Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

NN 4/2022 (10.1.2022.), Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Ministarstvo turizma i sporta

40

Na temelju članka 20. stavka 8. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/19., 32/20. i 42/20.) i članka 12. stavka 10. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 52/19. i 144/20.), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT

Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (u daljnjem tekstu: Fond) koja se nalaze na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: HTZ).

Rodno značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Korisnici sredstava iz Fonda

Članak 3.

(1) Korisnici sredstava iz Fonda sukladno ovom Pravilniku su lokalne i regionalne turističke zajednice na područjima s indeksom turističke razvijenosti u skladu s člankom 4. stavkom 3. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: korisnici).

(2) Lokalne i regionalne turističke zajednice, u smislu ovog Pravilnika su i lokalne turističke zajednice osnovane za područje više jedinica lokalne samouprave u smislu članka 5. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« br. 52/19 i 42/20).

Kriterij za dodjelu sredstava iz Fonda

Članak 4.

(1) Kriterij za dodjelu sredstava iz Fonda je indeks turističke razvijenosti i usklađenost sa strateškim dokumentima.

(2) Indeks turističke razvijenosti u smislu ovoga Pravilnika računa se na temelju metodologije koja se nalazi u Prilogu 1., a koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Uvjet prihvatljivosti ispunjavaju lokalne turističke zajednice osnovane na području jedinica lokalne samouprave koje prema podacima za prethodnu kalendarsku godinu imaju indeks turističke razvijenosti manji od 25 te regionalne turističke zajednice osnovane na području regionalne (područne) samouprave čiji je indeks turističke razvijenosti manji od 20.

(4) Indeks turističke razvijenosti po jedinicama lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske računa se za svaku godinu i javno se objavljuje na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(5) Odobreni projekti moraju biti usklađeni s dokumentima koji definiraju strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda, te strateškim marketinškim planovima iste i više razine.

Raspodjela sredstava iz Fonda

Članak 5.

Ukupna sredstva iz Fonda raspodjeljuju se u omjeru:

a) 50 % regionalnim turističkim zajednicama

b) 50 % lokalnim turističkim zajednicama.

Namjena sredstava iz Fonda

Članak 6.

(1) Korisnici iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu sredstva iz Fonda koristiti za financiranje razvojnih projekata i kreiranja novih turističkih programa vezanih uz:

a) istraživanje i strateško planiranje:

– izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata/planova

– uspostavljanje djelotvornog mehanizma mjerenja i nadzora učinkovitosti provedenih promotivnih aktivnosti

b) razvoj turističkog proizvoda:

– razvoj i unaprjeđenje turističkih proizvoda,

– potpore manifestacijama/događanjima,

– sufinanciranje (»TOP«) događanja od nacionalnog i regionalnog interesa i značaja,

– potpore turističkim inicijativama,

– organizacija/suorganizacija i/ili potpora manifestacijama/događanjima,

c) komunikaciju i oglašavanje:

– brendiranje turistički nedovoljno razvijenih područja i kontinenta u skladu sa smjernicama i ciljevima jačanja nacionalnog turističkog brenda,

– PR i promotivne aktivnosti (samostalno ili udruženo),

– strateški marketinški projekti (promocija i oglašavanje s tour operatorima i avio prijevoznicima) na domaćem i inozemnom tržištu,

– sajamski nastupi, radionice i posebne poslovne prezentacije u zemlji i inozemstvu,

– osnivanje turističkih informativnih centara, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara,

– produkcija promotivnih materijala (tisak, foto i video),

– unaprjeđenje i ažuriranje internetskih stranica (tekstovi, karte, foto i video materijal).

d) destinacijski menadžment:

– financiranje razvojnih projekata i projekata kreiranja novih turističkih programa,

– uspostava sustava upravljanja kvalitetom i dodjela oznaka kvalitete (labeling),

– edukacije u svrhu podizanja konkurentnosti i sposobnosti sustava turističkih zajednica i edukacije za predstavnike turističke industrije sa svrhom unaprjeđenja turističke ponude, proizvoda i konkurentnosti na turističkom tržištu,

e) projekti koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova:

– priprema i izrada projektne dokumentacije za projekte koji se apliciraju za sredstva iz fondova Europske unije

– sufinanciranje projekata za koja se koriste sredstva ili će se aplicirati za korištenje iz fondova Europske unije.

(2) Lokalne turističke zajednice mogu kandidirati projekte iz područja komunikacija i oglašavanja samo u slučaju da se isti provode u koordinaciji i nadležnosti s regionalnim turističkim zajednicama.

Način dodjele sredstava regionalnim
turističkim zajednicama

Članak 7.

