Uredba o osnivanju Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer«

NN 143/2021 (24.12.2021.), Uredba o osnivanju Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer«

Vlada Republike Hrvatske

2438

Na temelju članka 212. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19. i 84/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

UREDBU

O OSNIVANJU INSTITUTA ZA VODE »JOSIP JURAJ STROSSMAYER«

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« (u daljnjem tekstu: Institut).

(2) Naziv Instituta na engleskom jeziku je: Josip Juraj Strossmayer Water Institute.

(3) Skraćeni naziv Instituta je: IZV-JJS.

Članak 2.

(1) Osnivačka prava u Institutu, u ime Republike Hrvatske ostvaruje ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Sjedište Instituta je u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 220.

Članak 3.

Djelatnost Instituta je:

1. provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda kao i laboratorijskih poslova

2. izrada stručnih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina

3. izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama

4. provedba i drugih znanstvenih istraživanja u području upravljanja vodama

5. obavljanje poslova izrade znanstvenih i stručnih analiza nacrta zakona i provedbenih propisa

6. obavljanje poslova međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, te priprema i provedba međunarodnih projekata vezanih za upravljanje vodama

7. obavljanje poslova izrade modela vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te izrada izvještaja i analiza o tome

8. izobrazba državnih službenika te drugih zaposlenika u javnom sektoru i gospodarstvu u području upravljanja vodama

9. izrada drugih znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga

10. obavljanje poslova vještačenja u području upravljanja vodama i

11. obavljanje i drugih poslova u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja upravljanja vodama i drugim aktima iz područja upravljanja vodama te svojim Statutom.

Članak 4.

(1) Tijela Instituta su Upravno vijeće i ravnatelj.

(2) Institut može imati i druga stručna i radna tijela čije se osnivanje, sastav i nadležnost uređuju Statutom.

Članak 5.

(1) Institutom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće:

1. donosi Statut

2. donosi financijski plan

3. odlučuje o godišnjem obračunu koji se podnosi u obliku izvješća o poslovanju i izvršenju financijskog plana te prihvaća godišnje financijske izvještaje

4. donosi godišnje programe rada i razvoja, te nadzire njihovo izvršavanje

5. donosi pravilnik o radu, uključujući odredbe o plaćama i platnim razredima

6. donosi druge opće akte

7. predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i statusne promjene

8. daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima

9. odlučuje o raspolaganju imovinom iznad iznosa određenog Statutom

10. odlučuje o provedbi javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i o odabiru najpovoljnijeg kandidata za ravnatelja

11. odlučuje o sklapanju ugovora o radu s ravnateljem

12. odlučuje o sklapanju kolektivnih ugovora i

13. obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom.

(3) Akti iz stavka 2. točaka 1., 2. i 5. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(4) U radu Upravnog vijeća sudjeluje i ravnatelj, bez prava odlučivanja.

(5) Plan monitoringa je sastavni dio godišnjeg programa rada i razvoja. Prethodnu potvrdu plana monitoringa daju Hrvatske vode. Potvrdom se potvrđuje da je plan monitoringa sukladan planu upravljanja vodnim područjima.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće ima pet članova i čine ga četiri predstavnika osnivača i jedan predstavnik radnika.

(2) Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: ministar), na razdoblje od četiri godine.

(3) Član Upravnog vijeća, predstavnik radnika, bira se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje područje rada na razdoblje od četiri godine.

(4) Članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka razdoblja na koje su imenovani.

(5) Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s odlukom ministra te pravo na naknadu putnih i drugih troškova u izvršavanju dužnosti člana Upravnog vijeća prema pravilima koja se primjenjuju na zaposlenike Instituta.

(6) Upravno vijeće o svojem radu donosi poslovnik.

Članak 7.

(1) Ravnatelj je voditelj Instituta te predstavlja i zastupa Institut.

(2) Ravnatelja, na prijedlog Upravnog vijeća, imenuje i razrješuje ministar.

(3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja.

(4) Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine te po isteku tog razdoblja može biti ponovno imenovan.

(5) Ravnatelj može biti razriješen prije isteka razdoblja na koje je imenovan u skladu s zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

(6) Ravnatelj za svoj rad odgovara Upravnom vijeću i ministru.

(7) Ravnatelj podnosi godišnje izvješće o poslovanju Instituta Ministarstvu, nakon što izvješće usvoji Upravno vijeće.

Članak 8.

Osim ovlasti i obveza određenih zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova, ravnatelj:

1. predlaže Upravnom vijeću akte koje ono donosi, osim odluke o provedbi javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, o odabiru najpovoljnijeg kandidata za ravnatelja i o sklapanju ugovora o radu s ravnateljem

2. donosi plan radnih mjesta

3. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika te drugim radnim obvezama i pravima zaposlenika

4. odlučuje o raspolaganju imovinom kada o tom ne odlučuje Upravno vijeće

5. podnosi Upravnom vijeću godišnji obračun u obliku izvješća o poslovanju i izvršenju financijskog plana

6. izvršava odluke Upravnog vijeća

7. obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom, Statutom i općim aktima.

Članak 9.

(1) Ravnatelj ima jednog zamjenika.

(2) Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

(3) Zamjenik ravnatelja imenuje se iz reda zaposlenika Instituta ili na temelju javnog natječaja.

(4) Zamjenik ravnatelja imenuje se na razdoblje od četiri godine te po isteku tog razdoblja može biti ponovno imenovan.

