz članka 23. ovoga Pravilnika, poljoprivrednoj inspekciji i dopustiti nazočnost, prodaju i servis na mjestu pregleda zainteresiranim proizvođačima i/ili ovlaštenim predstavnicima ili distributerima strojeva i zamjenskih dijelova, nazočnost djelatnika Ministarstva te obavljanje stručne kontrole.

(8) Ovlaštena ispitna stanica mora osigurati upute s detaljnim informacijama o pripremi strojeva prije redovitog pregleda za vlasnike/korisnike strojeva za primjenu pesticida kako bi na ispravan način pripremili i dovezli stroj na pregled.

Strojevi u uporabi

Članak 13.

(1) Vlasnik/korisnik rabljenog stroja mora ovlaštenoj ispitnoj stanici dostaviti dokaze o kupnji i tehničke podatke o stroju koje posjeduje, podatke o državi članici Europske unije u kojoj je stroj kupljen ako stroj nije kupljen na području Republike Hrvatske, kao i informaciju ima li predmetni stroj važeći znak o obavljenom redovitom pregledu, u kojoj državi članici Europske unije je znak izdan i do kada je važeći.

(2) Vlasnik/korisnik koji na redoviti pregled doveze stroj koji je već bio pregledan, ali je znak o obavljanom redovitom pregledu izgubljen ili uništen, mora ovlaštenoj ispitnoj stanici dostaviti izvještaj o obavljenom zadnjem redovitom pregledu.

(3) Za obavljanje pregleda vlasnik stroja u uporabi mora imati valjani osobni identifikacijski dokument odnosno dokument iz kojeg je vidljiv OIB.

Redoviti pregled strojeva

Članak 14.

Redoviti pregled strojeva sastoji se od:

– pretpregleda kojim treba provjeriti čistoću stroja izvana i iznutra, ispunjenost spremnika čistom vodom, sigurnost stroja prilikom pregleda u cilju sprječavanja nezgoda i ugroze sigurnosti zaposlenika, odgovorne osobe ovlaštenih ispitnih stanica i ostalih prisutnih osoba te postoje li očiti i ozbiljni nedostaci koji se moraju ukloniti prije samog pregleda a koji se odnose na dijelove za prijenos snage, pokretne dijelove, hidraulički sustav cijevi i crijeva, dijelove koji se sklapaju ili zaključavaju, kompresor i sl.

– unosa podataka o vlasniku/korisniku stroja u računalnu aplikaciju Ministarstva

– unosa tehničkih podataka o stroju u računalnu aplikaciju Ministarstva

– pripremi stroja za pregled

– pregleda stroja prema normama iz članka 15., stavka 1. ovoga Pravilnika

– fotografiranja stroja tijekom pregleda sa priključenom ispitnom opremom

– prijenosa podataka o rezultatima pregleda u posebnu aplikaciju povezanu s uređajem za obavljanje pregleda koja omogućava prikaz i izradu rezultata pregleda

– unosa svih potrebnih podataka o pregledu i rezultatima pregleda u računalnu aplikaciju Ministarstva uključujući i sve podatke koji se pojavljuju na potvrdi

– izdavanja izvještaja o pregledu

– izdavanja znaka o obavljenom pregledu ako je stroj uspješno prošao pregled

– sinkronizacije podataka sa središnjom aplikacijom FIS-a odmah ili najkasnije u roku od tri dana.

Uvjeti za dobivanje znaka o obavljenom redovitom pregledu

Članak 15.

(1) Znak o obavljenom redovitom pregledu strojevi dobivaju ako zadovoljavaju zahtjeve navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika i ako su u skladu s normama za kontrolu strojeva u uporabi HRN EN ISO 16122-1:2015, HRN EN ISO 16122-2:2015, HRN EN ISO 16122-3:2015, HRN EN ISO 16122-4:2015 i HRN EN ISO 16122-5:2021.

