Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

NN 3/2022 (7.1.2022.), Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

31

Na temelju članka 151. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu: ROO), obveznici dostave podataka u ROO, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, operateru, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, obavljanje stručnih poslova vođenja ROO te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 33, 4. 2. 2006.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 25. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 166/2006).

Članak 3.

Podaci iz ROO koriste se za osiguravanje pravovremenosti, transparentnosti, točnosti, dosljednosti, usporedivosti i potpunosti podataka potrebnih za izvješćivanje o ispuštanjima onečišćujućih tvari u sastavnice okoliša kao i nastanku i prijenosu otpada izvan mjesta nastanka te gospodarenju otpadom sukladno propisima kojima se uređuju područja zaštite okoliša, zraka, otpada i voda te gospodarenja otpadom.

Pojmovi i definicije

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Djelatnost je proces ili aktivnost navedena u Prilogu 1. ovoga Pravilnika uslijed koje dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš.

2. Ispust je mjesto ispuštanja, istjecanja i/ili odlaganja onečišćujućih tvari u okoliš.

3. Iznenadni događaj je događaj, nastao prilikom odvijanja djelatnosti obuhvaćenih ovim Pravilnikom, a koji je posljedica nenamjernih aktivnosti i/ili nekontroliranog slijeda događaja.

4. Iznenadna ispuštanja su sva ona ispuštanja nastala uslijed iznenadnog događaja odnosno koja nisu redovita i očekivana ispuštanja nastala uslijed rada postrojenja.

5. Nadležno tijelo je nadležno upravno tijelo županije i Grada Zagreba, koje prema nadležnostima uređenim Zakonom, obavlja poslove u području zaštite okoliša.

6. Obveznik dostave podataka (u daljnjem tekstu: Obveznik) je operater i odgovorna osoba organizacijske jedinice koja obavlja djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika uslijed kojih dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i/ili nastanka odnosno gospodarenja otpadom.

7. Organizacijska jedinica je bilo koji dio u organizacijskoj strukturi operatera koja u svojem sastavu ima jedan ili više pogona koji se nalaze na istoj lokaciji, a uslijed čije djelatnosti dolazi do ispuštanja i prijenosa izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari u okoliš ili čijom djelatnošću nastaje otpad odnosno gospodari otpadom.

8. Pogon znači nepokretna tehnička jedinica u kojoj se obavlja jedna ili više djelatnosti navedenih u Prilogu 1. te bilo koja druga aktivnost neposredno tehnički povezana s aktivnostima koje se obavljaju na istoj lokaciji, a koje bi mogle utjecati na emisije i onečišćenje.

9. Prag ispuštanja je količina ispuštanja onečišćujuće tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za koju se dostavljaju podaci samo ako su veći ili jednaki pragu ispuštanja.

10. Prijenos izvan mjesta nastanka označava prijenos otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju izvan granica organizacijske jedinice te prijenos onečišćujućih tvari u otpadnim vodama u sustav javne odvodnje ili sustav odvodnje lokacije druge pravne ili fizičke osobe (indirektno ispuštanje otpadnih voda).

11. Protokol je Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 4/2008).

12. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Uredbi (EZ) br. 166/2006, Zakonu, Zakonu o vodama, Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti zraka.

(3) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe, koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Informacijski sustav

Članak 5.

(1) ROO je informacijski sustav uspostavljen sukladno Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 68/08).

(2) Informacijskim sustavom ROO upravlja i održava ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje.

(3) Sastavni dio ROO su baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici i portali koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.

Članak 6.

(1) Za pristup i vođenje ROO koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka pohranjenih u ROO.

(2) Elektronička programska oprema iz stavka 1. ovoga članka putem mrežne stranice Ministarstva omogućava pristup ROO uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Ministarstvo.

(3) Podaci dostavljeni u ROO čuvaju se deset godina.

Prilozi

Članak 7.

(1) Popis djelatnosti pri kojima dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari i njihove šifre određeni su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Onečišćujuće tvari koje se ispuštaju u zrak, vode i/ili more i tlo i prenose izvan mjesta nastanka u otpadnim vodama, njihove šifre, CAS registarski brojevi (CAS – Chemical Abstract Service) i pragovi ispuštanja određeni su u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

(3) Uređaji za pročišćavanje otpadnih plinova i njihove šifre određene su u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(4) Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i njihove šifre određene su u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

III. OBVEZE I NAČIN DOSTAVE PODATAKA

Obveznici dostave podataka

Članak 8.

(1) Obveznik je dužan nadležnom tijelu dostaviti podatke o:

1. ispuštanjima onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u zrak, vodu i/ili more i tlo.

2. prijenosu izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u otpadnim vodama namijenjenih postupku daljnje obrade.

3. nastanku i/ili prijenosu izvan mjesta nastanka:

– opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona godišnje

– neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona godišnje.

4. obavljanju djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada.

5. obavljanju djelatnosti sakupljanja otpada, pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, te obavljanju djelatnosti trgovanja otpadom postupkom trgovanja otpadom na malo.

(2) Podaci iz stavka 1. točki 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se kada je ukupna količina ispuštanja i/ili prijenosa po pojedinim onečišćujućim tvarima iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, zbirno za sve ispuste na razini organizacijske jedinice veća ili jednaka pragu ispuštanja.

(3) U slučaju kada je na razini organizacijske jedinice za jednu ili više onečišćujućih tvari prekoračen prag i/ili granične vrijednosti nastanka i/ili prijenosa otpada izvan mjesta nastanka obveznik je dužan dostaviti opće obrasce PI-1 i PI-2, a pojedinačne količine tvari i podatke o otpadu prijaviti po tematskim obrascima PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO.

(4) U slučaju kada na razini organizacijske jedinice za jednu ili više onečišćujućih tvari nije prekoračen prag i/ili granična vrijednosti nastanka i/ili prijenosa otpada izvan mjesta nastanka iz stavka 1. točki 1., 2. i 3. ovog članka, ta organizacijska jedinica nije obveznik za izvještajnu godinu.

(5) Izuzetak od stavka 4. ovog članka su obveznici koji obavljaju djelatnosti gospodarenja otpadom.

