Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

NN 144/2021 (27.12.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

HRVATSKI SABOR

2463

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2021.

Klasa: 011-01/21-01/103

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 21. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Članak 1.

U Zakonu o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) u članku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (SL L 336, 30. 12. 2019., str. 10.)«.

Iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 4.)«.

Dosadašnji podstavak 2., koji postaje podstavak 3., mijenja se i glasi:

» – Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 21.), kako je izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2020/1151 od 29. srpnja 2020. o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 256, 5. 8. 2020., str. 1.)«.

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 4. i 5.

Dosadašnji podstavak 5., koji postaje podstavak 6., mijenja se i glasi:

» – Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP (SL L 283, 31. 10. 2003., str. 51.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (SL L 91, 9. 4. 2018., str. 27.); u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/96/EZ«.

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 7.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Teritorij države članice znači teritorij države članice na koje se primjenjuju ugovori u skladu s člancima 349. i 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku trećih teritorija.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Teritorij Unije znači teritorij država članica iz stavka 2. ovoga članka.«.

U stavku 4. riječi: »Treća država« zamjenjuju se riječima: »Treće države«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točki 2. iza riječi: »prerađivati (obrađivati)« stavlja se zarez i dodaje riječ: »držati«.

U točki 3. iza riječi: »prerađuje (obrađuje)« stavlja se zarez i dodaje riječ: »drži«.

U točki 4. iza riječi: »prerađivati (obrađivati)« stavlja se zarez i dodaje riječ: »držati«.

U točki 6. riječi: »Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1; Ispravak SL L 287, 29. 10. 2013., str. 90 i Ispravak SL L 70, 14. 3. 2015., str. 64.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013)« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/632 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Carinskom zakoniku Unije (SL L 111, 25. 4. 2019., str. 54.); u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013«.

Iza točke 6. dodaju se nove točke 7. i 8. koje glase:

»7. ovjereni pošiljatelj je pravna ili fizička osoba registrirana kod nadležnog tijela države članice otpreme kako bi, pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti, otpremala trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju na teritoriju jedne države članice i zatim premješteni na teritorij druge države članice

8. ovjereni primatelj je pravna ili fizička osoba registrirana kod nadležnog tijela države članice odredišta kako bi, pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti, primala trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju na teritoriju jedne države članice i zatim premješteni na teritorij druge države članice«.

U dosadašnjoj točki 7., koja postaje točka 9., riječi: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 12.« zamjenjuju se riječima: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14.«.

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.

Dosadašnje točke 10. i 11. brišu se.

U točki 12. riječ: »iz« zamjenjuje se riječima: »u skladu s člankom 201.«.

U točki 14. iza riječi: »odgođena« zarez i riječi: »a koji nisu obuhvaćeni privremenim smještajem ili nekim od posebnih postupaka« brišu se.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. puštanje u potrošnju znači:

− otpuštanje trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakonito otpuštanje, iz sustava odgode plaćanja trošarine

− držanje ili skladištenje trošarinskih proizvoda, uključujući nezakonito postupanje, izvan sustava odgode plaćanja trošarine za koje trošarina nije obračunana sukladno odredbama ovoga Zakona

− proizvodnju, uključujući preradu, trošarinskih proizvoda i nezakonitu proizvodnju ili preradu, izvan sustava odgode plaćanja trošarine

− uvoz trošarinskih proizvoda, osim ako se ti proizvodi odmah nakon uvoza stavljaju u sustav odgode plaćanja trošarine, ili nezakoniti uvoz trošarinskih proizvoda, osim ako je carinski dug ugašen na temelju članka 124. stavka 1. točke e., f., g. ili k. Uredbe (EU) br. 952/2013«.

Iza točke 15. dodaju se nove točke 16., 17. i 18. koje glase:

»16. država članica odredišta znači država članica u koju se trošarinski proizvodi otpremaju ili upotrebljavaju u skladu s odredbama ovoga Zakona

17. otpust je odustajanje od obveze plaćanja iznosa trošarine koja nije plaćena

18. povrat je povrat iznosa trošarine koja je plaćena«.

Dosadašnje točke 16., 17. i 18. postaju točke 19., 20. i 21.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Predmet oporezivanja trošarinama su:

1. trošarinski proizvodi

2. duhanski proizvodi iz članka 94. ovoga Zakona

3. proizvodi na koje se primjenjuju posebne mjere nadzora prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Na predmete oporezivanja koji imaju carinski status robe koja nema status robe Unije u skladu s definicijom iz članka 5. točke 24. Uredbe (EU) br. 952/2013 ne primjenjuju se odredbe o općim uvjetima rada trošarinskih skladišta i trošarinskom odobrenju iz poglavlja VI. ovoga Zakona, odredbe o općim uvjetima poslovanja trošarinskih obveznika iz poglavlja VII. ovoga Zakona, odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda iz poglavlja XIII. ovoga Zakona te posebne mjere nadzora nad predmetima oporezivanja iz dijela trećeg ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. deklarant iz članka 5. točke 15. Uredbe (EU) br. 952/2013 (u daljnjem tekstu: deklarant) ili bilo koja druga osoba iz članka 77. stavka 3. te uredbe, u slučaju uvoza«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici, koji su mu dostavljeni u komercijalne svrhe. Trošarinski obveznik je i fizička osoba kojoj su trošarinski proizvodi već pušteni u potrošnju u drugoj državi članici dostavljeni u komercijalne svrhe, osim kada trošarinske proizvode fizička osoba sama prevozi iz druge države članice za osobne potrebe u skladu s člankom 37. stavkom 1. ovoga Zakona ili kada trošarinske proizvode prodavatelj ili netko za njegov račun neposredno ili posredno otprema ili prevozi primatelju kod prodaje na daljinu u skladu s člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. prodavatelj iz druge države članice odnosno njegov trošarinski zastupnik prilikom prodaje na daljinu ili primatelj trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj ako prodavatelj ili njegov trošarinski zastupnik prije otpreme trošarinskih proizvoda nije podnio prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i nije podnio instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »drži« dodaju se riječi: »ili skladišti«, a iza riječi: »držanje« dodaju se riječi: »ili skladištenje«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. u slučaju nepravilnosti pri kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članka 59. ovoga Zakona, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani pošiljatelj ili bilo koja druga osoba koja je u skladu s ovim Zakonom jamčila plaćanje trošarine i bilo koja druga osoba koja je sudjelovala u nezakonitom otpuštanju trošarinskih proizvoda, a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takvo postupanje nezakonito«.

Iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6. svaka osoba koja sudjeluje u nezakonitom uvozu predmeta oporezivanja

7. u slučaju nepravilnosti pri kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju iz članka 59. ovoga Zakona, ovjereni primatelj, povremeni ovjereni primatelj, prodavatelj iz druge države članice odnosno njegov trošarinski zastupnik prilikom prodaje na daljinu ili bilo koja druga osoba koja je u skladu s ovim Zakonom jamčila plaćanje trošarine i bilo koja druga osoba koja je sudjelovala u nepravilnosti.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. točki 1. podtočka e) briše se.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. kada se utvrdi manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda tijekom proizvodnje i/ili skladištenja u sustavu odgode plaćanja trošarine ili kada se tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine odnosno tijekom kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda«.

U točki 5. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada su trošarinski proizvodi dostavljeni ovjerenom primatelju, povremeno ovjerenom primatelju ili fizičkoj osobi iz članka 6. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, osim kada je došlo do nepravilnosti tijekom kretanja sukladno članku 59. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. iza riječi: »na daljinu« zarez i riječi: »pri čemu se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 7.

U članku 12. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U smislu ovoga Zakona nezakoniti uvoz je ulazak predmeta oporezivanja na područje Unije koji nisu stavljeni u postupak puštanja u slobodan promet u skladu s člankom 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 te na koje je nastao carinski dug na temelju članka 79. stavka 1. te Uredbe ili na koje bi nastao u slučaju da su predmeti oporezivanja podlijegali carinskim davanjima.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 8.

U članku 14. stavku 4. iza riječi: »Povremeno registrirani primatelj« dodaju se riječi: »ili povremeni ovjereni primatelj«.

Članak 9.

U članku 16. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 10.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »prerada (obrada)« stavlja se zarez i dodaje riječ: »držanje«.

Članak 11.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine nije obvezno kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima, osim u opravdanim okolnostima čije postojanje utvrđuje Carinska uprava, ili kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši morem, uz prethodni sporazum Republike Hrvatske i drugih država članica koje su uključene u takvo kretanje.«.

Članak 12.

Naziv Poglavlja VII. mijenja se i glasi: »REGISTRIRANI PRIMATELJ, REGISTRIRANI POŠILJATELJ, PRODAVATELJ IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE I TROŠARINSKI ZASTUPNIK ZA PRODAJU NA DALJINU, OVJERENI POŠILJATELJ I OVJERENI PRIMATELJ«.

Članak 13.

U članku 22. stavku 1. rečenica: »Registrirani primatelj ne smije skladištiti niti otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.« zamjenjuje se rečenicom: »Registrirani primatelj ne smije proizvoditi, prerađivati, držati, skladištiti niti otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.«.

U stavku 2. rečenica: »Uz zahtjev se podnosi i izjava da će se prije početka primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.« briše se.

Članak 14.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Registrirani primatelj koji u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti samo povremeno prima trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine mora od nadležnog carinskog ureda prema svom sjedištu odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj ishoditi za svaku pojedinu pošiljku odobrenje koje je ograničeno na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog pošiljatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka mora biti ograničeno na jedno kretanje i može se izdati do tri puta u jednoj kalendarskoj godini.«.

Članak 15.