(2) Ako rezultati redovitog pregleda nisu u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka izdaje se izvještaj o pregledu stroja, ali se ne izdaje znak o obavljenom pregledu i pregled se mora ponoviti nakon uklanjanja nedostataka.

Znak o obavljenom redovitom pregledu

Članak 16.

(1) Znak o obavljenom redovitom pregledu naljepljuje se na izvješće o obavljenom redovitom pregledu.

(2) Opis i izgled znaka o obavljenom redovitom pregledu nalazi se u Prilogu III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Znak o obavljenom redovitom pregledu izrađuju ovlaštene ispitne stanice i po završetku pregleda stavljaju znak na stroj ako stroj ispunjava uvjete iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Znak o obavljenom pregledu izdaje se s rokom valjanosti od tri godine od datuma zadnjeg pregleda/izdavanja znaka.

(5) Znak o obavljenom redovitom pregledu stavlja se na vidljivo mjesto na stroju gdje je najmanja mogućnost oštećenja znaka.

(6) U slučaju gubitka ili oštećenja znaka o obavljenom redovitom pregledu, vlasnik/korisnik stroja obvezan je zatražiti izdavanje novog znaka od ovlaštene ispitne stanice koja mu je izdala posljednji znak ili od druge ispitne stanice.

Izvještaji o redovitom pregledu i vođenje evidencija

Članak 17.

(1) Rezultati redovitog pregleda upisuju se u izvješće o pregledu strojeva na obrascima sukladno HRN EN ISO 16122 seriji norma.

(2) Izvješće o pregledu treba sadržavati najmanje sljedeće:

– naziv ovlaštene ispitne stanice

– ime i prezime vlasnika stroja i adresa te potpis vlasnika stroja,

– referenca na normu HRN EN ISO 16122 seriju normi i odstupanja, ako ih ima

– podaci o stroju: proizvođač, tip stroja, serijski broj ili drugi identifikator, godina proizvodnje stroja, način pogona

– ime i prezime odgovorne osobe i potpis

– datum pregleda

– svaki kvar ili neispravnost – informaciju o neispravnosti stroja kao posljedicu konstrukcije stroja svaku informaciju o neispravnosti koja bi mogla biti korisna kako bi se identificirale radnje, potrebne za popravak stroja

– sve rezultate mjerenja.

(3) Izvješće o pregledu automatski se generira iz FIS-a.

(4) Na izvješće o pregledu mora se zalijepiti naljepnica iz pomoćnog dijela znaka iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika na kojoj je otisnut broj znaka o obavljenom pregledu.

(5) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka izdaju se u dva istovjetna primjerka te jedan primjerak zadržava ovlaštena ispitna stanica koja je obavila redoviti pregled stroja, a drugi primjerak zadržava vlasnik stroja.

(6) Ovlaštena ispitna stanica mora čuvati radne zapisnike testnog stroja, fotografiju stroja napravljenu tijekom pregleda s priključenom ispitnom opremom i izvješća o obavljenom redovitom pregledu najmanje šest godina te voditi podatke o strojevima za primjenu pesticida, tehničkim podacima strojeva, njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, izdanim izvješćima o pregledu i izdanim znakovima o obavljenom pregledu i druge podatke vezane uz pregled u računalnoj aplikaciji Ministarstva.

(7) Fotografija stroja mora biti napravljena tijekom pregleda odnosno fotografiranje se mora obaviti kad je na stroj priključena ispitna oprema.

(8) Ako je unos u računalnu aplikaciju onemogućen zbog kvara ili tehničkih poteškoća, ovlaštena ispitna stanica obvezna je voditi sve podatke u papirnatom obliku ili u nekom drugom mediju te na zahtjev Ministarstva unijeti te podatke u računalnu aplikaciju Ministarstva kada unos bude omogućen.