(6) Svi pogoni koji se nalaze na lokaciji organizacijske jedinice trebaju biti prijavljeni unutar iste s ciljem sprječavanja dijeljenja i izbjegavanja prijave.

(7) Državni hidrometeorološki zavod Ministarstvu dostavlja podatke o godišnjoj količini oborina za glavne i klimatološke postaje do 15. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(8) Podaci o obavljanju djelatnosti gospodarenja otpadom pribavljaju se iz aplikacije e-ONTO.

(9) Podaci iz ovoga članka uključuju i podatke o ispuštanjima i prijenosu onečišćujućih tvari izvan mjesta nastanka ukupno nastalih kao posljedica svih namjernih, redovnih, neredovnih i iznenadnih aktivnosti uslijed obavljanja djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Iznimno podaci iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika ne dostavljaju se za ispuštanje i/ili prijenos onečišćujućih tvari u otpadnim vodama za koje nije potrebna vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda ili okolišna dozvola prema propisima.

Članak 10.

Obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, koji su i obveznici izvješćivanja u ROO, izvješćuju o emisijama sukladno zakonu kojim se uređuje područje klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja.

Članak 11.

Ispuštanja u tlo prijavljuje organizacijska jedinica u kojoj nastaje otpad koji se zbrinjava:

– postupkom obrade otpada na, ili u tlu odnosno

– postupkom dubokog utiskivanja

navedenih kao D2 odnosno D3 prema propisu koji uređuje gospodarenje otpadom.

Članak 12.

(1) Ako je za bilo koje podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika obveznik dostave podataka proveo postupak klasifikacije podataka sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje tajnost podataka, o istom će obavijestiti nadležno tijelo.

(2) Obavijest prema nadležnom tijelu iz stavka 1. ovog članka ne sadrži klasificirane podatke i označava se oznakom NEKLASIFICIRANO.

(3) Za bilo koje podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika obveznik dostave podataka može zahtijevati zaštitu poslovne tajne.

(4) Zahtjev za tajnošću podataka mora obrazložiti razlozima i dokazima prema Zakonu i propisima kojima se propisuje zaštita poslovne tajne.

Članak 13.

(1) Obveznik je dužan za podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika navesti način na koji su određeni.

(2) Podaci o ispuštanjima, nastanku otpada i prijenosu izvan mjesta nastanka i gospodarenju otpadom mogu se odrediti mjerenjem, izračunom ili procjenom.

(3) Za podatke određene mjerenjem ili izračunom, obveznik je dužan navesti i metode mjerenja i metodu izračuna.

(4) Za mjerenje onečišćujućih tvari u zrak primjenjuju se metode mjerenja sukladno posebnom propisu o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Članak 14.

(1) Obveznik prikuplja potrebne podatke učestalošću određenom propisima, da bi se za svaki ispust odredilo ispuštanje i prijenos izvan mjesta nastanka za koja se dostavljaju podaci sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

(2) Za prikupljanje podataka iz članka 8. ovoga Pravilnika obveznik je dužan primijeniti najbolje raspoložive informacije što može uključivati praćenje ispuštanja i prijenosa izvan mjesta nastanka, emisijske faktore, bilance tvari, procjene i druge metode u skladu s međunarodno priznatim metodama, ako su iste dostupne.

(3) Obveznik je dužan najmanje pet godina čuvati podatke na temelju kojih su određena ispuštanja u zrak, vode i/ili more, tlo, nastanak otpada i prijenos izvan mjesta nastanka i gospodarenje otpadom te opis metode primijenjene prilikom prikupljanja podataka, kao i sve ostale potrebne informacije.

(4) Obveznik dostave podataka odgovoran je za točnost podataka dostavljenih nadležnom tijelu te isti moraju biti potpuni, dosljedni i vjerodostojni.

(5) Obveznici podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika elektroničkim putem unose u opće obrasce i obrasce za tematska područja zrak, vode i/ili more, tlo i otpad koji su sastavni dio baze podataka s aplikacijom Registra onečišćavanja okoliša (ROO) iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Podaci o obvezniku unose se u:

– Obrazac PI-1 – Podaci o operateru

– Obrazac PI-2 – Podaci o organizacijskoj jedinici.

Članak 16.

(1) Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak unose se u Obrazac PI-Z – Ispuštanja u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora.

(2) Za svaki pojedinačni ispust unutar postrojenja potrebno je popuniti zasebni PI-Z obrazac.

Članak 17.

Podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari otpadnim vodama iz ispusta obveznika u vode i/ili more odnosno sustav javne odvodnje unose se u Obrazac PI-V – Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda.

Članak 18.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u otpadnim vodama iz sustava javne odvodnje u vode i/ili more unose se u Obrazac KI-V – Ispuštanje komunalnih otpadnih voda.

Članak 19.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u tlo unose se u:

– Obrazac PI-T – Ispuštanja u tlo – obrada otpada na/u tlu (D2) i duboko utiskivanje otpada u tlo (D3).

Članak 20.

Podaci o otpadu unose se u:

– Obrazac NO – Nastanak otpada

– Obrazac SO – Sakupljanje otpada

– Obrazac OZO – Oporaba/zbrinjavanje otpada.

IV. OBVEZE NADLEŽNIH TIJELA I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE

Članak 21.

(1) Obrasci iz članaka 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika popunjavaju se do 1. ožujka tekuće godine s podacima prethodne kalendarske godine.

(2) Nadležno tijelo je tijelo nadležno za osiguranje, kontrolu kvalitete i verifikaciju prijavljenih podataka u Registar onečišćavanja okoliša,

(3) Nadležno tijelo provodi kontrolu potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka iz stavka 1. ovoga članka i elektroničkom verifikacijom u bazi podataka putem aplikacije ROO potvrđuje provedenu kontrolu kvalitete podataka, do 15. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Nadležno tijelo provodi odobrenje i verifikaciju dostavljenih podataka sukladno čl. 12. za koje se traži tajnost istih uslijed poslovne tajne sukladno Zakonu.

(5) Izmjena podataka obveznika nakon obavljene verifikacije moguća je u dogovoru s nadležnim tijelom.

