Odluka o porezima Općine Perušić

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o porezima Općine Perušić

Općina Perušić

2406

Na temelju članka 20., članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) te članka 30. Statuta Općine Perušić (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije broj 5A/21) Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj 9. prosinca 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE PERUŠIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Perušić, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Perušić su:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Stopa prireza porezu na dohodak iznosi 2%.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Stopa poreza na potrošnju iznosi 3%.

3. Porez na javne površine

Članak 5.

Pod javnim površinom smatraju se javne prometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, šetnice, pješački polazi, javni prolazi, parkirališta, pločnici, mostovi, parkirališta) i javne zelene površine (parkovi, zemljišni pojas uz javnoprometne površine, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz objekte javne namjene.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine na području Općine Perušić.

Obveznik poreza na korištenje javne površine iz prethodnog stavka je svaka fizička ili pravna osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata ili naprave za obavljanje poduzetničke djelatnosti.

Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju koristit javnu površinu dužne su o istome dostaviti pisani zahtjev jedinstvenom upravnom odjel Općine Perušić radi izdavanja rješenja.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dosatve rješenja.

Porez na korištenje javne površine prihod je Općine Perušić.

U zahtjevu za izdavanje rješenja o korištenju javne površine potrebno je navesti:

• Ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe koja podnosi zahtjev,

• OIB podnositelja zahtjeva,

• Broj čestice na kojoj se nalazi javna površina,

• Vremensko razdoblje korištenja javne površine.

Rješenje o korištenju javne površine neće se izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima dugovanja prema Općini Perušić po bilo kojoj osnovi.

Članak 6.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se po metru četvornom zauzete površine dnevno, mjesečno, odnosno godišnje ovisno u svrsi kako slijedi:

• Za postavljanje montažnog kioska za prodaju novina, duhana i sl. – 12.000,00 kuna/godišnje

• Za postavljanje montažnog kioska za prodaju voća i povrća – 12.000,00 kuna/godišnje

• Za postavljanje montažnog kioska za ugostiteljsku djelatnost, uključujući brzu prehranu – 12.000,00 kuna/godišnje

• Za postavljanje pokretnih naprava (štandova i aparata) za prodaju sljedećih roba:

– štandovi za prodaju suvenira, bižuterije kožne galanterije, igračaka, oslikanih majica, nakita, tekstila, obuće i keramike – 100 kuna/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno

– štandovi za prodaju tekstila, obuće i keramika i sl. – 100 kuna/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– štandovi za prodaju voća i povrća – 100 kuna/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– štandovi za prodaju nakita – 100 kuna/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– štandovi za prodaju oslikanih majica – 100 kuna/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– štandovi za prodaju slika i izradu portreta – 100 kuna/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– aparat za kokice – 100,00 kuna/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– aparat za sladoled – 100,00 kn/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– aparat za palačinke i ostalih jestivih proizvoda – 100,00 kn/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– aparati i naprave za zabavu i igru – 100,00 kn/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

– vrtuljak za prodaju razglednica – 100 kn/m2/dnevno, 1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

• Za postavljanje rashladnih vitrina – 100 kuna/m2/dnevno/1.500,00 kuna/m2/mjesečno,

• Za postavljanje ledenica i rashladnih vitrina za piće – 100 kuna/m2/dnevno/1.500,00 kuna/m2/mjesečno.

• Za postavljanje otvorenog šanka – 200 kuna/m2/dnevno

– u slučaju ako je otvoreni šank postavljen duže od jednog dana općinski porez se obračunava po cijeni za postavljanje ugostiteljskih terasa

• Za postavljanje šatora, pozornica za održavanje raznih manifestacija i drugih privremenih građevina – 25 kn/m2/dnevno, 600 kuna/m2/mjesečno,

• Za postavljanje cirkuskih šatora – 25 kn/m2/dnevno, 600 kuna/m2/mjesečno

• Za postavljanje lunaparkova – 25 kn/m2/dnevno, 600 kuna/m2/mjesečno,

• Za postavljanje trampolina – 25 kn/m2/dnevno, 600 kuna/m2/mjesečno,

• Za postavljanje zabavnih igara – 25 kn/m2/dnevno, 600 kuna/m2/mjesečno.

• Za postavljanje reklamnih platna (jumbo plakati) – 200 kuna/dnevno, 2.000,00 kuna/mjesečno, 40.000 kuna/godišnje.

• Za postavljanje osvijetljenih reklamnih vitrina (city light) – 100 kuna /dnevno, 1.000,00 kuna/m2/mjesečno, 20.000,00 kuna/m2/godišnje

• Za postavljanje reklamnih panoa, reklamnih uređaja, konstrukcija i slično – samostojeći ili na objektima, putokaznih reklama te reklamni stupovi do 2 m2 površine – 50 kuna/m2/dnevno, 250,00kuna/m2/mjesečno, 5.000,00 kuna/m2/godišnje

• Za prodaju proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava – 100,00 kuna/m2/dnevno, 250,00 kuna/m2/mjesečno

• Za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini raznih pokretnih i nepokretnih stvari (prikolice, traktori, kamioni, bačve, neispravna vozila i slično) – 100 kuna/m2/dnevno 250 kuna/m2/mjesečno,

• Za zauzetost javne površine radi održavanja prezentacija radi reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda – 100 kuna/m2/dnevno, 250 kuna/m2/mjesečno,

• Za postavljanje ugostiteljskih terasa ispred ugostiteljskih objekata u periodu od 1. 4. do 31. 10. godine – 0,76 kuna/m2/dnevno, 19,80 kuna/m2/mjesečno.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 7.

Poslove utvrđivanja i naplate prireza poreza na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava, a poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Postupci utvrđivanja i naplate prihoda od općinskih poreza provode se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

Članak 9.

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovom odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti Odluka o općinskim porezima (»Županijski glasnik« broj 29/20, 30/20, 2/21).

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave ove odluke u Narodnim novinama.

Klasa: 400-01/21-01/735

Urbroj: 2125-08-1-21-1

Perušić, 9. prosinca 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Vidmar, v. r.