Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine

NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2444

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 47.b Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE

I.

Donosi se Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Program), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine aktom, klasa: 360-01/21-13/2, urbroj: 531-05-01-01-01/01-21-37, od 15. prosinca 2021.

II.

Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine i iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te iz sredstava različitih financijskih institucija i vlastitih učešća korisnika.

III.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da Program objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/460

Urbroj: 50301-05/14-21-2

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.