Članak 22.

(1) U svrhu osiguranja kvalitete podataka nadležna tijela provode obrazovanje obveznika prijave podataka.

(2) Ministarstvo koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete podataka i provodi obrazovanje nadležnih tijela.

(3) Ministarstvo izrađuje Upute za vođenje ROO.

V. ROK I NAČIN OBAVJEŠTAVANJA JAVNOSTI

Članak 23.

Pristup podacima prijavljenim u ROO sukladno odredbama ovoga Pravilnika, osim podataka koji su klasificirani sukladno propisu o tajnosti podataka, osigurava se na mrežnoj stranici Ministarstva putem preglednika, portala, godišnjeg izvješća iz članka 24. ovoga Pravilnika te na zahtjev sukladno propisima o pravu na pristup informacijama.

Članak 24.

(1) Ministarstvo izrađuje Izvješće o podacima iz ROO do 1. listopada tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji podatke iz ROO obvezne za Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari sukladno Uredbi (EZ) br. 166/2006 iz članka 2. ovog Pravilnika i Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/1741 Komisije (EU) 2019/1741 оd 23. rujna 2019. o utvrđivanju oblika i učestalosti dostavljanja podataka koje države članice trebaju staviti na raspolaganje za potrebe izvješćivanja na temelju Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 6745) (Tekst značajan za EGP) (SL L 267, 21. 10. 2019.) te Tajništvu UNECE Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari sukladno Protokolu iz čl. 4. ovog Pravilnika.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZA POTREBE REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Članak 25.

(1) Obveznik, za potrebe prijave i dostave podataka u bazu ROO, može koristiti usluge ovlaštenika sukladno Zakonu, a koji imaju važeću suglasnost za obavljanje stručnih poslova za potrebe ROO sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

(2) Nadležno tijelo može povjeriti obavljanje stručnih poslova iz članka 21. ovog Pravilnika ovlašteniku koji ima važeću suglasnost za obavljanje stručnih poslova za potrebe ROO sukladno propisu iz stavka 1. ovog članka.

(3) Stručni poslovi za potrebe ROO iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka su:

– prikupljanje, obrada i unos podataka

– kontrola kvalitete s ciljem provjere potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti podataka.

(4) Ovlaštenik koji obavlja stručni posao iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka ne može sudjelovati u obavljanju stručnog posla iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka u slučaju kada se radi o istom obvezniku i istim podacima.

Članak 26.

Prilozi 1., 2., 3., 4. i 5. (obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO) sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (»Narodne novine«, broj 87/15), osim obrazaca PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO Priloga 5. toga Pravilnika te Priloga 1., Priloga 2., Priloga 3. i Priloga 4. toga Pravilnika koji prestaju važiti 1. siječnja 2023. godine.

Članak 28.

(1) Obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO unutar Priloga 5. ovog Pravilnika te Prilog 1., Prilog 2., Prilog 3. i Prilog 4. ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine.

(2) Elektroničko povezivanje podataka iz elektroničkog očevidnika nastanka i tijeka otpada (e-ONTO) i baze podataka Registar onečišćavanja okoliša provest će se do 1. siječnja 2023.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/21-20/16
Urbroj: 517-12-1-3-2-21-36
Zagreb, 3. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS DJELATNOSTI