(9) Ovlaštene ispitne stanice su obvezne unijeti sve podatke o obavljenim pregledima naknadno u računalnu aplikaciju Ministarstva najkasnije mjesec dana nakon što je unos podataka omogućen, a navedeni rok Ministarstvo može produžiti ovisno o vremenskom roku tijekom kojeg sustav nije radio.

(10) Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju o strojevima i njihovom redovitom pregledu unutar FIS-a.

(11) Ovlaštene ispitne stanice unose podatke u evidenciju iz stavka 10. ovoga članka koja se vodi za svaki pojedini stroj do kraja radnog vijeka ili njegove uporabe na teritoriju Republike Hrvatske

(12) Evidencija iz stavka 10. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku te sadrži najmanje sljedeće: podatke o vrsti stroja, o proizvođaču stroja, o tipu stroja, o godini proizvodnje, serijskom broju proizvođača stroja ako je dostupan, tehničke podatke o stroju, ime i prezime vlasnika stroja ili naziv poduzeća, OIB vlasnika, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG) ako postoji, adresu stalnog prebivališta, telefonski broj i elektroničku adresu vlasnika stroja, datum obavljanja redovitog pregleda, podatke o obavljenom redovitom pregledu, rezultate svih mjerenja sukladno odgovarajućim normama, datum valjanosti znaka o obavljenom redovitom pregledu, datum upisa u evidenciju, naziv ovlaštene ispitne stanice, ime i prezime odgovorne osobe i osobe koja je unijela podatke u evidenciju te druge potrebne podatke za koje je unos u polje u FIS-u obvezno.

(13) Ovlaštena ispitna stanica mora unijeti podatke o pregledu stroja u računalnu aplikaciju Ministarstva odmah ili najkasnije u roku od tri dana nakon provedbe redovitog pregleda odnosno prijemu obavijesti o promjeni podataka.

(14) Ovlaštena ispitna stanica obvezna je izvesti sinkronizaciju podataka sa desktop računalne aplikacije Ministarstva sa središnjom aplikacijom FIS-a odmah ili najkasnije tri dana nakon unošenja podataka u računalnu aplikaciju Ministarstva ili primljene obavijesti o izmjeni podataka.

(15) Vlasnik/korisnik stroja obvezan je čuvati izvješće o redovitom pregledu do sljedećeg pregleda stroja i prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici svaku promjenu podataka o vlasništvu najkasnije u roku od 30 dana od nastanka promjena u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama a ovlaštena ispitna stanica izdaje vlasniku stroja izvješće o promjeni vlasništva bez naknade.

(16) Strojevi kojima istekne radni vijek ili uporaba na teritoriju Republike Hrvatske zadržavaju se u evidencijama iz stavka 10. ovoga članka, ali im se status u evidencijama mijenja u »neaktivan«, a ovlaštena ispitna stanica izdaje vlasniku stroja izvješće o odjavi stroja.

Učestalost redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida

Članak 18.

(1) Strojevi podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od tri godine nakon zadnjeg pregleda.

(2) Novi strojevi podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od pet godina nakon kupovine, a kasnije podliježu redovitom pregledu sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Vlasnik/korisnik stroja za primjenu pesticida može dovesti stroj na pregled najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti znaka o obavljenom pregledu.

(4) U slučaju obavljanja redovitog pregleda stroja prije isteka valjanosti znaka, novi znak će vrijediti tri godine od datuma valjanosti na postojećem znaku.

Priznavanje pregleda obavljenog u drugoj državi članici Europske unije

Članak 19.

(1) Redoviti pregled stroja obavljen u drugoj državi članici Europske unije priznaje se kao istovjetan pregledu obavljenom u Republici Hrvatskoj ako je pregled obavljen u skladu sa zahtjevima iz članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je vremenski razmak od posljednjeg pregleda provedenog u drugoj državi članici Europske unije jednak ili kraći od razdoblja učestalosti redovitih pregleda koji se obavljaju u Republici Hrvatskoj.

