Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN 142/2021 (23.12.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Hrvatska narodna banka

2425

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019., 14/2020., 53/2020., 122/2020. i 53/2021.) u članku 4. stavku 5. točkama 1. i 2. riječi »točaka 1., 2., 5., 10., 12., 13., 16. i 17. ovog članka« zamjenjuju se riječima »točaka 10., 12., 13. i 17. ovog članka«.

Članak 2.

U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, briše se točka 21.

Članak 3.

U točki 33. Upute briše se podtočka 6.

Članak 4.

Iza točke 69. Upute dodaje se točka 69.a, koja glasi:

»69.a U izvješću »PO« na konsolidiranoj osnovi izvještajna institucija navodi samo protustranke koje ispunjavaju kriterije opisane modalitetima »U2«, »U4« i »U5«.«

Članak 5.

U tablici iza točke 84. Upute mijenja se definicija instrumenta »A0235 – Revolving krediti« i glasi:

A0235Revolving krediti

U ovu stavku uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

− dužnik se može koristiti sredstvima ili ih povući do prethodno odobrenoga ugovorenog limita, a da prethodno ne obavijesti davatelja kredita

− iznos raspoloživoga kredita može se povećavati ili smanjivati ovisno o povlačenju i otplati sredstava

− kredit se može ponovo koristiti u više navrata.

Osim navedenog ova stavka uključuje i iznose odobrene putem kreditne linije koji još nisu otplaćeni (stanja na kraju mjeseca). Kreditna linija je ugovor između klijenta i izvještajne institucije koji omogućuje klijentu povlačenje predujmova u određenom razdoblju i do određenog limita te njihovu otplatu po vlastitom izboru prije isteka ugovorenog roka. Ne prikazuju se iznosi raspoloživi putem kreditnih linija koji još nisu povučeni ili iznosi koji su već otplaćeni.

Podaci o ukupnom iznosu koji duguje dužnik dostavljaju se neovisno o tome je li on ispod ili iznad prethodno dogovorenog limita između davatelja kredita i dužnika u vezi s visinom i/ili najdužim razdobljem kredita.

Ova stavka ne uključuje revolving kredite odobrene putem kreditnih kartica i prekoračenja po transakcijskim računima.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.


Članak 6.

U tablici iza točke 89. Upute briše se redak 9.

Članak 7.

Točka 97. mijenja se i glasi:

»97. Unesena vrijednost izvornog dospijeća utvrđuje se u trenutku sklapanja posla i ostaje nepromijenjena tijekom cijeloga životnog vijeka financijskog instrumenta. Iznimno, u slučaju produljenja roka otplate (npr. moratorija), kao novo izvorno dospijeće prikazuje se inicijalno izvorno dospijeće uvećano za broj mjeseci dogovorenog produljenja roka otplate. U slučaju ugovaranja moratorija kod kojeg ne dolazi do produljenja konačnog roka otplate, izvorno dospijeće ostaje isto kao kod prvotnog sklapanja ugovora o kreditu. Također, u slučaju skraćivanja roka otplate (npr. djelomičnih prijevremenih otplata), kao novo izvorno dospijeće prikazuje se inicijalno izvorno dospijeće umanjeno za broj mjeseci dogovorenog skraćenja roka otplate.«

Članak 8.

U točki 125. Upute briše se podtočka 5.

Članak 9.

Točke 183., 184. i 185. Upute mijenjaju se i glase:

»183. U specifičnim slučajevima, pri pregovaranju o uvjetima postojećih ugovora o kreditu u smislu povećanja iznosa kredita, preostali neotplaćeni iznos iz originalnog ugovora prikazuje se u okviru ponovnih sporazuma, dok je povećanje iznosa kredita stvarni novi posao. Ako pregovaranje uključuje djelomično smanjenje kredita, stvarni novi poslovi ne nastaju, a u okviru ponovnih sporazuma prikazuje se samo preostali neotplaćeni iznos iz originalnog ugovora. U slučaju smanjenja iznosa kredita zbog djelomične prijevremene otplate, o ponovnom sporazumu potrebno je izvijestiti samo kada promjena uvjeta (primjerice kraće izvorno dospijeće) nije predviđena osnovnim ugovorom, već se uvjeti mijenjaju na zahtjev klijenta tijekom otplate (aktivno sudjelovanje klijenta). Ako se djelomična prijevremena otplata provodi po uvjetima prethodno predviđenima osnovnim ugovorom, promjena je vidljiva samo na stanju kredita.

