Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2410

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 34. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) te članka 26. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 48/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela

ODLUKU

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

I.

(1) Naknada za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje) u dijelu troška pripremno-završnih radova određuje se za priključenje na distribucijski sustav za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026. kako slijedi:

915,20 knza kategoriju priključka I
(priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h),
2.912,25 knza kategoriju priključka II
(priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h),
4.972,00 knza kategoriju priključka III
(priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4.000 kWh/h),
8.057,50 knza kategoriju priključka IV
(priključni kapacitet veći od 4.000 kWh/h).

(2) Naknada za priključenje u dijelu troška pripremno-završnih radova određuje se za priključenje na transportni sustav za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2025. kako slijedi:

2.012,10 knza kategoriju priključka I
(priključni kapacitet manji ili jednak 40.000 kWh/h),
3.435,20 knza kategoriju priključka II
(priključni kapacitet veći od 40.000 kWh/h, a manji ili jednak 200.000 kWh/h),
5.567,00 knza kategoriju priključka III
(priključni kapacite t veći od 200.000 kWh/h).


(3) U slučaju višestrukog priključenja, sukladno članku 19. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 48/18) (u daljnjem tekstu: Metodologija), naknada iz stavka 1. i 2. ove točke umanjuje se za 50%.

(4) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta, sukladno članku 21. stavku 2. Metodologije, naknada iz stavka 1. i 2. ove točke umanjuje se za 20%.

II.

Naknada za priključenje u dijelu troška građenja priključka određuje se sukladno članku 20. Metodologije.

III.

(1) Naknada za priključenje u dijelu troška redovnog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu određuje se sukladno članku 8. Metodologije.

(2) Jedinični trošak i fiksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026. određuju se za pripadajuću kategoriju priključka za svakog od operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

(3) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta, sukladno članku 21. stavku 3. Metodologije, naknada iz stavka 1. ove točke umanjuje se za zbroj naknada za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu uplaćenih kod priključenja i prethodnih povećanja priključnog kapaciteta.

IV.

Naknada za priključenje u dijelu troška izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu određuje se sukladno člancima 9. do 14. Metodologije.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina (»Narodne novine«, broj 122/16).

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 310-38/21-01/3

Urbroj: 371-04-21-2

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

Jedinični trošak (JTRRKi) i fiksni trošak (FTRKi) za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026. za svaku od kategorija priključaka za svakog od operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom

Redni brojNaziv, sjedište i adresa operatora distribucijskog sustavaJedinični trošak JTRKi (Kn/kWh/h) i fiksni trošak FTRKi (Kn) za redovno stvaranje tehničkih uvjeta
u distribucijskom sustavu za kategoriju priključka
IIIIIIIV
JTRKiFTRKiJTRKiFTRKiJTRRKiFTRKiJTRKiFTRKi
1.

ENERGO d.o.o.

Dolac 14,

51000 Rijeka

21,110,0036,365.000,0043,0125.000,0050,8375.000,00
2.

EVN Croatia plin d.o.o.
za distribuciju plina

Zagrebačka avenija 104,
10000 Zagreb

14,570,0056,975.000,0095,3925.000,00111,2975.000,00
3.

PLINARA d.o.o.
za opskrbu plinom

Industrijska 17,

52100 Pula

0,000,0031,805.000,0059,4525.000,0067,7475.000,00
4.

PLIN-PROJEKT d.o.o.
za izgradnju plinovoda i distribuciju plina

Alojzija Stepinca 36,
35400 Nova Gradiška

18,070,0019,885.000,0023,4925.000,0027,1175.000,00