(2) Znak o obavljenom redovitom pregledu stroja sukladno stavku 1. ovoga članka ne smije biti oštećen, a podatak o roku valjanosti obavljenog pregleda mora biti jasno vidljiv i nedvojben.

(3) Vlasnik/korisnik stroja pregledanog u drugoj državi Europske unije prijavljuje stroj ovlaštenoj ispitnoj stanici radi unosa podataka u FIS u roku od tri mjeseca nakon kupnje stroja.

(4) Vlasnik/korisnik stroja je prilikom prijave ovlaštenoj ispitnoj stanici dužan dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, uključujući dokumente o specifikacijama stroja, dokumentaciju o vlasništvu i izvješća o pregledu izdane u drugoj državi članici Europske unije.

Troškovi redovitog pregleda strojeva

Članak 20.

(1) Vlasnik/korisnik stroja snosi troškove za izdavanje znaka o obavljenom redovitom pregledu za nove strojeve, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka ili oštećenja, izdavanje znaka za rabljene strojeve kada se priznaje redoviti pregled obavljen u drugoj državi članici Europske unije, troškove redovitog pregleda stroja, kao i troškove ponovnog pregleda nakon otklanjanja utvrđenih kvarova i nedostataka ako je potrebno.

(2) Troškovi pregleda iz stavka 1. ovoga članka određeni su posebnim propisom koji propisuje visine naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom.

(3) Vlasnik/korisnik stroja ne snosi troškove odjave stroja niti unos podataka koji je vezan uz odjavu stroja.

(4) Ako je ovlaštena ispitna stanica izdala krivi znak, obavezna je o svom trošku izdati ispravni znak vlasniku stroja.

Obveze vlasnika/korisnika strojeva

Članak 21.

(1) Vlasnik/korisnik stroja obvezan je uz redovite preglede strojeva provoditi i:

– redovite kalibracije i tehničke kontrole strojeva u skladu s odgovarajućom izobrazbom iz posebnog propisa o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

– održavati strojeve i po potrebi zamijeniti istrošene i neispravne dijelove stroja

– čistiti strojeve za primjenu pesticida sukladno priloženim uputama uz pojedine pesticide odnosno izobrazbi za savjetnike, distributere i profesionalne korisnike.

(2) Vlasnik/korisnik obvezan je prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici:

– strojeve koji iz tehničkih ili drugih razloga nisu u uporabi ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka o obavljenom pregledu radi njihove odjave

– strojeve kojima je znak o obavljenom pregledu uništen ili izgubljen onoj ovlaštenoj ispitnoj stanici koja je izdala posljednji znak ili nekoj drugoj ovlaštenoj ispitnoj stanici radi izdavanja novog znaka

– svaku promjenu podataka o vlasništvu u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama

– nove strojeve za primjenu pesticida radi dobivanja znaka o obavljenom pregledu i

– strojeve kupljene u nekoj od država članica Europske unije radi priznavanja znaka o obavljenom pregledu.

(3) Vlasnik/korisnik stroja obvezan je:

– čuvati izvješće o pregledu do sljedećeg redovitog pregleda

– dostaviti izvješće o obavljenom zadnjem pregledu ovlaštenoj ispitnoj stanici ako doveze na pregled stroj koji je već bio pregledan, a znak o pregledu je izgubljen ili uništen.

Stručne institucije za provedbu izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica

Članak 22.

(1) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek provode izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica te provjeru posjeduju li pravne i fizičke osobe svu potrebnu opremu za obavljanje redovitih pregleda strojeva prije podnošenja zahtjeva za ovlaštenje ispitne stanice.

(2) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su izraditi program izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica, osigurati prostor, opremu za teorijsku i praktičnu nastavu, nastavni materijal te informacije o organiziranju i provedbi izobrazbe.

(3) Program izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica sastoji se od osnovnog i dopunskog programa izobrazbe, a obuhvaća teorijski i praktični dio.