U članku 24. stavku 4. točki 1. rečenica: »Instrument plaćanja trošarine nije potrebno dostaviti kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima ili morem, uz prethodni sporazum država članica koje su uključene u takvo kretanje« zamjenjuje se rečenicom: »Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine nije obvezno kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima, osim u opravdanim okolnostima čije postojanje utvrđuje Carinska uprava, ili kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši morem, uz prethodni sporazum Republike Hrvatske i drugih država članica koje su uključene u takvo kretanje«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 25. mijenja se i glasi: »Prodavatelj iz druge države članice i trošarinski zastupnik za prodaju na daljinu«.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Prodavatelj iz druge država članice koji namjerava trošarinske proizvode prodavati na daljinu fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj ili trošarinski zastupnik koji u njegovo ime i za njegov račun u Republici Hrvatskoj izvršava obveze i ostvaruje prava sukladno odredbama ovoga Zakona mora:

1. najkasnije osam dana prije planirane otpreme nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona

2. najaviti nadležnom carinskom uredu prije predviđene otpreme trošarinskih proizvoda svaku pošiljku i položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.

(2) Trošarinski zastupnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidencije isporuka po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme te primatelju.«.

Članak 17.

Iza članka 25. dodaju se članci 25.a, 25.b, 25.c i 25.d s naslovima iznad njih:

»Ovjereni pošiljatelj

Članak 25.a

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremati u komercijalne svrhe u drugu državu članicu mora najkasnije osam dana prije planirane otpreme carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda, kao i podatak o mjestu otpreme.

(2) Ovjereni pošiljatelj mora:

1. voditi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci elektroničkog pojednostavnjenog pratećeg trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu: e-PPTD)

2. osigurati nesmetano obavljanje nadzora

3. iskazati podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću iz članka 14. stavaka 8. i 10. ovoga Zakona

4. najkasnije osam dana prije planirane otpreme obavijestiti nadležni carinski ured o svakoj izmjeni podataka o mjestu otpreme.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mogu poslovati kao ovjereni pošiljatelj nakon što o tome obavijeste nadležni carinski ured u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i registrirani pošiljatelj koji posluju kao ovjereni pošiljatelj postupaju u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika.

Ovjereni primatelj

Članak 25.b

(1) Ovjereni primatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može primati trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici ako ima sjedište odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i ako za to dobije odobrenje carinskog ureda nadležnog prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured na temelju zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(4) Ovjereni primatelj mora:

1. Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode

2. po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

3. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

4. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, instrument osiguranja plaćanja trošarine može položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, ovjereni pošiljatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ili bez ovjerenog primatelja.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju iz druge države članice utvrđuje nadležni carinski ured ovisno o iznosu trošarinskog duga koji može nastati tijekom kretanja trošarinskih proizvoda preko teritorija država članica te trošarinskog duga koji će nastati u Republici Hrvatskoj.

(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre ili vraćanjem odobrenja carinskom uredu. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(8) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

1. ako ovjereni primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

(9) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj može poslovati kao ovjereni primatelj nakon što o tome obavijesti nadležni carinski ured u roku iz članka 31. ovoga Zakona te dostavi podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda, kao i podatak o mjestu otpreme. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može podnijeti zahtjev za izmjenu trošarinskog odobrenja kojim će se utvrditi da obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici nastaje isporukom iz trošarinskog skladišta.

(10) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i registrirani primatelj koji posluju kao ovjereni primatelj postupaju u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(11) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

Povremeni ovjereni pošiljatelj

Članak 25.c

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj povremeno, do tri puta u jednoj kalendarskoj godini otpremati u komercijalne svrhe u drugu državu članicu mora najkasnije osam dana prije planirane otpreme carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Povremeni ovjereni pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je obavijestiti nadležni carinski ured o svakom mjestu otpreme i svakoj pojedinoj pošiljci koja je ograničena na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog primatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.

(3) Povremeni ovjereni pošiljatelj mora:

1. voditi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

2. osigurati nesmetano obavljanje nadzora

3. iskazati podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću iz članka 14. stavaka 8. i 10. ovoga Zakona.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika i podnošenja obavijesti o pošiljci.

Povremeni ovjereni primatelj

Članak 25.d

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u drugoj državi članici povremeno, do tri puta u jednoj kalendarskoj godini primati u komercijalne svrhe mora najkasnije osam dana prije planiranog primitka carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Povremeni ovjereni primatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je obavijestiti nadležni carinski ured o svakom mjestu primitka i o svakoj pojedinoj pošiljci koja je ograničena na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog pošiljatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.

(3) Povremeni ovjereni primatelj mora:

1. Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode

2. nakon završetka kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

3. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika i podnošenja obavijesti o pošiljci.«.

Članak 18.

U članku 26. stavku 2. točki 1. riječi: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 12.« zamjenjuju se riječima: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14.«.

Članak 19.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Carinska uprava nadležna je za provedbu Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o upravnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004 (SL L 121, 8. 5. 2012., str. 1.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 389/2012), kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EU) 2020/261 od 19. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 1.) i Uredbom Vijeća (EU) 2021/774 od 10. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika (SL L 167, 12. 5. 2021., str. 1.).«.

Članak 20.

U članku 35. stavku 1. točki 6. riječi: »njihovih kantina i restorana.« zamjenjuju se riječima: »njihovih menzi ili kantina«.

Iza točke 6. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. potrebe oružanih snaga bilo koje države članice različite od države članice u kojoj je nastala obveza obračuna trošarine i potrebe njihova pratećeg civilnog osoblja ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina, kada takve snage sudjeluju u obrambenim naporima koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine iz stavaka 4. i 5. ovoga članka navodi se vrsta i količina trošarinskih proizvoda koje treba dostaviti, njihova vrijednost, identitet primatelja s pravom na oslobođenje te država članica domaćin koja je potvrdila oslobođenje.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 21.

U članku 36. stavku 1. točki 2. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima carinskih odnosno trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta odnosno u carinskim skladištima«.

Članak 22.

U članku 38. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. za manjak ili gubitak utvrđen u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(2) Iznimno od članka 7. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, neće se smatrati puštanjem u potrošnju:

1. potpuno uništenje ili nepovratan manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda, potpun ili djelomičan, osim krađe ili teške krađe, nastao za vrijeme odgode plaćanja trošarine za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, koji se dogodio na teritoriju Republike Hrvatske ili koji je otkriven na teritoriju Republike Hrvatske, a za koji nije moguće utvrditi gdje se dogodio ili koji je posljedica uništenja trošarinskih proizvoda pod carinskim nadzorom

2. djelomičan manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda nastao za vrijeme odgode plaćanja trošarine koji je neodvojivo povezan sa svojstvima proizvoda i nastao tijekom proizvodnje, skladištenja i kretanja trošarinskih proizvoda.

(3) U smislu ovoga članka proizvodi se smatraju potpuno uništenim ili nepovratno izgubljenim kada ih više nije moguće koristiti kao trošarinske proizvode.

(4) Djelomičan manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda iz stavka 2. točke 2. ovoga članka nastao tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode neće se smatrati puštanjem u potrošnju u mjeri u kojoj je iznos gubitka niži od zajedničkog praga djelomičnog gubitka za te trošarinske proizvode utvrđenog delegiranim aktom Europske komisije, osim u slučaju opravdane sumnje na prijevaru ili nepravilnost. Dio djelomičnog gubitka koji premašuje zajednički prag smatrat će se puštanjem u potrošnju.

(5) U slučaju potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka trošarinskih proizvoda tijekom kretanja trošarinskih proizvoda iz države članice u kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju odnosno djelomičnog gubitka trošarinskih proizvoda neodvojivo povezanog sa svojstvima proizvoda odgovarajuće se primjenjuju stavci 2., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Trošarinski proizvodi koji se drže na palubi plovila koja plove morskim prijelazima između Republike Hrvatske i druge države članice ili zrakoplovu koji leti između Republike Hrvatske i druge države članice, ali koji nisu na raspolaganju za prodaju kada se plovilo ili zrakoplov nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, ne podliježu trošarini u Republici Hrvatskoj.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s manjkom i gubitkom trošarinskih proizvoda.«.

Članak 23.

U članku 39. stavku 1. točki 3. riječi: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 12.« zamjenjuju se riječima: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14.«.

Iza točke 4. briše se točka i dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. trošarinski obveznik na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona koji su postali neupotrebljivi zbog izmjene posebnih propisa i koji su uništeni pod carinskim nadzorom.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravo na povrat iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj na temelju potvrde o primitku koju je podnio ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj iz druge države članice u računalnom sustavu iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona ili na temelju drugog dokaza iz članka 54.c ovoga Zakona.«.

Članak 24.

U članku 41. stavku 1. točki 4. riječi: »teritorij Europske unije.« zamjenjuju se riječima: »teritorij Unije«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. do carinskog ureda izlaza, kako je određen člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2015/2447), koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 1.), kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1063 od 16. svibnja 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 192, 30. 7. 2018., str. 1.); u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2015/2446.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske kada ih nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet otprema registrirani pošiljatelj od mjesta uvoza, kako je određeno člankom 42. stavkom 2. ovoga Zakona, u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, pogon oslobođenog korisnika ili do mjesta direktne isporuke odobrenog ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta u skladu s člankom 43. ovoga Zakona.«.

Članak 25.

U članku 42. stavku 1. točki 1. podtočki e) riječi: »teritorij Europske unije« zamjenjuju se riječima: »teritorij Unije«.