(1) Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava iz Fonda regionalnim turističkim zajednicama donosi Turističko vijeće HTZ-a.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka, obavezno sadrži prihvatljive aktivnosti koje moraju biti u skladu s aktivnostima navedenim u članku 6. ovoga Pravilnika, maksimalni broj projekata koje je moguće prijaviti, omjere financiranja, izvještavanje o realizaciji projekta, minimalna vrijednost pojedinog projekta, kriterije odabira, način povrata sredstava u slučaju nerealiziranog projekta, rokove za podnošenje prijave i druge elemente.

(3) Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama HTZ-a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(4) Regionalne turističke zajednice podnose HTZ-u prijave za projekte sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

(5) Obradu, evidentiranje i vrednovanje zaprimljenih prijava sukladno kriterijima javnog natječaja, kao i provjeru prihvatljivosti prijavitelja provodi povjerenstvo od pet članova koje imenuje Turističko vijeće HTZ-a na prijedlog direktora HTZ-a.

(6) U povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka imenuju se jedan predstavnik Ministarstva, dva predstavnika HTZ-a i dva člana Turističkog vijeća HTZ-a.

(7) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka donosi prijedlog odluke o odabiru projekata te utvrđuje prihvatljivost troškova i određuje visinu dodijeljenog iznosa.

(8) Odluku o odabiru projekata donosi Turističko vijeće HTZ-a.

(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju HTZ i regionalne turističke zajednice.

Postupak dodjele sredstava lokalnim
turističkim zajednicama

Članak 8.

(1) Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava iz Fonda lokalnim turističkim zajednicama donosi turističko vijeće regionalne turističke zajednice uz suglasnost HTZ-a.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka, obavezno sadrži prihvatljive aktivnosti koje moraju biti u skladu s aktivnostima navedenim u članku 6. ovoga Pravilnika, maksimalni broj projekata koje je moguće prijaviti, omjere financiranja, izvještavanje o realizaciji projekta, minimalna vrijednost pojedinog projekta, kriterije odabira, način povrata sredstava u slučaju nerealiziranog projekta, rokove za podnošenje prijave i druge elemente.

(3) Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda lokalnim turističkim zajednicama objavljuju regionalne turističke zajednice na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(4) Lokalne turističke zajednice podnose regionalnim turističkim zajednicama prijave za projekte sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

(5) Obradu, evidentiranje i ocjenu valjanosti zaprimljenih prijava sukladno kriterijima javnog natječaja provodi Povjerenstvo od pet članova koje na prijedlog direktora regionalne turističke zajednice imenuje turističko vijeće regionalne turističke zajednice.

(6) U povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka se imenuje jedan predstavnik Ministarstva, dva predstavnika HTZ-a i dva člana Turističkog vijeća regionalne turističke zajednice.

(7) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka donosi prijedlog odluke o odabiru projekata te utvrđuje prihvatljivost troškova i određuje o visini dodijeljenog iznosa.

(8) Odluku o odabiru projekata donosi Turističko vijeće HTZ-a.

(9) Međusobna prava i obveze vezane uz provedbu projekta, uređuju se ugovorom koji temeljem odluke iz stavka 8. ovoga članka sklapaju regionalna i lokalna turistička zajednica.

Nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava iz Fonda

Članak 9.

(1) Nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava obavlja se sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje sustav turističkih zajednica.

(2) Lokalne turističke zajednice, korisnici sredstava iz članka 3. ovoga Pravilnika kojima su dodijeljena sredstva iz Fonda, dužni su izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava dostaviti regionalnoj turističkoj zajednici, a regionalne turističke zajednice izvješća o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava dostavljaju HTZ-u najkasnije po dostavi izvješća o realizaciji projekta.

Članak 10.

Dodijeljena, a neiskorištena ili nenamjenski utrošena sredstva, korisnici su dužni vratiti u rokovima i na način određen ugovorom.

Članak 11.

Neraspoređena, odnosno neiskorištena sredstva, kao i sredstva uplaćena temeljem odluka o povratu sredstava, ostaju u Fondu i koriste se za projekte po raspisanim natječajima u idućoj kalendarskoj godini.

Završna odredba

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/30

Urbroj: 529-06-03-01-01/1-21-7

Zagreb, 31. prosinca 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG 1.

METODOLOGIJA IZRAČUNA INDEKSA TURISTIČKE RAZVIJENOSTI

Pregled osnovnih pokazatelja

Indeks turističke razvijenosti (ITR) za pojedinu jedinicu lokalne samouprave izračunava se kao zbroj normaliziranih vrijednosti osnovnih pokazatelja stupnja turističke razvijenosti u prostoru, kako u apsolutnom, tako i u relativnom smislu.

