Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

NN 147/2021 (31.12.2021.), Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2539

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19. i 84/21.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE

I.

Donosi se Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Višegodišnji program gradnje), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja aktom, klasa: 325-01/20-01/45, urbroj: 517-09-3-1-1-21-128, od 13. prosinca 2021.

II.

Zadužuju se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode da na svojim mrežnim stranicama objave Višegodišnji program gradnje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-42/12

Urbroj: 50301-05/31-21-5

Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.