Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 145/2021 (29.12.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2521

Na temelju članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 108/21.) te članka 26. stavka 1. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 40. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17.,132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20. i 119/21.), u članku 18. stavku 2. riječi: »za 2021. godinu« zamjenjuju se riječima: »za 2022. godinu«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 025-04/21-01/291
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 14. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.