Iza podtočke f) dodaje se podtočka g) koja glasi:

»g) do carinskog ureda izlaza, kako je određen člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta ili od mjesta uvoza u drugoj državi članici na područje Republike Hrvatske:

a) u trošarinsko skladište

b) registriranom primatelju

c) povremeno registriranom primatelju

d) primatelju iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona

e) do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Unije

f) do mjesta direktne isporuke, kada je to mjesto odobreno ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju

g) do carinskog ureda izlaza, kako je određen člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Trošarinski proizvodi smiju se od mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj kretati u sustavu odgode plaćanja trošarine samo ako deklarant ili bilo koja osoba izravno ili neizravno uključena u ispunjavanje carinskih formalnosti u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) broj 952/2013 carinskom uredu uvoza predoči:

1. trošarinski broj iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 389/2012 kojim se identificira registrirani pošiljatelj za to kretanje

2. trošarinski broj iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 389/2012 kojim se identificira primatelj u drugoj državi članici kojem se trošarinski proizvodi otpremaju i

3. dokaz da su trošarinski proizvodi namijenjeni otpremi s teritorija Republike Hrvatske na teritorij druge države članice.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 26.

U članku 44. stavku 2. riječi: »teritorij Europske unije« zamjenjuju se riječima: »teritorij Unije«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučajevima iz članka 41. stavka 1. točke 5. i članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke g) i točke 3. podtočke g) ovoga Zakona kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine završava kada su stavljeni u postupak vanjskog provoza.«.

Članak 27.

U članku 45. stavku 1. riječi: »u računalnom sustavu za kretanje i nadzor kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda)« zamjenjuju se riječima: »u računalnom sustavu iz članka 1. Odluke (EU) 2020/263 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2020. o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 43.), Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda«.

Stavak 2. briše se.

Članak 28.

U članku 46. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 29.

U članku 47. stavku 1. riječi: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 12.« zamjenjuju se riječima: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14.«.

Članak 30.

U članku 48. stavku 1. rečenica: »U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona, pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav iz članka 45. ovoga Zakona najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme.« zamjenjuje se rečenicom: »U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. i stavka 2. ovoga Zakona pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno registrirani pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi, koristeći računalni sustav iz članka 45. ovoga Zakona najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mora osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dati podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a, a koju su tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dužni na zahtjev predočiti nadležnim tijelima.«.

U stavku 3. riječi: »Tiskana inačica e-TD-a ili komercijalni dokument« zamjenjuju se riječima: »Komercijalni dokument«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može otkazati e-TD koristeći računalni sustav sve dok kretanje nije započeto u skladu s odredbama članka 44. stavka 1. ovoga Zakona. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o otkazivanju i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave, a registrirani pošiljatelj i ispostaviti novi e-TD.

(5) Pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine, koristeći računalni sustav, promijeniti mjesto odredišta ili primatelja i navesti novo koje može biti jedno od odredišta iz članka 41. stavka 1. točaka 1., 2., 4. ili 5. ovoga Zakona ako je pošiljatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili iz članka 41. stavka 1. točaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona ako je pošiljatelj registrirani pošiljatelj. U tu svrhu pošiljatelj podnosi nacrt elektroničkog dokumenta o promjeni odredišta, uporabom računalnog sustava.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Zakona deklarant predočuje Carinskoj upravi − carinskom uredu izvoza jedinstvenu referentnu oznaku e-TD-a za trošarinske proizvode navedene u izvoznoj deklaraciji.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. ovoga Zakona primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim u posebno opravdanim slučajevima, o čijoj opravdanosti odlučuje Carinska uprava.«.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Zakona Carinska uprava – carinski ured izvoza izdaje potvrdu o izvozu, uporabom računalnog sustava, na temelju informacija o istupu robe koje je primio od carinskog ureda izlaza određenog u članku 329. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 ili ureda u kojem se obavljaju formalnosti za izlaz robe iz carinskog područja Unije i kojima se potvrđuje da su trošarinski proizvodi napustili teritorij Unije.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o izvozu i nakon što su ti podaci provjereni, šalje potvrdu o izvozu pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 10.

Članak 31.

U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mora osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dati podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a, a koju su tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dužni na zahtjev predočiti nadležnim tijelima.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mora osigurati da tijekom kretanja trošarinske proizvode prati i potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine kada ih otprema osobi iz članka 35. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine, koristeći računalni sustav, promijeniti mjesto odredišta ili primatelja i navesti novo koje može biti jedno od odredišta iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke a), b), c), e), f) ili g) ovoga Zakona. U tu svrhu pošiljatelj podnosi nacrt elektroničkog dokumenta o promjeni odredišta, uporabom računalnog sustava.«.

Iza dosadašnjeg stavka 4., koji postaje stavak 5., dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 3. podtočaka a), b), c), d) i f) ovoga Zakona kada Carinska uprava zaprimi od države članice otpreme e-TD, prosljeđuje ga primatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 7., riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »Carinska uprava«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 8. i 9.

Dosadašnji stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Članak 32.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Postupanje s trošarinskim proizvodima koji se izvoze

Članak 49.a

(1) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 3. podtočaka e) i g) ovoga Zakona, kada je Republika Hrvatska država članica kojoj se podnosi izvozna deklaracija u skladu s člankom 221. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 (u daljnjem tekstu: država članica izvoza), deklarant predočuje Carinskoj upravi − carinskom uredu izvoza jedinstvenu referentnu oznaku e-TD-a za trošarinske proizvode navedene u izvoznoj deklaraciji.

(2) Carinski ured izvoza prije puštanja robe u izvoz provjerava odgovaraju li podaci iz e-TD-a podacima navedenim u izvoznoj deklaraciji.

(3) U slučaju nesuglasnosti u podacima između e-TD-a i izvozne deklaracije Carinska uprava o tome obavještava nadležna tijela države članice otpreme uporabom računalnog sustava iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Ako se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije, Carinska uprava bez odgode o tome obavještava nadležna tijela države članice otpreme uporabom računalnog sustava iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 3. podtočke e) ovoga Zakona Carinska uprava – carinski ured izvoza izdaje potvrdu o izvozu, uporabom računalnog sustava, na temelju informacija o istupu robe koje je primio od carinskog ureda izlaza određenog u članku 329. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 ili ureda u kojem se obavljaju formalnosti za izlaz robe iz carinskog područja Unije i kojima se potvrđuje da su trošarinski proizvodi napustili područje Unije.

(6) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 3. podtočke g) ovoga Zakona Carinska uprava – carinski ured izvoza izdaje potvrdu o izvozu na temelju informacija koje je primio od carinskog ureda izlaza određenog u članku 329. stavku 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

(7) U slučaju iz stavaka 5. i 6. ovoga članka računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o izvozu i nakon što su ti podaci provjereni, šalje potvrdu o izvozu računalnom sustavu nadležnog tijela države članice otpreme koji je šalje pošiljatelju.

(8) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) ovoga Zakona Carinska uprava prosljeđuje e-TD nadležnim tijelima države članice izvoza.

(9) U slučajevima iz stavka 8. ovoga članka, kada zaprimi od države članice izvoza obavijest da se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije, Carinska uprava o tome bez odgode obavještava pošiljatelja iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona. Nakon primitka obavijesti pošiljatelj otkazuje e-TD u skladu s člankom 49. stavkom 4. ovoga Zakona ili mijenja odredište u skladu s člankom 49. stavkom 5. ovoga Zakona.

(10) Kada u slučajevima iz stavka 8. ovoga članka računalni sustav Carinske uprave zaprimi od računalnog sustava nadležnog tijela države članice izvoza potvrdu o izvozu, prosljeđuje ju sustavu pošiljatelja u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 33.

U članku 50. stavku 2. riječi: »članku 49. stavku 4.« zamjenjuju se riječima: »članku 49. stavku 5.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na kretanja iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. i članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) ovoga Zakona.«.

Članak 34.

U članku 52. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Kada računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupan te pošiljatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti u skladu s člankom 48. stavcima 1., 3. i 5. i člankom 49. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona odnosno primatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti u skladu s člankom 48. stavkom 7. i člankom 49. stavkom 7. ovoga Zakona, Carinska uprava može odobriti početak kretanja, promjenu odredišta ili završetak kretanja uz primjenu dokumenta za rezervni postupak.

(2) Čim računalni sustav postane dostupan, pošiljatelj postupa u skladu s člankom 48. stavcima 1., 3. i 5. i člankom 49. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona odnosno primatelj postupa u skladu s člankom 48. stavkom 7. i člankom 49. stavkom 7. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučajevima iz članka 41. stavka 4. točaka 4. i 5. i članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) ovoga Zakona pošiljatelj dostavlja presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka deklarantu koji presliku tog dokumenta ili njegovu jedinstvenu oznaku dostavlja carinskom uredu izvoza odnosno nadležnim tijelima države članice izvoza. Sadržaj dokumenta za rezervni postupak mora odgovarati trošarinskim proizvodima navedenim u izvoznoj deklaraciji. Članak 49.a stavak 1. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuje.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »presliku papirnatog dokumenta« zamjenjuju se riječima: »presliku dokumenta za rezervni postupak«.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s rezervnim postupkom.«.

Članak 35.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od članka 52. ovoga Zakona, potvrda o primitku ili potvrda o izvozu dokaz je da je kretanje trošarinskih proizvoda završeno u skladu s člankom 44. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Kada ne postoji potvrda o primitku ili potvrda o izvozu zbog razloga koji su različiti od onih iz članka 52. ovoga Zakona, Carinska uprava može prihvatiti i drugi dokaz o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka.

(3) U slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. te članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b), c), d) i f) i točke 2. ovoga Zakona drugi dokaz o završetku kretanja može se pružiti potvrdom nadležnih tijela države članice odredišta, na temelju odgovarajućeg dokaza, da su trošarinski proizvodi stigli na odredište. Dokument za rezervni postupak smatra se odgovarajućim dokazom za potrebe ovoga stavka.