(4) Osnovni program izobrazbe ne smije biti kraći od 50 nastavnih sati, a dopunski program izobrazbe ne smije biti kraći od 15 nastavnih sati.

(5) Zaposlenici ovlaštenih ispitnih stanica obvezni su pohađati dopunski program pet godina nakon pohađanja osnovnog programa te nadalje svakih pet godina.

(6) Nakon odslušanog programa, polaznici polažu ispit.

(7) Program izobrazbe odobrava Ministarstvo na prijedlog stručnih institucija iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su organizirati izobrazbu za odgovorne osobe i zaposlenike ovlaštenih ispitnih stanica u roku od 30 dana od prijave prvog kandidata za izobrazbu.

(9) Obrazac prijave za izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva i stručnih institucija iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su prije upisa kandidata na izobrazbu provjeriti odgovara li stručna sprema kandidata uvjetima iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(11) Polaznicima koji uspješno prođu izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica i koji uspješno polože ispit, stručne institucije izdaju potvrdu o udovoljavanju uvjetima za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida koja se nalazi u Prilogu II. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(12) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su o organizaciji svake izobrazbe obavijestiti Ministarstvo, dostaviti popis prijavljenih kandidata, a nakon završene izobrazbe u roku od pet dana dostaviti potvrde o položenom ispitu i popis kandidata koji su uspješno položili ispit sa podacima o kandidatima koji moraju sadržavati ime i prezime, OIB, adresu, stručnu spremu s točnim nazivom struke kandidata, datume održavanja izobrazbe, datume polaganja ispita i broj izdane potvrde s brojem klase za svakog kandidata.

(13) Stručne institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su izraditi izvješće o provedbi izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu i dostaviti ga Ministarstvu.

Stručna kontrola nad radom ovlaštenih ispitnih stanica

Članak 23.

(1) Poljoprivredni institut Osijek provodi stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida (u daljnjem tekstu: stručna kontrola) koju obavljaju ovlaštene ispitne stanice radi utvrđivanja provodi li se pregled sukladno tehničkim zahtjevima za preglede i relevantnim usklađenim normama na razini Europske unije.

(2) Stručna kontrola provodi se najmanje jedanput u tri godine za svaku ispitnu stanicu i prethodno se ne najavljuje.

(3) Stručna kontrola provodi se i na zahtjev Ministarstva.

(4) Provoditelj stručne kontrole može ovlaštenoj ispitnoj stanici odrediti rok u kojem treba ispraviti uočene nepravilnosti.

(5) O provedenoj stručnoj kontroli sastavlja se izvješće o zatečenom činjeničnom stanju i predloženim mjerama za otklanjanje nedostataka ako je potrebno.

(6) Izvješće se dostavlja Ministarstvu i ovlaštenoj ispitnoj stanici kod koje je obavljena stručna kontrola u roku od 15 dana od provedene stručne kontrole.

(7) Ovlaštena ispitna stanica koja je bila predmet kontrole može se očitovati na izvješće u roku od 15 dana od njegovog zaprimanja, a očitovanje se šalje Ministarstvu i stručnoj instituciji koja je provela stručnu kontrolu.

(8) Stručna institucija iz stavka 1. ovoga članka predlaže Ministarstvu ukidanje ovlaštenja određenoj ovlaštenoj ispitnoj stanici ako su tijekom stručne kontrole utvrđene nepravilnosti koje nisu otklonjene u određenom roku.

(9) Stručna institucija iz stavka 1. ovoga članka obvezna je izraditi izvješće o kontroli provedbe redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida i nađenim nepravilnostima za prethodnu godinu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine i dostaviti ga Ministarstvu.

PRIJELAZNE ODREDBE

Registar leđnih prskalica/raspršivača na motorni pogon

Članak 24.

Registar leđnih prskalica/raspršivača na motorni pogon uspostavit će se u roku od šest godina od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Usklađivanje sa FIS-om

Članak 25.