184. Ako kreditna institucija prodaje ili prenosi kredite drugoj kreditnoj instituciji bez aktivnog sudjelovanja klijenta, kod nijedne kreditne institucije ne nastaje novi posao (ni stvarni novi posao ni ponovni sporazum), već se kupnja/prodaja odražava na promjenu stanja. S druge strane, ako klijent odluči ili pristaje prenijeti kredit iz jedne kreditne institucije u drugu (aktivno sudjelovanje klijenta), kreditna institucija koja ga preuzima dužna ga je prijaviti unutar ponovnih sporazuma. Ako kreditna institucija kupuje ili preuzima kredite od institucija izvan sektora kreditnih institucija, tada nastaje novi posao (stvarni novi posao) jer se radi o potpuno novim kreditima pristiglima u sektor kreditnih institucija.

185. U slučaju promjene protustranke, pri čemu su kreditna institucija i nova protustranka (preuzimatelj) suglasni s tom promjenom, ako nije došlo i do promjene uvjeta preuzetog ugovora, takvi se krediti/depoziti ne prikazuju kao novi posao, već su te promjene vidljive samo u stanjima. Ako je uz promjenu protustranke došlo i do promjene uvjeta preuzetog ugovora, tada se to smatra ponovnim sporazumom (aktivno sudjelovanje klijenta).«

Članak 10.

U točki 248. Upute na kraju točke 1. dodaju se riječi »Iznimno, pri izvješćivanju na konsolidiranoj osnovi izvještajna institucija može u svim slogovima kao protustranku iskazati svoje identifikatore.«

Članak 11.

U točki 256. Upute iza podtočke 4. dodaje se podtočka 5., koja glasi:

»5) Dobici ili gubici po prestanku priznavanja ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva iskazuju se na sljedeći način:

5.1) ako su se ta ulaganja prestala priznavati, a da prethodno nisu bila klasificirana kao namijenjena za prodaju i nisu se smatrala poslovanjem koje se neće nastaviti u skladu s MSFI-jem 5, iskazuju se na pripadajućem instrumentu vlasničkog ulaganja (»A04*«), portfelju u koji su bila raspoređena prije prestanka priznavanja (»UPO«, »UPD« ili »UZP«) i na vrsti iznosa »55«

5.2) ako su se ta ulaganja prestala priznavati, a da su prethodno bila klasificirana kao namijenjena za prodaju i nisu se smatrala poslovanjem koje se neće nastaviti u skladu s MSFI-jem 5, iskazuju se na pripadajućem instrumentu vlasničkog ulaganja (»A04*«), portfelju u koji su bila raspoređena prije prestanka priznavanja (»DIP« ili »GOP«) i na vrsti iznosa »55«

5.3) ako su se ta ulaganja prestala priznavati, a da su se prethodno smatrala poslovanjem koje se neće nastaviti u skladu s MSFI-jem 5, iskazuju se na instrumentu »R1029«.«

Članak 12.

U točki 256.a Upute iza podtočke 14. dodaju se točke 15. i 16., koje glase:

»15) Izloženosti prema pojedinačnim dužnicima pogođenima epidemijom koje su iskazane u izvješću »AA«, a kod kojih ne postoji ni aktivna, ni odbijena, ni istekla mjera, prijavljuju se u izvješću »CV« istom kombinacijom obilježja koja se primjenjuje za prijavu tih izloženosti u izvješću »AA«, uz dostavu iznosa od 0,00 kuna na vrsti iznosa »54«. Za ostale protustranke (modaliteti »FZ«, »OB« i »ND«) nije potrebno prijavljivati opis ostatka izloženosti koji na referentni datum ne nosi ni aktivnu, ni odbijenu, ni isteklu mjeru.

16) Ako kreditna institucija ne može mjere u izvješću jednostavno podijeliti između bilančne izloženosti i izvanbilančne izloženosti, informacije o mjerama potrebno je prijaviti na onom instrumentu na koji se mjera odnosi po njezinoj poslovnoj suštini. Primjerice, ako je riječ o moratoriju na kredit, tada informaciju o mjerama ne treba prijavljivati uz izvanbilančni dio te kreditne partije (jer se time stvara neispravna agregatna slika o stanju odobrenih, odbijenih ili isteklih mjera); jednako tako, ako je riječ o restrukturiranju neiskorištenoga okvirnoga kredita, tada informaciju o mjerama ne treba prijavljivati uz bilančni dio te kreditne partije (zbog jednakih razloga). Ako nije moguće informaciju o mjerama dodijeliti pripadajućoj strani izloženosti, kreditna institucija prema svojoj procjeni mjeru dodjeljuje bilančnom odnosno izvanbilančnom dijelu, ovisno o tome na koji dio ta mjera ima veći utjecaj, ponovo primjenjujući princip sprječavanja višestrukog izvješćivanja o istim mjerama.«

Članak 13.

Točka 257. Upute briše se.

Članak 14.

U Prilogu 3. Upute, u tablici iza točke 261. Upute dodaje se sljedeći redak:

MEĐUNARODNA INSTITUCIJA (ime na hrvatskom)MEĐUNARODNA INSTITUCIJA (ime na stranom jeziku)OZNAKAPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
Europski fond za financijsku stabilnost – EFSFEuropean Financial Stability Facility – EFSF4W31. 1. 2022.

Članak 15.

Iza točke 263.a Upute dodaju se točke 263.b i 263.c, koje glase:

»263.b Ako zbog aktivnosti kreditne institucije s ciljem naplate potraživanja po kreditu (npr. preuzimanjem instrumenta osiguranja) kredit prestane ispunjavati definiciju inicijalno određenog instrumenta (instrumenti »A0216«, »A0223« i »A0233«), potrebno ga je premjestiti na drugi, odgovarajući instrument. Primjerice, ako je kreditna institucija odobrila gotovinski nenamjenski kredit uz zalog (»A0233«), ali je naknadno taj zalog preuzela pa nakon toga taj kredit više nema zalog, taj je kredit potrebno rasporediti u gotovinske nenamjenske kredite bez zaloga (»A0232«). Ako instrument osiguranja nije iskorišten u postupku naplate kredita, ali je procijenjena vrijednost instrumenta osiguranja svedena na nulu, kredit je potrebno i dalje iskazivati na inicijalnom instrumentu.

263.c Ako kreditna institucija odobri kredit koji ne zadovoljava u cijelosti nijednu od definicija specificiranih kredita iz ove Upute zato što sadržava značajke više definiranih instrumenata kredita, takav je kredit potrebno prijaviti kao onu vrstu kredita na koju se odnosi prevladavajući dio financiranja. Za ovu svrhu prevladavajućim dijelom smatra se najmanje 80 % odobrenog iznosa kredita. Primjerice, ako odobreni kredit pretežno jest stambeni kredit (jer se odobrava za kupnju stambene nekretnine), ali djelomično ima značajke drugih vrsta kreditiranja (financiranje opremanja nekretnine bez kontrole namjene ili pak zatvaranje druge dužnikove obveze), izvještajna institucija svaki je takav kredit dužna analizirati i utvrditi njegove značajke. Ako u takvom specifičnom kreditu prevladavajući dio ima namjena financiranja opisana instrumentom stambenoga kredita (»A0215«), on se prijavljuje na instrumentu stambenih kredita. Analogno, ako u takvom specifičnom kreditu prevladavajući dio čini nenamjensko kreditiranje (opisano instrumentima »A0232« ili »A0233«), on se prijavljuje na odgovarajućem instrumentu gotovinskoga nenamjenskoga kredita. Konačno, ako u takvom specifičnom kreditu prevladavajući dio imaju druge svrhe (primjerice zatvaranje druge kreditne obveze), takav se kredit prijavljuje na instrumentu ostalih kredita (»A0230«).«

Članak 16.

U Prilogu 8. Upute, u tablici iza točke 268. dodaju se redci od 16325. do 16333., koji glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
16325.RAA0401UPD5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja
16326.RAA0401UPO5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja
16327.RAA0401UZP5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja
16328.RAA0402UPD5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja
16329.RAA0402UPO5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja
16330.RAA0402UZP5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja
16331.RAA0404UPD5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja
16332.RAA0404UPO5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja
16333.RAA0404UZP5531. 12. 2021. 
dobitak ili gubitak po prestanku priznavanja ulaganja

Članak 17.

U tablici iza točke 272. Upute mijenjaju se redci 24., 26., 34., 57., 59., 87., 88., 94., 177., 195., 208., 209., 214. i 215. i glase:

Red. br.KontrolaŠifra
pogreške
Primjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
24.Ako je modalitet obilježja »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće« = »K«, tada je modalitet obilježja »Otkazni rok« = »000«.16530. 9. 2018.30. 6. 2021.
26.Ako je modalitet obilježja »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće« = »K«, tada je modalitet obilježja »Utrživost kredita« = »X«.18530. 9. 2018.30. 6. 2021.
34.Ako je Oznaka komitenta = »MF«, tada je Država = prva dva slova šifre MFI-ja (osim za »E$0ECBM00221«).31330. 9. 2018.31. 12. 2021.
57.

Ako je (Oznaka retka = (»AA«, »AB«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AH« ili »RA«) i Portfelj = »ATR« i prvi znak Instrumenta = »A«), tada Rizik nije »00« ili » «.

Ako je (Oznaka retka = (»AA«, »AB«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AH« ili »RA«) i Portfelj = »FOS« i Instrument ne počinje s »A04«), tada Rizik nije »00« ili » «.

41730. 9. 2018.20. 12. 2021.
59.Ako je (Oznaka retka = »AA«, »AB«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW« i Portfelj = »TRG«, »FOB«, »FOP« ili »GOP«), tada je Rizik = »00« ili » «.41930. 9. 2018.20. 12. 2021.
87.Ako je (Oznaka retka = »AA«, »AB«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW« i prvi znak Instrumenta = »I«), tada je Rizik = »A1«, »A2«, »B1«, »B2«, »B3« ili »CC«.45230. 9. 2018.20. 12. 2021.
88.Ako je Instrument = »A1002«, »P1115«, »P1116« ili »P1117«, tada je Oznaka izvješća = »KP« ili »KR«.45330. 9. 2018.20. 6. 2021.
94.Ako je Oznaka izvješća = »KP« ili »KR«, onda ne smije biti ni (Oznaka retka = »AD« i Vrsta iznosa = »37«), ni (Oznaka retka = »AA« i Vrsta iznosa = »20« ili »63«), ni (Oznaka retka = »AE« i Vrsta iznosa = »34«), ni (Oznaka retka = »RA« i Instrument = »R1030«).45830. 9. 2018.30. 6. 2021.
177.

Ako je modalitet obilježja »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće« = »K«, tada je modalitet obilježja »Izvorno dospijeće« = »000000«.

Ako su prva tri znaka u modalitetu obilježja »Izvorno dospijeće« > 000, tada prva tri znaka moraju biti manja od sljedeća tri znaka.

16030. 6. 2019.30. 6. 2021.
195.

Ako je Oznaka retka = »CV« i ako je Vrsta aktivne mjere <> »0«, tada je Vrsta iznosa »54« (Izloženost s aktivnom mjerom) > 0.

Ako je Oznaka retka = »CV« i ako je oznaka komitenta = »MB« ili »MF« i ako je Vrsta aktivne mjere = »0«, tada Vrsta iznosa »54« (Izloženost s aktivnom mjerom) = 0.

80830. 6. 2021.
208.Ako je Oznaka retka = CV, tada je Instrument osiguranja = »0«, »1«, »2«, »3«, »4«, »5«, »6« ili »7«.82130. 6. 2021.20. 12. 2021.
209.Ako je Oznaka retka = CV, tada je Povlašteni tretman = »0«, »1« ili »2«.82230. 6. 2021.20. 12. 2021.
214.Ako je Oznaka retka = »CV« i Vrsta iznosa = »53«, tada je Iznos decimalni podatak s pet decimala.82730. 6. 2021.30. 6. 2021.
215.

Ako je Oznaka retka = (»AB«, »AS«, »AP«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AK«, »IZ«, »KS«, »AH« ili »CV«), tada Oznaka izvješća počinje s »N«.