(5) Zamjenik ravnatelja može biti razriješen prije isteka razdoblja na koje je imenovan u skladu s pravilima o razrješenju ravnatelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

(6) Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovara ravnatelju i Upravnom vijeću.

Članak 10.

Iznimno od članka 9. ove Uredbe, ravnatelj može imenovati vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja do imenovanja iz članka 9. ove Uredbe. Vršiteljem dužnosti zamjenika ravnatelja može se imenovati samo voditelj ustrojstvene jedinice, koji istodobno nastavlja obavljati i poslove svoga radnog mjesta.

Članak 11.

(1) Statutom se uređuje i:

1. ustrojstvo Instituta, uključujući ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

2. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

3. okvirni broj zaposlenih

4. uvjeti za imenovanje na radna mjesta ravnatelja, zamjenika ravnatelja i voditelja ustrojstvenih jedinica

5. stjecanje, otuđenje i opterećivanje nekretnine ili druge imovine i

6. druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Instituta.

(2) Nazivi radnih mjesta, opisi poslova i uvjeti za raspored zaposlenika na radna mjesta određuju se planom radnih mjesta.

Članak 12.

(1) Imovinu Instituta čine:

1. sredstva uplaćena na račun Instituta planirana za njegovo poslovanje financijskim planom Hrvatskih voda

2. imovina stečena prijenosom imovine u skladu s člankom 252. stavkom 3. Zakona o vodama

3. imovina stečena pružanjem usluga i

4. imovina pribavljena iz drugih izvora (npr. donacije i sl.).

(2) Institut ne može bez suglasnosti Ministarstva odnosno Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost iz ugovora ili drugog pravnog posla prelazi iznos određen Statutom.

Članak 13.

(1) Višak prihoda nad rashodima Instituta koristi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

(2) O pokriću manjka prihoda Instituta odlučuje se na način kako se, u skladu s ovom Uredbom, odlučuje o financijskom planu, a ako se pokriće predlaže, u cijelosti ili dijelom, osigurati iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske potrebna je i suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(3) Viškovi prihoda nad rashodima koriste se prema pravilima o korištenju proračunskih viškova.

Članak 14.

(1) Sredstva za poslovanje Instituta osiguravaju se na teret prihoda od vodnih naknada u skladu s financijskim planom Hrvatskih voda.

(2) Sredstvima iz stavka 1. ovoga članka financira se:

– izvršenje poslova iz članka 3. točaka 1. i 2. i točaka 5. do 7. ove Uredbe

– izvršenje poslova iz članka 3. točaka 3., 4., 8., 9. i 11. ove Uredbe, koji služe provedbi zakona iz upravnog područja vodnoga gospodarstva i njihovih provedbenih propisa odnosno za pripremu navedenih propisa te njihovih izmjena i dopuna i

– plaće i drugi materijalni troškovi zaposlenika Instituta, drugi izdaci poslovanja Instituta te izdaci postupaka nabave i izvršenja ugovora o nabavi za izvršenje poslova iz podstavaka 1. i 2. ovoga stavka.

(3) Poslovi iz članka 3. točke 10. ove Uredbe, kao i poslovi navedeni u stavku 2. podstavku 2. ovoga članka koji ne služe namjenama propisanim tim podstavkom, obavljaju se na tržištu i financiraju se iz cijene usluge. Hrvatske vode mogu odlučiti da se dio tih poslova sufinancira sredstvima iz članka 212. stavka 3. Zakona o vodama, u mjeri u kojoj to služi djelatnostima Hrvatskih voda.

(4) Hrvatske vode planiraju iznos sredstava za poslove Instituta iz stavka 1. ovoga članka u poslovnoj godini, na temelju prijedloga financijskog plana Instituta.

(5) Na zahtjev Instituta, Hrvatske vode doznačuju Institutu iznose sredstava za poslove Instituta, na temelju financijskog plana Instituta i to četiri puta godišnje, u iznosima po tromjesečjima. Doznake se izvršavaju najkasnije do petoga dana prvoga mjeseca u kalendarskom tromjesečju.

(6) Financijski plan Instituta može se izmijeniti i dopuniti kada se mijenja i dopunjuje i financijski plan Hrvatskih voda, odnosno može se preraspodijeliti kada se preraspodjeljuje i financijski plan Hrvatskih voda ili plan upravljanja vodama.

(7) Utrošak sredstava iz članka 212. stavka 3. Zakona o vodama iskazuje se zasebno u godišnjem obračunu, koji se, osim Upravnom vijeću, izravno dostavlja i Hrvatskim vodama.

Članak 15.

Nadzor nad zakonitošću rada Instituta obavlja Ministarstvo.

Članak 16.

(1) Ministar će imenovati privremenog ravnatelja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Ministar će imenovati Upravno vijeće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Upravno vijeće će donijeti Statut u roku od tri mjeseca od njegovog imenovanja.

Članak 17.

(1) Privremeni ravnatelj će obaviti pripreme za početak poslovanja Instituta, a posebno:

1. pribaviti potrebne dozvole za početak poslovanja

2. podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova

3. otvoriti poslovni račun i izvršiti druge povezane poslove i

4. izvršiti i druge poslove u skladu s ovom Uredbom.

(2) Dužnost privremenog ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja.

(3) Stručnu i administrativnu pomoć privremenom ravnatelju u izvršenju poslova u skladu s ovom Uredbom pruža Ministarstvo.

Članak 18.

U roku od dvije godine od imenovanja ravnatelja, Institut će u skladu s propisima o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju podnijeti zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/20

Urbroj: 50301-05/31-21-8

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.