(1) Do izmjene sustava FIS-a sukladno zahtjevima serije normi EN ISO 16122, pregledi strojeva će se obavljati sukladno normama HRN EN 13790-1 ili HRN EN 13790-2.

(2) Do izmjene izvještaja o pregledu strojeva u sustavu FIS-a sukladno EN ISO 16122 seriji normi, ovlaštene ispitne stanice će izdavati izvješće o pregledu strojeva iz FIS sustava sukladno HRN EN 13790-1 ili HRN EN 13790-2.

(3) Do uspostave mogućnosti odjave stroja u FIS-u, ovlaštene ispitne stanice će izvješće o odjavi stroja napisati u word obliku ili ručno te unijeti u FIS kao napomenu da je stroj odjavljen.

(4) Do uspostave mogućnosti izdavanja izvješća o promjeni vlasništva iz FIS-a, ovlaštene ispitne stanice će izvješće o promjeni vlasništva stroja napisati u word obliku ili ručno.

(5) Do uspostave najave redovitih pregleda putem FIS portala ovlaštena ispitna stanica obvezna je obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede putem elektroničke pošte o organiziranju svakog pregleda strojeva i to najkasnije osam dana unaprijed.

Prestanak važenja propisa

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1., stavku 2., podstavci 5. i 6., članka 4. točke 6., članaka 32. do 47., Prilog II. i Prilog X. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, br. 142/12.).

Stupanje na snagu

Članak 27.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 011-02/18-01/11
Urbroj: 525-07/0139-21-14
Zagreb, 8. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

ZDRAVSTVENI, SIGURNOSNI I EKOLOŠKI ZAHTJEVI VEZANO UZ PREGLED UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA

Pregled uređaja za primjenu pesticida obuhvaća sve aspekte važne za postizanje visoke razine sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Optimalno učinkovita primjena osigurava se pravilnim radom uređaja i funkcioniranjem opreme kojom se jamči postizanje sljedećih ciljeva.

Uređaji za primjenu pesticida moraju funkcionirati sigurno i moraju se propisno primjenjivati za predviđene svrhe kako bi se osiguralo da se pesticidi točno doziraju i distribuiraju. Uređaji moraju biti u takvom stanju da se mogu lako i potpuno puniti i prazniti, a da ne dolazi do curenja pesticida. Čišćenje mora biti lako i temeljito. Rad uređaja mora biti siguran, mora se kontrolirati i moći odmah zaustaviti s mjesta primjenitelja. Ako su potrebna, podešavanja moraju biti jednostavna, točna i ponovljiva.

Posebna se pažnja mora posvetiti:

1. Pogonski dijelovi

Mora se montirati zaštita pogonskog vratila i zaštita priključka energije koje moraju biti u besprijekornom stanju a zaštitne uređaje i bilo kakve pokretne ili rotirajuće pogonske dijelove ne smije se ometati u radu, kako bi se osigurala zaštita korisnika.

2. Crpka

Kapacitet crpke mora se prilagoditi potrebama uređaja i crpka mora pravilno funkcionirati kako bi se osigurala stabilna i pouzdana doza primjene. Crpka mora biti nepropusna.

3. Mješač

Uređaj za miješanje mora osiguravati pravilan povratan tok kako bi se postigla ravnomjerna koncentracija cjelokupne količine škropiva u spremniku.

4. Spremnik škropiva (rezervoar)

Spremnik škropiva, uključujući i pokazatelj količine u spremniku, uređaji za punjenje, sita i filtri, sustavi pražnjenja i ispiranja, kao i uređaji za miješanje moraju funkcionirati na takav način da smanjuju nenamjerno rasipanje, neravnomjernu koncentraciju sredstva, izlaganje primjenitelja i zaostale količine škropiva u spremniku u najvećoj mogućoj mjeri.

