Odluka o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2440

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine, broj 123/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE I AKCIJSKOG PLANA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktom, klasa: 233-01/20-02/1, urbroj: 524-08-02-01/1-21-186, od 7. prosinca 2021.

II.

Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, nositelje provedbe posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana i mjera iz Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da Nacionalni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/444
Urbroj: 50301-04/12-21-2
Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.