(4) U slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. te članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) ovoga Zakona za potrebe određivanja jesu li trošarinski proizvodi u okolnostima utvrđenim u stavku 2. ovoga članka izneseni s teritorija Unije, Carinska uprava:

1. prihvaća potvrdu nadležnih tijela države članice u kojoj se nalazi carinski ured izlaza i kojom se potvrđuje da su trošarinski proizvodi izašli s teritorija Unije ili da su trošarinski proizvodi stavljeni u postupak vanjskog provoza u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom 1. podtočkom g) ovoga Zakona kao odgovarajući dokaz da je roba iznesena s teritorija Unije

2. uzima u obzir bilo koju kombinaciju dvaju ili više sljedećih dokaza:

a) dostavnicu

b) dokument koji je potpisao ili ovjerio gospodarski subjekt koji je iznio trošarinske proizvode s carinskog područja Unije, a kojim se potvrđuje istup robe

c) dokument u kojem carinsko tijelo države članice ili treće države potvrđuje dostavu u skladu s pravilima i postupcima za takvu potvrdu u toj državi članici ili trećoj državi

d) evidencije gospodarskih subjekata o robi isporučenoj na brodove, zrakoplove ili odobalne instalacije ili

e) druge dokaze koje, ovisno o okolnostima slučaja, Carinska uprava smatra prihvatljivim.

(5) Kada prihvati drugi dokaz iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, Carinska uprava potvrđuje, koristeći računalni sustav, da je kretanje trošarinskih proizvoda završeno.«.

Članak 36.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj koji su otpremljeni iz jednoga mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj preko teritorija druge države članice, a prije početka primjene računalnog sustava iz članka 45. ovoga Zakona odnosno uz pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PPTD) propisan Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme (SL L 369, 18. 12. 1992., str. 17.):

1. primatelj je obvezan potvrditi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom PPTD-a, koji mora vratiti pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka proizvoda i o tome obavijestiti carinski ured u mjestu odredišta

2. pošiljatelj i primatelj obvezni su omogućiti nadležnom carinskom uredu da provjeri je li primatelj zaista primio trošarinske proizvode.

(2) U slučaju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici koji su otpremljeni u komercijalne svrhe primatelju u Republici Hrvatskoj prije početka primjene računalnog sustava iz članka 45. ovoga Zakona odnosno uz PPTD, primatelj odnosno druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u Republici Hrvatskoj obvezna je:

1. omogućiti nadležnom carinskom uredu provjeru primitka trošarinskih proizvoda i da je trošarina stvarno plaćena

2. potvrditi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom PPTD-a, dostaviti ga nadležnom carinskom uredu na ovjeru te vratiti pošiljatelju najkasnije 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je primio pošiljku iz druge države članice.«.

Članak 37.

Iza članka 54. dodaju se članci 54.a, 54.b, 54.c, 54.d i 54.e s naslovima iznad njih koji glase:

»Kretanje između država članica trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u komercijalne svrhe

Članak 54.a

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na teritoriju jedne države članice i premještenih na teritorij druge države članice kako bi tamo bili dostavljeni u komercijalne svrhe dozvoljeno je samo uz primjenu e-PPTD-a u računalnom sustavu iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona i isključivo između ovjerenog pošiljatelja i ovjerenog primatelja.

(2) Kretanje trošarinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započinje kada trošarinski proizvodi napuste lokaciju sjedišta ovjerenog pošiljatelja ili bilo koju drugu lokaciju o kojoj je obaviješten nadležni carinski ured prije početka kretanja u skladu s člankom 25.a stavkom 1. i stavkom 2. točkom 4. odnosno člankom 25.a stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) Ovjereni pošiljatelj podnosi nacrt e-PPTD-a Carinskoj upravi, koristeći računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Računalni sustav Carinske uprave obavlja elektroničku provjeru podataka navedenih u nacrtu e-PPTD-a i ako su podaci ispravni, dokumentu dodjeljuje pojednostavnjenu jedinstvenu referentnu oznaku i o tome obavještava ovjerenog pošiljatelja. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav Carinske uprave o tome obavještava ovjerenog pošiljatelja.

(5) Računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje e-PPTD nadležnom tijelu države članice odredišta koji ga prosljeđuje ovjerenom primatelju.

(6) Ovjereni pošiljatelj mora osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dati podatak o pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, a koju su tijekom kretanja trošarinskih proizvoda dužni na zahtjev predočiti nadležnim tijelima.

(7) Ovjereni pošiljatelj može tijekom kretanja, koristeći računalni sustav, promijeniti odredište u drugo mjesto dostave istog ovjerenog primatelja u istoj državi članici ili u mjesto otpreme. U tu svrhu ovjereni pošiljatelj podnosi nacrt elektroničkog dokumenta o promjeni odredišta računalnom sustavu Carinske uprave.

(8) Kretanje trošarinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka završava kada ovjereni primatelj primi trošarinske proizvode na lokaciji sjedišta ili bilo kojoj drugoj lokaciji o kojoj je obaviješten nadležni carinski ured prije početka kretanja u skladu s člankom 25.b stavcima 1., 2. i 4. odnosno člankom 25.b stavcima 9. i 10. ovoga Zakona.

(9) Po primitku trošarinskih proizvoda ovjereni primatelj podnosi računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon završetka kretanja, osim u posebno opravdanim slučajevima, o čijoj opravdanosti odlučuje Carinska uprava.

(10) Računalni sustav Carinske uprave obavlja elektroničku provjeru podataka navedenih u potvrdi o primitku i ako su podaci ispravni, ovjerenom primatelju potvrđuje da je potvrda o primitku evidentirana. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav Carinske uprave o tome obavještava ovjerenog primatelja.

(11) Računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje potvrđenu potvrdu o primitku nadležnom tijelu države članice otpreme koji je prosljeđuje ovjerenom pošiljatelju.

(12) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na povremene ovjerene pošiljatelje i povremene ovjerene primatelje.

Rezervni postupak u slučaju nedostupnosti računalnog sustava

Članak 54.b

(1) Iznimno od članka 54.a ovoga Zakona, kada računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupan, ovjereni pošiljatelj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda ako:

1. trošarinske proizvode prati dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao i nacrt e-PPTD-a iz članka 54.a stavka 1. ovoga Zakona

2. prije početka kretanja obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi, na drugi odgovarajući način, presliku dokumenta za rezervni postupak

3. omogući provjeru podataka iz dokumenta za rezervni postupak i

4. dobije suglasnost Trošarinskog ureda za vezu.

(2) Ako je računalni sustav ovjerenog pošiljatelja nedostupan, ovjereni pošiljatelj je dužan, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti prije početka kretanja trošarinskih proizvoda i informacije o razlozima nedostupnosti svog računalnog sustava.

(3) Kada računalni sustav Carinske uprave i/ili ovjerenog pošiljatelja postane dostupan, ovjereni pošiljatelj odmah podnosi računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-PPTD-a u skladu s člankom 54.a stavkom 3. ovoga Zakona. Kada računalni sustav Carinske uprave potvrdi podatke u e-PPTD-u, taj dokument zamjenjuje dokument za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka. Računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje e-PPTD nadležnom tijelu države članice odredišta koji ga prosljeđuje ovjerenom primatelju.

(4) Ovjereni pošiljatelj dužan je čuvati presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka u svojoj evidenciji.

(5) Kada računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupan, ovjereni pošiljatelj može promijeniti odredište u odredište iz članka 54.a stavka 7. ovoga Zakona, uz uvjet da prije promjene odredišta o tome obavijesti, na drugi odgovarajući način, Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu. Kada računalni sustav postane dostupan, na odgovarajući način primjenjuju se stavci 3. i 4. ovoga članka.

(6) Kada ovjereni primatelj ne može podnijeti na završetku kretanja potvrdu o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona zato što računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupan ili zato što u slučaju nedostupnosti računalnog sustava u državi članici otpreme ovjereni pošiljatelj još uvijek nije podnio e-PPTD, ovjereni primatelj mora, osim u posebno opravdanim slučajevima, odmah nakon isteka petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda podnijeti Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu, na drugi odgovarajući način, dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i u kojem se navodi da je kretanje završilo.

(7) Osim u slučajevima kada potvrda o primitku može biti odmah podnesena u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona ili u posebno opravdanim slučajevima, Carinska uprava – Trošarinski ured za vezu šalje presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 6. ovoga članka nadležnom tijelu države članice otpreme koje ga dostavlja pošiljatelju ili ga drži dostupnim za pošiljatelja.

(8) Kada računalni sustav postane dostupan ili kada u slučaju iz stavka 6. ovoga članka ovjereni pošiljatelj iz druge država članice podnese e-PPTD, ovjereni primatelj podnosi potvrdu o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona. Računalni sustav Carinske uprave obavlja elektroničku provjeru podataka navedenih u potvrdi o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 10. ovoga Zakona te prosljeđuje potvrđenu potvrdu o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 11. ovoga Zakona.

(9) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na povremene ovjerene pošiljatelje i povremene ovjerene primatelje.

Drugi dokazi o završetku kretanja

Članak 54.c

(1) Potvrda o primitku iz članku 54.a stavka 9. ovoga Zakona smatra se dokazom da su trošarinski proizvodi dostavljeni ovjerenom primatelju ili povremeno ovjerenom primatelju.

(2) U posebnim opravdanim slučajevima kada ne postoji potvrda o primitku zbog razloga koji su različiti od onih iz članka 54.b ovoga Zakona, Carinska uprava može prihvatiti od ovjerenog primatelja ili povremeno ovjerenog primatelja i drugi dokaz o završetku kretanja, pod uvjetom da ga je ovjerilo nadležno tijelo države članice odredišta. Dokument za rezervni postupak smatra se odgovarajućim dokazom za potrebe ovoga stavka.

Pojednostavnjeni postupak

Članak 54.d

Na temelju sporazuma Republike Hrvatske i druge države članice ili više njih može se odobriti pojednostavnjenje postupka odnosno odstupanje od obveze uporabe računalnog sustava za kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na teritoriju jedne države članice i premještenih na teritorij druge države članice kako bi tamo bili dostavljeni u komercijalne svrhe.

Kretanje trošarinskih proizvoda između dva mjesta na teritoriju Republike Hrvatske preko teritorija druge države članice

Članak 54.e

(1) Kada se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj premještaju iz jednoga mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, ali preko teritorija druge države članice, kretanje se odvija uz primjenu dokumenta iz članka 54.a stavka 1. ovoga Zakona, a pošiljka se mora kretati prema odgovarajućem planu puta.

(2) Ovjereni primatelj odnosno povremeni ovjereni primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona.

(3) Ovjereni pošiljatelj odnosno povremeni ovjereni pošiljatelj i ovjereni primatelj odnosno povremeni ovjereni primatelj moraju omogućiti Carinskoj upravi obavljanje provjere u svrhu utvrđivanja primitka trošarinskih proizvoda.

(4) Pošiljatelj odnosno primatelj iz ovoga članka podnosi prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona.

(5) Na temelju sporazuma Republike Hrvatske i druge države članice može se odobriti pojednostavnjenje postupka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.«.

Članak 38.

U članku 55. stavku 1. riječi: »ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj ili ovjereni primatelj«, a riječi: »obveza obračuna trošarine« zamjenjuju se riječima: »obveza obračuna i plaćanja trošarine«.

U stavku 3. riječi: »porezni zastupnik« zamjenjuju se riječima: »trošarinski zastupnik«.

Članak 39.

U članku 56. riječi: »propisane posebnim propisima ministarstva nadležnog za poljoprivredu« zamjenjuju se sa riječima »propisane propisom kojim se uređuje sektor vina«.

Članak 40.

U članku 57. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Mali proizvođač vina koji otprema vino u drugu državu članicu primatelju koji ne posluje u sustavu odgode plaćanja trošarine postupa u skladu s člankom 25.a stavkom 1. i stavkom 2. točkom 4., člankom 25.c stavcima 1. i 2. te člankom 54.a stavkom 3. ovoga Zakona. Kretanje vina u tom je slučaju dozvoljeno uz dokument iz članka 54.a stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 41.

U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj prima vino iz druge države članice od malog proizvođača vina koji ne posluje u sustavu odgode plaćanja trošarine, postupa u skladu s člankom 25.b stavcima 1., 2. i 3., člankom 25.d stavcima 1. i 2. te člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona.«.

Članak 42.

U članku 59. stavku 1. riječi: »članku 48. stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 48. stavku 7.«.

U stavku 2. riječi: »članku 49. stavku 5.« zamjenjuju se riječima: »članku 49. stavku 7.«.

U stavku 7. riječi: »u članku 7. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »u članku 38. stavku 2. točki 1. i stavku 3. ovoga Zakona«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako je tijekom kretanja trošarinskih proizvoda sukladno članku 54.a stavku 1. ili članku 55. stavku 1. ovoga Zakona, u situacijama kada Republika Hrvatska nije država članica u kojoj su ti proizvodi pušteni u potrošnju, došlo do nepravilnosti zbog kojih treba obračunati trošarinu u Republici Hrvatskoj, trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je:

1. do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike Hrvatske

2. nepravilnost otkrivena u Republici Hrvatskoj, a nije moguće utvrditi u kojoj državi članici je do te nepravilnosti došlo. Ako je prije isteka roka od tri godine od dana kada su trošarinski proizvodi kupljeni utvrđeno da je do nepravilnosti stvarno došlo u drugoj državi članici, u toj će se državi izvršiti obračun trošarine.«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Nadležni carinski ured otpušta instrument osiguranja plaćanja trošarine koji je položen u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom 2., člankom 25.b stavkom 4. točkom 1. i člankom 25.d stavkom 3. točkom 1. ovoga Zakona kada je trošarina na trošarinske proizvode puštene u potrošnju plaćena u državi članici u kojoj je došlo do nepravilnosti ili u kojoj je nepravilnost otkrivena.«.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 11., riječi: »u članku 7. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »u članku 38. stavku 5. ovoga Zakona«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Nepravilnostima u kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju smatra se kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na teritoriju jedne države članice i premještenih na teritorij druge države članice u komercijalne svrhe ako se kretanje ne odvija uz primjenu e-PPTD-a u računalnom sustavu iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona ili ako osobe uključene u slanje ili primanje trošarinskih proizvoda prema članku 54.a stavcima 1. i 12. ili članku 55. stavku 1. ovoga Zakona nisu registrirane ili ovjerene od nadležnih tijela države članice.«.

Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 13. i 14.

U dosadašnjem stavku 13., koji postaje stavak 15., riječi: »u rješenju iz stavka 12.« zamjenjuju se riječima: »u rješenju iz stavka 14.«.

Članak 43.

U članku 63. stavku 3. riječi: »Pjenušava vina su svi proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205 koji:« zamjenjuju se riječima: »Pjenušava vina su svi proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 i 2205 koji:«.

Članak 44.

U članku 64. stavku 3. riječi: »KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205« zamjenjuju se riječima: »KN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 i 2205«.

Članak 45.

U članku 68. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. na denaturirani alkohol kada se distribuira u obliku alkohola koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima države članice u kojoj je pušten u potrošnju, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od trošarine (SL L 288, 23. 11. 1993., str. 12.)«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. kada se djelomično denaturirani etilni alkohol koristi u proizvodnji neprehrambenih proizvoda čiji je sastavni dio ili se koristi za održavanje i čišćenje opreme za proizvodnju tih neprehrambenih proizvoda«.

U točki 12. iza riječi: »i znanstvene djelatnosti« briše se točka.

Iza točke 12. dodaju se točke 13. i 14. koje glase:

»13. kada se koristi u proizvodnji dodataka prehrani koji sadržavaju etilni alkohol ako jedinično pakiranje koje je pušteno u potrošnju ne prelazi 0,15 litara i ti dodaci prehrani stavljeni su na tržište na temelju propisa kojim se propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati dodaci prehrani u vezi sa sastavom, označavanjem i stavljanjem na tržište

14. kada se koristi za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda definiranih propisom kojim se uređuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, promet na veliko i malo, farmakovigilancija, kontrola kvalitete, oglašavanje i nadzor veterinarsko-medicinskih proizvoda radi osiguravanja njihove kvalitete, neškodljivosti i djelotvornosti, kao i proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla i u hrani za životinje.«.

U stavku 2. riječi: »iz stavka 1. točaka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. točaka 4. do 14. ovoga članka«.

U stavku 3. riječi: »iz stavka 1. točaka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. točaka 4. do 14. ovoga članka«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Na kretanje djelomično denaturiranog alkohola koji još nije uključen u proizvod koji nije namijenjen za ljudsku potrošnju primjenjuju se odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz dijela prvog poglavlja XIII. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 46.

U članku 71. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu slovnu oznaku serije i broj serije, moraju biti označeni proizvodi iz članaka 64., 65. i 66. ovoga Zakona, osim ako su pakirani u limenoj ambalaži s prsten-otvaračem ili ako su obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2207 ili definirani zakonom kojim se uređuju proizvodnja i promet vina, koji se:

1. proizvode ili unose ili uvoze i puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj

2. otpremaju do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije ili otpremaju u drugu državu članicu.«.

Članak 47.

U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mali proizvođač vina je proizvođač koji u komercijalne svrhe u prosjeku proizvodi manje od 1000 hektolitara po vinskoj godini, na temelju prosječne godišnje proizvodnje tijekom barem tri uzastopne vinske godine, u skladu s člankom 2. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273.«.

Članak 48.

Iza članka 78. dodaju se članci 78.a, 78.b, 78.c i 78.d s naslovima iznad njih koji glase:

»Samostalni mali proizvođači vina

Članak 78.a

(1) Samostalni mali proizvođač vina je proizvođač vina koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 1000 hektolitara vina godišnje, uz sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je neovisan o bilo kojem drugom proizvođaču vina

2. koristi se prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača vina i

3. ne proizvodi prema licenciji.

(2) Kada dva ili više malih proizvođača vina surađuje, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 1000 hektolitara, ti se proizvođači vina mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem vina.

(3) Trošarina na vino koje proizvode samostalni mali proizvođači vina i koje se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se u visini 50% iznosa trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona.

(4) Visina trošarine propisana stavkom 3. ovoga članka primjenjuje se jednako i na vino koje na teritorij Republike Hrvatske isporučuju samostalni mali proizvođači vina sa sjedištem u drugoj državi članici.

(5) Trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač vina u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine na vino propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača vina i ako proizvede do 1000 hektolitara vina godišnje.

(6) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri poslovanje s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina.

(7) Samostalni mali proizvođač vina koji namjerava proizvesti količinu vina veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom će slučaju nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status samostalnog malog proizvođača vina iz registra trošarinskog obveznika.

(8) Ako se utvrdi da je samostalni mali proizvođač vina proizveo količinu vina veću od količine vina propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest iz stavka 7. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača vina i na svu proizvedenu količinu vina obračunati razliku trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina vina koja prelazi propisane količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača vina te sadržaj godišnjeg izvješća o proizvodnji, otpremama i zalihama vina.

Samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina

Članak 78.b

(1) Samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina (u daljnjem tekstu: samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem) smatra se proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem navedenih u članku 64. ovoga Zakona koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 15.000 hektolitara ostalih pića dobivenih vrenjem godišnje, uz sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je neovisan o bilo kojem drugom proizvođaču ostalih pića dobivenih vrenjem

2. koristi se prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača i

3. ne proizvodi prema licenciji.

(2) Kada dva ili više proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem surađuje, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 15.000 hektolitara, ti se proizvođači mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem ostalih pića dobivenih vrenjem.

(3) Trošarina na ostala pića dobivena vrenjem koje proizvode samostalni mali proizvođači ostalih pića dobivenih vrenjem i koja se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se u visini 50% od iznosa trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona.