5. Sustav za mjerenja, kontrolu i regulaciju

Svi uređaji za mjerenje, stavljanje u pogon i gašenje, te regulaciju tlaka i/ili stopu protoka, moraju se pravilno kalibrirati i moraju pravilno raditi i ne smiju propuštati. Tijekom primjene mora biti omogućena laka kontrola tlaka i funkcioniranja uređaja za podešavanje tlaka. Kako bi se osigurala ravnomjerna stopa primjene, uređaji za regulaciju tlaka moraju održavati stalan radni tlak kod stalnog broja okretaja crpke.

6. Cijevi i crijeva

Cijevi i crijeva moraju biti u propisnom stanju kako bi se izbjeglo ometanje protoka tekućine ili nenamjerno izlijevanje u slučaju kvara. Ne smije doći do curenja iz cijevi ili crijeva kod rada pri maksimalnom tlaku.

7. Filtriranje

Kako bi se izbjegle turbulencije i neravnomjernost u načinu prskanja filtri moraju biti u besprijekornom stanju i veličina oka na filtru mora odgovarati veličini mlaznice montirane na prskalicu. Ako je ugrađen, pokazatelj zagušenja filtra mora pravilno funkcionirati.

8. Grane prskalice s mlaznicama (kod uređaja za raspršivanje pesticida pomoću vodoravno postavljenih grana, locirane blizu kulture ili materijala koji se tretira).

Grane prskalice s mlaznicama moraju biti u besprijekornom stanju i stabilne u svim smjerovima. Sustavi za učvršćivanje i regulaciju kao i amortizeri nenamjernih pokreta i ispravljač nagiba moraju pravilno funkcionirati.

9. Mlaznice

Mlaznice moraju pravilno funkcionirati u trenutku kad se prestane prskati. Za osiguranje ravnomjernosti doze primjene, količina protoka kroz svaku pojedinu mlaznicu ne smije znatnije odstupati od podataka u tablicama za količinu protoka koje isporučuje proizvođač.

10. Distribucija

Poprečna i okomita (u slučaju primjene na okomite kulture) distribucija sredstva za zaštitu bilja u ciljanom području mora biti, gdje je to bitno, ravnomjerna.

11. Ventilator (za opremu kojom se raspršuju pesticidi zračnim strujanjem)

Ventilator mora biti u besprijekornom stanju i mora osiguravati stabilno i pouzdano zračno strujanje.

PRILOG II.

POTVRDA
O UDOVOLJAVANJU UVJETIMA ZA OBAVLJANJE REDOVITIH PREGLEDA STROJEVA ZA PRIMJENU PESTICIDA

 
naziv poslovnog subjekta kod kojeg je obavljena stručna provjera, OIB
posjeduje:
adresa sjedišta (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, pošta)

1.opremu za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida:
a.za redoviti pregled strojeva (raspršivača i prskalica):
Oprema / ☐Napomena
uređaj za utvrđivanje poprečne raspodjele tekućine kod prskalica, tj. ispitni stol s prijenosom podataka na računalo
ispitni uređaj za pojedinačno mjerenje protoka mlaznica prskalica i raspršivača s prijenosom podataka na računalo
ispitni uređaj za utvrđivanje ispravnosti manometara s kontrolnim analognim manometrom promjera 100 mm klase točnosti 005 ili s digitalnim kontrolnim manometrom klase točnosti 005 s uvjerenjem o umjeravanju ovlaštene institucije
ispitni uređaj za mjerenje protoka crpke s točnošću volumnog mjerenja do +-0,5%
prihvatne posude ili bazeni za prikupljanje vode pri mjerenjima
crpka za vraćanje vode u prskalicu
ispitni uređaj za mjerenje protoka mlaznica raspršivača s menzurama volumena 2 litre i s gravurom od 50 ml
računalo s pisačem
odgovarajuću softversku aplikaciju uz ispitne uređaje koja omogućava mjerenje, prikaz i izradu rezultata pregleda
aplikaciju koja omogućava ispis potrošnje škropiva po hektaru
razni električni produživači
kompresor za kontrolu tlaka u crpkama i napuhivanje bazena
sat štoperica
kalkulator
mjerač broja okretaja vratila priključnog kardana traktora s točnošću < +-2% (analogni ili digitalni)
mjerač brzine zraka (analogni ili digitalni)
kutomjer za namještanje kuta nagiba mlaznice
četkica za čišćenje mlaznica s nastavkom za namještanje mlaznice
rampa za pristup vozila na testni stol
transportno vozilo ili osobno vozilo s autoprikolicom radi mobilnosti ekipe
osobna zaštitna oprema za zaposlenike stanice
b.za vođenje elektroničke evidencije obavljenih redovitih pregleda strojeva:
Oprema / ☐Napomena
prijenosno računalo s pristupom internetu
pisač
drugu potrebnu opremu koja omogućava nesmetani pristup za unos podataka u središnju evidenciju FIS-a
2.norme prema kojima će obavljati redovite preglede strojeva za primjenu pesticida:
Oznaka norme / ☐Napomena
HRN EN ISO 16122-1:2015
HRN EN ISO 16122-2:2015
HRN EN ISO 16122-3:2015