Šifra djelatnostiNaziv djelatnosti
01, 02, 03ENERGETIKA
01 00 00Postrojenja za proizvodnju i pretvorbu energije
01 01 00Termoelektrane
01 01 01Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 01 02Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 01 03Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
01 01 04Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
01 01 05Plinske turbine
01 01 06Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
01 01 07Hidroelektrane
01 02 00Javne toplane
01 02 01Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 02 02Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 02 03Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
01 02 04Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
01 02 05Plinske turbine
01 02 06Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
01 03 00Rafinerije
01 03 01Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 03 02Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 03 03Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
01 03 04Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
01 03 05Plinske turbine
01 03 06Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
01 03 07Procesne peći
01 04 00Postrojenja za transformaciju krutog goriva
01 04 01Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 04 02Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 04 03Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
01 04 04Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
01 04 05Plinske turbine
01 04 06Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
01 04 07Koksne peći
01 04 08Ostala postrojenja za transformaciju krutog goriva
01 04 09Mlinovi za ugljen
01 05 00Izgaranje goriva u ugljenokopima, naftnim i plinskim poljima i kompresorima plinovoda
01 05 01Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 05 02Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)
01 05 03Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
01 05 04Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
01 05 05Plinske turbine
01 05 06Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
01 05 07Kompresori plinovoda
02 00 00Izgaranje u neindustrijskim djelatnostima
02 01 00Trgovina na veliko i malo, hoteli, bolnice i ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti
02 01 01Uređaji za loženje ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
02 01 02Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
02 01 03Plinske turbine
02 01 04Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
02 01 05Ostala nepokretna oprema
02 02 00Vatrogasna služba, policija, vojska, obrazovne ustanove i druge javne ustanove
02 02 01Uređaji za loženje ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
02 02 02Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
02 02 03Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
02 02 04Ostala nepokretna oprema
03 00 00Izgaranje goriva u proizvodnim procesima
03 01 00Industrijske toplane i kotlovnice
03 01 01Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)
03 01 02Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)
03 01 03Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
03 01 04Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
03 01 05Plinske turbine
03 01 06Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
03 01 07Ostala nepokretna oprema
03 01 08Baklje u rafinerijama nafte
03 01 09Baklje u kemijskoj industriji
03 01 10Baklje kod vađenja plina i nafte
03 02 00Poljoprivreda i šumarstvo
03 02 01Uređaji za loženje ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)
03 02 02Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)
03 02 03Plinske turbine
03 02 04Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem
03 03 00Procesi u industriji ugljena, nafte i plina
03 03 01Procesi primarne i sekundarne prerade nafte
03 03 02Proces katalitičke razgradnje ugljikovodika
03 03 03Proces odsumporavanja
03 03 04Skladištenje i manipulacija sirovinama i proizvodima u rafineriji
03 03 05Proizvodnja koksa
03 03 06Proizvodnja ulja i maziva
03 03 07Vađenje, primarna obrada i utovar tekućih fosilnih goriva
03 03 08Djelatnosti na mjestu vađenja
03 03 09Odobalne djelatnosti (platforme)
03 03 10Vađenje, primarna obrada i utovar plinovitih fosilnih goriva
03 03 11Uklanjanje kiselih plinova na mjestu vađenja
03 03 12Djelatnosti na mjestu vađenja (ostale)
03 03 13Uklanjanje ugljikovog dioksida (CO2) iz prirodnog plina
03 04 00Bioplinska postrojenja i postrojenja na biomasu
03 04 01Kogeneracijsko postrojenje
03 04 02Elektrana na bioplin
03 04 03Elektrana na biomasu
03 04 04Ostala bioplinska postrojenja i/ili postrojenja na biomasu
04PROIZVODNJA I PRERADA METALA
04 00 00Procesi sa kontaktom
04 01 00Primarna proizvodnja metala
04 01 01Primarna proizvodnja olova
04 01 02Primarna proizvodnja aluminija
04 01 03Primarna proizvodnja cinka
04 01 04Primarna proizvodnja bakra
04 01 05Sekundarna proizvodnja metala
04 01 06Sekundarna proizvodnja olova
04 01 07Sekundarna proizvodnja cinka
04 01 08Sekundarna proizvodnja bakra
04 01 09Sekundarna proizvodnja aluminija
04 01 10Proces žarenja boksita u proizvodnji glinice
04 01 11Proizvodnja magnezija obradom dolomita
04 01 12Proizvodnja nikla termičkim procesom
04 01 13Proizvodnja emajla
04 02 00Procesi u industriji željeza i čelika
04 02 01Peći za zagrijavanje željeza i čelika
04 02 02Punjenje visoke peći
04 02 03Lijevanje sirovog željeza
04 02 04Čeličana sa Siemens-Martinovim pećima
04 02 05Čeličana s bazičnim kisikovim konverterom
04 02 06Čeličana s elektrolučnim pećima
04 02 07Vruće valjaonice
04 02 08Sinteriranje i peletiziranje rude
04 02 09Ljevaonica sivog lijeva
04 03 00Procesi u industriji metala
04 03 01Proizvodnja aluminija elektrolizom
04 03 02Proizvodnja ferolegura
04 03 03Proizvodnja silicija
04 03 04Proizvodnja magnezija
04 03 05Proizvodnja nikla
04 03 06Proizvodnja legura metala
04 03 07Galvanizacija
04 03 08Eloksiranje (anodizacija)
04 03 09Vruće cinčanje
04 03 10Fosfatiranje
04 03 11Emajliranje
04 03 12Plastificiranje metala
04 03 13Kemijska obrada metala (jetkanje)
04 03 14Mehanička obrada metala (pjeskarenje, sačmarenje…)