(4) Visina trošarine propisana stavkom 3. ovoga članka primjenjuje se jednako i na ostala pića dobivena vrenjem koja na teritorij Republike Hrvatske isporučuju samostalni mali proizvođači ostalih pića dobivenih vrenjem sa sjedištem u drugoj državi članici.

(5) Trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem i ako proizvede do 15.000 hektolitara ostalih pića dobivenih vrenjem godišnje.

(6) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s ostalim pićima dobivenim vrenjem koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri poslovanje s ostalim pićima dobivenim vrenjem koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem.

(7) Samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem koji namjerava proizvesti količinu ostalih pića dobivenih vrenjem veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom će slučaju nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem iz registra trošarinskih obveznika.

(8) Ako se utvrdi da je samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem proizveo količinu ostalih pića dobivenih vrenjem veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest iz stavka 7. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem i na svu proizvedenu količinu ostalih pića dobivenih vrenjem obračunati razliku trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina ostalih pića dobivenih vrenjem koja prelazi propisane količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(9) Za potrebe ovoga članka ostala pića dobivena vrenjem, a koja proizvode samostalni mali proizvođači ostalih pića dobivenih vrenjem moraju se dobiti vrenjem voća, bobičastog voća, povrća, otopinom meda u vodi ili vrenjem svježeg soka ili koncentriranog soka dobivenog iz prethodno navedenoga. Ne dopušta se dodavanje bilo kojeg drugog alkohola ili alkoholnog pića radi proizvodnje ostalih pića dobivenih vrenjem. Za potrebe ovog članka dodavanje alkohola koji se upotrebljava za razrjeđivanje ili rastapanje aroma u nužno potrebnoj količini u mjeri u kojoj se alkoholna jakost ne povećava više od 1,2% vol. ne smatra se dodatkom alkohola radi proizvodnje ostalih pića dobivenih vrenjem. Svojstva izvornog proizvoda ne smiju se mijenjati u znatnoj mjeri dodavanjem takvih aroma.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem te način izvješćivanja.

Samostalni mali proizvođač međuproizvoda

Članak 78.c

(1) Samostalni mali proizvođač međuproizvoda je proizvođač koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 250 hektolitara međuproizvoda godišnje, uz sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je neovisan o bilo kojem drugom proizvođaču međuproizvoda

2. koristi se prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača i

3. ne proizvodi prema licenciji.

(2) Kada dva ili više malih proizvođača međuproizvoda surađuje i njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 250 hektolitara, ti se proizvođači mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem međuproizvoda.

(3) Trošarina na međuproizvode koje proizvode samostalni mali proizvođači međuproizvoda i koji se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se u visini 50% od iznosa trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona.

(4) Visina trošarine propisana stavkom 3. ovoga članka primjenjuje se jednako i na međuproizvode koje na teritorij Republike Hrvatske isporučuju samostalni mali proizvođači međuproizvoda sa sjedištem u drugoj državi članici.

(5) Trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač međuproizvoda u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda i ako proizvede do 250 hektolitara međuproizvoda godišnje.

(6) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri poslovanje s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda.

(7) Samostalni mali proizvođač međuproizvoda koji namjerava proizvesti količinu međuproizvoda veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom će slučaju nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status samostalnog malog proizvođača međuproizvoda iz registra trošarinskih obveznika.

(8) Ako se utvrdi da je samostalni mali proizvođač međuproizvoda proizveo količinu međuproizvoda veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest iz stavka 7. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda i na svu proizvedenu količinu međuproizvoda obračunati razliku trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina međuproizvoda koja prelazi propisane količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda te način izvješćivanja.

Godišnja potvrda

Članak 78.d

(1) Nadležni carinski ured na zahtjev male nezavisne pivovare iz članka 74. ovoga Zakona, samostalnog malog proizvođača vina iz članka 78.a ovoga Zakona, samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem iz članka 78.b ovoga Zakona, samostalnog malog proizvođača međuproizvoda iz članka 78.c ovoga Zakona i male destilerije iz članka 79. ovoga Zakona izdaje godišnju potvrdu kojom se potvrđuje njihova godišnja proizvodnja i usklađenost s kriterijima iz članka 74. stavaka 1. i 3., članka 78.a stavaka 1. i 2., članka 78.b stavaka 1. i 2., članka 78.c stavaka 1. i 2. te članka 79. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, samostalni mali proizvođači iz stavka 1. ovoga članka kojima je nadležni carinski ured izdao odobrenje za poslovanje mogu sami izdati godišnju potvrdu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Godišnja potvrda koju je izdala druga država članica ili samostalni mali proizvođač iz druge države članice priznaje se u Republici Hrvatskoj.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s godišnjom potvrdom.«.

Članak 49.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića za potrebe ovoga članka smatra se fizička osoba koja proizvodi jako alkoholno piće iz voća koje ta osoba uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njezinu vlasništvu ili zakupu s pomoću jednostavnog malog uređaja za destilaciju − kotla (u daljnjem tekstu: kotao) i može proizvesti najviše 50 litara jakog alkoholnog pića od voća godišnje po kućanstvu i koristiti ga za vlastitu potrošnju i potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji proizvede jaka alkoholna pića od voća u količini koja ne prelazi 50 litara godišnje ne obračunava i ne plaća trošarinu.

(2) Malom proizvođaču jakog alkoholnog pića iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića.

(3) Jakim alkoholnim pićem od voća, u smislu ovoga članka, smatraju se jaka alkoholna pića dobivena od voća obuhvaćena tarifnom oznakom KN 2208.

(4) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića mora carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje te u prijavi navesti podatak o volumenu kotla te mjestu proizvodnje.

(5) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji namjerava proizvesti količinu jakog alkoholnog pića dobivenu od voća veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom će slučaju nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status malog proizvođača jakog alkoholnog pića iz registra trošarinskih obveznika.

(6) Ako se utvrdi da mali proizvođač jakog alkoholnog pića prodaje jaka alkoholna pića ili ako je proizveo količinu jakog alkoholnog pića dobivenog od voća veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest prema stavku 5. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će brisati malog proizvođača jakog alkoholnog pića iz registra trošarinskih obveznika, oduzeti te prodati ili uništiti jako alkoholno piće i na svu proizvedenu količinu jakog alkoholnog pića obračunati trošarinu utvrđenu prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je sva količina jakog alkoholnog pića nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate. Ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, Carinska uprava će zapečatiti ili oduzeti uređaje i drugu opremu za proizvodnju jakog alkoholnog pića.

(7) Pri obavljanju nadzora nad proizvodnjom i potrošnjom jakog alkoholnog pića iz stavka 1. ovoga članka Carinska uprava primjenjuje mjere nadzora i provjere iz članaka 108., 109. i 110. ovoga Zakona.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika.«.

Članak 50.

U članku 89. stavku 5. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Članak 51.

U članku 91. stavku 1. riječi: »izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta« zamjenjuju se riječima: »prodajnim mjestima trošarinskih skladišta«.

Članak 52.

U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika odnosno Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.«.

Članak 53.

U članku 105. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u strojevima za pripremu površina u razminiranju, na temelju Provedbene odluke Vijeća (EU) 2021/786 od 10. svibnja 2021. o ovlaštenju Republike Hrvatske da primijeni oslobođenje od poreza na plinsko ulje koje se upotrebljava za rad strojeva za humanitarno razminiranje u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ (SL L 173, 17. 5. 2021.).«.

Članak 54.

U članku 132. stavku 1. točki 5. riječi: »(članak 101. stavci 1. i 2. i članak 112. stavci 1. i 2.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 101. stavak 1. i članak 112. stavci 1. i 2.)«.

U točki 6. riječi: »(članak 101. stavci 1. i 2. i članak 112. stavak 2.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 101. stavak 1. i članak 112. stavak 2.)«.

Članak 55.

U članku 133. stavku 1. točki 5. iza riječi: »prerađuje (obrađuje)« stavlja se zarez i dodaje riječ: »drži«.

Točke 14. i 15. mijenjaju se i glase:

»14. se kao prodavatelj iz druge države članice ili kao trošarinski zastupnik za prodaju na daljinu ne prijavi nadležnom carinskom uredu ili se ne prijavi u propisanom roku, ili ne najavi nadležnom carinskom uredu pošiljku prije predviđene otpreme trošarinskih proizvoda ili ne položi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine (članak 25. stavak 1.)

15. kao trošarinski zastupnik za prodaju na daljinu ne vodi evidencije po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme te primatelju (članak 25. stavak 2.)«.

Iza točke 15. dodaju se nove točke 16. do 26. koje glase:

»16. ne podnese carinskom uredu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku ili ne dostavi podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda ili ne dostavi podatak o mjestu otpreme (članak 25.a stavak 1.)

17. kao ovjereni pošiljatelj ne vodi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te e-PPTD-u, ili ne iskaže podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću, ili ne obavijesti carinski ured o svakoj izmjeni podataka o mjestu otpreme ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 25.a stavak 2.)

18. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta posluje kao ovjereni pošiljatelj, a nije postupio u skladu s člankom 25.a stavkom 3. i člankom 25.a stavkom 4. ovoga Zakona (članak 25.a stavci 3. i 4.)

19. registrirani pošiljatelj posluje kao ovjereni pošiljatelj, a nije postupio u skladu s člankom 25.a stavkom 3. i člankom 25.a stavkom 4. ovoga Zakona (članak 25.a stavci 3. i 4.)

20. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 25.b stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 25.b stavak 3.)

21. kao ovjereni primatelj Carinskoj upravi ne položi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode, ili nakon završetka kretanja ne upiše u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili ne obavijesti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 25.b stavak 4.)

22. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta posluje kao ovjereni primatelj, a nije obavijestio nadležni carinski ured u roku iz članka 31. ovoga Zakona, ili nije dostavio podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda, ili nije dostavio podatak o mjestu otpreme ili nije postupio u skladu s člankom 25.b stavkom 4. ovoga Zakona (članak 25.b stavci 9. i 10.)

23. registrirani primatelj posluje kao ovjereni primatelj, a nije obavijestio nadležni carinski ured u roku iz članka 31. ovoga Zakona i nije dostavio podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda i podatak o mjestu otpreme te nije postupio u skladu s člankom 25.b stavkom 4. ovoga Zakona (članak 25.b stavci 9. i 10.)

24. ne podnese carinskom uredu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku ili ne dostavi obavijest iz članka 25.c stavka 2. ili članka 25.d stavka 2. ovoga Zakona (članak 25.c stavci 1. i 2. i članak 25.d stavci 1. i 2.)

25. kao povremeni ovjereni pošiljatelj ne vodi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili ne iskaže podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 25.c stavak 3.)

26. kao povremeni ovjereni primatelj Carinskoj upravi ne položi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode ili nakon završetka kretanja ne upiše u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 25.d stavak 3.)«.

Dosadašnje točke 16. do 20. postaju točke 27. do 31.

U dosadašnjoj točki 21. koja postaje točka 32. riječi: »(članak 35. stavak 6.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 35. stavak 7.)«.

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 33. i 34.

Dosadašnja točka 24. briše se.

Dosadašnje točke 25. do 29. postaju točke 35. do 39.

U dosadašnjoj točki 30., koja postaje točka 40., riječi: »količinsku oznaku te« brišu se.

Dosadašnje točke 31. do 71. postaju točke 41. do 81.

Članak 56.

U članku 134. stavku 1. točki 1. riječi: »(članak 12. stavak 4., članak 14., članak 15., članak 59. stavak 13., članak 91. stavak 8.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 12. stavak 4., članak 14., članak 15., članak 59. stavak 15., članak 91. stavak 8.)«.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. kao deklarant ili osoba izravno ili neizravno uključena u ispunjavanje carinskih formalnosti ne postupa u skladu s propisanim obvezama za mogućnost kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine od mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj (članak 42. stavak 3.)«.

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 9. i 10.

Dosadašnje točke 10. do 16. brišu se.

Dosadašnje točke 17. do 20. postaju točke 11. do 14.

Iza točke 14. dodaju se nove točke 15. do 18. koje glase:

»15. kao trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač vina u Republici Hrvatskoj primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.a stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača vina, ili ako kao trošarinski obveznik koji želi poslovati s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.a stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio poslovanje s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina, ili ako kao samostalni mali proizvođač vina koji namjerava proizvesti količinu vina veću od količine iz članka 78.a stavka 1. ovoga Zakona o tome prethodno ne obavijesti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje ili ako kao samostalni mali proizvođač vina proizvede količinu vina veću od 1000 hl godišnje, a o tome ne obavijesti nadležni carinski ured (članak 78.a stavci 5., 6., 7. i 8.)

16. kao trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem u Republici Hrvatskoj primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.b stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured nije odobrio proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem, ili ako kao trošarinski obveznik koji želi poslovati s ostalim pićima dobivenim vrenjem koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.b stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured nije odobrio poslovanje s ostalim pićima dobivenim vrenjem koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem, ili ako kao samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem koji namjerava proizvesti količinu ostalih pića dobivenih vrenjem veću od količine iz članka 78.b stavka 1. ovoga Zakona o tome prethodno ne obavijesti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje ili ako kao samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem proizvede količinu ostalih pića dobivenih vrenjem veću od 15.000 hektolitara godišnje, a o tome ne obavijesti nadležni carinski ured (članak 78.b stavci 5., 6., 7. i 8.)

17. kao trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač međuproizvoda u Republici Hrvatskoj primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.c stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda, ili ako kao trošarinski obveznik koji želi poslovati s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda primjenjuje visine trošarine iz članka 78.c stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio poslovanje s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda, ili ako kao samostalni mali proizvođač međuproizvoda koji namjerava proizvesti količinu međuproizvoda veću od količine iz članka 78.c stavka 1. ovoga Zakona o tome prethodno ne obavijesti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje ili ako kao samostalni mali proizvođač međuproizvoda proizvede količinu međuproizvoda veću od 250 hektolitara međuproizvoda godišnje, a o tome ne obavijesti nadležni carinski ured (članak 78.c stavci 5., 6., 7. i 8.)

18. kao trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač nije točno iskazao podatke u godišnjoj potvrdi iz članka 78.d stavka 1. ovoga Zakona (članak 78.d stavak 2.)«.

Dosadašnje točke 21. do 25., koje postaju točke 19. do 23., mijenjaju se i glase:

»19. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića ne proizvodi jako alkoholno piće iz voća koje uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njegovu vlasništvu ili zakupu ili ga ne proizvodi pomoću kotla (članak 80. stavak 1.)

20. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvedeno piće ne koristi za vlastitu potrošnju ili potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju (članak 80. stavak 1.)

21. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića prodaje proizvedeno piće iz članka 80. stavka 1. ovoga Zakona (članak 80. stavak 2.)

22. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića carinskom uredu ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese najkasnije osam dana prije početka proizvodnje, ili istodobno ne navede podatak o volumenu pojedinog uređaja za proizvodnju alkohola – kotla koji ima u vlasništvu ili uporabi i ne dostavi podatak o mjestu proizvodnje (članak 80. stavak 4.)

23. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića ne obavijesti nadležni carinski ured da namjerava proizvoditi količine jakog alkoholnog pića veće od količina propisanih člankom 80. stavkom 1. ovoga Zakona i da neće nadalje vršiti proizvodnju u statusu malog proizvođača jakog alkoholnog pića (članak 80. stavak 5.)«.

Dosadašnje točke 26. do 29. postaju točke 24. do 27.

Članak 57.

U članku 135. stavku 1. točka 5. briše se.

U dosadašnjoj točki 6., koja postaje točka 5., riječi: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 12.« zamjenjuju se riječima: »članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14.«.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.

Dosadašnja točka 9., koja postaje točka 8., mijenja se i glasi:

»8. kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj nije osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dao podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a ili ako osoba koja prati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine nije na zahtjev predočila podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a (članak 48. stavak 2.)«.

U dosadašnjoj točki 10., koja postaje točka 9., riječi: »tiskana inačica e-TD-a ili« brišu se.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

U dosadašnjoj točki 12., koja postaje točka 11., riječi: »članka 41. stavka 1. točke 1., 2. ili 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 41. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. ili 5.«.

Iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

»12. kao deklarant ne predoči Carinskoj upravi – carinskom uredu izvoza jedinstvenu referentnu oznaku e-TD-a za trošarinske proizvode navedene u izvoznoj deklaraciji (članak 48. stavak 6. i članak 49.a stavak 1.)«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. ne pošalje računalnom sustavu Carinske uprave, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. ovoga Zakona, potvrdu o primitku najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a ne radi se o posebno opravdanom slučaju (članak 48. stavak 7.)«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. kao pošiljatelj − ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj nije osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dao podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a ili nije osigurao da tijekom kretanja trošarinske proizvode prati potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine kada ih otprema osobi iz članka 35. stavka 5. ovoga Zakona ili ako osoba koja prati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine nije na zahtjev predočila podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a (članak 49. stavak 2. i članak 49. stavak 3.)«.

U točki 16. riječi: »(članak 49. stavak 3.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 49. stavak 4.)«.

Točka 17. mijenja se i glasi:

»17. kao pošiljatelj − ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine promijeni mjesto odredišta ili primatelja, koristeći računalni sustav, a ne navede jedno od odredišta iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke a), b), c), e), f) ili g) ovoga Zakona ili ne podnese nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta o promjeni odredišta uporabom računalnog sustava (članak 49. stavak 5.)«.

U točki 18. riječi: »(članak 49. stavak 5.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 49. stavak 7.)«.

U točki 19. riječi: »(članak 49. stavak 7.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 49. stavak 9.)«.

U točki 21. riječi: »članku 49. stavku 4.« zamjenjuju se riječima: »članku 49. stavku 5.«.

Iza točke 23. dodaju se nove točke 24. do 40. koje glase:

»24. kao pošiljatelj ne dostavi presliku dokumenta za rezervni postupak deklarantu ili deklarant presliku dokumenta za rezervni postupak ili njegovu jedinstvenu oznaku ne dostavi carinskom uredu izvoza odnosno nadležnim tijelima države članice izvoza (članak 52. stavak 3.)

25. ako je započela ili je sudjelovala u započinjanju kretanja trošarinskih proizvoda suprotno članku 54.a stavku 1. ovoga Zakona (članak 54.a stavci 1. i 12.)

26. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj ne podnese nacrt e-PPTD-a Carinskoj upravi, koristeći računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona (članak 54.a stavci 3. i 12.)

27. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj osobi koja prati trošarinske proizvode ili prijevozniku odbije dati podatak o pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili da netočan ili nepotpun podatak o pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili ako ovjereni pošiljatelj ili osoba koja prati trošarinske proizvode ili prijevoznik tijekom kretanja trošarinskih proizvoda odbije predočiti podatak o pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a nadležnim tijelima (članak 54.a stavci 6. i 12.)

28. ako kao ovjereni pošiljatelj ne podnese nacrt elektroničkog dokumenta o promjeni odredišta računalnom sustavu Carinske uprave (članak 54.a stavak 7.)

29. ako kao ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon završetka kretanja (članak 54.a stavci 9. i 12.)

30. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj započne kretanje trošarinskih proizvoda, a da za to nije ispunjen uvjet iz članka 54.b stavka 1. ovoga Zakona (članak 54.b stavci 1. i 9.)

31. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj, uz ispunjenje uvjeta iz članka 54.b stavka 1. ovoga Zakona, ne dostavi prije početka kretanja trošarinskih proizvoda informacije o razlozima nedostupnosti svog računalnog sustava (članak 54.b stavci 2. i 9.)

32. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj kada računalni sustav Carinske uprave i/ili ovjerenog pošiljatelja ili povremeno ovjerenog pošiljatelja postane dostupan, ne podnese odmah računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-PPTD-a u skladu s člankom 54.a stavkom 3. ovoga Zakona (članak 54.b stavci 3. i 9.)

33. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj ne čuva presliku dokumenta za rezervni postupak iz članka 54.b stavka 1. ovoga Zakona u svojoj evidenciji (članak 54.b stavci 4. i 9.)

34. ako kao ovjereni pošiljatelj prije promjene odredišta o promjeni odredišta ne obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu (članak 54.b stavak 5.)

35. ako kao ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj odmah nakon isteka petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda ne podnese Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i u kojem se navodi da je kretanje završilo (članak 54.b stavci 6. i 9.)

36. ako kao ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj ne podnese potvrdu o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona (članak 54.b stavci 8. i 9.)

37. ako zlorabi mogućnost pojednostavnjenja postupka ili odstupanje od obveze uporabe računalnog sustava za kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na teritoriju jedne države članice i premještenih na teritorij druge države članice kako bi tamo bili dostavljeni u komercijalne svrhe (članak 54.d)

38. ako nije poduzela radnje da se kretanje odvija uz primjenu dokumenta iz članka 54.a stavka 1. ovoga Zakona ili da se pošiljka kreće prema odgovarajućem planu puta (članak 54.e stavak 1.)

39. ako kao ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona (članak 54.e stavak 2.)

40. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj ili ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj ne omogući Carinskoj upravi obavljanje provjere u svrhu utvrđivanja primitka trošarinskih proizvoda (članak 54.e stavak 3.)«.

Dosadašnje točke 24. do 34. postaju točke 41. do 51.

Članak 58.

U članku 136. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ne čuva presliku dokumenta za rezervni postupak u svojoj evidenciji (članak 52. stavak 4.)«.

Članak 59.

Iza članka 137. dodaje se članak 137.a koji glasi:

»Članak 137.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 30.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako pri ulasku u Europsku uniju nezakonito uveze predmete oporezivanja trošarinama (članak 12. stavak 5. i članak 4. stavak 1. točka 15. podtočka 4.).

(2) Počinitelju će se novčana kazna izreći na način da će se uzeti u obzir iznos trošarinskog duga koji bi bio nastao da carinski dug nije ugašen na temelju članka 124. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) br. 952/2013.

(3) Ako je to razmjerno težini počinjenog prekršaja, carinski ured može privremeno oduzeti prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz ili prijenos predmeta oporezivanja, o čemu donosi rješenje s rokom zadržavanja prijevoznog ili prijenosnog sredstva iskorištenog za prijevoz ili prijenos predmeta oporezivanja do okončanja prekršajnog postupka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba se izjavljuje u roku od tri dana od dana dostave rješenja.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(6) O žalbi na rješenje iz stavka 3. ovoga članka odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(7) Ako iznosi novčane kazne i troškova prekršajnog postupka za prekršaj iz ovoga članka ne budu plaćeni u roku koji je određen u odluci o prekršaju, iznos novčane kazne i troškovi prekršajnog postupka naplatit će se prisilno iz oduzetog prijevoznog ili prijenosnog sredstva iskorištenog za prijevoz ili prijenos predmeta oporezivanja, o čemu će se donijeti posebno rješenje.«.

Članak 60.

U članku 138. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predmeti oporezivanja koji su predmet prekršaja iz članka 132. stavka 1. točaka 11. do 17., 20. do 24. te 27. i 28. ovoga Zakona, članka 133. stavka 1. točaka 1. do 4., točke 6., točaka 35. do 37., 39. do 42., 47. do 50., 52. do 55. te točaka 57., 65., 68., 69. i 76. ovoga Zakona, članka 134. stavka 1. točke 21. ovoga Zakona, članka 137. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona te članka 137.a stavka 1. ovoga Zakona oduzet će se.«.

U stavku 5. riječi: »članka 133. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 25., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45. i 47.« zamjenjuju se riječima: »članka 133. stavka 1. točaka 1. do 4., točaka 35., 48., 49. i 50., točaka 52. do 55. i točke 57.«, a iza riječi: »plaćanja trošarine« dodaju se riječi: »te članka 137.a stavka 1. ovoga Zakona«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Ako se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije, Carinska uprava može obavijesti iz članka 32. ovoga Zakona dostaviti do 13. veljače 2024. na druge načine koji ne uključuju uporabu računalnog sustava.

Članak 62.

(1) Trošarinski obveznici koji su poslovali prema odredbama članka 6. stavka 1. točke 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), a namjeravaju poslovati sukladno članku 37. ovoga Zakona dužni su registrirati se kao ovjereni primatelji ili povremeni ovjereni primatelji sukladno članku 17. ovoga Zakona do 13. veljače 2023.

(2) Pošiljatelji koji su poslovali prema odredbama članka 54. stavka 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) odnosno pošiljatelji i primatelji koji su poslovali prema odredbama članka 54. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), a namjeravaju poslovati sukladno članku 37. ovoga Zakona dužni su registrirati se kao ovjereni pošiljatelji ili povremeni ovjereni pošiljatelji odnosno ovjereni primatelji ili povremeni ovjereni primatelji sukladno članku 17. ovoga Zakona do 13. veljače 2023.

(3) Svaka pravna ili fizička osoba koja s danom 13. veljače 2023. namjerava poslovati sukladno članku 37. ovoga Zakona dužna je registrirati se u skladu s odredbama članka 17. ovoga Zakona do roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 63.

Do stupanja na snagu delegiranog akta Europske komisije kojim se utvrđuje zajednički prag iz članka 38. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), koji je izmijenjen člankom 22. ovoga Zakona, primjenjuju se visine manjka ili gubitka propisane pravilnikom iz članka 7. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.).

Članak 64.

(1) Do početka primjene računalnog sustava iz članka 45. stavka 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), koji je izmijenjen člankom 27. ovoga Zakona, kretanje na teritoriju Republike Hrvatske trošarinskih proizvoda koji se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet u sustavu odgode plaćanja trošarine unose u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili pogon oslobođenog korisnika dozvoljeno je, uz primjerak papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije, podnesene elektroničkom razmjenom podataka, po kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet, ili na temelju carinske deklaracije u obliku unosa u evidenciju deklaranta u skladu s carinskim propisima, uz uvjet da je korisnik odobrenja za primjenu carinske deklaracije u obliku unosa u evidenciju deklaranta prema carinskim propisima ujedno i ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik iz stavka 1. ovoga članka potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda ovjerom primjerka papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije koji vraća nadležnom carinskom uredu u kojem je obavljeno uvozno carinjenje u roku od pet dana od dana unosa u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika.

Članak 65.

(1) Alkohol i alkoholna pića koji su sukladno članku 71. stavku 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) označeni posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske na kojima je naznačena količinska oznaka mogu se nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske bez vremenskog ograničenja.

(2) Trošarinski obveznici koji su preuzeli posebne markice Ministarstva financija Republike Hrvatske na kojima je naznačena količinska oznaka sukladno članku 71. stavku 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) mogu alkohol i alkoholna pića označavati tim markicama najkasnije do 31. prosinca 2022.

Članak 66.

Mali proizvođači jakog alkoholnog pića koji su upisani u registar trošarinskih obveznika prema članku 80. stavku 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) nastavljaju poslovanje kao mali proizvođači jakog alkoholnog pića prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 67.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, br. 1/19. i 1/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 68.

Odredbe članka 36. ovoga Zakona prestaju važiti 31. prosinca 2023.

Članak 69.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022., osim članka 35. stavka 1. točaka 6. i 7. koji je izmijenjen člankom 20. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2022. te članka 2. ovoga Zakona, članka 4. točaka 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12. i točaka 14. do 18. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona, članka 4. ovoga Zakona, članka 6. stavka 1. točaka 2. i 4. te stavka 2. točaka 1., 5., 6. i 7. i stavka 3. koji je izmijenjen člankom 5. ovoga Zakona, članka 7. stavka 1. točke 4. i stavaka 2., 3. i 4. koji je izmijenjen člankom 6. ovoga Zakona, članaka 7. do 12. ovoga Zakona, članka 22. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članaka 15., 17. i 19. ovoga Zakona, članka 35. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 20. ovoga Zakona, članka 22. ovoga Zakona, članka 39. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 23. ovoga Zakona, članka 41. stavka 1. točke 5. koji je izmijenjen člankom 24. ovoga Zakona, članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke g) i točke 3. i stavka 3. koji je izmijenjen člankom 25. ovoga Zakona, članka 44. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 26. ovoga Zakona, članka 27. ovoga Zakona, članaka 30. do 38. ovoga Zakona, članaka 40., 41., 42. i 47. ovoga Zakona, članka 133. stavka 1. točke 5. i točaka 16. do 26. koji je izmijenjen člankom 55. ovoga Zakona, članka 134. stavka 1. točaka 1. i 8. koji je izmijenjen člankom 56. ovoga Zakona, članka 135. stavka 1. točaka 5., 8., 9., 11., 12., 13., točaka 15. do 19., točke 21. i točaka 24. do 40. koji je izmijenjen člankom 57. ovoga Zakona, članaka 58., 59., 61., 63. i 68. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 13. veljače 2023. te članka 133. stavka 1. točke 24. koji je izmijenjen člankom 55. ovoga Zakona i članka 134. stavka 1. točaka 10. do 16. koji je izmijenjen člankom 56. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-03/21-01/110

Zagreb, 15. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.