HRN EN ISO 16122-4:2015
HRN EN ISO 16122-5:2021


Umjeravanje opreme u ovlaštenom laboratoriju obavljenogodine.
datum

Na temelju obavljene stručne provjere ovime potvrđujemo da poslovni subjekt
 
naziv, OIB, adresa sjedišta (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, pošta)

posjeduje svu opremu potrebu za obavljanje redovitih pregleda:

☐ prskalica

☐ raspršivača,

sukladno odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. _________)

i Pravilnika o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. ________).

U,godine.
mjestodatum

Službena osoba ovlaštene stručne institucije koja je obavila provjeruOdgovorna osoba ovlaštene stručne institucije

   
ime i prezimeime i prezime
   
potpispotpis

PRILOG III.

OPIS ZNAKA O OBAVLJENOM REDOVITOM PREGLEDU UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA

Znak o obavljenom redovitom pregledu sastoji se iz tri dijela i zelene je boje, a tiska se u C:36, M:0, Y:57, K:0 ili u PANTONE 7487 C. Osnovni dio znaka pravokutnog je oblika veličine 100x80 mm, a sastoji se od teksta, brojeva te loga u sredini znaka. Tekst i brojevi znaka ispisani su pismom Times New Roman, na gornjem rubu znaka otisnuto je 6 crnih točaka s godinama, na donjem 12 crnih točaka s mjesecima, na lijevom bočnom rubu znaka 16 crnih točaka, a na desnom bočnom rubu 15 crnih točaka s danima. U gornjem dijelu znaka velikim tiskanim slovima veličine pisma 24 pt istaknuta je riječ: »PREGLEDANO«, iznad loga istaknut je naziv Ministarstva slovima veličine pisma 15 pt. U donjem dijelu znaka istaknuta je brojčana oznaka znaka u veličini pisma 18 pt. Brojčana oznaka znaka sastoji se iz dva dijela; prvi dio je troznamenkasti i predstavlja broj ovlaštene ispitne stanice, a drugi dio je šesteroznamenkasti i predstavlja serijski broj znaka. Između prvog i drugog dijela znaka nalazi se crtica te se osnovni dio znaka naljepljuje na pregledani stroj. Naljepnica sa znakom je narezana, radi sprečavanja skidanja sa stroja bez oštećenja, a tisak naljepnice znaka mora biti na materijalu otpornom na habanje te u bojama otpornim na tekućine, svjetlost i ostale atmosferske utjecaje najmanje za duljinu trajanja znaka od pet godina. Ispod osnovnog dijela znaka nalaze se dva pomoćna dijela znaka u obliku pravokutnika iste veličine u boji osnovnog dijela znaka na kojima je otisnut broj znaka u crnoj boji.

IZGLED ZNAKA O OBAVLJENOM REDOVITOM PREGLEDU UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA