Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN 147/2021 (31.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2552

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18, 98/19 i 30/21) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, br. 50/18, 56/19 i 107/20) u članku 3. stavku 1. ispred riječi »Osobni« dodati oznaku stavka »(1)«.

U članku 3. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama.«

Podstavak 10. briše se.

Dosadašnji podstavci 11. do 14. postaju podstavci 10. do 13.

Iza novog podstavka 13. dodaju se novi podstavci 14. i 15. koji glase:

» – od 1. 1. 2024. imati najmanje 5 odobrenih sjedećih mjesta uključujući sjedalo za vozača«.

» – od 1. 1. 2024. mora biti konstruirano tako da ima duljinu od najmanje 4.000 mm mjereno od najizbočenijeg prednjeg dijela vozila do najizbočenijeg stražnjeg dijela vozila«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ispunjavanje posebnih uvjeta iz ovoga članka dokazuje se Potvrdom o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe iz članka 20. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka s naznakom vozila s kojima planira obavljati prijevoz, autotaksi prijevoznik dužan je dostaviti izdavatelju dozvole prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»7) U slučaju promjene vozila autotaksi prijevoznik dužan je osim izdavatelju licencije, promjenu u evidenciji dostaviti i izdavatelju dozvole.

8) Ukoliko se uslijed promjene iz stavka 7. ovoga članka broj vozila naknadno poveća, tako da se promijenio cjenovni razred iz stavka 47. stavka 8. Zakona, prijevoznik će na poziv izdavatelja dozvole platiti razliku između prethodno plaćenog iznosa i iznosa koji treba platiti prema cjenovnom razredu u kojemu sada planira obavljati autotaksi prijevoz putnika.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osobni automobil kategorije M1 iz stavka 1. i stavka 4. ovoga Pravilnika mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama.«

Članak 4.

U članku 20. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Organizacija ovlaštena za obavljanje tehničkih pregleda vozila evidenciju iz stavka 6. ovoga članka razvrstanu prema namjeni vozila objavljuje na svojim internetskim mrežnim stranicama u formatu pogodnom za strojno čitanje i jednostavno pretraživanje, te jednom tjedno elektronički dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove prometa.«

Stavci 9. i 10. brišu se.

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo izdaje se prijevozniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja obavlja prijevoz na temelju važeće prometne dozvole.

(2) Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo može se, na njegov zahtjev, izdati svakom vlasniku ili korisniku vozila.

(3) Potvrde iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika primjenjuju se od 1. 7. 2022. godine, a evidencija iz članka 20. stavka 6. objavljuje se i dostavlja sukladno članku 20. stavku 7. ovoga pravilnika od 1. 4. 2022. godine.

Članak 6.

Dosadašnji članak 23. mijenja se i glasi:

»1. Osobni automobil M1 kojim se u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18, 98/19 i 30/21) obavljao autotaksi prijevoz odnosno osobni automobil koji je imao važeći izvod iz licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, do 1. lipnja 2023. godine, ne mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama.

2. Autotaksi prijevoznik može nastaviti koristiti vozilo iz stavka 1. ovoga članka isključivo za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno članku 47. stavku 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18, 98/19 i 30/21) i ne smije ga prodati, iznajmiti, ustupiti drugom prijevozniku odnosno fizičkoj osobi – obrtniku ili pravnoj osobi u svrhu obavljanja autotaksi prijevoza od strane onoga tko je vozilo kupio ili unajmio ili mu je vozilo ustupljeno.

3. Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikro prijevoz, do 1. 1. 2024. godine ne mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 011-02/21-03/73
Urbroj: 530-08-3-3-21-1
Zagreb, 28. prosinca 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.