04 03 15Proizvodnja obojenih metala
04 03 16Proizvodnja elektroničkih i električnih žica i kablova
04 03 17Proizvodnja lakih metala (lijevanje, taljenje…)
04 03 18Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
04 03 19Pečenje elektroda
04 03 20Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
04 03 21Kovačnice s čekićima za preradu željeza
04 03 22Primjena zaštitnih taljenih metalnih premaza
04 03 23Proizvodnja strojeva
04 03 24Proizvodnja brodskih motora
05INDUSTRIJA MINERALA
05 00 00Proizvodnja, eksploatacija i prerada mineralnih sirovina
05 01 00Proizvodnja cementa
05 01 01Proizvodnja vapna
05 01 02Proizvodnja asfalta
05 01 03Proizvodnja ravnog stakla
05 01 04Proizvodnja ambalažnog stakla
05 01 05Proizvodnja staklene vune
05 01 06Proizvodnja ostalih vrsta stakla, uključujući specijalno staklo i tehničku robu od stakla
05 01 07Proizvodnja mineralne vune
05 01 08Proizvodnja cigle i crijepa
05 01 09Proizvodnja keramičkih materijala
05 01 10Proizvodnja kamenih agregata (beton, gips, žbuka)
05 01 11Proizvodnja žbuke
05 01 12Proizvodnja oksidiranog bitumena
05 01 13Proizvodnja bitumenskih izolacijskih proizvoda
05 01 14Proizvodnja azbesta i proizvoda od azbesta
05 01 15Uporaba vapnenca i dolomita
05 01 16Visokopećni predgrijač
05 01 17Peći za pečenje gipsa
05 01 18Elektrosušare
05 02 00Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije
05 02 01Vađenje i primarna obrada krutih fosilnih goriva
05 02 02Podzemno rudarstvo i srodne tehničke operacije (podzemni kop)
05 02 03Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka (površinski kop)
06KEMIJSKA INDUSTRIJA
06 01 00Proizvodnja anorganskih kemikalija
06 01 01Amonijak
06 01 02Klor ili klorovodik
06 01 03Fluor ili fluorovodik
06 01 04Ugljikovi oksidi
06 01 05Sumporni spojevi
06 01 06Dušikovi oksidi
06 01 07Vodik
06 01 08Sumporni oksidi
06 01 09Karbonilklorid
06 01 10Ostali anorganski plinovi
06 01 11Kromna kiselina
06 01 12Fluorovodična kiselina
06 01 13Fosforna kiselina
06 01 14Dušična kiseline
06 01 15Klorovodična kiselina
06 01 16Sumporna kiselina
06 01 17Otopina sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini
06 01 18Sulfitna kiselina
06 01 19Ostale kiseline
06 01 20Amonijev hidroksid
06 01 21Kalijev hidroksid
06 01 22Natrijev hidroksid
06 01 23Ostale lužine
06 01 24Amonijev klorid
06 01 25Amonijev sulfat
06 01 26Amonijev nitrat
06 01 27Amonijev fosfat
06 01 28Kalijev klorat
06 01 29Kalijev karbonat
06 01 30Natrijev karbonat
06 01 31Perborat
06 01 32Srebrov nitrat
06 01 33Natrijev klorid
06 01 34Titanijev oksid
06 01 35Kalcijev karbid
06 01 36Silicij
06 01 37Silicijev karbid
06 01 38Ostali nemetali
06 01 39Ostali metalni oksidi
06 01 40Drugi anorganski spojevi
06 01 41Fosfatna gnojiva
06 01 42Dušična gnojiva
06 01 43Kalijeva gnojiva
06 01 44NPK gnojiva
06 01 45Urea
06 01 46Proizvodi za zaštitu bilja
06 01 47Biocidi
06 01 48Proizvodnja farmaceutskih proizvoda na osnovi kemijskih ili bioloških postupaka
06 01 49Eksplozivi
06 01 50Pirotehnički proizvodi
06 02 00Proizvodnja organskih kemijskih proizvoda
06 02 01Lančani jednostavni ugljikovodici – alifatski
06 02 02Ciklički jednostavni ugljikovodici – aromatski
06 02 03Alkoholi
06 02 04Aldehidi
06 02 05Ketoni
06 02 06Karboksilne kiseline
06 02 07Esteri
06 02 08Eteri
06 02 09Peroksidi
06 02 10Epoksidne smole
06 02 11Ostali ugljikovodici koji sadrže kisik
06 02 12Sulfurirani ugljikovodici
06 02 13Amini
06 02 14Amidi
06 02 15Nitrozo spojevi
06 02 16Nitro spojevi ili nitratni spojevi
06 02 17Nitrili
06 02 18Cijanati
06 02 19Izocijanati
06 02 20Ugljikovodici koji sadrže dušik
06 02 21Ugljikovodici koji sadrže fosfor
06 02 22Halogenirani ugljikovodici
06 02 23Organometalni spojevi
06 02 24Polimeri
06 02 25Sintetska vlakna i celulozna vlakna
06 02 26Ostali plastični materijali
06 02 27Sintetske gume (elastomeri)
06 02 28Bojila i pigmenti
06 02 29Površinski aktivna sredstva i tvari
06 02 30Proizvodnja pesticida
06 02 31Skladištenje i rukovanje organskim kemijskim proizvodima
06 03 00Proizvodnja ili prerada kemijskih proizvoda
06 03 01Proizvodnja i/ili prerada poliestera
06 03 02Prerada polivinil klorida
06 03 03Prerada poliuretana
06 03 04Proizvodnja i/ili prerada polistirena
06 03 05Prerada gume
06 03 06Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
06 03 07Proizvodnja boja i lakova
06 03 08Proizvodnja tiskarskih boja
06 03 09Proizvodnja ljepila
06 03 10Proizvodnja sapuna i deterdženata
06 03 11Uporaba natrijevog karbonata
06 03 12Adhezivi, magnetske trake, filmovi i fotografije
06 03 13Uporaba HFC, N2O, NH3, PFC i SF6
06 03 14Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
07GOSPODARENJE OTPADOM I OTPADNOM VODOM
07 00 00Gospodarenje otpadom
07 01 00Termička obrada otpada
07 01 01Termička obrada opasnog otpada
07 01 02Termička obrada neopasnog otpada
07 01 03Termička obrada komunalnog otpada
07 01 04Termička obrada otpada radi prevencije infekcije (infektivni otpad)
07 01 05Termička obrada mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje
07 01 06Suspaljivanje otpadnih ulja
07 01 07Suspaljivanje neopasnog otpada (auto guma i sličnog otpada)
07 01 08Kremiranje dijelova ljudskog tijela i organa, vrećice i konzerve krvi
07 01 09Termička obrada životinjskog tkiva
07 02 00Postrojenja za oporabu otpada
07 02 01Postrojenja za oporabu opasnog otpada
07 02 02Postrojenja za oporabu neopasnog otpada
07 02 03Postrojenja za oporabu komunalnog otpada
07 03 00Odlagališta otpada
07 03 01Odlaganje opasnog otpada na uređena odlagališta
07 03 02Odlaganje neopasnog otpada na uređena odlagališta
07 03 03Odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta
07 03 04Odlaganje komunalnog otpada na neuređena odlagališta
07 04 00Obrade otpadnih voda
07 04 01Prethodno pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji
07 04 02Pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje na centralnim uređajima
07 04 03Održavanje i čišćenje sustava odvodnje otpadnih voda lokacije
07 04 04Održavanje i čišćenje uređaja za prethodno čišćenje otpadnih voda lokacije
07 04 05Održavanje i čišćenje sustava javne odvodnje
07 04 06Održavanje i čišćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje
07 05 00Mehanička obrada otpada
07 05 01Rezanje, prešanje i drobljenje vozila i plovila
07 05 02Kompostiranje
07 05 03Proizvodnja bioplina
07 05 04Proizvodnja goriva iz otpada
07 05 05Sakupljanje/prijevoz otpada
07 05 06Odlaganje dijelova ljudskih tijela i organa na groblja
08PROIZVODNJA I PRERADA PAPIRA
08 01 00Procesi u industriji drva, celuloze
08 01 01Proizvodnja vlakana od drva i sličnih vlaknastih materijala
08 01 02Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverice i drugih panela i ploča
08 01 03Ostali proizvodi od drva
08 01 04Proizvodnja proizvoda od drva
08 01 05Proizvodnja sječke
08 01 06Proizvodnja briketa
08 01 07Proizvodnja parketa
08 01 08Proizvodnja namještaja
08 01 09Proizvodnja kemikalija za zaštitu drva i proizvoda od drva (Impregnacija)
08 01 10Impregnacija drva
08 01 11Celuloza (proces sa sulfatnom kiselinom – Kraft)
08 01 12Celuloza (proces sa sulfitnom kiselinom)
08 01 13Celuloza (neutralni sulfitni proces)
08 01 14Procesi sušenja u proizvodnji papira
08 01 15Proizvodnja papira i kartona
09INTENZIVAN UZGOJ STOKE I RIBOGOJILIŠTA
09 01 00Intenzivni uzgoj stoke i ribogojilišta
09 01 01Intenzivni uzgoj peradi (sa 40.000 mjesta na više)
09 01 02Intenzivni uzgoj peradi s manje od 40.000 mjesta za perad
09 01 03Intenzivan uzgoj svinja s 2.000 mjesta za uzgoj svinja (preko 30 kg)
09 01 04Intenzivan uzgoj svinja s 750 mjesta za krmače
09 01 05Intenzivan uzgoj svinja u kombinaciji 250 krmača i 1.333 mjesta za tovljenike
09 01 06Intenzivan uzgoj svinja s manje od 2.000 mjesta za uzgoj svinja (preko 30 kg)
09 01 07Intenzivan uzgoj svinja s manje od 750 mjesta za krmače
09 01 08Intenzivan uzgoj svinja u kombinaciji manje od 250 krmača i manje od 1.333 mjesta za tovljenike
09 01 09Intenzivni uzgoj riba (od 1.000 t/god)
09 01 10Intenzivan uzgoj riba do 1.000 t/god
09 01 11Intenzivni uzgoj školjaka (od 1.000 t/god)
09 01 12Intenzivan uzgoj školjaka do 1.000 t/god
10ŽIVOTINJSKI I BILJNI PROIZVODI IZ SEKTORA PREHRANE I PIĆA
10 01 00Proizvodnja životinjskih i biljnih proizvoda iz sektora prehrane i pića
10 01 01Klaonice
10 01 02Proizvodnja prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla (osim mlijeka)
10 01 03Obrada i prerada mlijeka
10 01 04Sušenje/dimljenje mesa
10 01 05Proizvodnja prehrambenih proizvoda biljnog porijekla (prerada voća, povrća i žitarica uključujući čaj, duhan, kavu, kakao i šećer)
10 01 06Proizvodnja ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla
10 01 07Proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda
10 01 08Priprema hrane
10 01 09Proizvodnja vina
10 01 10Proizvodnja piva
10 01 11Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
10 01 12Proizvodnja vode za piće
10 01 13Proizvodnja bezalkoholnih pića
10 01 14Primarni uzgoj žitarica
10 01 15Ratarstvo
10 01 16Poljoprivredna proizvodnja
10 01 17Proizvodnja soli (solane)
10 01 18Ekstrakcija masti, jestivih i nejestivih ulja
11OSTALE DJELATNOSTI
11 01 00Uporaba otapala i ostalih proizvoda
11 01 01Uporaba boja i lakova
11 01 02Proizvodnja vozila (serijsko lakiranje i sušenje)
11 01 03Popravak vozila (ne serijsko lakiranje i sušenje)
11 01 04Deparafinacija vozila
11 01 05Ostala primjena boja i lakova u industriji
11 01 06Ostala neindustrijska primjena boja i lakova
11 01 07Primjena ljepiva i adheziva
11 01 08Dorada tekstila
11 01 09Dorada kože
11 01 10Štavljenje kože
11 02 00Proizvodnja elektroničkih komponenata
11 02 01Premazivanje metala u elektroničkoj industriji
11 02 02Proizvodnja kućanskih aparata
11 02 03Proizvodnja žica i kablova
11 02 04Proizvodnja rasvjete
11 02 05Proizvodnja akumulatora i/ili baterija
11 03 00Tiskarska industrija
11 03 01Tiskarska industrija
11 03 02Suspaljivanje otpadnih para – plinova (npr. tiskarska industrija)
11 03 03Tiskanje boja na Al foliju
11 04 00Građevinarstvo i brodogradnja
11 04 01Građevinarstvo
11 04 02Brodogradnja
11 04 03Obrada i zaštita donjih dijelova plovila na moru
11 05 00Ostali izvori ispuštanja
11 05 01Proizvodnja željezničkih pragova
11 05 02Proizvodnja čađe
11 05 03Proizvodnja grafita
11 06 00Održavanje i čišćenje
11 06 01Odmašćivanje, suho čišćenje i proizvodnja električne opreme
11 06 02Odmašćivanje metala
11 06 03Suho čišćenje
11 06 04Ostalo čišćenje u industriji
11 06 05Održavanje građevina
11 06 06Održavanje građevina i postrojenja
11 06 07Rušenje građevina
11 06 08Čišćenje onečišćenih lokacija
11 06 09Održavanje i popravak vozila, plovila, uređaja i opreme
11 06 10Servis vozila i plovila
11 06 11Održavanje i popravak vučnih vozila
11 06 12Održavanje i popravak vagona
11 06 13Održavanje signalno sigurnosnih uređaja
11 06 14Održavanje telekomunikacijskih uređaja
11 06 15Održavanje električne i elektroničke opreme
11 06 16Održavanje energetske opreme i uređaja
11 06 17Održavanje i popravak zrakoplova
11 07 00Skladištenje, distribucija, transport, manipulacija
11 07 01Skladištenje i rukovanje kemijskim proizvodima
11 07 02Skladištenje i rukovanje anorganskim kemijskim proizvodima
11 07 03Skladištenje krutog goriva
11 07 04Distribucija tekućih goriva (osim benzina)
11 07 05Terminali u marinama (tankeri, rukovanje i skladištenje)
11 07 06Ostalo rukovanje i skladištenje (uključujući i naftovod)
11 07 07Distribucija benzina
11 07 08Rafinerijske dispečerske stanice
11 07 09Benzinske pumpe (uključujući opskrbu vozila gorivom)
11 07 10Plinske distribucijske mreže
11 07 11Plinovodi
11 07 12Distribucijske mreže
11 07 13Skladištenje i rukovanje ostalih kemijskih proizvoda
11 07 14Skladištenje i rukovanje robe trgovina na malo
11 07 15Skladištenje i rukovanje robe trgovina na veliko
11 07 16Skladištenje i rukovanje proizvoda od drva
11 07 17Skladištenje i rukovanje proizvoda od metala
11 07 18Skladištenje i rukovanje proizvoda od plastike
11 07 19Skladištenje i rukovanje proizvoda od tekstila
11 07 20Ostalo skladištenje i rukovanje robe (proizvoda)
11 08 00Zaštita zdravlja ljudi i životinja
11 08 01Liječenje ljudi
11 08 02Liječenje životinja
11 08 03Obavljanje poslova u laboratorijima (postupanje s kemikalijama)
11 08 04Prerada krvi
11 08 05Oporaba/zbrinjavanje lijekova kojima je prošao rok trajanjaPRILOG 2.