Ako je Oznaka retka = (»KS« ili »CV«), tada Oznaka izvješća završava s »P«.
Ako Oznaka izvješća počinje s »D«, tada je Oznaka retka = »AA«.

2130. 6. 2021.20. 12. 2021.Dodaju se redci od 218. do 229., koji glase:.

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
218.Ako je Instrument = »A1002«, »P1103«, »P1115«, »P1116« ili »P1117«, tada je Oznaka izvješća = »KP« ili »KR«.45330. 6. 2021.
219.Ako je (Oznaka retka = »CV« i Oznaka komitenta = (»FZ«, »OB«, ili »ND«)), tada je (Komitent MBR = »00000000« i Komitent PBR i Komitent nerezident = prazno (blank)).11131. 12. 2021.
220.

Ako je (Oznaka retka = (»AA«, »AB«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AH«, »RA« ili »CV«) i Portfelj = »ATR« i prvi znak Instrumenta = »A«), tada Rizik nije »00« ili » «.

Ako je (Oznaka retka = (»AA«, »AB«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AH«, »RA« ili »CV«) i Portfelj = »FOS« i Instrument ne počinje s »A04«), tada Rizik nije »00« ili » «.

41731. 12. 2021.
221.Ako je (Oznaka retka = »AA«, »AB«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »CV« i Portfelj = »TRG«, »FOB«, »FOP« ili »GOP«), tada je Rizik = »00« ili » «.41931. 12. 2021.
222.Ako je (Oznaka retka = »AA«, »AB«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »CV« i prvi znak Instrumenta = »I«), tada je Rizik = »A1«, »A2«, »B1«, »B2«, »B3« ili »CC«.45231. 12. 2021.
223.

Ako je Oznaka retka = »CV«, tada je Instrument osiguranja = »0«, »1«, »2«, »3«, »4«, »5«, »6« ili »7«.

Ako je Oznaka retka = »CV« i ako je vrsta iznosa »53« i ako je vrsta aktivne mjere = »1«, »2« ili »3«, tada Instrument osiguranja mora biti »3«, »4« ili »7«.

82131. 12. 2021.
224.Ako je Oznaka retka = »CV«, tada je Povlašteni tretman = »0«, »1« ili »2«.
Ako je Oznaka retka = »CV« i ako je Vrsta aktivne mjere = »1«, »2« ili »3«, tada je Povlašteni tretman = »1« ili »2«.
82231. 12. 2021.
225.Ako su prva tri znaka u modalitetu obilježja »Izvorno dospijeće« > 000, tada prva tri znaka moraju biti manja od sljedeća tri znaka.16031. 12. 2021.
226.

Ako je Oznaka retka = (»AB«, »AS«, »AP«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AK«, »IZ«, »KS«, »AH« ili »CV«), tada Oznaka izvješća počinje s »N«.

Ako je Oznaka retka = »KS«, tada Oznaka izvješća završava s »P«.
Ako Oznaka izvješća počinje s »D«, tada je Oznaka retka = »AA«.

Ako je Oznaka retka »AA«, »AD«, »AE« i »RA«, tada Oznaka izvješća ne smije biti »KP«, ni »KR«.

2131. 12. 2021.
227.Ako je Oznaka komitenta = »MF«, tada Država mora biti članica EU-a, osim ako je komitent = »E$0ECBM00221«, tada je Država = »DE«.12530. 9. 2018.31. 12. 2021.
228.Ako je Oznaka komitenta = »MF«, tada Država mora biti članica EU-a, osim ako je komitent = »E$0ECBM00221«, tada je Država = »E$«.12510. 1. 2022.
229.Ako je Oznaka komitenta = »MF«, tada je Država = prva dva slova šifre MFI-ja.31310. 1. 2022.


Članak 18.

U tablici iza točke 273. Upute riječi »Ulazni slog ostalih izvješća (osim »AA«, »PO«, »AH«, »KS« i »IZ«)« zamjenjuju se riječima »Ulazni slog ostalih izvješća (osim »AA«, »PO«, »AH«, »KS«, »IZ« i »CV«)«..

Članak 19.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. prosinca 2021., osim članka 5., koji stupa na snagu 30. siječnja 2022.

Broj: 360-091/12-21/BV

Zagreb, 16. prosinca 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.