Kao osnovni pokazatelji stupnja turističke razvijenosti u prostoru koji ukazuju na sve ključne aspekte turizma i istodobno su egzaktni, precizni i dostupni na godišnjoj bazi izdvojeni su

1. Broj postelja;

2. Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima;

3. Broj turista;

4. Broj noćenja i

5. Broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Navedeni pokazatelji su apsolutni pokazatelji, u smislu da ne uzimaju u obzir broj stanovnika određene jedinice lokalne samouprave. Da bi se i taj čimbenik uzeo u obzir, osim apsolutnih izdvojeni su i relativni (izvedeni) pokazatelji:

6. Broj postelja na 100 stanovnika;

7. Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima na 100 stanovnika;

8. Broj turista po stanovniku;

9. Broj noćenja po stanovniku i

10. Udio broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u ukupnom broju zaposlenih.

Opis izračuna normaliziranih vrijednosti pokazatelja

Indeks turističke razvijenosti (ITR) za pojedinu jedinicu lokalne samouprave izračunava se kao zbroj normaliziranih vrijednosti osnovnih pokazatelja. Normalizirana vrijednost jednog pokazatelja računa se na temelju formule

pri čemu su

xpvrijednost pokazatelja koju treba normalizirati;

zpnormalizirana vrijednost pokazatelja koju treba izračunati;

Rpreferentna vrijednost pokazatelja koja se koristi pri skaliranju i

• log10 – funkcija logaritma po bazi 10.

Nakon što su izračunate sve normalizirane vrijednosti za određenu JLS, njihovim zbrajanjem se dobije indeks turističke razvijenosti.

Referentne vrijednosti pokazatelja prikazane su u tablici 1.

Tablica 1. Pregled referentnih vrijednosti pokazatelja

BrojPokazateljReferentna vrijednost
1.Broj postelja25.000
2.Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima10.000
3.Broj turista1.000.000
4.Broj noćenja2.000.000
5.Broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane5.000
6.Broj postelja na 100 stanovnika1.000
7.Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima na 100 stanovnika100
8.Broj turista po stanovniku100
9.Broj noćenja po stanovniku1.000
10.Udio broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u ukupnom broju zaposlenih100 %

Osim indeksa turističke razvijenosti (ITR) mogu se koristiti i

• indeks apsolutne turističke razvijenosti (IATR) te

• indeks relativne turističke razvijenosti (IRTR).

Indeks apsolutne turističke razvijenosti se izračunava kao zbroj normaliziranih vrijednosti prvih pet osnovnih pokazatelja. Indeks relativne turističke razvijenosti se izračunava kao zbroj normaliziranih vrijednosti preostalih pet pokazatelja (relativni pokazatelji). Iz načina izračuna indeksa slijedi da je

ITR=IATR+IRTR.

Indeks apsolutne turističke razvijenosti nije toliko pogodan za JLS jer ne uzima u obzir broj stanovnika područja, ali ga ima smisla samostalno koristiti na razini županije.

Izvori podataka i izračun relativnih vrijednosti

Apsolutni pokazatelji se prikupljaju iz relevantnih izvora, dok se relativni (izvedeni) izračunavaju. Izvori podataka iz kojih se određuju (prikupljanjem, odnosno računanjem) vrijednosti osnovnih pokazatelja su:

• Za pokazatelje Broj postelja, Broj postelja u hotelskom smještaju, Broj turista i Broj noćenja, podatci su dobiveni iz sustava eVisitor (https://www.evisitor.hr).

• Za pokazatelj Broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane podatci se mogu naći u publikaciji Državni zavod za statistiku (DZS): Zaposlenost i plaće za odgovarajuću godinu.

• Relativni pokazatelji Broj postelja na 100 stanovnika i Broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima na 100 stanovnika se izračunavaju tako da se odgovarajući apsolutni pokazatelj za JLS podijeli s brojem stanovnika JLS i pomnoži sa 100.

• Relativni pokazatelji Broj turista po stanovniku i Broj noćenja po stanovniku se izračunavaju tako da se odgovarajući apsolutni pokazatelj za JLS podijeli s brojem stanovnika JLS.

• Za broj stanovnika JLS uzima se procjena broja stanovnika koncem godine koju radi Državni zavod za statistiku (https://www.dzs.hr).

• Pokazatelj Udio broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u ukupnom broju zaposlenih izračunava se dijeljenjem pokazatelja Broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za JLS s ukupnim brojem zaposlenih u JLS. Podatak o ukupnom broju zaposlenih u JLS se može naći u publikaciji Državni zavod za statistiku (DZS): Zaposlenost i plaće za odgovarajuću godinu.