POPIS ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

ŠifraCAS brojOnečišćujuća tvar(1)Prag ispuštanja/prijenosa na razini organizacijske jedinice
u zrak
(kg/god.)
u vode i/ili more (kg/god.)u tlo (kg/god.)
100Opći pokazatelji
101Ukupna suspendirana tvar-(2)NO(3)-
102Kemijska potrošnja kisika-dikromatom (kao O2) (KPKCr)-NO-
103Biokemijska potrošnja kisika nakon pet dana (BPK5)-NO-
104Ukupni organski ugljik (TOC) (kao ukupni C ili COD/3)-NO-
200Anorganske tvari
201Oksidi sumpora izraženi kao SO23.000--
202Oksidi dušika izraženi kao NO2600--
203630-08-0Ugljikov monoksid (CO)200--
204124-38-9Ugljikov dioksid (CO2)450.000--
205Spojevi klora izraženi kao klorovodik (HCl)100--
206Spojevi fluora izraženi kao fluorovodik (HF)50--
2077783-06-4Sumporovodik (H2S)1--
20874-90-8Cijanovodik (HCN)20--
2097664-41-7Amonijak (NH3)1.000--
21010024-97-2Didušikov oksid (N2O)10.000--
2112551-62-4Sumporov heksafluorid (SF6)5--
212Cijanidi (kao ukupni CN)-NO50
213Fluoridi (F)-NO1.000
214Amonij ion (kao N) (NH4+)-NO-
215Nitriti (kao N) (NO2)-NO-
216Nitrati (kao N) (NO3)-NO-
217Ukupni dušik-NO50.000
218Sulfidi (S2-)-NO-
219Sulfiti (SO32-)-NO-
220Sulfati (SO42-)-NO-
221Kloridi (Cl) (Cl)-NO1 milijun
2227782-50-5Slobodni klor (Cl2)-NO-
223Ortofosfati (kao P) (PO43-)-NO-
224Ukupni fosfor-NO5.000
2251332-21-4Azbest111
300Organske tvari
30174-82-8Metan (CH4)10.000--
302Fluorirani ugljikovodici(4) (HFC)100--
303Perfluorougljik(5) (PFC)10--
304Nemetanski hlapivi organski spojevi (NMHOS)100.000--
305Klorofluorougljikovodici (HCFC)(6)1--
306Klorofluorougljik (CFC)(7)1--
307Haloni(8)1--
30815972-60-8Alaklor-11
309309-00-2Aldrin111
3101912-24-9Atrazin-11
31157-74-9Klordan111
312143-50-0Klordekon111
313470-90-6Klorfenvinfos-11
31485535-84-8Klorirani alkani, C10 – C13-11
3152921-88-2Klorpirifos-11
31650-29-3DDT111
317107-06-21,2-dikloretan (EDC)1001010
31875-09-2Diklormetan (DCM)1001010
31960-57-1Dieldrin111
320330-54-1Diuron-11
321115-29-7Endosulfan-11
32272-20-8Endrin111
323Halogenirani organski spojevi (kao AOX)(9)-NO1.000
32476-44-8Heptaklor111
325118-74-1Heksaklorbenzen (HCB)1011
32687-68-3Heksaklorbutadien (HCBD)-11
327608-73-11,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan (HCH)1011
32858-89-9Lindan111
3292385-85-5Mireks111
330Poliklorirani dibenzodioksini i poliklorirani dibenzofurani (PCDD+PCDF) (kao TEQ)(10)0,00010,00010,0001
331608-93-5Pentaklorbenzen111
33287-86-5Pentaklorfenol (PCP)111
3331336-36-3Poliklorirani bifenili (PCB)0,10,10,1
334122-34-9Simazin-11
335127-18-4Tetrakloretilen (PER)20010-
33656-23-5Tetraklormetan (TCM)201-
33712002-48-1Triklorbenzen (TCB) (svi izomeri)21-
33871-55-61,1,1-trikloretan (metilkloroform, TCE)10--
33979-34-51,1,2,2-tetrakloretan5--
34079-01-6Trikloretilen (TRE)20010-
34167-66-3Triklormetan (kloroform)50NO-
3428001-35-2Toksafen111
34375-01-4Vinil klorid (VCM)1001010
344120-12-7Antracen511
34571-43-2Benzen (C6H6)100NO200 (kao BTEX) (11)
346Bromirani difenileteri (PBDE)(12)-11
347Nonilfenol i nonilfenol etoksilati (NP/NPE)-11
3481806-26-4Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati-1-
349100-41-4Etilbenzen-NO200 (kao BTEX) (11)
35075-21-8Etilen-oksid1001010
35134123-59-6Izoproturon-11
35291-20-3Naftalen101010
353Organokositreni spojevi (kao ukupni Sn)-NO50
354117-81-7Di-(2-etil-heksil)-ftalat (DEHP)111
355108-95-2Fenoli (kao ukupni C)(13)-2020
356Policiklički aromatski ugljikovodici(14) (PAU), (PAHs)555
357108-88-3Toluen-NO200 (kao BTEX) (11)
358Tributilkositar i spojevi(15)-11
359Trifenilkositar i spojevi(16)-11
3601582-09-8Trifluralin-11
3611330-20-7Ksileni(17)-NO200 (kao BTEX)(11)
363206-44-0Fluoroanten-1-
364465-73-6Izodrin-1-
36536355-01-8Heksabromobifenil0,10,10,1
366191-24-2Benzo(g,h,i,)perilen-1-
367Aldehidi-NO-
368Ukupni aromatski ugljikovodici-NO-
369Ukupni nitrirani ugljikovodici-NO-
370Ukupni halogenirani ugljikovodici-NO-
371Ukupni organofosforni pesticidi-NO-
372Ukupni organoklorni pesticidi-NO-
373Ukupne površinske aktivne tvari-NO-
374Detergenti, anionski-NO-
375Detergenti, neionski-NO-
376Detergenti, kationski-NO-
377Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)-NO-
378Ukupni ugljikovodici-NO-
379Perfluorooktansulfonska kiselina (PFOS) i njezine soliNONONO
380Perfluorooktansulfonil fluorid (PFOSF)NONONO
381Heksabromociklododekan (HBCD)NONONO
382Poliklorirani naftaleni (PCN)(18)NONO-
400Metali
4017429-90-5Aluminij (Al)-NO-
402Arsen i njegovi spojevi (kao As)(19)2NO5
403Kadmij i njegovi spojevi (kao Cd)(19)1NO5
404Krom i njegovi spojevi (kao Cr)(19)10NO50
405Krom 6+ (Cr6+)-NO-
406Bakar i njegovi spojevi (kao Cu)(19)10NO50
407Živa i njezini spojevi (kao Hg)(19)1NO1
408Nikal i njegovi spojevi (kao Ni)(19)10NO20
409Olovo i njegovi spojevi (kao Pb)(19)50NO20
410Cink i njegovi spojevi (kao Zn)(19)100NO100
411Vanadij i njegovi spojevi (kao V)(19)NONO-
4127440-62-2Vanadij (V)-NO-
4137440-39-3Barij (Ba)-NO-
4147440-42-8Bor (B)-NO-
4157440-48-4Kobalt (Co)-NO-
4167440-36-0Kositar (Sn)-NO-
4177439-96-5Mangan (Mn)-NO-
4187782-492Selen (Se)-NO-
4197440-22-4Srebro (Ag)-NO-
4207439-89-6Željezo (Fe)-NO-
421Talij i njegovi spojevi (kao Tl)NO--
500Čestice
501Lebdeće čestice (PM10)200--
502Krute česticeNO--
503Praškaste tvariNO--


(1) Ako nije drukčije navedeno, podaci za svaku onečišćujuću tvar navedenu u Prilogu 2. iskazuju se kao ukupna masa te onečišćujuće tvari ili, ako onečišćujuća tvar predstavlja skupinu tvari, kao ukupna masa te skupine.

(2) Crtica ( – ) znači da nije relevantno, za navedeni parametar nema prijave u navedenu sastavnicu okoliša

(3) NO – prag nije određen. Prijava je obvezna za bilo koju količinu ispuštene tvari.

(4) Ukupna masa fluoriranih ugljikovodika: zbroj HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5) Ukupna masa perfluorougljika: zbroj CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6) Ukupna masa tvari uključujući njihove izomere navedene u skupini VIII. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Tekst značajan za EGP) (SL L 286, 31. 10. 2009.), odnosno njenim izmjenama i dopunama.

(7) Ukupna masa tvari uključujući njihove izomere navedene u skupini I. i II. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, odnosno njenim izmjenama i dopunama.

(8) Ukupna masa tvari uključujući njihove izomere navedene u skupni III. i VI. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, odnosno njenim izmjenama i dopunama.

(9) Halogenirani organski spojevi koji se mogu adsorbirati na aktivni ugljen, izraženi kao kloridi.

(10) Izražen kao I-TEQ.

(11) Dostava podataka po pojedinačnim onečišćujućim tvarima je obvezna ukoliko je prag za BTEX prekoračen (zbroj pojedinačnih vrijednosti benzena, toluena, etilbenzena i ksilena).

(12) Ukupna masa sljedećih bromiranih difeniletera: penta-BDE, okta-BDE i deka-BDE.

(13) Ukupna masa fenola i jednostavnih supstituiranih fenola, izraženih kao ukupni ugljik.

(14) Obuhvaća zbroj tzv. »Borneffovih« PAU: Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno(123-cd). Policikličke aromatske ugljikovodike (PAU) treba mjeriti za iskazivanje emisija u zrak kao benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)piren (193-39-5) (iz Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 229, 29.6.2004., str.5.), odnosno njenim izmjenama i dopunama.

(15) Ukupna masa tributilkositrovih spojeva izražena kao masa tributilkositra.

(16) Ukupna masa trifenilkositrovih spojeva izražena kao masa trifenilkositra.

(17) Ukupna masa ksilena (orto-ksilen, meta-ksilen, para-ksilen).

(18) Poliklorirani naftaleni, uključujući diklorirane naftalene, triklorirane naftalene, tetraklorirane naftalene, pentaklorirane naftalene, heksaklorirane naftalene, heptaklorirane naftalene, oktaklorirane naftalene.

(19) Svi metali moraju biti dostavljeni kao ukupna masa elementa u svim kemijskim oblicima prisutnim kod ispuštanja.

PRILOG 3.

POPIS UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH PLINOVA

ŠifraProces
0Nema instaliranih uređaja
101Uređaj za mokro odsumporavanje otpadnih plinova
102Uređaj za suho odsumporavanje otpadnih plinova
103Uređaj za selektivnu nekatalitičku redukciju
104Uređaj za selektivnu katalitičku redukciju
105Uređaj za neselektivnu katalitičku redukciju
106Elektrostatski taložnici
107Vrećasti filtri
108Mehanički kolektori (cikloni)
109Praonik plinova

PRILOG 4.

POPIS UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

ŠifraUređaji za pročišćavanje otpadnih voda
0Nema instaliranih uređaja
100Uređaji za mehaničko pročišćavanje
101Rešetka
102Sito
103Pjeskolov
104Odvajač biljnih i životinjskih ulja i masti
105Taložnik-uzdužni
106Taložnik-lamelarni
107Taložnik-radijalni (akcerator)
108Odvajač mineralnih ulja
109Flotator
110Pješčani filtar
111Odvajač stajnjaka
200Uređaji za kemijsko pročišćavanje
201Uređaj za neutralizaciju
202Uređaj za kemijsko taloženje, oksidaciju/redukciju
203Uređaj za pročišćavanje ionskom izmjenom
204Dezinfekcija klorom
205Dezinfekcija ozonom
206Dezinfekcija UV zračenjem
300Uređaji za biološko pročišćavanje
301Laguna
302Bio-filtar
303Bio-disk
304Uređaj za aerobnu obradu otpadnih voda
305Uređaj za anaerobnu obradu otpadnih voda
306Uređaj za obradu mulja
307Uređaj za uklanjanje nitrata
308Uređaj za uklanjanje fosfata
400Uređaji za toplinsku izmjenu
401Prirodna izmjena topline-bazeni, lagune
402Rashladni toranj-prirodna cirkulacija zraka
403Rashladni toranj-prisilna cirkulacija zraka
404Zatvoreni rashladni toranj

PRILOG 5.

OPĆI I TEMATSKI OBRASCI